ONDER WIJS PR OJECT OVER VANDALISME Twee nieuwe scholen in wijk Zuidplas I f Twee jongens in 177 dagen wereld rond Zweeds bedrijf aan Mercuriusweg len, omdat het failissement van Slied recht BV nog zo ’’vers” is. K GEMEENTERAAD Drie weken lang op lagere en VO-scholen 01828-17994 Met de broers Sliedrecht C.A.P.M. Loose Na half jaar terug Vandalisme in W’veen ’’kost” ruim één ton CDA-raadslid mede-ondertekenaar van nieuw comité Jan Hielema tegen raketten II i u Nieuwsblad Onafhankelijk □PEL RIOOL VERSTOPT? GERT HUIZER DENKT U AAN EEN NIEUWE KEUKEN? Jeugdjournaal ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS BEL: ALS WIJ HET DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-15155 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Woensdag 28 maart 1983, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur OFFICIÉÉL OPEL SERVICE-DEALER VOOR: WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE Vanaf 5.000,- plaatsen wij hem gratis, incl. electrici- teit en gas, dus kookklaar. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WOENSDAG 21 MAART 1984 39e JAARGANG - No. 1866 OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHAPE REPARATIE l-®- liften RODE DRAAD De Waddinxveense wereldreizigers Frank van den Berg en Manuel van N DE'V' ECHTE BAKKER deze bouw eventueel in fases dient plaats te vinden. REHOBOTHSCHOOL Voor het onderwijsproject is beschik baar een handleiding over het thema “Vandalisme: ongezond gedrag op straat”. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Aannemersbedrijf en keukenvoorlichting P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 - Waddinxveen Even bellen: 01828-14398 of 18625 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Het dichtgaan van de fabriek van hou ten speelgoed in Waddinxveen was vori ge week, na de berichten in het Week blad voor Waddinxveen. landelijk nieuws. Het ANP verspreidde woens dag in de namiddag een bericht dat erg veel kranten haalde. Ook het NOS- Jeugdjournaal wilde naar Waddinxveen komen voor een reportage, maar de di rectie van het Waddinxveense bedrijf voelde er niets voor om hieraan mee te werken. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer nieuws over de landelijke be richtgeving rond het dichtgaan van Sliedrecht BV, speelgoedmakers sinds 1850. WADDINXVEEN Landelijk en plaatselijk bekende CDA-leden hebben het comité 'CDA’ers tegen plaatsing’ opgericht, dan wel dit comité mede-on- dersteund. Dat blijkt uit een adverten tie in het dagblad Trouw van vandaag (woensdag 21 maart). E. Feijen-Redegeld (politie), voorzit ter, mevrouw M. Roder (Samenwer kingsschool voor Havo-Atheneum), A. Kampen (prof. Kohnstamm-mavo), G. Voogd (chr. mavo/lto ‘Kon. Wilhelmi na’), B. Wierda (chr. school voor l.h.n.o. ‘De Rank’), H. Rottschafer (openbare lagere scholen), B. Vroegop (protestants chr. lagere scholen), G. Bakker (katholieke lagere scholen), W. Peek (gereformeerde school), P. Ran- selaar (politie) en M. Moons (gemeen te, afd. Onderwijs), secretaris. Voorts wordt de werkgroep bij dit project ge adviseerd door: B. Teerds (politie, afd. voorkoming van misdrijven), en M. Blom (groepscommandant rijkspolitie, groep Waddinxveen). Dijck (rechts. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - In de vorige week dinsdagavond tijdens een informatiebij eenkomst in Party Home samengestel de werkgroep, die de (onmogelijkhe den van een WV-Waddinxveen na gaat, zit gemeenteambtenaar C. A. P. M. Loose niet namens de gemeente, doch als vertegenwoordiger van de Stichting Meubelstad Waddinxveen. Van deze stichting is de chef van de af deling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening (BZRO) in het gemeentehuis en toekomstig loco-gemeentesecretaris secretaris. auto van velde betrouwbaar en goed BRANDWEER Kosten gemaakt door het uitruk ken in verband met “fikkie-stoken” en door brand ontstane schade: f. 10.000,-. In het overleg met het schoolbestuur is toen gesteld dat een nieuw school gebouw gerealiseerd zou kunnen wor den in de wijk “Zuidplas” en wel op het moment dat de woningbouw daar goed op gang is gekomen. In die wijk is inmiddels de nodige grond voor deze school gereserveerd. Wellicht ten overvloede merken B. en W. op dat in de jaren 1977 en 1978 in de beide schoolgebouwen, derhalve ook in de noodschool, enkele absoluut noodzakelijke voorzieningen zijn ge troffen. Het schoolbestuur vraagt medewer king voor een 2-klassige kleuter school en een 6-klassige lagere school. Bij deze opzet is nog uitge gaan van de afzonderlijke wetgeving voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. mit WADDINXVEEN - De werkgroep jongerengedrag, die een drie weken durend onderwijsproject voor de Waddinxveense scholen heeft op gesteld, maakt de volgende scha debedragen, veroorzaakt door van dalisme in 1983, bekend: WADDINXVEEN In Waddinxveen komt de nieuwe Nederlandse vestiging van Lundby of Sweden, welk Zweeds bedrijf poppenhuizen met bijbehorend interieur maakt. De aan de Mercurius weg in het leegstaande pand van Nicar komende vestiging zal worden gerund door de Waddinxveners W. A. Slied recht en P. G. Sliedrecht, tot voor kort directeuren van de failliet gegane oud ste fabriek van houten speelgoed Slied recht BV aan de St. Victorstraat. ”We hebben een beetje geluk gehad in het vinden van nieuw werk”, vertelde ons de heer W. A. Sliedrecht. Hij vond overigens de tijd nog niet rijp om meer te vertellen over Lundby of Sweden, dat na naar Waddinxveen komt. Eind deze maand zullen daar nadere berichten over kunnen worden gedaan. Hij vond het bovendien onjuist nu al zo breed-uit over het Zweedse bedrijf te gaan vertel- ven gezond, maakten mooi weer mee en beleefden heel veel avonturen. Hun zeer regelmatig naar huis gestuurde brieven werden door de achterban uit getikt en ingebonden. Dit boekwerk kregen ze bij hun thuiskomst aangebo den. ‘Een trip die we niet graag hadden wil len missen’, aldus de twee Waddinxve ners, die het reizen in hun bloed hebben zitten en iedere keer opnieuw van men sen horen dat ze een dergelijke reis ook graag zelf eens hadden ondernomen, maar werk en gezin verhinderen dat. Er bestaan alweer plannen om volgend jaar bijvoorbeeld Afrika te gaan ver kennen. Maar eerst moet daarvoor weer geld verdiend worden. Met de reis om de wereld in 177 dagen is al het spaargeld nu op. WADDINXVEEN De Wad dinxveense jongens Frank van den Berg (21) van de Vijverlaan 36 en Manuel van Dijck van de Groens voorde 158 hebben in 177 dagen een goedkope en uitgekiende reis om de wereld gemaakt. Ze vertrok ken samen op 21 september 1983 en kwamen vorige week donderdag avond met de boot uit Engeland te rug. Hun ‘rondje om de wereld’ bracht hen allereerst in Bangkok. Verder keken ze intensief rond in Singapore, Maleisië, Indonesië, Caledonië, Nieuw-Zeeland, Tahiti, Los Angeles, New York en Lon den. Voor hun trip gebruikten ze drie vlieg tickets. De reis werd niet alleen in een vliegtuig gemaakt, maar ook per boot, liftend en in een voor duizend dollar in Amerika gekochte stationwagen. Met deze auto, waarin ook geslapen werd, reed het ondernemende tweetal 8.000 kilometer dwars door Amerika. Bijna alle National Parks werden aan gedaan.. Frank van den Berg en Manuel van Dijck hebben in het halve jaar dat ze on derweg waren goed getroffen. Ze ble- De lesmodellen zijn zeker niet bin dend; er is voldoende ruimte voor onderwijs - indien zij dit wensen - ook gebruik maken van de lesmodel len voor het lager onderwijs en an dersom. Overigens zijn de lesmodel len losbladig; zo nodig kunnen la ter eventuele wijzigingen en/of aan vullingen gemakkelijk worden ver werkt. Ter ondersteuning van de lessen kan ge bruik gemaakt worden van twee diase ries over vandalisme. In een van de di aseries zijn Waddinxveense situaties te herkennen (een gelijksoortige diaserie zoals in het vandalismeproject in 1981 is gebruikt) en andere is de serie ‘Gooi je eigen glazen in’ van het landelijk Bu reau Voorkoming Misdrijven. Deze handleiding bevat naast achtergrondin formatie ook de op dit thema betrek king hebbende lesmodellen. In de le smodellen is getracht om per onderwerp zo concreet mogelijk het doel aan te ge ven waartoe de behandeling, bespre king of toepassing zou moeten leiden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het natuurlijk iedere onderwijzer/docent vrij staat om de aangegeven doelen naar eigen inzicht te verbreden, verengen of te wijzigen. Tevens kan, om een van de lessen met betrekking tot het vandali smeproject of het tonen van de diaseries te laten begeleiden, een beroep gedaan worden op een wachtmeester van de rijkspolitie. Van de werkgroep Jongerengedrag, die het nieuwe onderwijsproject heeft voorbereid, maken deel uit: mevrouw Zoals bericht maken van de VW-werk groep verder deel uit voorzitter C. de Bas (Kamer van Koophandel en Fabrie ken Midden-Holland), secretaris K. W. Th. van Soest (WD-fractievoorzitter en provinciaal beleidsmedewerker re creatie en toerisme), G. Kraijesteijn (middenstand), C. Dijkshoorn (Indu strieel Contact Waddinxveen) en T. Ververs jr. (horeca). De groep heeft een oproep gericht tot alle leden van het CDA, dat een besluit tot plaatsing van nieuwe raketten niet in overeenstemming is met het streven uit het CDA-verkiezingsprogramma om de rol van kernwapens terug te dringen. Het comité dringt er bij de fractie van Het bestuur van de “Vereniging tot stichting en instandhouding van Ned. Herv. Chr, Scholen”, heeft een twee tal verzoeken ingediend om mede werking voor de stichting van één nieuw schoolgebouw in de wijk “Zuidplas”, zulks voor de Reho- bothschool (l.o.) en de kleuterschool “De Morgenster”. De realisering van een nieuw school gebouw is reeds aan de orde geweest in het jaar 197 7. Op dat moment werd in de eerste plaats gedacht aan onderbrenging van de kleuterschool - deze heeft de beschikking over een in 1963 geplaatste houten nood school - in het bestaande gebouw van de lagere school. Overleg tussen de gemeente en het schoolbestuur heeft er toen toe geleid dat het daarvoor opgezette plan niet werd uitgevoerd. zelf materiaal ontwikkeld voor de (4e) 5e en 6e klassen van het lager onderwijs en voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Reeds een aantal jaren geleden werd door de raad in principe besloten de Jan Ligthartschool te “verplaatsen” van de Kerkstraat naar de nieuwe woonwijk “Zuidplas”. Deze verplaat sing kwam ook aan de orde toen in 1981 de kleuterschool ‘t Hazeveld in het gebouw van de Jan Ligthart school werd ondergebracht - die huis vesting van de kleuterschool zou daarom een tijdelijk karakter dragen - en laatstelijk in de raadsvergadering van 23 november j.l. bij de behande- - ling van het voorstel inzake het scho lenbestand openbaar kleuter- en lager onderwijs. Op grond van artikel 23 van de Lager-Onderwijswet 1920 is voor de verplaatsing van de Jan Ligt hartschool - school voor lager onder wijs - een raadsbesluit vereist; deze eis geldt niet voor het kleuteronder wijs. Het betreffende raadsbesluit be hoeft de goedkeuring van Gedepu teerde Staten. Zoals bekend streeft het college er reeds geruime tijd naar om de Gereformeerde school onder te brengen in het huidige ge bouw van de Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat. In genoemde vergadering is ook deze verhuizing van de Gereformeerde school aan de orde geweest. “Wij kunnen medede len dat het bestuur van die school in middels met bedoeld gebruik ak koord is gegaan; zo nodig kan men verder de beschikking houden over De rode draad die door het project loopt is deze jongeren ervan te door dringen, dat vernielen leed toebrengt aan anderen (individueel én gemeen schap). Tijdens het project is moge lijk voor leerlingen om interviews af te nemen bij de gemeentelijke in stellingen zoals politie, brandweer en openbare werken, zodat zij de erva ringen en het leed van deze mensen met betrekking tot vandalisme kun nen horen. Immers één van de doel stellingen van dit project is o.a jon geren te confronteren met de tries te gevolgen van vandalisme. Ook de politie vervult tijdens dit onderwijsproject een belangrijke rol. Hoewel de politie dagelijks tijdens de diverse surveillances attent is op vernielingen, zal in de periode van dit project extra aandacht worden besteed aan het vandalisme. De po litie kan echter niet op alle plaat sen tegelijk zijn en heeft dus ieders hulp nodig. Een melding van vanda lisme is nooit te veel voor de poli tie. Weet de politie namelijk de da ders van een vernieling te achterha len, dan kunnen zij corrigerend op treden. De bereidheid öm vernie lingen aan te geven is één van de mo gelijkheden om vandalisme te be strijden. WADDINXVEEN - Vanaf komende maandag 26 maart zal er drie weken lang in de vierde, vijfde en zesde klassen van een aantal lagere scholen en in de eerste (brug) klassen van alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Waddinxveen een onderwijsproject over vandalisme gehouden. Dit project is een initiatief van de gemeentelijk werkgroep “jongeren gedrag”. Deze werkgroep werd in januari 1982 opgericht. Vertegen woordigers van lager en voortgezet onderwijs, politie en gemeente wer ken hierin samen. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft de werkgroep zich met aller lei aspecten van-jongerengedrag be ziggehouden, zoals winkeldiefstal, vernielingen, geweld etc. Uiteindelijk heeft de werkgroep gekozen voor een onderwijsproject vandalisme. Uit landelijk onderzoek blijkt dat scho len een belangrijke rol in de preven tie kunnen vervullen. Er is gekozen voor de doelgroep jongeren in de leeftijd van 10t/ml4 jaar, omdat deze leeftijdsgroep nog beïnvloedbaar is op hun normen en waardenpatroon. Het is wel nood zakelijk dat de leerkrachten goed didactisch materiaal in handen krij gen. Daartoe heeft de werkgroep WONING B OUW VERENIGING Kosten gemaakt door het repareren van vernielde brievenbussen, ruiten, besmeurde deuren, portalen, mu ren, vernielde liften enz.: f. 21.000,-. het 2-klassig schoolgebouwtje aan de Mozartlaan (v/h kleuterschool ‘t Ha zeveld). In dit verband merken wij (nogmaals) op dat de thans bij de Gereformeerde school in gebruik zijnde 3-kl. houten noodschool aan de Mozartlaan in zeer slechte staat verkeert en dat in verband hiermede ontruiming gewenst is, “aldus het college”. Voor de huisvesting van de Jan Ligt hartschool en ‘t Hazeveld - deze scho len zullen per 1 augustus 1985 wor den omgevormd tot een basisschool - dient in “Zuidplas” een nieuw schoolgebouw te worden gesticht. Aan het huidige voëdingsgebied van de Jan Ligthartschool en ‘t Hazeveld (de Bomenwijk, Oud-west en Groens- waard 1) zal uiteraard de wijk Zuid plas worden toegevoegd. Het lijkt reëel er rekening mee te houden dat straks de helft van het huidige voe- dingsgebied kan worden afgestoten. Nadat in Zuidplas een groot aantal woningen gereed is gekomen zullen de voedingsgebieden van de open bare scholen enigzins moeten wor den aangepast. Gelet op het vorenstaande en op de rapporten leerlingen-prognoses me nen dat een basisschool moet wor den gebouwd voor een aantal leer lingen van ruim 300. Er zou dan be hoefte bestaan aan 11 leslokalen; uiteraard dienen hieraan nog neven ruimten te worden toegevoegd, zoals bijv, een gemeenschapsruimte. In het voort te zetten overleg met het mi nisterie kan nader worden bezien of (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad, die volgende week woensdagavond vergadert, gaat besluiten nemen over de ver plaatsing naar de woonwijk Zuidplas van de openbare Jan Ligt hartschool aan de Kerkstraat en de hervormde Rehobothschool aan de Jan Dorrekenskade-Oost plus de beide kleuterscholen van deze scholen. het CDA in de Tweede Kamer op aan de plaatsing van kruisraketten op de vliegbasis Woensdrecht af te wijzen. Van het comité maakt onder meer deel uit Waddinxveens oud-burgemeester mr. A.G. Smallenbroek (Drachten). Ondertekenaars van de oproep ‘CDA- SCHOLEN Kosten gemaakt door reperatie aan vernielde gemeentelijke scholen, zo als o.a. ruitbreuk: f. 28.000,-. OPENBARE WERKEN Kosten gemaakt voor het herstel len van de schade aan de plantsoe nen, straten, lantaarnpalen en an deren openbare voorzieningen: f. 50.000,-. Hierbij is nog niet de schade, welke is veroorzaakt aan particulieren be zittingen, gerekend. Genoemd kun nen worden: autoantennes, auto spiegels, tuinen, woningen, winkels e.d. In Waddinxveen zijn de volgen de lokaties en objecten opgevallen door het aantal vernielingen: flats (kelders en ingangen)scholen (fietsenstallingen, ruiten, daken en bekladden van muren; plantsoenen, bomen en struiken; openbare ver lichting (verlichtingsarmaturen) speelplaatsen (vernielen van de speeltoestellen). Gemiddeld wordt ongeveer 9 pro cent van de Nederlanders boven de 15 jaar per jaar slachtoffer van vandalisme. De politiestatisieken geven echter een ander beeld weer. Het aantal gemelde vernielingen, dat binnekwam bij de rijkspolitie te Waddinxveen, bedroeg in 1983 160. In slechts ca. 5 procent van deze gevallen kon een proces ver baal tegen de dader worden opge maakt. Veelal betrof het hier aan giften van particulieren over be schadiging van hun eigendommen. Het is bekend, dat niet iedereen, die slachtoffer is geweest van van dalisme, dit meldt bij de politie. Van de 10 slachtoffers is er slechts 1 die dit niet komt melden. Daar naast zijn er weinig mensen, die als getuige willen optreden als zijvie- mand vandalisme hebben zien ple gen. Toch is de politie voor een groot deel afhankelijk van deze mel dingen en getuigenverklaringen om effektief te kunnen optreden tegen vandalisme, zowel preventief als repressief. ’ers tegen kruisraketten’ zijn uit Wad dinxveen mevrouw A. v.d. Berg-Engel- se, Dorenda Gerts (secretaresse CDA), Theo Groenendijk (echtgenoot van CDA-raadslid mevrouw H.J. Groenen- dijk-Bernard) en Jan Hielema (ge meenteraadslid). AjdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1