fWIiekp VALermfnsjbACt DERDE WERELD-FILM Van der Linde Derde Wereld- 01828-17994^1 Stuiveling bij de PvdA over racisme Kijkdag fietsen EXCLUSIEF: Zie plattegronden op pagina 3 Postzegelbeurs WADDINXVEEN ”Ja, ik denk dat Waddinxveen en Boskoop het zwembad- en recreatiecomplex aan de rand van het Gouwebos pakken want er is geen reden te bedenken waarom ze het niet zouden doen”. Directeur M. Kuijpers van Regron Health Leisure BV in Noordwijk: Golfslagrecreatiebad, solarium, tennisbanen, restaurant, sauna, squash, bowling film in ’t Ketelhuis Nieuwsblad Onafhankelijk 14 februari betrouwbaar en goed RIOOL CVERSTOPTPJ nu zuinig met LAAT ’’HARWA” OVER DE VLOER KOMEN, DAN ZIT U GOED! (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) Dinsdag 14 februari, 't Ketelhuis, 20.00 uur WOENSDAG 8 FEBRUARI 1984 39e JAARGANG No. 1860 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE ALS WIJ HET c 1ÊÏÏ DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE i 5 I c3 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - De stichtingskosten van het aan het Noordein de tussen Waddinxveen en Boskoop te bouwen zembad- en recrea- tiecomplex worden op dit moment geraamd op 13 miljoen gulden. Voor dit gezamelijke project aan de rand van het Gouwebos is een totale oppervlakte nodig van tussen de 6.000 en 7.000 vierkan te meter, aldus mededelingen van initiatiefnemer Regron Heatlh Leisure BV in Noordwijk. Dat zegt de man achter de ambi tieuze plannen voor beide ge meenten. projectontwikkelaar M. Kuijpers, directeur van Regron Health Leisure BV in Noord wijk. Hij zetelt in een klein kan toortje van zijn riante villa aan de Emmaweg in de Zuidhollandse badplaats. De Noordwijker maakt een zelfverzekerde indruk. Leunt achterover, praat zeer gemakke lijk, bij tijd en wijle enigszins fel, soms ontwijkend, maar toch meestal snel antwoordend. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Directeur M. Kuijpers van regron Health Leisure BV in Noordwijk. (Foto: Cees Bakker). Weekblad voor Waddinxveen I'S- te o WADDINXVEEN Saskia Stuive ling, voorzitster van de door haar voor gezeten commissie die een rapport heeft uitgebracht over de beweegredenen van mensen om te stemmen op een rechts- extremistische partij, komt naar Wad dinxveen. 8 auto van velde IjJdNBMj SCIKlONHI ll>SSAI.O\ HYOl DROGISTERIJ PAREL SIERU Passage 226 - Waddinwccn R-kfoon (I1K28-17689 GEEN CONCURRENTIE Als er zo’n gezamelijk zwembad - en recreatiecomplex komt, zal er geen sprake zijn van een moordende con currentieslag, zoals die zou kunnen ontstaan als er in Boskoop zo’n plan wel uitgevoerd wordt en Waddinx- GOUDA De gegevens van de filialen van Van der Linde Beheermaatschappij BV. Waddinxveen. zijn komen te ver vallen. zo wordt in een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland gemeld. Regron opgemerkt dat dit project veel sterker is dan het aanvankelijk alleen aan de gemeente Boskoop voorgestelde plan. Dit is vooral te danken aan het grotere draagvlak (het bevolkingsaantal). WADDINXVEEN - In café Sport aan de Kerkstraat wordt vanavond (woensdag 8 februari) om acht uur weer een postzegelbeurs gehouden. Verder zijn in het plan opgenomen: ■3 tennisbanen (met mogelijkheid tot uitbreiding); 4 squashbanen; sauna; restaurant; bowling met 4 banen; een ligweide. Als het project door Regron gereali seerd en geëxploiteerd gaat worden zullen er weer afspraken gemaakt moeten worden over openingstijden, het zwembadpersoneel en de tarie ven. Met betrekking tot de finan ciële kant van de zaak wordt door gezamelijk zwembad- en recreatie complex aan het Noordeinde. In een “vertrouwelijk” rapport daarover stelt het Noordwijkse bedrijf dat er door tijdgebrek wat beknopt en cij fermatig gewerkt is. Als het grote voordeel van het gezamelijk plan wordt genoemd dat er met één in vestering en één personeelsbestand een accommodatie geboden wordt voor bijna 40.000 inwoners. Hier door heeft het plan een hechte ex- ploitatiebasis, waardoor er veel meer gedaan kan worden aan de attracti viteit van het gehele project. Geef dit jaareens een parfum of een eau de toilette kado! ONTWIKKELINGEN Ofschoon besluitvorming, onderhan- delingen en projeevoorbereiding met betrekking tot het Boskoopse plan nog normaal zijn voortgegaan, zijn er volgens Regron ontwikkelingen wel ke tot bezinning op de huidige situa tie hebben geleid. Deze ontwikkelingen worden echter niet met name genoemd. Wel wordt er melding gemaakt van de grote jaarlijkse tekorten die Waddinxveen Op dinsdagavond 14 februari spreekt ze in café-restaurant De Unie aan de Ker- kweg-Oost met de afdeling Waddinx veen van de Partij van de Arbeid over het onderwerp racisme en hoe dit te be strijden. "Zij komt niet met pasklare oplossingen, maar wil vooral horen hoe wij staan tegenover racisme en vreem delingenbeleid. Uiteraard zal zij de dis cussie niet uit de weg gaan", aldus de PvdA-afdeling. Aan discriminatie en racisme liggen ten grondslag economische, sociale, cultu rele en politieke factoren. Eenvoudige oplossingen zijn er niet, omdat een in gewikkeld samenstel van omstandighe den en voedingsbodem vormt van racis me (etnocentrisme) en rechtsextremis me (fascisme). PvdA-voorzitter Arie Slinger: "Wij roepen behalve onze leden ook belang stellenden op deze openbare vergade ring van de PvdA bij te wonen. In ieder geval staat deze bijeenkomst in het té ken van de bestrijding van het doem denken. Wij. socialisten, willen voor al le groepen in de samenleving, vooral voor de kwetsbare, de vrijheid zo vorm geven dat een ieder op menselijke wijze aan zijn trekken komt". te van de plannen. In Boskoop wa ren dat er beduidend minder. In de cember heb ik al bij de gemeenten aangedrongen om de plannen naar buiten te brengen, maar we zaten wel voor een dilemma, want voordat je hiermee naar buiten kon komen moesten de gemeenten al zo’n beet je op één lijn zitten.” Toch komen de plannen toch plot seling weer op een eigenaardige ma nier naar buiten. “Ja, misschien wel, maar dat komt omdat Boskoop wethouder mr. W.G. Geursen VVD deze zaak niet langer slepende wilde houden, want die was daar in het geheel niet mee gebaat. Overigens wil ik wel vooropstellen dat bij de gesprekken met Waddinx veen Geursen altijd samen met wet houder D.A.M. van Ooi-Houtman (CDA) aanwezig was. Het CDA in Boskoop kan nu dus niet stellen dat het nergens van afgeweten heeft. Geursen wilde dit namelijk persé niet zonder de CDA-wethouder doen. En mevrouw van Ooi-Houtman heeft zich zeer positief opgesteld tijdens deze vergaderingen”. veen het zwembad “de Sniep” met de tennishal ook -eventueel met hulp van een particulier - aantrekkelijker gaat maken. Regron schrijft in zijn haalbaarheids studie dat idee moordende concur rentie de gemeenschap mogelijk veel geld zal kunnen kosten en zelfs tot sluiting van één van beide complexen kan leiden. LOKATIE Als meest ideale plaats voor de vesti ging is - voorlopig - gekozen voor het Gouwebos en wel het gedeelte, gele gen tussen het Noordeinde en de u met Waddinxveen WADDINXVEEN In het rijks- politiebureau aan de Mozartlaan is er komende zaterdag weer kijkdag naar fietsen. Tussen 10.30 en 12.30 uur kan er ge keken worden naar gevonden tweewielers, die door Waddinx- veners worden vermist maar waarvan de politie de rechtma tige eigenaars niet kent. heeft op haar zwembadcomplex met tennishal dat Waddinxveen hier een oplossing voor zoekt. Duidelijk is wel dat Regron bang is dat Waddinxveen hun redelijk nieuwe complex zal laten gaan exploiteren door een particuliere onderneming, bijvoorbeeld de Beleggings- en Fi nancieringsmaatschappij Cobel te Amsterdam. In het rapport wordt opgemerkt dat de WIR-premie voor dit soort accommodaties vervallen is, maar het wordt niet genoemd als een van de ontwikkelingen die geleid hebben tot het idee om naar een gezamen lijk complex te streven. Maar het nieuwe plan is voor beide gemeenten veel aantrekkelijker. Voor Boskoop financieel gezien ze ker, maar ook voor Waddinxveen maak ik het erg aantrekkelijk. En de verdeling van de kosten gaat naar inwonersaantal, althans dat is mijn voorstel.” “Laat ik het zo zeggen: ondanks het effect van de WIR-premie zal Bos koop hetzelfde bedrag per begro tingsjaar kwijt zijn als bij het eerste plan (ongeveer 230.000 gulden), wel voor een kortere periode, woorden verkapitali- aanzienlijk minder Heeft de verandering van de WIR (Wet Investeringsrekening) iets te maken met het feit dat u naar Wad dinxveen gestapt bent?. “Nee, want zoals ik al gezegd heb ben ik in november naar Waddinx veen gegaan en het werd voor mij pas half januari van dit jaar duidelijk dat we die WIR inderdaad niet zouden krijgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling van de regering om de par ticuliere bedrijven te ontzien, maar toen bleek dat bij deze verandering slechts 1 procent particuliere bedrij ven betrokken waren wilde men voor dit geringe aantal geen uitzondering maken. Dat is pas op het laatste moment voor de aanbieding aan de Tweede Kamer gewijzigd. 1 procent is natuurlijk wel een te verwaarlozen aantal, maar ik hoor daar toevallig wel bij”. Nu zijn er twee plannen van Regron. Welk plan gaat nu straks door? “Ja, wat mij betreft is het natuurlijk erg makkelijk, dat is het gecombin- neerde plan, het plan Gouwebos”. Wat is het verschil tussen beide plan nen? BIJDRAGE Over de financiële consequenties wordt niet erg veel meegedeeld. Er wordt in dit plan niet gespro ken over een renteloze lening van een paar miljoen, maar Regron wil van beide gemeentes de eerste vijf jaar een bijdrage van 15 gulden per inwoner ontvangen. Na die vijf jaar moet er voor de volgende 15 jaar een kredietgarantie van 500.000 gulden per jaar komen. Na onderhandelingen met de gemeen ten Boskoop en Waddinxveen heeft Regron Health Leisure BV een haalbaarheidsstudie gedaan naar een WADDINXVEEN "Salt of the earth" is de naam van de derde film, die in de cyclus van films uit de Derde We reld dinsdagavond 14 februari om acht uur wordt gedraaid in het buurtcentrum 't Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan. De film, vertoond op initiatief van de Stichting Wereldwinkel Waddinxveen. is toegankelijk tegen betaling van 4.-. "Salt of the earth" is een documentaire- speelfilm over een 14 maanden geduurd hebbende mijnwerkersstaking in Silver City, New Mexico. De film verbindt op gedramatiseerde wijze de arbeiders- strijd met het rassenprobleem en het emancipatiestreven van de vrouwen. In 't Ketelhuis draaide de Wereldwinkel eerder de Derde Wereldfilms Yol en Sambizanga. In de ongeveer 2.500 vierkante meter omvattende zwembadhal zijn opge nomen: een golfslagrecreatiebad, gecombi neerd met een 25-meter wedstrijd- bad; een instructiebad (20x13 meter); kinder- en peuterbaden; een solarium en terras. Het bad zal worden voorzien van al lerlei attracties, zoals waterglijbaan, jetstreams, waterval en bubbelbank. ”Ja, Waddinxveen en Boskoop Wanneer bent u op het idee gekomen om met Waddinxveen te gaan praten? “Ja, wanneer ben ik met Waddinx veen gaan praten... dat zal... ja, eens even mijn agenda zoeken (en als die gevonden is)... ja, dat zal...dat zal zo ongeveer november 1983 geweest zijn”. Waarom bent gaan praten? “Ondanks het feit er met de gemeen te Boskoop geen problemen waren duurde de besluitvorming toch langer dan ik gedacht had. Dan krijg je steeds meer informatie uit de regio en dan denk je, dat is wel interes sant en dat is wel aardig. Zo versche nen er artikelen dat Waddinxveen doende was de exploitatielast in de komende begroting, het exploitatie tekort van het zwembad daar te ver minderen”. “Nou en op dat moment ga je het idee krijgen dat twee buurgemeen ten die tegen elkaar aanliggen een ideaal draagvlak hebben voor zo’n gemeenschappelijk complex. Als beide gemeenten een dergelijk com plex krijgen dan betekent dat mees tal dat ze beide in de rode cijfers komen of dat er één het loodje legt. En dat betekent weer dat het de ge meenschap in beide gevallen geld gaat kosten. Met dat oogmerk heb ik de gemeente Waddinxveen bena derd en de mogelijkheden onder zocht om samen iets op poten te zetten.” Hoe reageerde Waddinxveen? “Wel een beetje verbaasd dat ik daar op de stoep stond en Boskoop was natuurlijk weer verbaasd toen ik ze daarvan op de hoogte stelde”. Heeft u Boskoop meteen ingelicht? “Ja, ongeveer na een week, want het is natuurlijk niet netjes als je met iemand in gesprek bent over een be paald project achter diens rug om met anderen te gaan praten.” “Nadat mij gebleken was dat er bij Waddinxveen in principe de bereid heid bestond om oriënterend met de gemeente Boskoop te praten, heb ik Boskoop vrijwel onmiddellijk daarna ingelicht, ik heb bij Waddinxveen wel op een snelle beslissing aange drongen, want ik wilde natuurlijk maar heel kort met Waddinxveen praten zonder dat Boskoop dat wist”. Deze gezamelijke plannen zijn goed geheim gebleven. “Ja, dat is iets dat mij ook verbaasd heeft, want in Waddinxveen waren tamelijk veel mensen al op de hoog- Zwembad- en recreatiecomplex: 13 miljoen spoorlijn in de gemeente Waddinx veen, vlakbij de gemeentegrens Bos koop. Deze lokatie is het meest lo gisch vanwege haar geografische lig ging tussen Boskoop en Waddinx veen. Met name de wijken Snijdel- wijk (Boskoop) en Groenswaard (Waddinxveen) liggen voor dit pro ject erg gunstig. Wanneer het project dan ook nog wordt opgenomen in de fietsroute van het Gouwebos, dan kan er van een ideale verkeerssituatie voor de fietsende jeugd worden besproken. Volgens Regron zal het nieuwe com plex, dat een echt golfslagbad zal krijgen dit in tegenstelling met het oude Boskoopse plan), grote aan trekkingskracht hebbers op gebrui kers uit de regio, met name worden dan genoemd Hazerswoude, Benthui zen, Zoetermeer en Gouda. maar of met andere seerd zijn ze kwijt.” We weten zo weinig' van Regron en van directeur Kuijpers. Wat heeft u in het verleden zoal gedaan? “Ik heb wat campingprojecten ge daan in Voorthuizen en in Heije bij Nijmegen. En dan heb ik natuurlijk jarenlang woningen verkocht en ont wikkeld in Zoetermeer en in Noot dorp. Daar staan er honderden van mij. Dat was toen onder naam De Veste. Regron is de afdeling van de camping. Regron is eigenlijk een sa menvoeging van Recreatiegronden. Regron houdt zich nu alleen bezig met campings en horecabedrijven, maar er zit natuurlijk ook onroerend goed in, voornamelijk in de horeca sfeer. Maar daar zitten allemaal ex ploitanten in en die ga ik echt niet allemaal opnoemen en bij Regron betrekken.” Maar geen ervaring nog met zwem baden? “Nee, dat is gekomen met het hotel Noordwijk en toen werd ik via haal baarheidsonderzoeken bij het project in Great Yarmouth betrokken. En toen ben ik die plannen eens gaan projecteren op de Nederlandse situ atie en de tekorten die er hier op zwembaden zijn. En dan vind je zo’n formule uit, maar die natuur lijk nog nooit in Nederland toege past. Dus een gemeentelijk zwembad commercieel aanpakken en laten exploiteren door een particulier bedrijf. Op dit moment heb ik dan ook 5 gemeentes die voor een dergelijk project belangstelling hebben, want veel gemeentes zitten met tekorten. Nu echter mik ik op het gecombi neerde plan Gouwebos en als dat het op de ene of andere manier niet haalt, dan kijken we weer naar het oude plan. Het gaat me te ver om te stellen dat het plan Boskoop niet meer serieus genomen moet worden.' U loopt nogal wat risico met deze plannen, want als ze niet doorgaan kost dat alleen Regron geld. “Ja, ik schat dat het Regron tot op dit moment zo’n 350.000 gulden gekost heeft. Maar dat risico loop je nu eenmaal.” Over de Jinancieën heeft u nooit iets willen zeggen, want wie betaalt dit nu allemaal? Wat stopt Regron er nu zelf in? “Het is een beetje vroeg om dit de publiciteit in te gooien.” Kuijpers twijfelt nu even, denkt na en zegt dan: “Kijk, het is zo moeilijk aan geven wat er nu precies van Reg ron in gaat, maar.... zeg maar dat er zo’n 25 a 30 procent van Regron in gaat, maar schrijf dat maar niet in de krant want dat zal ook wel weer vragen oproepen.” pakken het gecombineerde plan “Het accent ligt bij het Gouwebos veel minder op de horeca. Dat moest er in Boskoop bij om de kosten te drukken. Maar het grote verschil is natuurlijk dat er hier een origineel golfslagbad in komt.” De beleggingsmaatschappij Cobel heeft plannen met het zwembad De Sniep. “Als Cobel dat voor eigen risico gaat exploiteren, dan bouw ik niet.” Maar Waddinxveen zit dan straks wel met een stuk kapitaalsvernietiging als er met “de Sniep” niks mag gebeu ren. “Ja, maar de gemeente Waddinxveen hoeft er wat mij betreft geen cent op de boekwaarde bij in te schieten. Ik heb namelijk al een oplossing aange dragen bij de gemeente Waddinxveen en komende week ga ik dat verder met ze uitwerken”. De kosten? “Ongeveer 13 a 14 miljoen” En als Waddinxveen afhaakt, komt dan het oude Boskoop-plan weer op tafel? “Eh...ja...dat zal... dat zit er wel in.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1