na verschil van inzicht Medewerkers NKF in WADDINXVEEN ZINGT 8 MEI HOODIE Rabobank FZJ actie tegen sluiting Dicht door omstandigheden Rh CONCERT RAADZAAL Bestuur benoemt Rozenburger als opvolger Philips-dochters moeten gaan reorganiseren i GM 11,95 Wekelijks visboer op KW-plein Geld lenen, een kwestie van rekenen zegt u? oAS o. r 44't Nieuwsblad Onafhankelijk 20 Kg. KATTEN BAKKORRELS I' OPEL 38 Mensen Inzicht GERT HUIZER DENKT U AAN EEN NIEUWE KEUKEN? >5 ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS Instemming Tïl tui OPELVERKOOP-OPELSE RVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOQP-LPG INBOUW-FINANCIEHINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE ALS WIJ HET W DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 Donderdag 15 maart, gemeentehuis, 1930 uur DE1^ ECHTE BAKKER OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE DIERENSHOP Vanaf 5.000,- plaatsen wij hem gratis, incl. electrici* teit en gas, dus kookklaar. Aannemersbedrijf en keukenvoorlichting P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 - Waddinxveen Even bellen: 01828-14398 of 18625 E Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. HUISWERK DOEN, SLAAGT4J ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) SIR KSSjjSfl t 3 gr g| Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 14 MAART 1984 ie ft' (I I* WWW k Het deels verlaten pand o dat er bij de Philips-dochters een reor ganisatie moet plaats vinden, maar dat betekent voor hem niet dat er te denken valt aan een sluiting van de Waddinx- veense NKF-vestiging. die dinsdag werd uit gegeven nadat vorige week de Onder nemingsraad en het voltallige personeel op de hoogte werd gesteld: "Bestuur en directie van de Rabobank te Waddinx- veen hebben overeenstemming bereikt over een regeling waarbij weliswaar het dienstverband met de heer drs. W. Broekhuijsen wordt gecontinueerd, doch de actieve dienst wordt beëindigd per 1 juli 1984. Een en ander is het ge volg van het feit dat sinds enige tijd tus sen bestuur en directeur een toenemend verschil van inzicht is ontstaan ten aan zien van het te voeren beleid. Tot zijn opvolger is benoemd de heer G. Vis- scher te Rozenburg". DDINXVEEN - Directeur W. Broekhuijsen (57) van de reratieve Raiffeisenbank ddinxveen” B.A. gaat weg. zijn opvolger is benoemd de G. Visscher (43) uit Rozen hop dit moment nog directeur de Rabobank in die gemeente :r de rook van Rotterdam. Het ek van de aan de Schieland- wonende drs. Broekhuijsen is gevolg van een ’’toenemend :hil van inzicht over het te voe- )eleid”, zo hebben het bestuur ie Rabobank Waddinxveen en bobank eigenlijk met heel Waddinx veen in contact komt”, verklaarde de directeur van de grootste plaatselijke bank toen in een feestelijk interview. Brederolaan 10 - Tel. 01828-17789 Kerkweg-Oost 173 - Tel. 01828-13694 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen OT 8 auto van velde betrouwbaar en goed R Oók goed om geld te lenen. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 39e JAARGANG - No. 1865 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERGTPeULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F- VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, tel. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Het deels verlaten pand van de Waddinxveense speelgoedfabriek Sliedrecht BV aan de St. Victorstraat. Slie drecht BV is wegens omstandigheden gesloten" meldt een briefje bij de ingang. (Foto: Sjaak Noteboom). Drs. Broekhuijsen maakte in 1980 het 75-jarige bestaan van de Rabobank Waddinxveen mee. "Het tijdperk dat alleen de boeren naar onze bank kwa men ligt ver achter ons. Nu krijgen wij letterlijk alle bevolkingsgroepen binnen onze muren. En dat betekent dat de Ra- WADDINXVEEN - Najaren van proberen is het de Spakenburgse vishandel L. Koelewijn en Zn. dan toch is gelukt een vaste standplaats in Waddinxveen te krijgen. Vanaf morgen (donderdag 15 maart) wordt er elke week op die dag van 9.00 tot 18.00 uur vis verkocht bij het monument aan het Koningin Wilhelminaplein, waar ook de bloemenman wekelijks zijn stand plaats heeft. L.Koelewijn en Zn. gaat dan met openingsaanbiedingen van start onder het motto dat Waddinxve- ners die van vis houden boffen. Met de vaste standplaats van deze vis handelaar komt in Waddinxveen een einde aan een reeks be zwaarschriften en beroepsprocedu res tot de Raad van State toe omdat B. en W. tot voor kort niet bereid bleken voor dit doel een parkeer plaats af te staan vanwege ver keerstechnische redenen. De vaste standplaats is een gevolg van het feit dat B. en W. in dit spe cifieke geval tegemoet willen ko men aan de kennelijk bij de kenne lijk bij de Waddinxveners levende verlangens om ook doordeweeks vis te kunnen kopen in de eigen woonplaats. Na het sluiten van de viszaak van Jac. van Dijk aan de Kerkweg-Oost kon daarvan alleen nog sprake zijn op de wekelijkse markt op vrijdag. P.G. Sliedrecht ontvangen WW-uitkering. Sliedrecht BV, waarover elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer, was een sinds 1850 bestaande houten speelgoedfabriek. Eén van de laatste die Nederland nog kende. Het bedrijf heeft het niet kunnen bolwerken te gen onder de opkomst van het elek tronisch speelgoed. WADDINXVEEN - Voor hhei derde achtereenvolgende jaar houdt het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor (CWM) op dinsdagavond 8 mei in de veilinghal aan de Bredeweg de zang- manifestatie ’’Waddinxveen Zingt”. Aan dit korenfestival zullen ongeveer 600 zangers en zangeressen meedoen. De nieuwe editie van ’’Waddinxveen Zingt” blijkt uit het activiteitenpro gramma van het Christelijk Waddinx- Na de zomervakantie begint het reper- teren voor het eigen mannenkoorcon- cert, dit jaar met het jongerenkoor ’’Meeting”, en een concert in de be roemde Laurenskerk te Rotterdam. Veel muzikale actie dus voor de ruim 70 enthousiaste leden van dit jonge man nenkoor. Toch erkent ook deze vakbondsbetuur- der, evenals de directie van NKF Kabel BV, dat het juist de telecommunicatie sector is - waarvan de hoofdzetel in Waddinxveen is gevestigd - die door al lerlei technologische ontwikkelingen in de problemen zit. Het vereist inzicht en waakzaamheid om deze ontwikkelingen voor Waddinxveen niet tot desastreuse gevolgen te laten leiden. WADDINXVEEN - Op een in het Anne Frank-centrum gehouden verga dering hebben de medewerkers van de Nederlandse Kabel Fabriek (NKF) BV aan de Noordkade hun verontrusting uitgesproken over het op losse schroeven gezette voortbestaan van deze Waddinxveense vestiging. is wel aanwezig dat bepaalde produktie- lijnen vanuit Waddinxveen naar Delf zijl zullen gaan. Uitgangspunt is om de werkwijze en doelmatigheid van het maken van kabels, waarin NKF al 65 jaar bedreven is, te verbeteren met het oog op de concurrentie- èn winstpositie. De verwachting is dat het onderzoek er deze of volgende maand zal zijn. De vakbonden zullen over de inhoud ervan kunnen meepraten.Volgens Dick ter Wisscha, districtsbestuurder van de In dustriebond FNV, staat weliswaar vast Zo is het, mevrouw. Op een duidelijk l advies kunt u rekenen. Zodat u de juiste keuze kunt maken. Neem nou het Doorlopend Krediet waarmee u altijd wat geld achter de hand hebt. veens Mannenkoor, dat is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zan- gersbond. Zo wordt in de maanden april, mei en juni medewerking ver leend aan verschillende concerten in o.a. de 'Rotterdammse Breepleinkerk en Hoflaankerk en de grote hervormde kerk te Boskoop. Bij deze Philips-dochter werken 550 mensen. Driehonderd van hen waren in het AF-centrum aanwezig, omdat de mogelijkheid aanwezig kan zijn dat het al sinds mei vorig jaar lopende onder zoek om de kabel- en draadactiviteiten bij een zestal zelfstandige dochterbe drijven te reorganiseren voorziet in een sluiting van het Waddinxveense bedrijf. Doelmatig Maar NKF Kabel BV zegt dat een slui ting van het complex aan de Noordkade nimmer aan de orde is geweest. De kans ’’Mannen die mee willen doen aan alle activiteiten van het koor zijn van harte welkom. Gestreefd wordt naar een le dental van ongeveer 100. Om dit te re aliseren is op het moment een ledenwer factie aan de gang”, aldus het CWN-be- stuur. Geïntereseerde mannen kunnen gerust eens een keer op een repetitie vrijblijvend komen dm de sfeer te proe ven die beslist uniek genoemd mag wor den. De repetities zijn elke maandag avond in de Chr. Scholengemeenschap voor MAVO/LTO aan de Sniepweg van 19.45 tot 22.00 uur. Vanwege de streek- functie die het koor vervult zijn mannen uit de gehele regio van harte welkom.” twee directieleden W.A. Sliedrecht en .....JU- De Rabobank Waddinxveen, die een speciaal fonds heeft om piaatselijke (verenigings)activiteiten te kunnen sponsoren, terwijl ook in 1979 de schaakvierkamp met Anatoli Karpov in het gemeentehuis werd gesponsord, biedt werk aan 38 mensen. De bank heeft vestigingen aan de Kerkweg- Oost, het Koningin Wilhelminaplein en de Gro.ensvoorde. Aan de St. Victorstraat zijn de pan den, die in februari 1981 zijn over gebleven na een grote bedrijfsbrand, nu verlaten. Alleen van de verkoop- activiteiten van W.L. van ‘t Hof BV (hout- en kunststofproducten) gaan door. De mogelijkheid bestaat dat de leegkomende ruimte ook aan an dere bedrijven verhuurd zullen gaan worden. nu een WADDINXVEEN - “Sliedrecht BV is wegens omstandigheden gesloten” staat er in een briefje bij de ingang van de Waddinxveense speelgoedfa briek aan de St. Victorstraat. Het bedrijf is dichtgegaan na een vrij willig aangevraagd faillissement, dat vorige week dinsdag is uitgesproken. De negen werknemers, inclusief de Het beëindigen van het ’’actieve" dienstverband met de sinds 1978 in Waddinxveen werkende en uit de landelijke Rabobankorganisatie af komstige drs. Broekhuijsen is een be- Rabobank-directeur drs. W. Broekhuijsen op een archieffoto, die symbo lisch is voor de verwijdering tussen hem en het bestuur van de bank, bestaan de uit de heren A. Oudijk, O. O. Spruijt en F. M. van Tol. sluit van het voltallige bestuur van de plaatselijke Rabobank en heeft de in stemming van de Raadvan Toezicht. In het bestuur hebben zittirig de heren A. Oudijk (voorzitter), O. O. Spruijt (secretaris) en F. M. van Tol (lid). Van de Raad van Toezicht maken deel uit: G. Bos, L. Lamens, J. P. van Oosten, G. van Ringelenstein en H. Wubben. 7.. - :-x - 'T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1