Gemeente wil het sociaal cultureel werk zó veranderen DE WAARDT-BUS DR UKKE FOR UMA VOND De Boog, naam van nieuw buurtcentrum Vlag Meubelstad wappert in W’veen KAN GAAN RIJDEN CONCERT CONCORDIA Wijziging in ophalen huisvuil Beroeps krachten en liquidatie ■■I F Nieuwsblad Onafhankelijk G 5^ ”HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS GERT HUIZER Stichting ALS WIJ HET Vrijdagavond 13 april, Ontmoetingskerk, Waddinxveen HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Ift ■rara WOENSDAG 11 APRIL 1984 39eJAARGANG - No. 1868 Financiën, aanvang men WIJ'' F^l h veen-voorzitter G. Th. B. Mulleman hijsen voor het gemeentehuis de nieuwe stichtingsvlag. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De Boog heet het nieuwe wijkcentrum voor Waddinx- veen-Noord dat de buurtcentra 't Ke telhuis en De Pionier vervangt en zal worden ondergebracht in de voormalige kleuterschool Pinkelotje aan de Chr. Huijgenslaan. Op een rijtje alvast de activiteiten die onder leiding van Bert v. d. Beid in het OE1^ ECHTE BAKKER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen «5^ HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG?PEULEYEN 144. TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 leid, ook plaatselijk, mede om bij voorbeeld een Centrumpartij geen wortel te laten schieten. WADDINXVEEN Burgemeester C.M. van der Linden heeft dinsdag middag als ‘showbusmaster’ de nieu we autobus van de Waddinxveense bouwmaterialenhandel De Waardt BV aan de Staringlaan officieel in ge bruik gesteld. In toespraken van di recteur A. de Waardt en de eerste burger werd benadrukt dat het goed is om op de consument gerichte ac tiviteiten te ontplooien. De De Waardt-autobus is komende vrijdag aanwezig op de Waddinxveense week markt. Begin dit jaar werd de Stichting Meu- belstad Waddinxveen opgericht met Berkesteijn-directeur G. Th. B. Mulle man als voorzitter. Over de beweegre denen die leidden tot de oprichting hier van zegt hij: ’’Waddinxveen is vanouds de plaats in Nederland die bekend is als centrum van de meubelindustrie. In de hele geschiedenis heeft de plaats met hout te maken gehad. Via de Gouwe was een voortreffelijke aanvoerweg be schikbaar. Tot aan het eind van de jaren dertig vond de aan- en afvoer nog vrij wel helemaal plaats via de bodedienst over het water.” meter om Waddinxveen moeten hier van weten. Daarom hebben 18 bedrijven in de meubelbranche samen met het gemeen tebestuur en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland een promotiecampagne op touw gezet met advertentiecampagnes, open dagen, opvallende borden langs de voornaam ste wegen en dergelijke. Grote en kleine initiatieven die nu wel gezamenlijk kunnen worden uitge voerd, want zoals bekend leden eerdere pogingen om in Waddinxveen tot een bundeling der krachten te komen schip breuk. Oprecht eigenbelang en uiteen lopende geestelijke spanwijdten bleken onoverkomelijke hinernissen te zijn. Mede a’s gevolg van een toenemende druk van buitenaf (de meubelboule vards komen steeds dichterbij), slaagde een nieuw initiatief van de gemeente om alle belanghbbenden bij elkaar te krij gen: fabrikant en handelaar, grossier en detaillist. WADDINXVEEN - Volgens het Waddinxveense gemeentebestuur in de Nota herstructurering Sociaal Cul tureel Werk betekent liquidatie van de Stichting Jeugd- en Jongerencen trum voor de beroepskrachten dat hun arbeidsovereenkomsten zullen worden beëindigd. Overname van de arbeidsovereenkomsten zal echter plaats kunnen vinden, indien men be reid is in dienst te treden van de Stichting Werknemerspool en wordt benoemd. Burgemeester C. M. van der Linden en Stichting Meubelstad Waddinx- 0* RJ Bezoekers van de bus ontvangen een introductie- en premiebon voor een bezoek aan dé Bouwvoorlichting te Waddinxveen en voor de jeugd is er nog een leuke bouwplaat beschik baar van de showbus. Dank zij in het bedrijf aanwezige technische kennis op velerlei gebied, is het mogelijk ge weest om de complete verbouwing van de bus in eigen beheer uit te voe ren. Vrij grote meubelfabrieken ontstonden al snel in Waddinxveen. Wie daar nu naar gaat zoeken, komt van een koude kermis thuis. Deze industrie verander de qua structuur. Zoals ook elders in Nederland moesten de grote meubelfa brieken de poorten sluiten. Na 1975 zag het beeld er geheel anders uit. Een aantal kleinere meubelfabrie ken was nog over en een reeks toonza len die niet meer dienden voor het to nen van het eigen produkt, maar die uit sluitend een handelsfunctie hadden. Toch is een man als Gerard Mulleman niet pessimistisch: ”IK zie een goede toekomst voor kleinschalige bedrijven zoals die thans in Waddinxveen aanwe zig zijn. Met korte lijnen naar de klant en op basis van exclusiviteit en absoluut vakmanschap. Op de foto van links naar rechts de forumleden W. Waterreus (CDA), C.A. de Leeuw den Bouter (EVP), J. Dankers (HKV en SGP), mevrouw I. Verheul-de Wolff (PPR), voorzitter wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA),J. Oudshoom (PSP), A. Slin ger )PvdA), K. Senneker (RPF) en K.W.Th. van Soest (VVD). tiviteiten, activiteiten speeltuinver. ’t Vondelparkje en activiteiten werk groep vrouwenemancipatie. Incidenteel gebruik: activiteiten We reldwinkel, Rijnlands Orkest, >Oranje- comité Wingerd, huurdersverenigingen en Torna. In de kantoorruimtes verga deringen werkgroepen en bestuursver gaderingen. Weekblad voor Waddinxveen Indien echter mocht blijken, dat er gedwongen ontslagen moeten plaats vinden, bestaat er aanspraak op wachtgeld. WADDINXVEEN - In de Nota Herstructurering Sociaal Cultureel Werk van het Waddinxveense ge meentebestuur staat een uit 15 pun ten bevattend resumé opgenomen. Gelet op het vorenstaande zijn B. en W. van mening dat: ‘de huidige situatie in het sociaal-cultureel werk danig is scheefgegroeid en dat der halve met spoed getracht dient te worden een nieuwe structuur, zoals die hiervoor wordt voorgesteld, in te voeren.’ B. en W. zijn derhalve gelet hierop genoodzaakt: 1. 1984 te bestempelen als over gangsjaar en te trachten per 1 janu ari 1985 de nieuwe structuur gro tendeels in te voeren, 2. de verordening op de commissie Bomenwijk, alsmede de verordening op de commissie Wijkwerk-Zuid in te trekken per ultimo 1 januari 1987, 3. de liquidatie van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum ‘Wad dinxveen’ te bevorderen door per 1 januari geen subsidie meer beschik baar te stellen, 4. de geldlening ten behoeve van het gebouw De Bonkelaar over te nemen danwel af te lossen, 5. de eigendom van het gebouw De Bonkelaar over te nemen en - indien der Linden in de meubelzithoek op de eerste verdieping, vlak bij de ka- W., in het gemeentehuis. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen). De discussieavond was een initiatief van de plaatselijke Partij van de Ar beid. Alle in Waddinxveen werkzaam zijnde politieke partijen namen er aan deel, behalve D‘66. men dit wenst - het gebouw van ‘de Overkant’, 6. een artikel 61 commissie Sociaal- Cultureel Werk in het leven te roe pen en een verordening en een be- heersverordening op de commissie Sociaal-Cultureel Werk op te stel len, 7. de Stichting Werknemerspool op te richten, 8. de secretaris van zowel de com missie Sociaal-Cultureel Werk als de Stichting Werknemerspool aan te trekken, 9. de functies van de beroepskrach ten alsmede de functiecodes te be palen voordat inpassing in de Stich ting Werknemerspool plaatsvindt, 10. het zgn. ‘tripartite-overleg’ op zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden, 11. voor 1985 de herstructurerings- operatie ten opzichte van het bud get van 1984 financieel neutraal te laten verlopen, 12. de beroepskrachten die een vast dienstverband hebben en die in dienst willen treden bij de Stichting Werknemerspool een voorrang bij de selectie te verlenen boven ge lijkwaardige sollicitanten. Boven dien als secundaire selectie-criteria te hanteren aantal dienstjaren, des kundigheid t.a.v. alsdan te bepalen met de voor het eerst in Waddinxveen massaal te houden Paasmeubelshow. De gezamenlijke aanpak van Meubel stad Waddinxveen, waarbij fabrikan ten, handelaren, grossiers en detaillis ten in de meubelbranche betrokken zijn, zal bezoekers van heinde en verre moeten trekken. Aan de Gouwe is 30.000 vierkante meter meubeltoonzaal aanwezig. Ongeveer 4,5 miljoen consu menten binnen een cirkel van 50 kilo- De duur van de wachtgeldperiode is voor personen beneden 5Ó jaar be perkt tot maximaal 4 jaar. Afhanke lijk van het aantal dienstjaren zal de periode van wachtgeld kunnen wor den berekend. takenpakket en opleiding. De lo pende arbeidscontracten zullen als dan worden overgenomen, 13. te garanderen dat de Stichting Werknemerspool de CAO-Welzijn zal kunnen uitvoeren, 14. aan te dringen bij de instellin gen op oprichting van rechtsperso nen (verenigingen) en zonodig daar bij behulpzaam zijn, 15. de Plariningsgroep op te heffen. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagavond werd in De Unie een zeer druk bezochte discussieavond gehouden over racisme en fascisme. Hoewel forumleden en zaal het er over eens waren dat beide zaken fors bestreden dienden te worden, ver schilde men van mening over de oor zaken hiervan en het te voeren be- nieuwe buurtcentrum te zijner tijd zul len gaan plaats vinden: kinderwerk (instuiven, kinderclubs), tienerwerk (op de vrijdagavond), jon geren (sociëteit en eenmalige activitei ten), volwassenen (sociëteit Uniek, Bingo e.d.) volksdansen, 7 yogagroe- pen, toneelver. Toi-Toi, klussendienst, vrouwentrefcentrum, buurtgerichte ac- De wachtgeldregeling heeft een zelf standig karakter, doch komt bij uit voering in het algemeen feitelijk neer op een suppletie op uitkeringen van de sociale verzekeringen. Wachtgeld min w.w.-uitkering is netto wacht gelduitkering dat ten laste van de ge meente komt. WADDINXVEEN - De Stichting Meubelstad Waddinxveen heeft zich vorige week donderdagmiddag officieel naar buiten geïnstalleerd. In het ge meentehuis werd een meubelzithoek in gebruik genomen en op het Raadhuis plein werd de nieuwe stichtingsvlag ge hesen. Dit alles ging met trompetge schal en veel feestelijk vertoon gepaard. Volgende week presenteert de stichting zich in de gehele regio, mede in verband Waddinxveens burgemeester C. M. van mers van de leden van het college van B. en Dit volgt uit artikel 8 van de Uitvoe ringsregeling Wachtgeld, waarin in het 2e lid is bepaald, dat, indien de rechthebbende aan wie wachtgeld is toegekend, uit hoofde van de betrek king waaraan dit wachtgeld wordt ontleend, aanspraak heeft of verkrijgt op een uitkering krachtens de Werk loosheidswet, de Wet Werkloosheids voorziening, de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzeke ring en de Algemene Arbeidsonge schiktheidswet, gedurende de ter mijn, waarover die aanspraak bestaat, het wachtgeld slechts wordt uitbe taald voor zover het evenbedoelde uitkeringen te boven gaat. Showbus van de Waardt met inrichter Wim Breedijk. (Foto: Sjaak Note- boom). WADDINXVEEN De vuilnisop haaldienst wordt in verband met Goede Vrijdag (20 april) en Tweede Paasdag (23 april) gewijzigd. De huisvuilophaaldienst op Goede Vrijdag - wijk IV (Groenswaard II en III) - zal thans worden uitgevoerd op donderdag 19 april 1984. De dienst op 23 april (2e Paasdag) - wijk I (Groenswaard I, Bomenwijk, Dorp straat e.o., Tuinbouwgebied) - zal worden uitgevoerd op dinsdag 24 april. De dienst op dinsdag 24 april - wijk II (Oranjewijk-zuid, Kerkweg-Oost e.o., Stationsstraat, gebied Zuidkade) - zal worden uitgevoerd op woensdag 25 april. De grofvuilophaaldienst op woensdag 25 april - wijk IV (Groens waard II en III) - zal worden uitge voerd op donderdag 26 april. SCHEMA De behandeling van de gemeentelij ke nota gebeurd volgens het vol gende schema, waarbij zij opge merkt dat de inspraak zal worden georganiseerd door de Plannings- groep Sociaal-Culturele Activiteiten waarvoor tijdig reacties bij de Plari ningsgroep dienen te worden inge diend: Maandag 16 april Commissie Welzijnszaken, aanvang 19.30 uur. Dinsdag 17 april Planningsgroep, aanvang 20.00 uur. Woensdag 2 mei Planningsgroep, aanvang 19.00 uur. Woensdag 2 mei Commissie A.B.Z., aanvang 20.30 uur. Donderdag 3 mei Commissie F’- 19.30 uur. Maandag 7 mei Commissie Welzijnszaken, aanvang 19.30 uur. Woensdag 24 mei Raad, aanvang 20.00 uur. LidNBM S'- y*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1