BEELDJE NOG ZOEK Graafwerk in Weekblad voor Waddinxveen vernieuwt zich DANSAVOND PASSAGE- fifl i de Passage na de zomer 7T®J GIRO bbyyo Centraal informatiepunt in raadhuis voor gehandicapten deel wijk Zuidplas afronden Thema-avond koffiebar GM Verhuizing van Slaapkamer- centrum Het Weekblad feliciteert CONCERT RAADZAAL 1 Mevrouw H. van der Klauw is er voor vragen, suggesties en klachten ’’Oude” Waddinxveners proberen straten te leren kennen Noorlander gaat hoeken eerste Nieuwsblad Onafhankelijk betrouwbaar en goed t.n.v. TERRE RIOOL UVERSTOPTPJ ^s?]b(?b7 |01828-17994) BOSKOOP GERT HUIZER DENKT U AAN EEN NIEUWE KEUKEN? Omzetting DK HOMMES- èn/des DEN Tomms? ”HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) J. WOENSDAG 7 MAART 1984 1 DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 33 Donderdag 15 maart, gemeentehuis, 1930 uur Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. óeEFV/ATlWHART U NU INGEEFT! OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE -I De Rozenburcht Vanaf 5.000,— plaatsen wij hem gratis, incl. electrici* teit en gas, dus kookklaar. De trieste overblijfselen van het beeldje in het winkelcentrum ”de Passage” 39e JAARGANG - No. 1864 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERGTPEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGTLI ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 MARTIN KRAAIJESTEIN (PvdA) ÏUZA6 HET CPTV f k OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE I'S a.s. zondagavond 20.30 uur VOORLICHTING Aktie Poolse Hartpatiëntjes het uitblijven van financiële contignen- ten (A- en B-premie) noodzaakten evenwel tot omzetting van de oorspron kelijk beoogde bouwplannen, temeer om de realiseerbaarheid in de ongesub sidieerde sector te vergroten. Met de huidige stedebouwkundige op zet kunnen wij ons verenigen”, schre ven B.en W. aan de raad. "Ook de over eengekomen prijs en voorwaarden ach ten wij alleszins redelijk, zeker wanneer daarbij in ogenschouw wordt genomen, dat de bouw van het zogeheten vak H hiermee kan worden afgerond. Afron ding van de bouw achten wij van belang, in verband met de bereikbaarheid door en voor het bouwverkeer in een later stadium. De 10 woningen aan de Gerstakker zul len worden gebouwd aansluitend aan de nog te bouwen 61 - ongesubsidieerde - woningen aan de Akker, waarmede on langs begonnen is, terwijl de woningen zondag 18 maart geen dansavond MARTIN VISSER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen WADDINXVEEN - De oud-Waddinx- vener Dick Monster is aan de Gemeen telijke Universiteit van Amsterdam ge slaagd voor het doctoraal examen Ne derlandse taal en letterkunde. Aannemersbedrijf en keukenvoorlichting P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 - Waddinxveen Even bellen: 01828-14398 of 18625 auto van velde LxlNBM Op het perceel aan de Gerstakker wa ren oorspronkelijk 12 hoge woningen gepland en aan de Boekweitakker 22 meergezinswoningen. De minimale be langstelling voor de realisering van het complex meergezinswoningen, alsmede Het Tekriool’, dat nu tevens het wa ter transporteert tussen Noordkade en Noordeinde (vroeger lag daar een sloot), doet het namelijk te goed. Aan de zuidkant wordt de grond van kante meter en 1150 vierkante meter, is verkocht aan Noorlander BV in Leider dorp. De woningen aan de Gerstakker omvatten 10 doorzonhuizen, waarvan op de koppen 4 grotere hoekwoningen en aan de Boekweitakker 8 hoge wonin gen met garage. nigingen is het bouwen van een plaat selijk zwembad, speciaal voor gehan dicapten, niet erg waarschijnlijk. Bij herstratingen in Waddinxveen, waar de bestrating steeds (tijdelijke) problemen vormt gezien de kwaliteit van de grond, worden bij zebrapaden en doorgaande routes verlaagde trottoirbanden aangebracht. Waar no dig zullen er markeringen komen. er nogal eens aan dat bestuurders in Waddinxveen hun snelheid zodanig regelen dat geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers of schade kan ontstaan en dat ze blinden die gebruik maken van een blindenstok en alle personen die zich moeilijk voortbewegen ongehinderd doorgang verlenen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 9 maart vanaf kwart voor acht zal in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse een avond worden gehou den over het thema ’’Jezus volgen en de gevolgen”. Dat zal worden belicht door Henk Asscheman. Verder zal het pro gramma omlijst zijn met enkele liede ren. DE'V' QJg ECHTE H l BAKKER |L-Ll het beeld in de open lucht lichtte wethouder A.H. van Gent (PvdA) destijds in de gemeenteraadsverga dering zo toe: “Binnen het college bestaat de opvatting, dat het zo aar dig is beelden te kunnen aanraken. Dit geldt vooral voor kinderen.”. PARKEREN Waddinxveen telt 5 wettelijk gere gelde gereserveerde parkeerplaatsen voorWiet huis van een gehandicapte. Overigens wordt er in deze gemeente geprobeerd alleen een wit kruis op de daar op een palen fundering staan de winkels en woningen weliswaar goed nat gehouden, doch met als na delig gevolg dat nabij de flat aan de noordkant van de Passage en in de kelders daar al een hele poos sprake is van wateroverlast. WADDINXVEEN - Het bij de Stich ting Meubelstad Waddinxveen aan gesloten Slaapkamercentrum neemt aan de Mercuriusweg 15 een grotere showroom en nieuwe magazijnen in gebruik. Dit ook in Heemstede, Lisse, Leiden, Alphen aan den Rijn en Ab- benes gevestigde bedrijf gebruikt nu nog het pand aan de Mercuriusweg 18. De verhuizing gaat gepaard met een uitverkoop. WADDINXVEEN - Sinds half november vorig jaar de eerste bewoners zich in Waddinxveens nieuwste woonwijk vestigden is deze plek niet meer uit het nieuws. Het gewone dagelijkse leven is er darvook in volle gang. De gemeenteraad besluit herhaaldelijk tot grondverkopen voor woning bouw, onze krant wordt er huis-aan-huis bezorgd en de ’’oude” Waddinx- veners proberen er de straten een beetje te leren kennen. Om daarbij te helpen heeft het gemeen tebestuur langs de IJsermanweg een plattegrond geplaatst, waarop bezoe kers van de wijk Zuidplas kunnen zien welke straten er al zijn aangelegd. In tussen raakt zo langzamerhand de eer ste hoek in Waddinxveens nieuwste woonwijk compleet. Vorige week donderdagavond besloot de gemeenteraad op voorstel van B. en W. voorin totaal 460.000,-twee stuk ken grond daar te verkpen om met de bouw van 10 woningen aan de Gerstak ker en 8 woningen aan de Boekweitak ker het eerste gedeelte ”af te ronden”. Deze grond, respectievelijk 1330 vier- WADDINXVEEN - De winkeliers in het winkelcentrum ”de Passage” heb ben opgelucht adem gehaald. Niet dit voorjaar, maar na de zomervakanties zal het voetgangersgebied in het hoof dwinkelcentrum worden opengebroken om met de aanleg van een transportlei ding en een drainering de wateroverlast bij één van de flats daar voorgoed over te laten zijn. De kosten van dit karwei, waarover in de raad al gesproken is en in het Weekblad voor Waddinxveen een aantal maal geschreven, bedragen maar liefst 300.000,-. MEER AANDACHT Sinds wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) vorig jaar zomer de gemeente lijke Nota Gehandicaptenbeleid liet verschijnen groeit de aandacht voor de gehandicapte medemens. Waddinx veen telt tenslotte naar schatting 2.070 inwoners die in meer of mindere mate gehandicapt zijn, circa 50 rolstoelers, 12 slechtzienden en tenminste 100 plaats genoten die in hun loopfunctie zodanig gestoord zijn, dat zij gebruik moeten maken van hulpmiddelen als een stok, krukken en een looprek. Vanaf 1978 zijn ongeveer 110 sub sidie-aanvragen door Waddinxveense gehandicapten ingediend vooreen te gemoetkoming in het verhuizen naar een aangepaste of beter aan te passen woning. In Waddinxveen zijn verschillende rolstoelwoningen. In de nieuwe woonwijk Zuidplas zullen, al naar gelang er behoefte aan is, aangepaste woningen gerealiseerd kunnen worden; in het bestemmings plan is hiermee al rekening gehouden. Zuidplas is tevens de plek waar twee gezinsvervangende tehuizen kunnen komen, die waarschijnlijk ge realiseerd zullen worden ten behoeve van geestelijk gehandicapten. Indien blijkt dat in Waddinxveen en de omliggende gemeenten vol doende belangstelling is voor het In onze krant presenteren zich elke veertien dagen en maandelijks ook de belangrijkste Waddinxveense winkelcentra, zoals Brugcentrum (met de spetteraanbieding)de Pas sage, Dorpstraat (Effe naar de Dorpstraat) en Groensvoorde. Een uniek aanbod van Waddinxveense koopjes, die geen andere krant in de verste verte niet de lezers en leze ressen kan aan bieden. Pagina 3 bevat steeds de vaste ge meentelijke rubriek ‘Gemeente Waddinxveen’, welke u nergens an ders tegenkomt dan in onze krant. Deze rubriek bevat officiële <e- kendmakingen en mededelingen van het gemeentelijk erf en voorziet in een behoefte. ‘In elk geval blijkt dat de Waddinxveense bevolking de rubriek goed leest, getuige de con tacten met het publiek naar aanlei ding van publikaties’. aldus het col lege van Burgemeester en Wethou ders vorig najaar tot de gemeente raad. Redactioneel zijn er ook weer een aantal maatregelen genomen om het Weekblad voor W’addinxveen een nog betere (dikke) huisvriend te la ten worden. Nog meer aandacht voor plaatselijk nieuws en achter gronden en een nog betere agenda op pagina 4. Voortaan zal daarin niet alleen worden aangegeven wat er in de Waddinxveense wijkgebou- wen te doen valt, maar ook elders in deze gemeente. Verder verandert er niet veel, want het Weekblad voor Waddinxveen blijft de best geïnformeerde krant, die het nieuws zelfs sneller brengt dan de dagbladen. BEJAARDEN In de Waddinxveense bejaardenwo ningen, waaronder begrepen de flats of begaane grondwoningen met alar mering aan het Jan van Bijnenpad, Peter Zuidlaan, Mevrouw Kuipers- Rietbergplantsoen en de Prins Bem- hardlaan, alsmede in het verzorgings tehuis Souburgh aan de Prins Bem- hardlaan, wonen 68 bejaarden met een handicap (39 in Souburgh en 29 in de bejaardenwoningen met alarme ring). In deze woningen wonen in totaal 480 bejaarden. In Waddinxveen geven De Gouwe- bloem en het Rode Kruis bezigheids therapie, zijn er verschillende sport activiteiten voor gehandicapten in de sportzaal Groenswaard op zaterdag morgen, wordt op bepaalde tijden het zwemwater in het overdekte zwembad extra verwarmd (30 graden Celsius), terwijl er verder sprake is van speciale voorzieningen en aanpas singen in het zwembad en beschikt de Petteplas over een aangepaste vis- steiger. In het recreatiegebied ‘t Weegje moeten gehandicapten gemakkelijker kunnen vertoeven. Ontoegankelijke bruggetjes en te smalle drassige paden maken dit nu moeilijk of helemaal niet mogelijk. Bij de realisering van het Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen zal met een goede toegankelijkheid voor gehandicapten rekening gehouden moeten worden. Gezien de moeilijke financiële situ atie waarin ook Waddinxveen ver keert vanwege noodzakelijke bezui- het wegdek te schilderen (er zijn er op dit moment 12). Weliswaar houdt dit geen verbod in voor anderen om daar te parkeren, maar in de praktijk functioneert een en ander goed en voorkomt kosten van borden en der gelijke. Bij winkels zijn op 7 plaatsen zogenaamde algemene parkeerplaat sen voor gehandicapten aangelegd. In Waddinxveen zijn ongeveer 50 ïn de dagelijkse praktijk schort het parkeerkaarten voor gehandicapten in omloop; met zo’n kaart kunnen de parkeermogelijkheden worden ver ruimd (een ontheffing van alle met borden aangegeven parkeerverboden voor de duur van twee uur). Veel scholen in Waddinxveen zijn in meer of mindere mate niet toe gankelijk. Dat geldt even zeer voor de meeste gymnastieklokalen. WADDINXVEEN - Het in mei van dit jaar 39 jaar oude Weekblad voor Waddinxveen blijft zich vernieuwen en verbeteren. De in mei 1945 voor het eerst verschenen krant, eerst op zaterdag, toen op vrijdag, vervol gens op donderdag en nu op woens dag, is in bijna vier decennia uitge groeid tot het grootste en dikste plaatselijke huis-aan-huis verschij nend nieuwsweekblad. Weekblad voor Waddinxveen nedetland OPLOSSING De nu gevonden oplossing komt hier op neer. Het doorgaande water wordt uit het Tekriool’ gehaald en zal zijn weg tussen Kanaalstraat/Juliana van Stolberglaan en de betreffende Pas sage-flat vervolgen in een nieuwe, 50 centimeter dikke, buis. Het onderha vige stuk Tekriool’ wordt met een ‘kous’ waterdicht gemaakt. Een geva rieerde oplossing, die is gekozen kij kend naar de techniek en de kosten en lettend op de voor- en nadelen. Om ter plaatse van de dichtgemaakte buis een voldoende hoge grondwater stand te handhaven, dient voorts een drainering te worden aangelegd. De Passage-waterproblemen zijn be studeerd door de inmiddels aan de Technische Hogeschool in Delft af gestudeerde ingenieurs J.T. de Vries en J. Talens van de vakgroep Geo- techniek van de afdeling Civiele Techniek. Ze bekeken alle bouwte keningen en brachten drie maanden lang 13 peilbuizen aan om een indruk te krijgen van de grondwaterspiegel en het grondwaterstromingsbeeld in de buurt van de flat. De belangrijkste conclusie die het tweetal uit hun onderzoek trok was dat de vervelende wateroverlast niet wordt veroorzaakt door spannings- water uit de diepere zandlagen, maar dat duidelijk een verband te herken nen valt tussen het waterpeil in het lekriool en de optredende waterover last. WADDINXVEEN - Het winkelcen trum ”de Passage” - waar de winkeliers hun zaken steeds vernieuwen - moet het nog steeds doen zonder een beeldje, sinds het bronzen beeldje van een om kijkende naakte vrouw bruut werd afge zaagd en door onbekenden werd mee genomen. Van het beeldje ontbreekt nog elk spoor. Het beeldje stond sinds het voor jaar van 1979 in het hart van het winkelcentrum “de Passage”. De naakte omkijkende jonge vrouw is een werkstuk van de Gorinschemse beeldhouwer Marcus Ravenswaaij, dat de gemeenteraad van Waddinx veen in oktober 1978 aankocht uit de collectie van de “Caroluskring”, welke kring van beeldhouwers in de zomer van 1978 in het Burgemeester Wamaarplantsoen en in het gemeen tehuis een expositie heeft verzorgd. Met de aanschaf van het beeld was f. 5.500,- (inclusief btw) gemoeid. Om de kosten van plaatsing te kun nen betalen stelde de gemeenteraad het bedrag van f. 6000,- beschik baar. Dat er is gekozen voor plaatsing van r clusterwonen, een specifieke woon vorm die een zelfstandige huisvesting van gehandicapten voorstaat, wil de gemeente dit proberen mogelijk te maken in de woonwijk Zuidplas. Een cluster kan bestaan uit 12-15 woning wetwoningen en een eenheid, van waaruit de gehandicapte bewoners worden geholpen bij activiteiten van het dagelijks leven. WADDINXVEEN - In het gemeentehuis hebben B. en W. mevrouw H. van der Klauw van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening aangewezen als centraal informatiepunt voor de Waddinxveense gehandi capten. Wie informatie wil, vragen of suggesties heeft of klachten kwijt wil over plaatselijke gehandicaptenvoorzieningen kan bij haar terecht (tel. 14433, toestel 125). Intussen is op het gemeentehuis 3.000,- beschikbaar voor wat aanpas- singen/voorzieningen voor gehandicap ten. Suggesties zijn gedaan om dit geld bijvoorbeeld te besteden aan: - een extra algemene invalidenpar keerplaats bij de Passage, en één bij de Dorpstraat; - een voetgangerslicht met rateltikker en een lange groene interval bij het ze brapad Kanaalstraat/Kerkweg-Oost - een hek bij de Beethovenlaan/brug- getje Anne Frankcentrum; - schuifdeuren bij het zwembad; - markeringen en rateltikkers waar dit nodig mocht zijn. Technisch gezien verbeterde de kwaliteit door gebruik te maken van de nieuwste zet- en druktech nieken, zodat de krant zich laat le zen als een dagblad. Redactioneel doordat de hoofdredacteur en zijn tientallen schrijvende medewerkers als geen ander op de hoogte zijn van het wel en wee in dit Gouwedorp. Commercieel door succesvolle ad- vertentieafspraken, waardoor ad verteren in twee kranten tegen de zelfde prijs mogelijk werd met het in Boskoop verschijnende weekblad De Gouwe Koerier. De advertentiepagina’s van het Weekblad voor Waddinxveen wor den zo opgemaakt dat de lezers en lezeressen snel geïnformeerd wor den. Recent hebben we bewerk stelligd dat de rubriek ‘familiebe richten’ op één plaats in de krant is te vinden. Bovendien hebben we de pagina ‘Onroerend goed’ gecre- eerd, zodat bijna in één oogopslag te zien is’wat er in Waddinxveen te koop en tc huur is. De makelaars en onroerend goedkantoren hebben deze pagina direct ontdekt en ma ken er reeds een intensief gebruik van. In de gemeentelijke rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen zal re gelmatig en eventueel bij herhaling over verschillende onderwerpen voor wat betreft de gehandicaptenproble- matiek worden voorgelicht. Gestreefd wordt naar verbetering van de maatschappelijke dienstver lening ten behoeve van gehandicap ten, teneinde te komen tot een goede opvang, begeleiding en eventuele na zorg. Er is jaarlijks f 3.000,- beschikbaar ten behoeve van een snelle en effi ciënte uitvoering van kleine aanpas singen in en om gebouwen of voor het aanbrengen van markeringen ten behoeve van visueel gehandicapten. Bij elk onderdeel van het gemeente lijk beleid zal de gemeente rekening houden met gehandicapten. aan de Boekweitakker zullen wofden gebouwd in ieder geval gelijktijdig met de 222 door het Philips Pensioenfonds te bouwen woningen ten noorden van de Gerstakker of zoveel eerder als mo gelijk is. Bij het lezen van de voorwaarden bleek de raad dat op enkele punten wordt af geweken van het ’’moeder-contract”, zoals dat is gesloten tussen de gemeente en Noorlander Bouw B.V. Een en an der betreft het tijdstip van betalen van de verschuldigde koopsom, de periode van aanbiedingsplicht aan Waddinx veense ingezetenen of economisch geb- ondenden, terwijl voorts is overeenge komen dat de consequenties voor de bouwactiviteiten in de wijk Noorlander B.V.. in het bijzonder voor wat betreft aantal en categorie van de te bouwen woningen, in overleg nog nader zullen worden bezien. B. en W. zullen de raad hieromtrent nog nader informeren. j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1