4 Afwachtende reacties op groots zwembadplan Hoorzitting provincie DANSAVOND N9 Informatiepunt gehandicapten in gemeentehuis over grenswijzigingen Geen zebra bij hefbrug GEMEENTERAAD Waddinxveen komt deze maand met voorlopig besluit Artikel over Roubos BV in Op 10 februari in Het Trefpunt Een boekenbon? het Weekblad VVD zegt: Gebouwtje genoemd als voorbeeld Nieuwsblad Onafhankelijk ADVERTENTIE WADDINX- VEENSE DUMP BOSKOOP a.s. zondagavond 20.30 uur LAAT ’’HARWA” OVER DE VLOER KOMEN, DAN ZIT U GOED! WOENSDAG 1 FEBRUARI 1984 komen. r ALS WIJ HET DOET ’T... ALTIJD! DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 A WADDINXVEEN - In Waddinxveen is in kringen van het sportvereni- gingsleven en vanuit de bevolking verbaasd en tegelijkertijd zeer geïnte resseerd, maar in het algemeen afwachtend gereageerd op de door Wad dinxveen en Boskoop bekend gemaakte plannen om te bezien of er aan het Noordeinde tussen de beide gemeenten een zwembad annex recre atiecentrum met onder andere tennismogelijkheden neer te zetten. WOENSDAG 1 FEBRUARI, 19.30 UUR, GEMEENTEHUIS. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. sctiietarriiwsg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 De Rozenburcht Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 - VVD- HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 39e JAARGANG - No. 1859 Chef-zweminstructeur W. A. van Minnen bij het vorig jaar 10 jaar oude overdekte zwembad ”de Sniep”. Hij en zijn medewerkers zijn vorige week vlak voordat de zwembadplannen aan de rand van het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop zijn bekend geworden ingelicht door het gemeen tebestuur. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). f Een beeld van het oversteken aan de noordkant van de Henegouwerweg bij de hefbrug. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) blijft samen met de andere politieke partijen in Waddinxveen zoeken naar de mogelijkheid om te komen tot de inrichting van een VW-informatiekantoor. De liberalen hebben deze week echter laten weten het lege kantoortje van het voormalige benzinestation aan het Koningin Wilhelmiria- plein slechts bij wijze van voorbeeld als lokatie te hebben ge noemd. Vooral hiertegen kwamen protesten omdat de Wereldwin kel Waddinxveen als eerste voor dit gebouwtje in aanmerking zou VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEIM-SCHAPE REPARATIE O PE L VE R KOOP-OPEL SERVICE-OCCASI ONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN Geen VVV-kantoor in oud-benzinestation BUSRIT auto van velde betrouwbaar en goed suggestieve opmerking als zou de der de wereld zorg een exclusieve linkse aangelegenheid zijn werd dan ook als volkomen misplaatst van de hand ge wezen. kunnen zich (tot 26 januari) aanmel den om op de hoorzitting het woord te voeren. WADDINXVEEN - In het Weekblad voor Waddinxveen is aangekondigd een artikel over de trotse geschiede nis van het nu failliet verklaarde Wad- dinxveense bedrijf Roubos Transpor ten BV. Als gevolg van ziekte van de schrijver kan dit lezenswaardige arti kel pas volgende week worden gepu bliceerd. MARTIN VISSER ff w 5 UdNBM. men met de (brom)fietsers te laten oversteken, maar aan de noordelijke kant, leest u alles in dit Weekblad voor Waddinxveen. Toegelicht daarin wordt ook waarin men niet is over gegaan tot de aanleg van een zebra. - De VVV kan dagtochten organise ren en/of korte reisjes, bijvoorbeeld in samenwerking met een in Wad dinxveen gevestigd busbedrijf. WADDINXVEEN - In het gemeentehuis is gesproken over het ge meentelijk gehandicaptenbeleid in Waddinxveen, waarvoor belang hebbenden en belangstellenden d.m.v. twee publicaties in de ge meentelijke rubriek waren uitgenodigd. De opkomst viel wat tegen; slechts 12 mensen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. Voor de besteding van 3.000,- voor aanpassingen/voorzieningen, die niet o.g.v. een andere regeling gefinancierd kunnen worden, zijn de volgende suggesties gedaan: - een extra algemene invalidenparkeerplaats bij de Passage, en één bij de Dorpstraat; - een voetgangerslicht met rateltikker en een lange groene interval bij het zebrapad Kanaalstraat/Kerkweg-Oost; - een hek bij de Beethovenlaan/bruggetje Anne Frankcentrum; - schuifdeuren bij het zwembad; - markeringen en rateltikkers waar dit nodig mocht zijn. Bovengenoemde voorstellen zullen bekeken worden. Van getroffen voorzieningen zal te zijner tijd mededeling worden gedaan in deze rubriek. Verder zijn de aanwezigen op de hoogte gebracht van het besluit van burgemeester en wethouders dat de aanlegkosten van een invaliden parkeerplaats in het vervolg door de aanvrager zelf betaald moeten worden. Hierover is reeds een publicatie gedaan in deze rubriek. Voor informatie, vragen, suggesties, klachten e.d. m.b.t. het ge meentelijk gehandicaptenbeleid kunt u terecht bij mevrouw H. van der Klauw, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie, of u kunt bellen naar het gemeentehuis (tel. 14433, toestel 125). Het verslag van het gehouden overleg is eveneens te verkrijgen op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening. De VVV heeft in de vrijetijdsbeste ding in ruime zin een belangrijke taak. Men noemt de VVV wel eens ‘de Vereniging van VrijetijdsVoor- lichters’. Dit om aan te geven dat het niet zozeer gaat om het ‘Vreemde lingenverkeer’ maar meer om de ei gen bevolking. Deze andere benade ring van de VVV komt ondermeer door de toename van het aantal va kanties in eigen land en de toene mende behoefte om dichtbij huis te recreëren. K. W. Th. VAN SOEST bouwtje is slechts als voorbeeld ge noemd. De gedachte dat de VVD te gen een vestiging van de Wereldwin kel in het benzinestation zou zijn wierp de liberaal ver van zich. Daar voor hebben de Waddinxveense VVD-wethouder en de VVD-fractie zich in het verleden te zeer voor de derdewereldproblematiek ingezet. De VVD blijft de zorg en de activiteiten voor de derde wereld steunen. De Waddinxveen is omgeven door grote steden met cultuur-historische rijk dom en door natuur- en recreatiege bieden. Waddinxveen heeft twee van dergelijke gebieden binnen haar gren zen: ‘t Weegje (waar binnenkort een fietscamping komt) en het Gouwe- bos. Waddinxveen is goed ontsloten, ook voor de watersport. Waddinx veen heeft goede (overdekte) sport- voorzieningen. Waddinxveen heeft goede horecavoorzieningen. Niet al leen café’s en restaurants maar ook een hotel. Waddinxveen heeft goede winkelvoorzieningen en veel bedrij vigheid. Met name de meubelindus trie is van belang. Wat heeft Waddinxveen te bieden? Waddinxveen is gelegen in het cen trum van het groene Hart van Hol land, een grotendeels onaangetast polderlandschap in de Randstad. VVV-KANTOOR De Waddinxveense VVD-afdeling vindt het dan ook vanzelfsprekend dat er in onze gemeente een VVV-in- formatiekantoor komt. Terwille van de vrijetijdsbesteding van de eigen be woners enerzijds en ter versterking van het plaatselijke bedrijfsleven an derzijds. Werk en vrije tijd kunnen niet zonder elkaar. Niet alleen omdat men na werktijd vrije tijd heeft, maar ook omdat de besteding van de vrije tijd werkgelegenheid met zich brengt. Mede daarom heeft de provincie be sloten tot het doen opstellen van een toeristisch-recreatief ontwikkelings plan (TROP). Het bevorderen van re creatie en toerisme en daarmee de vergroting van de werkgelegenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspun ten. - De VVV kan bezoeken aan evene menten buiten Waddinxveen organi seren (bijv. Floriade of de TT in As sen). De gemeente Waddinxveen heeft hier op deze week' gereageerd door er op te wijzen dat het hier voorlopig nog gaat om plannen, waarover nog volop be raad en besluitvorming nodig is. Het gaat er namelijk om op welke wijze het jaarlijks tekort op de begroting van de gemeente voor het zwembad en de ten nishal in het sportpark ”de Sniep” (dit jaar ongeveer 800.000,- kan worden teruggedrongen, mede gezien in het licht van de noodzakelijke bezuinigings operaties. Een drietal mogelijkheden wordt thans onderzocht, te weten: 1. Overdracht van de bestaande ac commodaties aan de Coöperatieve Be- leggersvereniging Cobel B.V. te Am sterdam, die het voornemen heeft de ac commodaties daarna geheel uit te brei den. Over het door CDA en PvdA uitge geven boze persbericht heeft de WD-afdeling zich zeer verbaasd. Dis cussie via de krant op grond van be richten in de krant noemt men niet de beste methode waarop coalitiege noten met elkaar communiceren. ‘Liever was het ons geweest wanneer dit in een gesprek aan de orde was ge steld. Dan waren ook de volstrekt on juiste passages in het persbericht nooit geschreven,’ aldus de VVD. De kritiek van CDA en PvdA was hoofdzakelijk gericht tegen de geop perde mogelijkheid een VVV in het benzinestation aan het Koningin Wil- helminaplein te vestigen. ‘Nog daar gelaten dat het nog moet blijken of er in Waddinxveen een VVV zal wor den opgericht is de bestemming een zaak van de Waddinxveense raad en niet van een of twee partijen. Daar komt bij dat er nog geen definitieve voorstellen zijn voor de bestemming van het gebouw. Vandaar dat het be doelde gebouwtje slechts als een mo gelijke oplossing (een voorbeeld dus) is genoemd.’ Dit probleem is inmiddels in een ge sprek tussen de fractievoorzitter van de VVD, K.W.Th. van Soest en ver tegenwoordigers van de beide fracties uitgesproken. Naar verwachting wordt de gedachte een discussie op te zetten rond de eventuele oprichting van een VVV onderschreven. De kwestie van de huisvesting staat daar nu nog los van. tuaties, waarin hun kinderen bij de hefbrug over de Gouwe dagelijks ver zeild raakten. Over de verkeersproblematiek en de verbetering daarvan door de voet gangers niet aan de zuidelijke kant sa- COMMISSIE I Tijdens de rondvraag van de vergade ring van de raadscommissie voor Al gemeen Bestuurlijke Zaken onder schreef de heer H.P. Barth (D‘66) het belang van een VVV doch hij vroeg aan de fractievoorzitter van de VVD of het benzinestation de enige huis- vestigingsmogelijkheid was. De heer M. Boere (PvdA) voegde daar de vraag aan toe of de VVD persé geen wereldwinkel in het benzinestation wenste omdat het hier om linkse ideeën gaat. In zijn antwoord gaf de heer Van Soest aan dat het bij het idee van de VVD ging om een mogelijkheid van een VVV in Waddinxveen na te gaan. Niets meer en niets minder. Het ge- Bij het onderzoek van de hiervoor ge noemde mogelijkheden spelen naast de noodzaak tot bezuiniging vanzelfspr- kend nog vele andere aspecten een rol, o.a. de tariefstelling voor het zwemmen en tennissen, voortzetting verenigings- gebruik en schoolzwemmen, de werk gelegenheidsaspecten en de rechtsposi- tie van het eigen personeel. Burgemees ter en wethouders streven ernaar in de loop van deze maand een voorlopig standpunt te bepalen. REACTIES Inmiddels komen de eerste reacties met betrekking tot de gedachte een Waddinxveense VVV op te zetten al los. Naast een aantal mondeling ge- uitte sympathiën is er ook al een enkele schriftelijke reactie binnenge komen. Zelfs is er al een huisvesti- gingsmogelijkheid geopperd. ‘Wij verwachten in de komende we ken nog meer reacties te ontvangen. Over enkele weken zullen de belang hebbenden cq. belangstellenden ver volgens uitgenodigd worden voor een informatieavond. Het ligt in de bedoeling dat aan het eind van de avond een werkgroep wordt ingesteld die een en ander nader uitwerkt. Voor die avond wordt dok een aantal sprekers uitgenodigd uit de VVV-we- reld om nadere informatie te ver strekken en vragen te beantwoorden.’ Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN/DEN HAAG - In het Gereformeerd Verenigingsge bouw Het Trefpunt aan de Stations straat in Waddinxveen houdt de pro vinciale statencommissie voor be stuurlijke zaken öp vrijdagavond 10 februari om twee uur ‘s middags een hoorzitting over de gemeentelijke herindeling in het gebied van midden- Zuid-Holland. Deze Waddinxveense hoorzitting gaat vooral over het gebied van Bergschen- hoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Boskoop, Driebruggen, Gouda, Leid- VELE EVENEMENTEN - De VVV kan arrangementen orga niseren in Waddinxveen. Bijvoorbeeld een meubelkoopweekend (Waddinx veen Hotel, Waddinxveense restau rants en Waddinxveense meubelbe drijven) - De VVV kan zelf (grootse) evene menten opzetten (luilak-viering, 50 jaar spoor e.d.). - De VVV kan de verkoop van entree bewijzen, abonnementen e.d. voor evenementen, zwembad, tennishal, etc. verzorgen. - De VVV kan optreden als theater- bespreekbureau (de VVV reserveert plaatsen voor evenementen, theater voorstellingen en popconcerten in ie dere plaats in Nederland). - De VVV kan mede zorgdragen voor de promotie van (activiteiten) in de tennishal/zwembadaccommodatie. - De VVV verkoopt de in geheel Ne derland inwisselbare VVV-geschen- kenbon. - De VVV stelt foldermateriaal ter beschikking. 2. Voortzetting van de exploitatie van de bestaande accommodaties in eigen beheer met een wellicht noodzakelijke inkrimping van dienstverlening. 3. Het stichten van geheel nieuwe ac commodaties, door Regron B.V. te Noordwijk, in het opengebied ten oos ten van het Noordeinde tussen Wad dinxveen en Boskoop, waarbij als uit gangspunt geldt dat zowel het zwembad in Boskoop als het zwembad en de ten nishal in Waddinxveen blijvend buiten gebruik zullen worden gesteld. De commissie voor bestuurlijke zaken houdt de hoorzittingen ter voorbereiding van het advies dat zij moet uitbrengen over het voorlopig standpunt van G.S. en de reacties van onder meer de betrokken gemeente raden daarop. Daartoe maakt de commissie op vrijdag 27 januari ook een rondrit per autobus door het ge bied, ‘s morgens door noordoostelijk en ‘s middags door midden Zuid- Holland. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) In de onlangs verspreidde folder van de Waddinxveense VVD-afdeling is te lezen waarom men denkt aan het op richten van een VVV. De vrije tijd en de vrijetijdsbesteding nemen in onze tijd een belangrijke plaats in. Ieder een heeft er mee te maken. Door de afname van de werktijd neemt de vrije tijd steeds meel' toe. Het meest is dit merkbaar voor degene die (on vrijwillig) zonder werk komen te zit ten. schendam, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeu- wijk, Waddinxveen, Zevenhuizen, Zoetermeer en Zoeterwoude. Hoewel de hoorzitting om 14.00 uur begint, wordt deze indien nodig ‘s avonds voortgezet. De statencomissie voor bestuurlijke zaken zal op 8 februari overigens ook in Alphen aan den Rijn een hoorzit ting houden over de gemeentelijke herindeling van noordoostelijk en midden Zuid-Holland. Tijdens de twee hoorzitting^i kunnen gemeen ten hun schriftelijkc reacties op het voorlopig standpunt van G.S. toelich ten. Ook actie- en belangengroepen WAT KAN EEN VVV DOEN? - De VVV kan promotionele activi teiten opzetten. Onder meer in sa menwerking met de gezamenlijke meubelbedrijven en de stichting Mid den Holland Promotie van de Kamer van Koophandel. - WADDINXVEEN Voor voetgan gers is dit de beste plek om de druk ke Henegouwerweg over te steken. Dat hebben provincie en gemeente uitgemaakt na protesten van veront ruste ouders over levensgevaarlijke si-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1