Weer 9 ton Uitstel besluit Weer kindermarkt extra voor volwassenen Orlando Kwartet maakt faam waar Concordia musiceerde Bevordering Bijna 45 mille voor educatie I rioleringen emancipatie kost 8,4 mille Gemeente wil steun gaan geven aan Vredesplatform zeer voortreffelijk ontwerp-plan Brugcentrum ’82 op Bevrijdingsdag Ik JWw w Van Lionsclub Waddinxveen Voor acties en voorlichting op scholen Antiekbeurs in Gouda Grondruil Rehorst BV Adr. van Erk KVO-bezoek aan Huishoudbeurs Dorpstraat- Heuvelhof koopt grond Souburghlaan Vaststellen rekeningen ’82 WADDINXVEEN - De volgende week donderdagavond vergaderende gemeenteraad gaat diverse rekeningen voorlopig vaststellen. Goedgekeurd Omzetting in harmonie zonder problemen Zuidkade Twee doelen Probleempjes Muisstil Verklaring I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 18 APRIL 1984 4* - i f 1 liseerd). ge- te ontwikkelen acties en voorlichting Hervormde bestuurslid F. f 8473,40 TOTAAL t Kinderen die geen inschrijfformu lier hebben ontvangen kunnen op deze adressen nog een formulier ha len. voornoemde instelling overgelegde af rekening f. 44.578,26 bedragen. Bedrag f f f f (subsidie) 7875,- 120,- 160,- 318,40 Na de pauze werd het Strijkkwartet nr. 13 opus 29 van Schubert gespeeld, onge veer 25 jaar na de werken van Haydn en Beethoven ontstaan en al duidelijk thuishorend in de romantiek. De prach tige melodieën van Schubert kwamen volledig tot hun recht, waarbij vooral het andante, gebruik makend van een heel bekende entr’acte uit Rosamunde, tot het absolute hoogtepunt van de avond uitgroeide. Het Orlando Kwartet bestaat uit vier in Nederland gevestigde, maar uit het bui tenland afkomstige, musici (Istvan Par- kanyi, Hongarije, eerste viool; Heinz Oberdorfer, Duitsland, tweede viool; Ferdinand Erblich, Oostenrijk, altviool en Stefan Metz, Roemenië, cello). Van af hun debuut in 1976 is hun ster zeer snel gerezen en zij worden thans be schouwd als één van de allerbeste jonge strijkkwartetten ter wereld, met o.a. het Alban Berg Kwartet uit Wenen en het Melos Kwartet uit Stuttgart. Het Orlando Kwartet maakte deze faam in het Waddinxveens concert vol ledig waar. Met een klassiek/romanti- sche muziekkeuze (Haydn, Beethoven, Schubert) speelden zij hun hoogste troeven uit: een volstrekt homogene klank, waarin de eerste violist - zoals het hoort - iets domineerde met een schitte rende toon, een vlekkeloze intonatie van alle vier de strijkers en een precies op elkaar afgestemd, zeer spaarzaam vi brato. Kortom kwartetspel van de hoogste orde! De Lionsclub Waddinxveen heeft naast de adoptie van 8 kinderen, onlangs f. 10.000,- gestort voor twee doelen. Ten eerste voor de oprichting van het 200e SOS-kin- derdorp te Bijlakuppe in Zuid-In- dia, temidden van nederzettingen van Tibetaanse vluchtelingen. Dit dorp bestaat uit 24 woonhuizen, elk voor 20 kinderen, een grote kleuterschool, een lagere school, een bakkerij en een gemeenschaps huis. Er is ook medisch centrum dat zich specialiseert op de bestrijding verschillende visies bij elkaar komen, de in de vorige alinea bedoelde dis cussie gestimuleerd kan worden. Van uit die gedachtengang vraagt het Vre- desplatform de raad zich uit te spre ken over de vraag welke mogelijkhe den hij ziet praktisch vorm te geven aan de bezorgdheid, zoals uitgespro ken in de vergadering van 28 sep tember 1983. derijen, tin, koper, kristal, tapijten, te gels, wapens, brons, ijzer, etc. etc. Van Haydn werd gespeeld het (al vrij la te) kwartet in d opus 76, nr. 2. Dit werk, ontstaan omstreeks 1800, is een van de latere kwartetten van de componist, die beschouwd wordt als de grondlegger ,van het klassieke strijkkwartet. Het is een werk van de al oude meester die blijk geeft het (moeilijke) ambacht van het schrijven van strijkkwartet volledig te beheersen. In die geest werd het ook door het Orlando Kwartet gespeeld, waarbij opviel dat het derde deel, het menuet, nog echt klonk als een oude dans, wat het van oorsprong ook is. Te recht oogstte dit eerste werk van de goedgevulde en muisstille zaal al veel waardering. Hierna werd van Beethoven gespeeld het strijkkwartet in G, opus-18, nr. 2. In dezelfde tijd geschreven als het werk van Haydn. Het was boeiend dit meteen na Haydn te horen. De nog jonge Beet hoven geeft in dit, zijn tweede, strijk kwartet blijk het handwerk al geheel te beheersen, daarbij niet onder stoelen of banken stekend dat hij dat van zijn gro te voorgangers Haydn en Mozart heeft geleerd. Toch is de latere, voor zijn tijd revolutionaire, Beethoven al heel goed te horen, vooral in de snellere gedeel ten, zoals het openings-allegro. Ook hier wist het Orlando Kwartet de toon zeer goed te treffen. GOUDA - Op de zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 april - steeds van 11.00-18.00 uur - in het Schouwburg- complex in^Gouda te houden antiek- WADDINXVEEN - De eerste serie kamermuziekconcerten in de Wad- dinxveennse raadzaal is vorige week donderdagavond besloten met een optreden van het Orlando Kwartet, dat muziek van wereldklasse ten geho re bracht. WADDINXVEEN - Met de Bouw- en Handelmaatschappij Adr. van Erk BV te Bergambacht heeft het college overeenstemming bereikt over de ver koop van een perceel grond gelegen langs de Souburghlaan. Het gaat hier om een stuk grond van ongeveer 870 vierkante meter, waar voor f. 150.000,- wordt betaald. Op deze plek stond tot vorig jaar de hou ten kleuterschool Kruimeltje, die nu in de lagere Willem van Oranjeschool is geïntegreerd. Het Bergambachtse bedrijf gaat er huizen bouwen. Naam instelling: 1. Stichting Jeugd- en J ongerencentrum Waddinxveen 2. Katholieke Land- en Tuinbouwvrouwen 3. Vrouwenbond N.V.V. 4. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Het ‘Pavane in bleu’ werd op voor treffelijke wijze van bewegende beel den voorzien door de majorette- groep, die ook bijstand verleende tij dens de door de drumband uitgevoer de mars ‘Margos in jumping five’ die goed uit de verf kwam. Overigens geen bijzonderheid want de drum band van ‘Concordia’ vertoont al eni ge jaren een stijgende lijn. Het gaat hier om de rekening van de dienst openbare werken over 1982, de rekening van het grondbedrijf over 1982, de rekening van de tak van dienst wijkwerk Bomenwijk 1982 en de rekening van de tak van dienst wijkwerk Waddinxveen-Zuid over 1982. Alle vijf de rekeningen zijn sluitend. WADDINXVEEN - B. en W. hebben met de Bouw- en Aannemingsmaat- schappij P. Rehorst B.V. te Waddinx veen overeenstemming bereikt over ruiling van grond in het Dorpstraat/ He u ve Ih o f-geb ied De overeengekomen prijs en voor waarden zijn volgens het college al leszins aanvaardbaar. Tengevolge van deze grondruil zal een stuk woning bouw in het Dorpstraat-gebied gere aliseerd worden. Verkocht wordt door de gemeente aan Rehorst circa 55Q vierkante me ter grond aan de Dorpstraat, circa 837 vierkante meter grond aan de Kerkweg-West en circa 52 vierkante meter grond aan de Heuvelhof voor de totale koopsom van f. 225.000,-. De aan te kopen grond omvat circa 185 vierkante meter grond aan de Heuvelhof voor de prijs van f. 1,-. ‘Voorts zijn wij bijzonder verheugd dit jaar voor het eerst hier in de Ont- moetingskerk te concerteren hetgeen de muziek zeker ten goede zal ko men. Ook wat de toekomst van de vereniging betreft zijn wij hoopvol gestemd’, aldus de voorzitter die iedereen een plezierige avond toe wenste. Al niet minder goed verliep het bij drumband en majoretten. Hier werden de woorden van de voorzit ter nog eens benadrukt: ‘Er is hard gewerkt’. Zouden we er toch hoog tepunten uit moeten lichten dan zou dat moeten zijn ‘Happy sound selec tion’, dat door orkest en orgel werd uitgevoerd en het daarop volgende ‘Preludium en Fuga in G groot’ van J.S. Bach, uitgevoerd door organiste Joke Alblas-van Leeuwen. f. 246.500,- benodigd is. De verfij- ningsuitkering voor dit gebied wordt geraamd op f. 553.7 70,— (gekapita- Noordeinde tot de werk, dat wordt getracht nog dit ja de nodige kredieten beschikbaar. D leringswerken in Waddinxveen in dit jaar gaan De uitbreiding van het te rioleren gebied heeft tct gevolg dat het aan tal aansluitingen, dat meetelt voor de uitkering ingevolge de verfij- ningsregeling riolering eveneens wordt verhoogd. Voor het gebied St. Victorstraat en Zuidkade zullen 70 aansluitingen en voor het gebied Noordeinde 54 aansluitingen meege teld kunnen worden. l Het voorgaande betekent dat de ge meente - nadat de Minister van Wel zijn c.a. de rijksbijdrage over 1982 definitief heeft vastgesteld - een be drag van f. 9.867,74 zal moeten te rugbetalen wegens teveel ontvangen rijksbijdrage en dat de Stichting So- ciaal-Cultureel Werk aan de gemeente een bedrag ad f. 964,74 zal moeten terugbetalen wegens teveel ontvan gen subsidie. lijk nog niet gerioleerde gebieden van een deugdelijke riolering te voorzien achten wij het dringend gewenst, mede uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid en het milieu tot aanleg van de rioleringen over te gaan,” aldus B. en W. aan de volgen de week donderdagavond vergaderen de raad. Het totaal benodigde aanvullende krediet bedraagt de totale investe ring van de gemeente in riolerings werken voor 1984 f. 4.612.520,-, hetgeen 19 mensjaren werkgelegen heid betekent. WADDINXVEEN - Er is f. 889.000,- extra nodig om een riole ring aan te leggen in een gedeelte van de Zuidkade en N-1-de grens met de gemeente Boskoop. jaar rond te krijgen, waren al )e totale kosten van alle rio- een bedrag van 4,6 langs het Voor dit beurs zijn honderdern kurketrekkers, waaronder vele antieke modellen, te zien in de stand van Alice de Looze. Tot de collectie behoren veel exempla ren uit de vorige eeuw. Er is bijvoor beeld een chirurgijnse champagnekur- ketrekker, stammend uit de periode dat illustere geneesheren aan het Franse hof champagne nog als medicijn voorschreven. Deze kurketrekker, voorzien van een kwastje, werd ge bruikt tot 1865, toen er twijfels rezen omtrent de geneeskrachtige kwaliteiten van de champagne. We zien verder een perpetuum kurke trekker, die werd gebruikt door de kel dermeester. Reis- en pinkurketrekkers, met kwast en/of pin en vervaardigd van zilver, hoorn, been, ivoor, koper, hout etc. De Antiekbeurs Gouda biedt echter nog veel meer. Tientallen antiquairs brengen daar meubelen, klokken, patchwork quilts, lampen, sieraden en juwelen, prenten, maten en gewichten, naaigerei en rammelaars, Imari, schil- In het daarop volgende menuet viel op, ook door de manier waarop dit deel werd gespeeld, hoe ver dat af staat van de oude dansvorm waarvan Haydn nog vrijwel puur gebruik maakte. Door de ingebouwde vertragingen zou er vol strekt niet op gedanst kunnen worden. Alleen de maatvorm en het basistempo zijn nog die van het oorspronkelijke menuet. In het laatste deel vielen toch wat tech nische en samenspelprobleempjes op, die waarschijnlijk terug te voeren waren op vermoeidheid bij de cellist, die in maart nog een aantal concerten heeft moeten afzeggen vanwege een armbles- sure. Dit kleine feilen kon echter geen enkele smet werpen op de algemene in druk van een schitterende avond, die het publiek dan ook tot zeer enthousias te reacties bracht. Na de gezamenlijk uitgevoerde ope- ningsmars ‘Bleu Notes’ opende de Concordia voorzitter het vootjaars- concert door alle aanwezigen harte lijk welkom te heten. Hij blikte ver volgens terug op het afgelopen vere- nigingsjaar, een jaar waarin veel werk is verzet en waarvan vrijdagavond de resultaten konden worden gehoord en gezien. derdorpen, de behandeling van de vele ondervoede kinderen in dit armste land van Midden-Amerika en verder vaccinaties, analyses en voor lichting. Er is een speciale afdeling voor gehandicapte kinderen. Instructeur van de drumbad J. Alblas nam het woord om mede namens de dirigent en instructrice G. v.d. Bulk het bestuur te bedanken voor de prettige samenwerking in het afge lopen jaar, hetgeen omgekeerd werd gedaan door de voorzitter, zodat de bloemetjes over en weer gingen. Na afloop werden de bloemetjes in het eigen verenigingsgebouw nog eventjes buiten gezet. Begrijpelijk want de nieuwe formule had zijn werk gedaan. Het programma werd o.l.v. dirigent G. de Knegt voortgezet met ‘Kleine klassieke ouverture’ van H. van Lijn schoten. Over de uitvoering hiervan weten we, in vergelijking met de ove rige werken, niet of het goed of min der goed betitelt moet worden want eerlijk gezegd is er de gehele avond voortreffelijk gemuciseerd. Als we bedenken dat het orkest circa anderhalf jaar geleden op z’n kop ge zet is om er een harmonie van te maken en dat een tiental leden bij aanvang hiervan nog geen noot kon den lezen was het werkelijk onge loofwaardig hoe goed er werd ge musiceerd. van tuberculose. En ten tweede voor de kinderkliniek San Roque/ Honduras. De voornaamste taak van dit ziekenhuisje is de medische en tandheelkundige zorg voor de bewoners van de 5 Hondurese -kin- WADDINXVEEN - Met de Waddinxveense emancipatie-activiteiten was in 1982 f. 8.473,40 gemoeid. Dit geld zal door het rijk worden betaald. Over het jaar 1982 zijn de volgende kosten betaald: WADDINXVEEN - Het Vredesplatform Waddinxveen kan rekenen op enige subsidie voor nog te ontwikkelen acties en voorlichting op ondermeer openbare scholen. Uit een voorstel aan de volgende week donderdagavond vergaderende gemeenteraad blijkt dat B. en W. zich hiertegenover in beginsel positief opstellen. Met de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken is het colle ge van oordeel dat de mogelijkheden, die de raad in praktische zin kan bie den als aanvulling op de op 28 sep tember 1983 gedane raads-uitspraak zich dienen te beperken tot een po sitieve benadering van de activiteiten van het Vredesplatform in die zin, dat faciliteiten kunnen worden aan geboden zoals die ook aan andere or ganisaties in het gemeentehuis be schikbaar worden gesteld, waarbij B. en W. denken aan het beschikbaar stellen van ruimten in het gemeen tehuis, waaronder de raadzaal, voor door het Vredesplatform te beleggen discussiebijeenkomst en tentoon stellingen. Door de raad is in zijn vergadering van 28 september 1983 - in meer derheid - besloten instemming te be tuigen met de volgende verklaring: ‘‘Het gemeentebestuur van Waddinx veen; constaterend dat bij de bevol king ernstige verontrusting bestaat over de kemwapenproblematiek, de aanwezigheid van kernwapens in West- en Oost-Europa en de plaat sing van nieuwe kernwapens; overwegende dat: - kernwapens een direct gevaar voor het huidige en toekomstige leven op aarde betekenen; - desondanks de kernbewapening in de hele wereld toeneemt; - ook een gemeenteraad zijn zorg en de zorg van de bevolking op dit punt, dat van fundamentele betekenis is voor het voortbestaan van mens en samenleving, mag uitspreken; Verklaart elke constructieve poging om tot afschaffing van kernbewape ning in het Westen en het Oosten te komen volledig te ondersteunen; roept de W'addinxveense bevolking op zich hierover te blijven inzetten.” Bij brief van 2 april 1984 vraagt het vredesplatform Waddinxveen de aandacht voor zijn activiteiten op korte en lange termijn. Het Vredes platform Waddinxveen spreekt als zijn mening uit dat een intensieve dis cussie onder de bevolking voorwaar de is om te komen tot nieuwe ant woorden inzake het bewaoenines- SOS-Kinderdorp Bylakuppe (Zuid-India). Er zijn 24 dergelijke huizen; elk de huis voor 20 d 24 kinderen; bovendien nog een jongens- en een meisjeshuis: kinderdorpen. Via de Waddinxveen- totaal 600 kinderen. se basisscholen zijn de kinderen miljoen gulden te boven. Eind vorig jaar stelde de Waddinx veense gemeenteraad ook al kredie ten beschikbaar voor de aanleg van rioleringen in het Onderwegje (aan de oostzijde van het Noordeinde), de Abr. Kroesweg en in de St. Vic torstraat. Een haalbaarheidsstudie van de Grontmij wijst uit dat ook een gedeelte van de Zuidkade en de aan het Noordeinde aan de oostkant gelegen, tot aan de grens met de ge meente Boskoop, tegen aanvaardba re kosten gerioleerd kunnen wor den. WADDINXVEEN - De minister van Welzijn c.a. heeft in brieven aan de gemeente geschreven dat de voorlo pige maximale rijksbijdrage in het kader van de Projecten Ontwikke lingsbeleid volwasseneneducatie over 1982 is vastgesteld tot een totaal bedrag van f. 54.446,--. Over het jaar 1982 heeft de Stichting Sociaal-Cultureel Werk- als enige- in het kader van bovengemelde Projec ten voor Culturele Minderheden f. 45.543,-- ontvangen, terwijl de werkelijk kosten blijkens de door WADDINXVEEN - Vorige week dinsdag zijn de leden van de Katho lieke Vrouwen Organisatie ‘80 naar de Huishoudbeurs in de Amsterdam se RAI geweest. Naar de hoofdstad ging een volle autobus. Op de Huis houdbeurs was veel te zien en te proeven, ‘s Middags om vijf uur wa ren de Waddinxveense KVO-leden weer thuis, moe maar voldaan. WADDINXVEEN De Waddinxveense muziekvereniging Concor dia hield vorige week vrijdagavond in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde een geslaagd vooijaarsconcert. Hoewel het voorna melijk muziek was wat de klok sloeg, was er toch ook enige aan dacht voor het gesproken woord. Het concert werd bijgewoond door een groot aantal belangstellenden. ‘In ieder geval meer men sen dan werd verwacht’, aldus bestuurslid F. Alblas namens Con cordia. Alle programmaonderdelen van het vooijaarsconcert werden door een aantal vrouwelijke leden van Concor dia van een korte inleiding voorzien. De avond werd, wederom, gezamen lijk besloten met de mars ‘Swinging on the Street’. Vooraf werd miss-ma- jorette en bestuurslid Yvonne Groe- neveld voorzien van een cadeau we gens haar tienjarig lidmaatschap. Ver volgens werd Joke Bouman om de zelfde reden in het zonnetje gezet. WADDINXVEEN - Tegen het ontwerp-bestemmingsplan Brugcentrum 1982 zijn bij de gemeenteraad vier bezwaarschriften ingediend. Dat blijkt uit een door het college van B. en W. aan de volgende week don derdagavond, vergaderende gemeenteraad gedaan voorstel tot verda ging van de beslissing over dit ontwerp-bestemmingsplan. Ter voldoening aan het bepaalde in de Wet op Ruimtelijke Ordening heeft vanaf 19 januari 1984 gedurende één maand ter gemeentesecre tarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage gelegen het ontwerp van het bestemmingsplan “Brug centrum ‘82”. “Het onderzoek, dat wij als gevolg van de ingekomen bezwaarschrif ten hebben moeten doen instellen, vraagt de nodige tijd. Voorts heb ben Gedeputeerde Staten nog geen beslissing genomen op ons verzoek tot vaststelling van een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting voor de bouwlokaties aan de Kerkweg-Oost en aan de Zuidkade. In verband hiermede kunnen wij de raad binnen de voorgeschreven ter mijn van drie maanden na afloop van de tervisielegging van het ont werp aanbieden, “motiveren B. en W. hun voorstel tot uitstel. Het is derhalve nodig, dat de raad met gebruikmaking van de moge lijkheid als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijk Ordening, zijn beslis sing eenmaal voor ten hoogste drie maanden verdaagt. WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de volgende Waddinxveense besluiten goedgekeurd: verkoop 2-klass*ge noodschool J.W. Frisoweg la aan muziekvere niging Concordia. aanpassingen gemeentebegroting 1983. - subsidie Stichting Meubelstad Wad dinxveen. aanpassingen gemeentebegroting 1984. - advertentiekosten uitgave Midden- Holland Magazine. subsidie Centraal Jeugdraad. Aan de Zuidkade kan een riolering aangelegd worden voor 52 panden, alsmede de 18 woningen aan de St. Victorstraat. De studie wijst uit dat hier een tekort zal ontstaan van f. 104.650,--. De aanlegkosten be dragen totaal f. 822.500,-. De verfijningsuitkering wordt raamd op f. 717.850,- (gekapitali seerd), terwijl de gemeente f. 30.000,- zal ontvangen als riole- ringsbijdrage voor 6 te bouwen wo ningen aan de Zuidkade. De raad heeft voor de riolering van de St. Victorstraat reeds f. 150.000,- be schikbaar gesteld, zodat er aanvul lend krediet groot f. 642.500,- be nodigd is. Tevens is -’zoals hiervoor gemeld - onderzocht of het Noordeinde aan de oostzijde tot aan de grens met de gemeente Boskoop gerioleerd kan worden. Bij riolering van dit gebied blijkt er een positief saldo te zijn van f. 7.270,-. De aanlegkosten in dit gebied bedragen totaal f. 546.500,- waarvan de raad reeds f. 300.000,-- beschikbaar gesteld heeft voor de riolering van het Onderwegje, zodat een aanvullend krediet groot vraagstuk, of meer omvattend het vraagstuk van vrede en veiligheid. Ook merkt het Vredesplatform op dat juist vanuit de raad, waar de WADDINXVEEN - De Lionsclub Waddinxveen houdt op zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) voor de vijfde maal op het parkeerterrein Beuken hof een kindermarkt van 10.00- 12.30 uur. De opbrengst hiervan wordt gewoontegetrouw bestemd voor de SOS-kinderdorpen. Op het parkeerterrein tussen Rabo bank en De Bonkelaar zullen weer marktkramen en een groot aantal tafels worden opgesteld, waar kin deren uit Waddinxveen allerlei ac tiviteiten kunnen ontplooien, zo als de verkoop van zelfgemaakte of andere spullen. Van de opbrengst kan een deel worden afgestaan voor de SOS-kinderdorpen. Dit is echter geheel vrijwillig, de kinderen mo gen hun verdienste ook zelf behou den als zij dat wensen. Ook zullen weer enkele kramen door de Lions-club verzorgd wor den. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan d_ basisscholen zijn de kinderen voor deelname benaderd. Aanmel dingsformulieren kunnen tot dins dag 24 april worden ingeleverd bij Th. G. Blom, J. Catslaan 1 en D. van Doorn, Prins Bernhardlaan 5. y '-V 1 ff

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 11