I Vlooienmarkt is een BV geworden 11,95 DIERENSHOP HOODIE I®) Burgemeester vloert judoka Bert den Edel Bezoek twee Peruanen Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking wil meer Waddinxveners als donateur was een hoogtepunt GEMEENTERAAD Zilveren Basismarkt varkens in Waddinxveen Opheffing van vervoersverbod M. J. Oudijk Jaarverslag 1983 noemt donateursschap in overeenstemming met landurigheid projecten ”Er is hoop” Hartspelden uitgereikt T Nieuwsblad Onafhankelijk 20 Kg. KATTEN BAKKORRELS 1 □PEL zifSAgq'isstoffen wi,j uw plinten!-^ de dojpsstr. pqgr~| 39e JAARGANG - No. 1863* ALS WIJ HET In judopak burgemeester C. M. van der Linden (rechts) en sportschool- DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Donderdag 1 maart, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Uw Televisie- dokter GERT HUIZER I HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. WOENSDAG 29 FEBRUARI 1984 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 houder Bert den Edel. (Foto: Sjaak Noteboom). Eén van de twee Peruaanse bezoekers (man met baard) bij het Waddinxveense zelfbestuursbedrijf Van Schaik Berghuis BV aan het bedrijf tekst en uitleg. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen. GOUDA/WADDINXVEEN - In hethandelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven Vlooienmarkt Midden Holland BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: het organiseren van vlooienmarkten. Maatschappelijk kapitaal 175.000,-, waarvan geplaatst/gestort 36.000,-. De directie wordt ge vormd door J. P. Jansen te Den Haag, W. Verbeek te Gouda en W. J. van Vliet te Gouda. MW - a®. werven van donateurs. LAAT ’’HARWA” OVER DE VLOER KOMEN, DAN ZIT U GOED! WADDINXVEEN De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen gaat proberen meer donateurs te krijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag 1983 van deze groep, die zich inspant voor een landbouwproject in het Bovenvoltaanse Torna en een arbeiderspro- ject in het Peruaanse Lima. Intussen nam vorig jaar het aantal do nateurs gestaag toe, omdat er al meer aandacht is besteed aan het «z V w r I □ewh ECHTE BAKKER Weekblad voor Waddinxveen OPELVERKOOP-OPELSERVICE-OCCAS IONS ALLE IV1ERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FlNANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE ,-g auto van velde betrouwbaar en goed ‘j. Volop keuze uit carnavals make-up én diverse sets met accessoires vindt u bij... judogreep uit die zwarte band houder Bert den Edel ’’duur” kwam te staan. Tot tweemaal toe slaagde onze eerste burger er in de Waddinxveense sport- schoolhouder naar de grond te krijgen. Brederolaan 10 - Tel. 01828-17789 Kerkweg-Oost 173 - Tel. 01828-13694 24 uur service, 3 maanden garan tie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische ap paratuur. Tel. 01828-13500. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 T el. 01828-12382 - Waddinxveen 8 5 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 II addinxveen Passage 226 Telefoon <H828-176wfl WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van de officiële opening van het sport fitnesscentrum van Bert den Edel aan de Noordkade voerde burgemeester C. M. van der Linden zaterdagmiddag een De vlooienmarkt wordt elke zaterdag in de veilinghal van de Coöperatieve Tui- niersvereniging Gouda en omstreken aan de Bredeweg in Waddinxveen ge houden. Op Koninginnedag van dit jaar precies drie jaar. van de Waddinxveense bij- het project in Lima (f A WADDINXVEEN - Het vervoersver bod van varkens in Waddinxveen en omgeving is opgeheven. Hiertoe heeft het waarnemend districtshoofd van de Veneritaire Dienst in het district Noor delijk Zuid-Holland, drs. C. J. H. Scheuerman besloten. Begin deze maand werd besoten een vervoersverbod in te stellen nadat er varkenspest was geconstateerd aan de Zuidelijke Dwarsweg 10 in Waddinx veen. Voor alle gemeenten in een straal van vijf kilometer van dit bedrijf werd toen een vervoersverbod ingesteld. FINANCIËN In 1983 bracht CDA-wethouder P.F.J. van Schie namens het college van B. en W. een bezoek aan de NOVIB in Den Haag voor de over- GOUDA - In het handelsregister van de’Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland heeft Edah BV, Helmond, laten opnemen onder de naam Basismarkt een filiaal-super- markt te hebben gevestigd aan de Nesse 32 in Waddinxveen. f wisseld over de situatie in Peru en over CIDIAG en de bedrijven. Zij brachten boor de Kerngroep een wandkleed mee met symbolen uit de Inca-tijd en een fo- to-boek gemaakt door leerlingen van een school dichtbij Lima. De Kern groep had voor CIDIAG een foto-boek gemaakt over Waddinxveen. De con tacten met CIDIAG zijn door dit be zoek verstevigd. De laatste Nederlandse projectleider in Torna, Kees Waagmeester, kwam vorig jaar terug uit Boven-Volta. Hij bracht het laatste nieuws uit Torna: de verant woordelijkheid voor het project ligt nu in handen van Voltanen. Hij sprak hier over op een discussie-avond met kern- groepleden en oud-kerngroepleden. Ondanks alle activiteiten in Waddinx veen op het gebied van ontwikkelings samenwerking zijn er toch inwoners die hiervan niet op de hoogte zijn. In de WADDINXVEEN - De Waddinxve- ner M J. Oudijk is vanmiddag (woens dag 22 februari) geïnstalleerd als hoof dingeland in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland, de Verenigde vergadering. Stolberglaan was gedurende een maand een boekentafel ingericht met uitgaven over Peru. - De VVD, de PVdA en Rotary gaven de Kerngroep gelegenheid om op hun ledenvergaderingen iets te vertellen over het projekt en over Peru. - Op de avond met Oscar Balbuena en Roberto Wangeman waren belangstel lenden uitgenodigd om mee te praten over de situatie met betrekking tot het project en Peru. - De plaatselijke en regionale pers pu bliceerde regelmatig artikelen en schreef over enkele activiteiten. Activiteiten gericht op kinderen - Er werd een sticker uitgegeven in een oplage van 4.000 stuks. Deze sticker benadrukt de samenwerking tussen Toma, Lima en Waddinxveen en een gedeelte van de oplage is dan ook naar de mensen in Torna en Li ma gestuurd. - De werkgroep Onderwijs van de Kerngroep gaf, samen met een leer- lingenredaktie, twee bijlagen uit voor de schoolkranten van het lager onder wijs in Waddinxveen. Deze bijlagen, ‘Toma-Lima Flitsen’, gingen over de onderwerpen ‘Geschiedenis’ en ‘Brie ven uit Peru’. Oplage 2.500 ex. per keer. Bijna alle scholen, 12 van de 16, namen deze bijlage op in de schoolkrant. De leerlingenredaktie bestond uit twee leerlingen van open bare, twee van Protestants Christelij ke en twee van Rooms-Katholieke scholen. - Leerlingen van de Groen van Prin- stererschool corresponderen met een school in Caudevilla, dichtbij Lima. In hun schoolkrant stond hier o.a. over: ‘Ze beschouwen ons als hun vrienden, want steeds stond erboven de brieven ‘beste vrienden’. Eén jon gen schreef zelfs heel vurig: Beste vrienden in Holland, ik groet jullie en omhels jullie’. - Veel tijd stak de werkgroep Onder wijs, met behulp van Jacqueline Schoenmakers uit Amsterdam, in de samenstelling van een lesbrief voor het voortgezet onderwijs. Deze kwam tot stand na overleg^ met de leraren van scholen in Warlrtfnxveen en Bos koop. De lesbrief (60 pagina’s) kon, in een oplage van 575 ex., vlak voor IO WADDINXVEEN - Het thema "Er is hoop" staat vrijdagavond 2 maart om half negen centraal in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nes se. Over dit thema zal gesproken wor den door Wim Markus. De te vertonen dia’s zijn van het Instituut voor Evange lisatie. handiging drage aan 60.000,-). In februari 1983 gingen 120 kollektanten op pad voor het project in Lima. De opbrengst was f 5.500,-. Van de gemeente ontving de Kerngroep de bijdrage over 1982 voor bewustwording en daadwerke lijke steun aan het project (f 46.000,-), terwijl van de leerlingen van het Havo-Atheneum (f 260,-) alsmede van het NIVON (f 200,-) bijdragen voor het project werden ontvangen. ‘De betrokkenheid bij de problemen in de ontwikkelingslanden kan con creet worden gemaakt door donateur te worden van de Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking’, aldus het jaar verslag. ‘Het donateurschap is immers meer in overeenstemming met het ka rakter van de projecten, dat wil zeg gen langlopend. De inspanningen van de Kerngroep zullen er in de komen de jaren dan ook op zijn gericht, dat steeds meer inwoners van Waddinx veen zich als donateur zullen opge ven’. Overigens blijft de Kerngroep de fi nanciële activiteiten maar moeilijk vinden. ‘Het is niet zo moeilijk om een bepaald bedrag in te zamelen voor een ploeg voor een boer of voor een handenarbeidlokaal voor een school in de Derde Wereld. Na de in zameling is, naar het idee van de ge vers, het probleem opgelost en heb ben zij, naar hun gevoel, iets goeds gedaan. Eigenlijk is er echter alleen iets tijdelijk opgelost. De mensen in de Derde Wereld krijgen nog even weinig kansen om zelfstandig verder te gaan. We hebben ze afhankelijk ge maakt’. Met de projekten in Torna en Lima komt de kant van de echte ontwik kelingssamenwerking naar voren, al dus de Kerngroep: In Torna geen giften aan de men sen, maar mogelijkheden voor lenin gen voor ploegen, voor waterputten die ook zelf gegraven moeten wor den, voor scholing over landbouw en de bereidheid om die kennis daarna over te dragen'aan je buurman. In Lima geen giften aan de mensen, maar mogelijkheden om je baan en daarmee je inkomen te behouden met enorm veel inzet van jezelf en anderen, om leningen te sluiten tegen een redelijk rentepercentage (en niet zoals bij de Peruaanse banken tegen 70 procent), om meer te leren over bedrijfsvoering. ‘Dit kost allemaal óók geld. Maar ook en vooral is van ons hier de bereid heid nodig om mee te denken hoe de mensen daar een steuntje kan worden gegeven om verder te gaan’, zo staat er in het jaarverslag. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN - Hoogtepunt in 1983 was voor de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen het bezoek van de Peruanen Oscar Balbu ena en Roberto Wangerman van CIDI- AG-Lima aan Waddinxveen. Zij waren in Nederland op uitnodiging van NO VIB. Beide Peruanen resp. jurist en econoom, lieten duidelijk blijken wat een geweldige ondersteuning het voor CIDIAG is om te weten dat er in Wad dinxveen mensen wonen, die geïnteres seerd zijn in hun strijd om het bestaan en die zich solidair met hen verklaren. Zij werden ontvangen door het voltalli ge gemeentebestuur. De Kerngroep be zocht met hen een Waddinxveens zelf bestuursbedrijf, Van Schaik en Berg huis aan de Zuidkade, en zij keken rond bij rijwielhandel F. Versluis. ’s Avonds, na een gezamenlijke maal tijd, werd er met hen van gedachten ge- de kerstvakantie op de scholen wor den afgeleverd, samen met een dia serie. In januari 1984 gingen in Wad dinxveen en Boskoop drie Mavo’s, één huishoudschool, één school voor LTO en één lagere tuinbouwschool er mee werken. - Een delegatie van de Scoutinggroep ‘Klimop’ interviewde in het kader van de Vredesweek, kemgroepleden over het onderwerp ‘Ontwikkelings samenwerking en Vrede, wat heeft het met elkaar te maken’. - Op de Latijns-Amerikadag in het Havo-Atheneum stond de Kerngroep met een kraam met informatie. De fi nanciële opbrengst van de dag werd door de leerlingen bestemd voor het Lima-project. - Leerlingen van verschillende scholen vroegen informatie over de projecten in Torna en Lima en over ontwikke lingssamenwerking in het algemeen. Activiteiten gericht op eigen groep - De Kerngroep vergaderde 8 maal. Drie werkgroepen: onderwijs, publi citeit en financiën waren verantwoor delijk voor deeltaken. In het jaarplan werden activiteiten verdeeld over de sectoren: volwassenen (algemeen en speciaal), jeugd, publikaties en Kern groep. Óp deze manier werd getracht de activiteiten over verschillende doelgroepen te spreiden. Tevens dien de dit als een houvast voor de Kern groep om op de juiste tijd aan voor bereidingen te beginnen. - Er waren drie studie-avonden (over ‘Arbeiderszelfbestuur’; over ‘Compu ters en ontwikkelingslanden’ en over ‘De stand van zaken in Torna’). Voor twee avonden was een gastspreker uitgenodigd: Dirk Kruyt over arbei derszelfbestuur en Kees Waagmeester over Torna. Ook werd tijd uitgetrok ken voor het luisteren en kijken naar een video-band van CIDIAG, waarbij mensen uit de bedrijfjes, aangesloten bij CIDIAG, vertelden over de situa tie in hun bedrijven. - De Kerngroep bestaat uit 20 leden met daaromheen een grote groep mensen waarop steeds weer een be roep gedaan kan worden (collectan ten, vertalers, enz.). Speciaal wordt genoemd de hulp van de vrijwilligers van de Vakature-bank, die foto’s van Waddinxveen maakten en met admi nistratieve werkzaamheden voor de lesbrief hielpen. - Rondzendmappen met informatie over ontwikkelingssamenwerking werden regelmatig onder de kem groepleden verspreid. Activiteiten buiten gemeente - Er was geregeld contact met actie groepen in andere delen van het land. Met sommigen werd informatie uit gewisseld; veel meer groepen vroegen alleen om informatie, omdat ze zelf in hun omgeving met activiteiten wil den beginnen. - In de redactie van het landelijk Bo ven-Volta Bulletin zat één lid van de Kerngroep. Dit blad kwam ongeveer 4 keer uit. - Op een landelijke bijeenkomst voor actiegroepen en bij de première van de Noordwijkse film over gemeente en ontwikkelingssamenwerking wa ren kemgroepleden vertegenwoor digd. - In de NOVIB-folder over project- adoptie en in het NOVIB-Nieuws, be stemd voor NOVIB ’s partner-organi- saties in de Derde Wereld, werd iets over de Kerngroep verteld. kommende jaren zullen de activiteiten zeker ook op hen gericht moeten zijn. De taak van de Kerngroep is tweeledig: - het bewustmaken van de Waddinx veense bevolking ten aanzien van de problemen in de ontwikkelingslanden en uitbreiding van de kennis van deze problematiek. - de organisatie van daadwerkelijke ontwikkelingshulp ten behoeve van de Derde Wereld. De Kerngroep volgt twee door NOVIB gesteunde projecten in Torna (Boven- Volta) en in Lima (Peru). De financiële steun van Waddinxveen beperkt zich tot het NOVIB-project in Lima, waar de Peruaanse organisatie CIDIAC steun verleent aan een 40-tal bedrijfjes. Hierdoor behouden 4.500 mensen werk en een inkomen en komt er bij 20.000 mensen (werkers en familie) eten op ta fel. ACTIVITEITEN Het jaarverslag van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen maakt melding van een reeks activiteiten gericht op volwasse nen, op kindereiï, op de eigen groep en buiten de gemeente. Het is best interessant die opsomming te lezen: Aktiviteiten gericht op volwassenen - Er kwamen twee nummers uit van ‘Toma-Lima Nieuws’, een informatie blad voor donateurs en kollektanten. - Met een kraam werd gestaan op de Internationale Vrouwendag en bij de Guatemala-avond van de Wereldwin kel. Ook stond men weer een keer op de markt friet produkten en införma- tie-materiaal. - In de bibliotheek aan de Jul. van WADDINXVEEN - Mevrouw A. Charpentier (Willem de Rijkelaan 146) en de heer S. Pille (Jan van Bij- nepad 71) hebben de zilveren hart- speld met oorkonde gekregen voor het werk en de vele verdiensten als bestuurslid van de afdeling Waddinx veen vim de Vrienden van de Hart stichting. De onderscheidingen werden vorige week woensdag in aanwezigheid van het voltallige bestuur uitgereikt door de heer F.J. de Leest, promotor van de Landelijke Vrienden van de Hart stichting in den Haag. De scheidende penningmeester me vrouw Charpentier die 10 jaar in het bestuur heeft gezeten, kreeg nog een plantenbak en bloemen uitgereikt. De vitale voorzitter S. Pille, die reeds 10 jaar als voorzitter optreedt, ont ving eveneens een bos bloemen. De uitreiking van de spelden en oorkon des vond plaats ten huize van de nieuwe penningmeesteresse mevrouw J. Bos, Sweelinckhof 17. R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1