B. en W. starten 01828-17994 11,95 DIERENSHOP MEUBELSTAD v. «7 SÏ1BM3. HOODIE Rabobank O Echt sparen doe je bij de Rabobank. in w nieuwe campagne van Amnesty Vooreen tientje haalt u bij de Rabobank de handige SpaarBewaarDoos g u KAMERMUZIEKCONCERT Twee optredens met Sounds of Hope in Amersfoort en Rotterdam IN HET RAADHUIS op steun van Waddinxveen Hartstichting rekent weer Expositie hobbyisten ZITHOEK MEUBELSTAD Appel Fineer Eerste zomerzegels zijn in postkantoor verkocht Nieuwsblad Onafhankelijk STALLING 1 20 Kg. KATTEN BAKKORRELS van der linde bv RIOOL VERSTOPT? GERT HUIZER Goed Druk ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS WOENSDAG 4 APRIL 1984 39e JAARGANG - No. 1868 I N ALS WIJ HET L I I I Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Donderdag 12 april, raadzaal gemeentehuis, 20.30 uur. Th. G. BLOM huisarts 1 MET SPOED GEVRAAD Stalling voor bestelwagen 3 m hoog. Alleen voor ’s nachts en weekend. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 De eerste zomerzegels die er in Waddinxveen sinds dinsdagmorgen in het postkantoor aan de Kerkweg-Oost 1 textiel - mode - interieur (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN De Waddinxveense Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans ontvangt in juni het Amerikaanse koor Sounds of Hope, waarmee concerten zullen worden gege ven in Amersfoort (20 juni, St. Joriskerk) en in Rotterdam (21 juni, Laurenskerk). ‘Dat is een hoogtepunt voor ons koor’, aldus Vox Jubilans-voorzitter A. Kooyman tijdens de vorige week in De Hoeksteen gehouden jaarlijkse ledenvergadering, waar alle plannen voor dit jaar nog eens met elkaar werden doorgenomen. t wor den verkocht waren voor mevrouw S. IJ. van der Linden-Taekema, echtgenote van de burgemeester. Op de foto links de heer AJ. Hoornweg en zijn vrouw en rechts PTT-directeur P. F. van der Hek. (Foto: Sjaak Noteboom). v SbKI ECHTE BAKKER p I l buurt Een aantrekkelijke bijkomstigheid: voor f 10,- knjgt u nu zo'n handige Spaar BewaarDoos mee. van Waddinxveens fabrikaat en wordt uiteraard onder de noemer van Meu- De Amnesty campagne moet er toe bijdragen dat het fundamentele recht Brederolaan 10 - Tel. 01828-17789 Kerkweg-Oost 173 - Tel. 01828-13694 WADDINXVEEN - Het sociaal- cultureel centrum De Bonkelaar is van plan op zaterdag 5 mei een hob- by-tentoonstelling te houden. Voor deze gratis toegankelijke expositie kan men zich tot halverwege deze maand laten inschrijven. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen 70 ZO- A Omgeving: Noordeinde, Dorpstraat Kerkweg, Kerkstraat, J. Dorrekenskade, Onderweg, Stationsstraat, Noordkade, Zuidkade, Industrieterrein of in directe omgeving. 1.000,- per half jaar Tel. 01828-17850 geld en goede raad Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Op 6 oktober zingt Vox Jubilans en jeugdkoor op uitnodiging in de Grote Kerk te Vianen, met de nestor der Nederlandse organisten Feike Asma aan het orgel. Ook zal Vox Jubilans nog ruimte moeten vinden om in de herfst een uitnodiging te honoreren voor een concert in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee, waar vorig jaar het bijna grootste orgel van Neder land met 83 stemmen in gebruik werd gesteld. Hopelijk blijft er voor de koren vol- WADDINXVEEN - Het Week blad voor Waddinxveen van vandaag wordt vergezeld van het bekende collectezakje voor de Nederlandse Hartstichting, want het is volgende week weer Nationale Hartweek. plus 20 cent en twee zegels van plus 30 cent. De toeslagen zijn als ieder jaar bestemd voor instel lingen, die werkzaam zijn op het ter rein van de sociale en de culturele zorg. Mevrouw J. Jongejan bracht finan cieel verslag uit. Dank zij het feit dat ze dit op een unieke wijze in dicht vorm deed, voorkwam ze dat het ge rinkel van de duizenden guldens van debet en credit, de leden deed dui zelen. De kascommissie onderstreep te dat zij haar werk goed gedaan had, en dat Vox Jubilans een ‘vermogend’ koor genoemd mag worden. Mevr. C. Kooren werd als secretares se geprezen om haar accurate en vele werkzaamheden, ze doet die op be scheiden, maar doeltreffende wijze. Voorzitter A. Kooyman, die deze avond herdacht dat hij 35 jaar gele- WADDINXVEEN/GOUDA - Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland meldt dat Appel Fineer BV is ontbonden volgens een besluit van de rechter-commissaris mr. L. M. I. van Gooi. doende tijd over voor de studie aan de Kerstprogramma’s waarmee Vox Jubilans in Waddinxveen en ‘De Doe len’ z’n jaarprogramma pleegt af te sluiten. Uit de op de jaarlijkse ledenverga dering van Vox Jubilans voorgelezen verslagen blijkt dat het goed gaat met het Waddinxveense Hervormde Ge mengde Koor. Deze korengemeen schap, waarvan ook veel leden uit de regio komen, telt thans als gemengd-, jeugd- en kinderkoor meer dan 300 leden. Vanwege de komst van het Ameri kaanse koor is de tweede opname voor de televisie van de ‘Evangelische Cantate’, welke door de dirigent van Vox Jubilans werd geschreven omdat het vorig jaar 500 jaar geleden was dat Maarten Luther werd geboren, uitgesteld tot na de vakantie. Diri gent Pieter Stolk gebruikte namelijk voor deze cantate teksten uit de Lut herse Bijbelvertaling. Dit heeft tot gevolg gehad dat men in Duitsland veel belangstelling heeft voor deze cantate. De E.O. heeft deze produc tie dan ook verkocht aan een van de T.V.-zenders in Oost-Duitsland: Leipzig. Daartoe wordt van dit werk een nieuwe opname gemaakt met een groter orkest, en wel in de Nieuwe Kerk te Den Haag. den als secretaris in het bestuur werd gekozen, en nu bijna 30 jaar de voor zittershamer in handen heeft, dankte alle medewerksters voor hun activi teiten en bood hen een tegeltablau aan met daarop de Brugkerk, ‘want’, zo zei hij ‘1984 is een springplank naar ons jubileumjaar, als Vox in 1985 haar 40-jarig bestaan hoopt te vieren. Het begon in 1945 allemaal in de Brugkerk’. Het feit dat deze meubelexpositie - met medewerking van het gemeen tebestuur - in het raadhuis wordt gehouden is vrij urjiek te noemen en benadrukt de positieve instelling van het gemeentebestuur ten opzichte van het bedrijfsleven in het alge meen en de meubelbranche in het bijzonder. De bedoeling is dat de meubelen in de zithoek gewoon door het publiek dat het raadhuis be zoekt, in gebruik worden genomen. om met dit koor te WADDINXVEEN - De nieuwe cam pagne tegen het martelen van Amnes ty International zal zaterdagmorgen 7 april om elf uur in het winkelcen trum “de Passage” officieel worden gestart door het Waddinxveense col lege van B. en W. Die dag staat de werkgroep Waddinxveen van Am nesty met een stand in het winkel hart van Waddinxveen met alle in formatie over de nieuwe campagne. De deze week gestarte wereldwijde campagne tegen het martelen wordt door Amnesty International gevoerd onder de titel “Martelen is mensen werk, maar het bestrijden ervan ook’. Met deze campagne worden de poli tieke instellingen en de publieke opi nie er opnieuw en nadrukkelijk op gewezen, dat de moedwillige en grove mishandeling- zowel fysiek als geestelijk- van gevangengenomen per sonen nog steeds voorkomt. Voor de op Bevrijdingsdag te hou den expositie zijn nog enkele plaat sen vrij voor hobbyisten die hun creatieve uitingen aan de Waddinx veense bevolking willen tentoon stellen, aldus De Bonkelaar. Wat het tentoon te stellen werk be treft denkt De Bonkelaar bijvoor beeld aan modelbouw-auto’s, handgemaakte poppen, eierenbe schilderingen, huizenmodelbouw, luchthaven Schiphol en sterren wacht. WADDINXVEEN - Donderdagmid dag 5 april zal door burgemeester C. M. van der Linden en de heer G.1 belstad Waddinxveen gehouden. Th. B. Mulleman, voorzitter van de Stichting Meubelstad Waddinxveen, vóór het raadhuis van Waddinxveen de eerste vlag van de Stichting Meu belstad Waddinxveen officieel wor den gehesen. Aansluitend zal een meubelexpositie in de zithoek op de eerste etage van het raadhuis voor het publiek wor den opengesteld. Deze eerste meubel expositie bevat uitsluitend meubelen Kijk eens op de achterkant van het collectezakje. U kunt dan zien hoe Uw bijdrage van vo rig jaar is verdeeld. Geen re den om niet opnieuw gul te zijn en het werk van die tal loze vrijwilligers, van bestuur der tot collectant, te steunen in hun werk ten bate van de hartpatiënt. Natuurlijk doet de overheid al veel op het gebied van de Volksgezondheid. U betaalt daar al aan mee via de belas- ting. Maar juist clat extra, dat persoonlijke via de Nederland se Hartstichting maakt U met Uw gave mogelijk. Sounds of Hope maakt deze zomer een Europese tournee. Het Ameri kaanse koor, dat onder de bekwame leiding staat van de bejaarde dirigent Varner M. Chance, zal samen met Vox Jubilans enkele bekende werken uitvoeren zoals het Hallelujakoor van G.F. Handel. Dit koor, dat begeleid wordt door een eigen ensemble be staande uit violen, harp, piano en dwarsfluit, zal op 19 juni na aan komst op Schiphil door de leden van Vox Jubilans worden begroet in ‘De Hoeksteen’ en twee dagen in Wad dinxveen ‘wonen’ bij de leden van Vox Jubilans en anderen. Dit alles vraagt van het organiserende koor veel werk, maar mede dank zij het feit dat deze twee concerten zul len worden opgeluisterd door de or ganisten Klaas J. Mulder, Willem Hendrik en Everhard Zwart zal zeker veel publiek op de been brengen. ‘En het geheel is een stimulans voor onze koren’, aldus de voorzitter. Voor f 10 - krijgt u zo'n handige SpaarBewaarDoos - vervaardigd uit duurzaam kunststof - als u: minimaal f 25,- stort op een nieuwe of bestaande spaar- rekening of automatisch gaat sparen. Bovendien krijgt u nu als u automatisch gaat sparen, of als nieuwe spaarder een rekening opent, f 7,50 spaarpremie. Deze aktie loopt van 2 april t m 4 mei 1984 De SpaarBewaarDous is verkrijgbaar z i.ing de v -raad strekt De Rabobank heeft als grootste spaar bank van Nederland het initiatief genomen om meer eenvoud in het spaarbos te scheppen. Het resultaat is onze "Nieuwe kijk op sparen" waarover we u uitvoerig en deskundig willen informeren. En dat kan makkelijk, want de Rabobank is altijd tn de Weekblad voor Waddinxveen De PTT geeft ook een postzegelboek- ie uit. Dit bevat twee zegels van 50 Na het huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering volgden enkele vrije bijdragen in ontspannen sfeer, waar bij vooral de kwis samengesteld door het redactieteam van Vox’s eigen maandblad ‘Vox Informatief’ uit blonk door originaliteit. De heer W. Burger, die met 2 andere bestuurs leden deze avond was herkozen als bestuurslid, dankte alle leden voor hun bijdragen aan deze ge slaagde ledenvergadering, en bood een attentie aan aan de voorzitter, welke hij de motor en de grote sti mulator noemde van de Vox ge meenschap. Laatstgenoemde wekte de leden op het een eer en een op dracht te vinden lid te zijn van een koor met zoveel mogelijkheden. Amerikaans koor is te gast bij ”Vox Jubilans” Zaterdagavond 5 mei geeft Vox Jubi lans en jeugdkoor een bevrijdingscon cert in de grote- of St. Michaelskerk te Oudewater. Samen met Herman van Vliet en Riet den Hertog (sop raan) zal een feestelijk programma worden uitgevoerd. Op 8 mei zullen de 300 leden van de 3 koren zich la ten horen tijdens de gemeenschappe lijke Zangmanifestatie ‘Waddinxveen zingt’ in de veilinghal. WADDINXVEEN - Mevrouw S. IJ. van der Linden-Taekema, echtgeno te van de burgemeester, heeft dins dagmorgen in het postkantoor de eer ste zomerzegels uitgereikt gekregen. Tot half mei is er bij de PTT aan de Kerkweg-Oost een speciale kraam aanwezig waarin deze bijzondere ze gels te koop zijn. Het thema van de nieuwe zomerzegels is dit jaar weide vogels. En daarmee keren de geve derde vrienden voor het eerst sinds 1961 weer op de jaarlijkse serie zo merzegels terug. De bekende teke naar Peter Vos uit Amsterdam ver zorgde het ontwerp van de vier ze gels, die in de kleuren rood, blauw, geel en zwart zijn uitgevoerd. Afge- beeld zijn de kievit (50 plus 20 cent), de kemphaan (60 plus 25 cent), de tureluur (65 plus 25 cent) en de grutto (70 plus 30 cent). Maar ook 1984 wordt een druk jaar voor het koor. Momenteel bereidt het koor zich voor om samen met haar jeugdkoor de traditionele Passie- en Paasstonde te houden op zaterdag 21 april (de avond voor Pasen) in de St. Janskerk te Gouda, waar een zeer gevarieerd programma zal worden uitgevoerd. Aan deze avond werken verder mee, het bekende duo Sander van Marion (organist) en Fred Mann (panfluit). Paul Peter Spiering, één van de eerste violisten van het Con certgebouworkest uit Amsterdam, zal naast zijn solistisch optreden de koren voor een deel begeleiden tij dens het zingen van de lijdensliede- ren. Na een korte meditatie van de Goud se predikant ds. G.H. Abma impro viseert Sander van Marion over het koraal ‘Jezus leven van mijn leven’. De altijd vele belangstellenden voor deze avond kunnen voor hun aandeel in het programma zorgen via de sa menzang. Mevrouw Evelien de Mik-Laros wist als leidster van De Zangvogels boei end te vertellen over de activiteiten van het kinderkoor in het afgelopen jaar. Naast de jaarlijkse uitvoering, zingt dit koor vaak in ziekenhuizen en bejaardencentra. Dankbaarder pu bliek kun je je niet voorstellen, ver telde zij. Om honderd kinderen in het gareel te houden en ze ook nog zingen te leren is niet eenvoudig, maar met mede werking van nog een aantal leidsters, en vooral door de stimulerende lei ding van de dirigent Arie Jongejan, Volgende week tussen 9 en 15 april komt een collectant bij u dit zakje weer ophalen, met daarin dan natuurlijk weer Uw bijdrage. U ziet dat ik dat bij na als een vanzelfsprekendheid beschouw. Waddinxveen heeft altijd ruim gegeven en ook dit jaar rekent de plaatse lijke af deling van de stichting op uw hulp. De Nederlandse Hartstichting bestaat nu twintig jaar. Er is door deze stichting in die twin tig jaar ontzaglijk veel gedaan voor de bestrijding van de hart ziekten. De steun die de stich ting jaarlijks aan het weten schappelijk onderzoek geeft, redt uiteindelijk vele levens. De voorlichting aan en zorg voor patiënten is al voor dui zenden een grote steun ge weest. Iedereen weet hoe in dringend de voorlichting is via de media aan het publiek. Het effect hiervan op de voorko ming van hart en vaatziekten valt niet te onderschatten. De heer AJ. Hoornweg over zijn plaatselijk comité voor de Zomer- postzegels: “Het Waddinxveense comité bestaat sinds de oprichting uit twee leden die tesamen 153 jaar zijn. Het werk wordt door ons met veel plezier gedaan en zoals on ze gezondheid nu is hopen wij het nog lang te kunnen volhouden. Ove rigens zou het van nut kunnen zijn om nu reeds naar de toekomst te kijken en naar vervangers of hel pers uit te zien. Wij hopen nog steeds op een groepje dames dat het geheel van ons over wil nemen of die ons willen komen helpen en dan in een later stadium de organisatie van ons kunnen overnemen.” van gevangenen op vrijwaring van marteling wordt gerespecteerd. Want in artikel 5 van de Universele Verkla ring van de Rechten van de Mens staat: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende be handeling of bestraffing. Het martelen vindt plaats in vele landen van de wereld en op heel ver schillende manieren. blijkt het fijn werken. Riet den Hertog, leidster van het jeugdkoor (ruim 50 leden) memo reerde de activiteiten van deze jonge groep. Naast een aantal eigen concer ten, treedt dit koor vaak op gezame- lijk met haar grote ‘zus’ Vox Jubi lans. Tegenwoordig vinden ook veel jongens de weg naar dit koor, zodat de klankverhouding tussen de ver schillende partijen in een goede ba lans komt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1