Kaarsenfabriek Open huis in kantoor van Kooren’s Pentec pasen komt hij Buurtcentrum De Boog tiviteiten, activiteiten speeltuinver. ’t Vondelparkje en activiteiten werk groep vrouwenemancipatie. gevestigd aan Mercuriusweg J 1 01828-17994 Ydo BV GEZIEN BIJ HOOFTMAN Wijziging in ophalen huisvuil PAASZANG DRIESTAR IN ST. JAN Hoorzitting gemeente over Brugcentrum TWEEDE PAASDAG Overlast van honden aan Sniepweg Vrolijke avond met toneel voor bejaarden Ook oud-burgemeester C. A. v. d. Hooft was er Nieuwsblad Onafhankelijk Dansavond Boskoop f RIOOL LverstopttJ GERT HUIZER I F w 1 Filosofie ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS ALS WIJ HET 2e Paasdag 20.30 uur De Rozenburcht Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. HUISWERK DOEN, SLAAGT tl ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727-5944. B. J. WOUDENBERG, PÉULEYEN 144.TEL. (01828) 15594 i 39 JAARGANG - Nr. 1870 N j Plattegrond buurtcentrum De Boog. In I XV '•7 WADDINXVEEN - Vorige week vrij dag heeft de vennootschap onder firma Pentec (technische argenturen en publi- katies) aan de Oostpolderweg 47 een druk bezocht open huis gehouden. De officiële opening van het door de Wad- dinxvenner Gijs KooAm gerunde kant oor werd begunstig door mooi voor jaarsweer. Dat verhoogde niet alleen de feestvreugde, maar bood het voordeel dat de talrijke binnen- en buitenlandse gasteh ook naar de tuin konden uitwij ken en van die mogelijkheid werd, zoals de foto laat zien, door velen gebruik ge maakt. Pentec werd op 1 oktober 1982 ingesch reven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland als agentschap van buitenlandse toelever anciers. Hun leveringsprogramma be staat nu uit elektro-optische producten, onderdelen, systemen, gereedschappen en meetinstrumenten voor glasvezel- communicatie, lasers, microgolfbuizen, precisiemotoren, elektromagnetische koppelingen en leermiddelen voor het elektronica-onderwijs. Deze producten worden toegeleverd door ITT Electro- Optical Products Division (USA), Stan- MARTIN VISSER ECHTE BAKKER WADDINXVEEN - De Boog heet het nieuwe wijkcentrum voor Waddinx- veen-Noord dat de buurtcentra ’t Ke telhuis en De Pionier vervangt en zal worden ondergebracht in de voormalige kleuterschool Pinkelotje aan de Chr. Huijgenslaan. Op een rijtje alvast de activiteiten die onder leiding van Bert v. d. Beid in het WADDINXVEEN - Woensdag morgen 2 mei om tien uur wordt er door het college van Burgemeester en Wethouders in het gemeente huis een openbare hoorzitting ge houden voor degenen die een be zwaarschrift hebben ingediend te gen het ontwerp-bestemmingsplan "Brugcentrum 1982". De hoorzit ting is bedoeld om de bezwaarden in de gelegenheid te stellen de be zwaren desgewenst mondeling toe te lichten. Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen CD C\J fl Weekblad voor Waddinxveen -GROTE PAASSHOW 1 Meubelstad Waddinxveen, 10.00-17.00 uur, maandag 23 april 1984 WOENSDAG 18 APRIL 1984 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 GOUDA - Uit een wijziging in het han- delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol land blijkt dat bij Organisatie-Advi- seurs Ydo BV, Waddinxveen, zijn uit getreden de commissarissen C. de Beer te Eksen en W. Wijga te Bosch en Duin. De functie van H. J. Grote Gansey luidt commissaris. Tot directeur is benoemd B. J. A. A. Oosterloo te Overveen. Het mooie weer zorgde aan de Oostpolderweg 47 voor een volle tuin met binnen-en buitenlandse gasten. (Foto: Sjaak Noteboom). sion Manufacturing (USA) en Standard Elektrik Lorenz (Duitsland). ,Het bedrijf, dat eigendom is van Gijs Kooren en zijn dochter Marjolein, biedt niet alleen werkgelegenheid voor de twee eigenaars, want sinds eind 1983 wordt ook zoon Walter steeds meer bij het verkoopwek ingeschakeld. Pentec’s i klantenkring wordt gevonden onder de grote ondernemingen in Nederland (en voor bepaalde producten uit het pro gramma tevens in andere Westeuropese landen). Voor de buitenlandse gasten en enige intieme Nederlandse relaties (waaron der oud-burgemeester C. A. van der Hooft en zijn èchtgenote) werd deze feestelijke dag besloten met een diner in restaurant ,,’t Baarsje” aan de Zwarte- weg. WADDINXVEEN - Mevrouw L. van den Bergh uit Waddinxveen heeft over de overlast van honden rondom het woonwagencentrum aan de Sniepweg een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Het schrijven is onder gebracht bij het agendapunt “mede delingen en ingekomen stukken”. B. en W. hebben de volgende week donderdagavond vergaderende ge meenteraad voorgesteld deze brief ter afdoening in handen van het col lege te stellen. teert en ook voor het eerst dat zo iets op Tweede Paasdag gebeurt. Een speciaal besluit van de ge meenteraad naar aanleiding van een deze week door de Eerste Ka mer behandelde wetswijziging heeft dat mogelijk gemaakt. Brengt de meubelshow al genoeg drukte met zich mee, dat zal ook het geval zijn met de op Tweede Paasdag aan de IJsermanweg te houden autocross. Deze cross is op het laatste ogenblik georganiseerd door de Ouderwaterse vereniging Ranpg Pang om het Sportweekco- mité Waddinxveen aan de nodige financiën te helpen voor de komen de Sportweek. De autocross be looft een geweldig spektakel te worden. Verder is er het open huis dat bij voorbeeld makelaardij De Pater op Tweede Paasdag houdt op de bouwplaats in de nieuwe Waddinx- z 3 I IÉ De filosofie achter het bedrijf is dat er een grote behoefte bestaat aan ver koopkantoren waar een diepgaande technische kennis van de producten sa mengaat met een flexibele handelsgeest zonder de ballast van een grote (en dus dure) organisatie. Dat deze filosofie weerklank vindt, werd bewezen door de afgevaardigden van veel grote onderne mingen en instellingen die de opening van dit bescheiden kantoor graag wil den bijwonen. WADDINXVEEN - In de toneelzaal van het Anne Frank-centrum heeft de toneelgroep "Gouda’s Glorie” de Wad- dinxveense ouderen en mindervaliden laten genieten van het dolkomische to neelstuk ”De aap uit de mouw” door Roel Kassius. Het was een goede keus van de Culturele Commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen om deze enthousiast spe lende groep naar Waddinxveen te ha len. Door het vlotte spel, de geestige dialo gen en geweldig goede tekstbeheersing wisten de spelers het publiek tot het eind te boeien. Er werd hartelijk gela chen om alle gekke situaties die ont staan als een gast met vele zotte ideeën weer wat leven en geld in de brouwerij brengt van het verwaarloosde hotel ”De vergulde aap”. Al 15 maal heeft de jon ge toneelgroep ”De aap uit de mouw” onder regie van Kees Molenaar opge voerd en we wensen hen in de toekomst nog evenveel succes, als op deze avond. Woensdag 2 mei kunnen muzieklief hebbers, maar ook een ieder die van een fijne avond houdt, komen luisteren naar het optreden van leerlingen van de Waddinxveense Streekmuziekschool in het AF-centrum. Het interieur van het kantoor van de vennootschap onder firma Pentec. Achter de schrijfmachine Marjolein Kooren. (Foto: Pentec. WADDINXVEEN De vuilnisop haaldienst wordt in verband met Goede Vrijdag (20 april) en Tweede Paasdag (23 april) gewijzigd. De huisvuilophaaldienst op Goede Vrijdag - wijk IV (Groenswaard II en III) - zal thans worden uitgevoerd op donderdag 19 april 1984. De dienst op 23 april (2e Paasdag) - wijk I (Groenswaard I, Bomenwijk, Dorp straat e.o., Tuinbouwgebied) - zal worden uitgevoerd op dinsdag 24 april. De dienst op dinsdag 24 april - wijk II (Oranjewijk-zuid, Kerkweg-Oost e.o., Stationsstraat, gebied Zuidkade) - zal worden uitgevoerd op woensdag 25 april. De grofvuilophaaldienst op woensdag 25 april - wijk IV (Groens waard II en III) - zal worden uitge voerd op donderdag 26 april. veense woonwijk Zuidplas. Er kan daar vrijblijvend worden rondge keken naar nieuwe en nieuw te bouwen huizen. Eenzelfde open huis is ook op Goede Vrijdag en za terdag 21 april, Alle dagen tussen 11.00 en 16.00 uur. nieuwe buurtcentrum te zijner tijd zul len gaan plaats vinden: kinderwerk (instuiven, kinderclubs), tienerwerk (op de vrijdagavond), jon geren (sociëteit en eenmalige activitei ten), volwassenen (sociëteit Uniek, Bingo e.d.) volksdansen, 7 yogagroe- pen, toneelver. Toi-Toi, klussendienst, vrouwentrefcentrum, buurtgerichte a> e dorP atpaQ EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOQFDREDACTEUR: Over kaarsenfabriek Bolsius BV in Schijndel publiceerde Theo de Jong in de Goudsche Courant onlangs een paginagroot artikel. Daarin stond dat Bolsius BV, die zich nu dus ook in Waddinxveen gaat vestigen, in 1870 door Bolsius senior werd opge richt. Men begon de bedrijfsactivi teiten met het importeren van bijen was uit Nederlands-Indië en China, die in Schijndel werd gedroogd om te worden verwerkt tot kerkkaarsen. Naarmate de ontkerkelijking toenam, schakelde men allengs over op de kaarsenproductie voor profane doel einden - vooral voor grootafnemers, zoals horeca-etablissementen, bloem kwekers (voor bloemstukjes) etc. Bolsius heeft, na overname van Gou- da-Apollo, nu in totaal 150 werkne mers, onder wie 30 parttimers voor inzet tijdens de piekperiode. Schijndel en Boxmeer is de produc tie voornamelijk op paraffine-kaarsen geconcentreerd. Paraffine is een bij product van de olie-industrie en dus onderhevig aan Opec-prijsschomme- lingen). In Gouda richt men zich op het maken van stearine-kaarsen. Stea rine is een dierlijk vet. De jaaromzet in Gouda bedraagt cir ca 10 miljoen gulden; die kaarsen worden vrijwel allemaal in het bin nenland verkocht. Volop activiteiten met Pasen WADDINXVEEN Er is op Tweede Paasdag van alles te doen in Waddinxveen. Allereerst is er de grote meubelshow in de Waddinx veense meubeltoonzalen, een initi atief van de Stichting Meubelstad Waddinxveen. De organisatoren verwachten dat tienduizenden mensen van binnen en buiten Waddinxveen een be zoek zullen brengen aan de 30.000 vierkante meter toonzalen van ons Gouwedorp. Het is voor de eerste maal dat de plaatselijke meubel branche zich op deze wijze presen- Buurtcentrum De Boog. Incidenteel gebruik: activiteiten We reldwinkel, Rijnlands Orkest, Oranje- comité Wingerd, huurdersverenigingen en Torna. In de kantoorruimtes, verga deringen werkgroepen en bestuursver gaderingen. GOUDA/WADDINXVEEN De Stearine-Kaarsenfabriek Gouda BV heeft zich gevestigd aan de Mercuriusweg 14 in Waddinxveen, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Het bedrijf, waar de Gouwenaar M.H.J. Schaaf is benoemd tot marketing and sales manager/chef de buro, heeft als postbusnummer 112. De kaarsenfabriek, die van de ge meente vergunning heeft gekregen voor het gedeeltelijk veranderen van het fabriekspand en het plaatsen van twee opslagtanks, is ondergebracht in het bijna 4 jaar leeg gestaan hebben de pand van de zonweringsfabriek Pergo-Hamel BV. Het nieuwe bedrijf is een dochter van de Kaarsenfabriek Bolsius BV uit Schijndel/Boxtel en had tot voor kort alles te maken met Unichema Chemie BV in Gouda. Voortaan zullen de wereldbekende Gouda-kaarsen in Waddinxveen wor den gemaakt. Aan de Mercuriusweg beschikt de kaarsenfabriek, waar een kleine 30 mensen werken, over 3.000 vierkante meter plus kantoorruimte. De komst van de Stearine-Kaarsen fabriek Gouda BV van Kaarsenfa briek Bolsius BV naar Waddinxveen werd vorig jaar zomer bekend toen directeur AJ. Kristen het contract tekende tot aankoop van het Wad dinxveense bedrijfspand in Zuid. Hij verklaarde toen: ‘Liever hadden we ons in Gouda gevestigd, maar daar was geen geschikt bedrijfspand te vin den. We komen nu aan de Mercurius weg in Waddinxveen te zitten - op enkele honderden meters afstand van de gemeentegrens. Helaas dus nét niet in Gouda. Maar ik ben erg blij met deze geslaagde aankoop’. 4.. GOUDA Dinsdagavond 24 april om half acht houdt de Pedagogische Akademie en de Opleidingsschool voor Kleuterleidsters ‘De Driestar’ opnieuw een Paaszangavond. Deze avond wordt gehouden in de St. Jans- kerk te Gouda. Naast veel samenzang zullen de ver schillende Driestarkoren werken uit voeren van o.a. Pachelbel, Bach en Jan Pasveer. De koren staan onder leiding van de muziekdocenten Sjaak Bezemer, Ruud Buitingk en Kees Kramp. Bram Beekman zal het orgel bespe len. Een korte meditatie zal worden verzorgd door de heer J. Kwantes, evangelist in Alkmaar. Iedereen is hartelijk welkom op deze avond. De toegang is vrij. dard Telephones and Cables (Enge land), Zeitlauf (Duitsland), Reell Prei- (ZIE KABOUTER^DVERTTNTIES) I ri? V ,UdNBM, yjÉiW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1