Paasactie ’n knap staaltje IE ECHT WAAR GEB-huisje in de brand Goudse Kamer: MEUBELSTAD Wad- POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Louis van Dijk met 200 zangers in St. Janskerk WADDINXVEEN dinxveen is Tweede Paasdag (maandag 23 april) in volle glo rie Meubelstad Waddinxveen. Er wordt die dag tussen 10.00 en 17.00 uur in vijftien vesti gingen van twaalf meubeltoon- zalen een grootse Paasshow gehouden. ’We pakken de zaken hier meteen goed aan!” Eerste grote gezamenlijke actie van Stichting meubelstad DANK U GOEDKOPER KUNT U HET ZELF DOEN MAAR EEN INSTALLATIE IS PAS ECHT VEILIG ALS U HET AAN ONS OVERLAAT! HOND IN GOOT 11 I ECHT WAAR... BELT U MAAR ÉJïin-TO DE WIT WADDINXVEEN B.V. Paashazen Klompen Huiselijk k WOENSDAG 18 APR’L 1984 - Het is voor het eerst in de geschiedenis van dit Gouwedorp dat er - speciaal bekrachtigd door een besluit van de Waddinx veense gemeenteraad - meubelshows op Tweede Paasdag plaats vinden. Het initiatief van de Stichting Meubelstad Waddinxveen gaat gepaard met de actie ”Wie helpt de Paas haas?”, waarmee vele grote prijzen zijn te winnen, zoals een lang weekeinde Londen, crossfietsen, draagbare televisies, opblaasboten, radiocasetterecorders en 100 troostprijzen. - f S het energiebedrijf schakelden de elektriciteit uit. Burgemeester C. M. van der Linden van Waddinxveen in één van de Waddinxveense meubels. Deze prijsvraag illustreert het feit dat, de zaken van Meubelstad Waddinxveen allemaal op redelijke afstand van elkaar zijn gelegen. De heer Mulleman: ’’Te genwoordig wordt er in andere gemeen ten gesproken over zogenaamde meu belboulevards. Maar het unieke van Waddinxveen is dat wij al lang een grote concentratie van meubelzaken hebben. Daarbij zijn alle zaken gemakkelijk te bereiken en is er genoeg parkeerruimte Wat wil men nog meer?” Louis van Dijk speelt een aantal wer ken solistisch, waaronder twee ko- raalbewerkingen uit het Orgelbüch- iein van J.S. Bach, maar tevens is hij AANGEHOUDEN Op dinsdag 10 april, ‘s nachts om streeks 00.40 uur, werd een 21-jarige Waddinxvener aangehouden op ver zoek van de rijkspolitie te Nieuwer- kerk aan den IJssel. De man werd verdacht van gepleegde inbraak. A GEEN RIJBEWIJS Op zaterdag 14 april werd een 20-ja- rige vrouw bekeurd, daar zij zonder in het bezit van een rijbewijs te zijn als bestuurster van een personenauto werd aangetroffen. De auto bleek te vens niet te zijn verzekerd. Van de auto is afstand getekend. jyyyj - INSTALLATIEBEDRIJF ZUIDKADE 116-117 - 2741 JH WADDINXVEEN - TEL. 01828-12123 nod. De koorzang zal worden afge wisseld door het optreden van de briljante pianist Louis van Dijk zijn broer Rob van Dijk, orgel, en de ho- boist Han Kap aan; zij zullen ook een aantal liederen begeleiden. Alle zaken van Meubelstad Waddinxveen zijn duidelijk herkenbaar aan het vignet. Hier brengt voorzitter G. Th. B. Mulleman het vignet aan op zijn voordeur. (Foto: Stichting Meubelstad Waddinxveen). Op zaterdag 14 april om 18.00 uur vond op de Beyerincklaan een aanrij ding plaats tussen twee personenau to’s. Een automobilist reed in de richting van de rijksweg en bemerkte op een gegeven moment, dat hij ver keerd was gereden. Hij reed een par keerplaats op en keerde direct op de weg. Op datzelfde moment werd hij vol in de zijkant aangereden door een naderende personenauto. Beide au to’s werden hierbij zwaar beschadigd. Eén van de auto’s was 1 dag oud. De auto’s moesten worden afgesleept. De kentekenbewijzen zijn ingevor derd. ILLEGALE VISSERS Op maandag 16 april waren twee in woners van ‘s-Gravenhage, respectie velijk 36 en 20 jaar, elk met 3 spe ciale hengels aan het vissen op de Winterdijk. De zwartvissers waren niet in het bezit van visakten, bijdra- gebewijzen en/of vergunningen om aldaar te mogen vissen. Een en ander had tot gevolg, dat de spoorbomen nabij de overweg Pas- sage-Kerkweg-West geen stroomtoe voer hadden en naar beneden waren gegaan. Aldaar werd door de politie regelend opgetreden. Nadat de stroomtoevoer was omgeschakeld, liep alles weer normaal. Korte tijd later op dezelfde dag werd een hevige rookontwikkeling gesigna leerd in de Nassaulaan. De brandweer onderzocht de zaak ter plaatse. Door een prop in de schoorsteen kon de rook niet weg. Het rookkanaal werd door de brandweer vrij gemaakt. Op woensdag 11 april werd gemeld, dat er op de Tweede Bloksweg een aanrijdig had plaats gevonden. Een boom en een lantaarnpaal bleken te zijn omver gereden. Ter plaatse werd alleen een aanhangwagenkepteken aangetroffen. De eigenaar bleek een 25-jarige inwoner van Zevenhuizen te zijn. Het wiel van de aanhangwagen stond scheef en de koppeling was ge broken. De auto is voor technische gebreken uit het verkeer genomen. Terzake doorrijden na een aanrijding zal proces-verbaal worden opge maakt. Over de Paasactie, waarvan de winnen de kaarten op Koninginnedag zullen worden getrokken in bistro Bibelot in het winkelcentrum ”de Passage” door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, wordt alles verteld in een gezamenlijke advertentie van de deelnemers aan de Stichting Meubelstad Waddinxveen, die in zo’n half miljoen kranten - waar onder het Weekblad voor Waddinxveen - staat afgedrukt. Daarin wordt het publiek opgeroepen vooral op Tweede Paasdag naar het meubelhart van Waddinxveen te ko men. In Waddinxveen zelf lopen dan twee paashazen rond, die voor iedereen wat lekkers in hun rugzak hebben. Ver wacht wordt dat volgende week maan dag tienduizenden mensen de weg naar het Gouwedorp zullen weten te vinden. Overigens is Tweede Paasdag slechts een onderdeel van de Paasmeubelshow, die duurt van donderdag 19 tot en met zaterdag 28 april. Het festijn, dat gekenmerkt wordt met heel veel nieuwtjes en aanbiedingen, deze week officieel gepresenteerd door voorzitter G. Th. B. Mulleman van de Stichting Meubelstad Waddinxveen. ”We pakken de zaken maar meteen goed aan”, zei hij toen hij - terwijl de vlaggen overal al wapperden - een kan jer van een sticker van Meubelstad op één van de zaken in de meubelbranche plakte. Voor de heer Mulleman was dit ook even een wat rustig moment. Voor het eerst, omdat de afgelopen maanden zich kenmerkten door vele onderhande- lingen en besprekingen met onder ande re het gemeentebestuur en de meubel- collega’s. Maar het grote doel, Meubel stad Waddinxveen van de grond te til len, is bereikt. Het samenwerkingsver band tussen de meubelzaken is een feit. Hoe is het zo ver gekomen? De heer Mulleman: ”De plannen om tot een dergelijke stichting te komen date ren alweer van een hele tijd terug. De plannen kwamen eigenlijk weer bij me oven toen een aantal meubelzaken een soort beurs organiseerde tijdens de ope ning van het aquaduct over de Gouwe. Vanaf dat moment ben ik me er daad werkelijk mee gaan bezighouden”. De Waddinxvener polste vervolgens een groot aantal collega’s. Uiteindelijk schakelde hij ook de gemmeente in. Met succes. ’’Burgemeester C. M. van der Linden zag het idee wel zitten. Ten eerste met het oog op het behoud van werkgelegenheid, en ten tweede omdat Waddinxveen van oudsher al gericht is op alles, wat met meubelen te maken heeft”, aldus de voorzitter. Volgens de heer Mullemman is de meu- beltraditie van Waddinxveen begonnen met het maken van klompen. ”De eer ste kolonisten in onze gemeente die de veengronden wilden ontginnen, hadden behoefte aan klompen. Hierdoor ves tigden zich ambachtelijke klompenma kers. Later kwam daar de wagenma- kers-industrie bij. Langzaam ontstond op deze manier een houtverwerkende industrie. De Gouwe speelde bij de aan- en afvoer van hout een grote rol”. Maar terug naar het heden. Eind vorig jaar, zo vertelt de heer Mulleman, schaarden de ’’meubelboeren” en het gemeentebestuur zich rond de tafel. Uit /die besprekingen werd het definitieve plan voor de Stichting Meubelstad Waddinxveen geboren. Als blijk van vertrouwen in het initiatief hielp de ge- meente-ambtenaar C. Loose mee de stichting op poten te zetten. Mulleman: ”Het mag best eens worden gezegd dat zonder de hulp van de ge meente én van de Kamer van Koophan del het allemaal niet zo soepel was gelo pen als nu”. Op 10 januari passeerde de oprichtingsakte notaris J. in ’t Hol. Hiermee was de Stichting Meubelstad Waddinxveen officieel een feit. Na de officiële oprichting van de stich ting was het even een beetje stil. Vol gens de heer Mulleman was dit een soort bezinningsperiode: ”Het bestuur heeft eerst de dingen eens op zich laten afkomen. Daarna zijn we gaan werken aan nieuwe akties. Eén daarvan is de Paasaktie geworden. Een onderdeel van deze aktie is de prijsvraag ”Wie helpt de Paashaas?” Hierbij is het de bedoeling dat de consument de bij Meu belstad Waddinxveen aangesloten za ken afgaat, om uit te vinden waar de aanbiedingen uit de advertentie te koop zijn”, zo vertelt de voorzitter enthousi ast. GOUDA Het Zoetermeerse Man nenkoor, het Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor uit Veenendaal, beide onder leiding van Nan van Groenin gen, Louis van Dijk (piano), Rob van Dijk (orgel), Han Kapaan (hobo) en Hayo Helder (bariton) geven op vrij dagavond 11 mei om 20.00 uur een groots concert in de Sint Janskerk te Gouda. De opbrengst van dit jaar lijks weerkerende muziekevenement, dat wordt georganiseerd door Lions Clubs te Gouda en Reeuwijk, zal ten goede komen aan gehandicapten. De beide mannenkoren, die tijdens deze muzikale avond optreden, heb ben elk hun eigen repertoire. Maar ook zingen zij een aantal werken ge zamenlijk, zoals Domine Salvarn Fac, Thanks be to God en het beroemde koorwerk Les Martyrs van Ch. Gou- De heer Mulleman ziet de toekomst van Meubelstad Waddinxveen zonnig in. ’’Nederlanders zijn een huiselijk volkje. We houden van gezelligheid in huis. Meubels zijn bij uitstek geschikt om die gezelligheid te scheppen, mits men zijn huis op de juiste manier inricht. Daar voor is een verantwoord advies onont beerlijk. Je kunt rustig stellen dat er bij onze zaken genoeg vakmanschap aan wezig is om de mensen goed voor te lich ten”. ”In de toekomst willen de Waddinx veense meubelzaken ^ich meer gaan richten op de regio. Voorop bij die cam pagne moet de goede bereikbaarheid staan. De heer Mulleman: ”In een straal van zo’n 60 kilometer wonen hier 4,5 miljoen mensen. Dat biedt ons ge noeg perspectief voor de toekomst”. En dan de logische laatste vraag: voor wat voor soort meubelen kan men in Waddinxveen terecht? Daarop heeft de voorzitter een pasklaar antwoord: ”In totaal hebben we 30.000 vierkante me ter showroom. Het assortiment is heel erg breed. Men kan hier terecht voor een eenvoudig bedlampje, maar ook voor een complete eethoek. Je kunt rus tig spreken van een totaalaanbod met - en dat is voor de consument misschien nog belangrijker - voor elke beurs een kans van slagen AANRIJDINGEN Op donderdag 10 april om 12.10 uur vond er een aanrijding plaats op de te beluisteren samen met Han Ka paan en Rob van Dijk. Rob van Dijk zal tijdens het concert op het prach tige orgel van de Sint Janskerk o.a. een eigen bewerking spelen van Hea ven’s Scent. Dirigent Nan van Groeningen zal evenals vorig jaar met alle aanwezigen en de beide koren een canon instu deren, zodat het publiek niet de ge hele avond hoeft stil te zitten en ac tief aan het concert kan deelnemen. De medewerkenden en het program ma staan er borg voor dat het over weldigende succes van de uitvoering van verleden jaar zal. worden geëve naard. Kaarten voor dit unieke concert zijn verkrijgbaar bij: de Rabobank Wad dinxveen én op de avond van het concert aan de kerk. DIEFSTAL De afgelopen week werd 1 keer aan gifte gedaan van diefstal van een fiets. Eén fiets werd gevonden en bij de politie aangegeven. Totaal twee gevonden fietsen konden bij de eige naren worden teruggebracht. Op vrijdag 13 of zaterdag 14 april werd een rode bromfiets van het merk Kreidler gestolen nabij de Wingerd. De bromfiets was wel voorzien van een kettingslot, doch stond in de keldergang van de flat (buiten de kelderbox). In het afgelopen weekend werd inge broken in de Kohnstamm-Mavo. Een raam werd ingeslagen, waardoor men binnen kon komen. Een elektrische typemachine en enkele bandrecor ders werden meegenomen. Ook werden gedurende dat weekend ten nadele van een aannemer onge veer 10 straatkolken ontvreemd. De ze straatkolken, voorzien van gietij zeren koppen, werden nabij de bouw in de Zuidplas ontvreemd. Vanuit enkele graafmachines, welke in het zelfde bouwgebied staan, werden een horloge, een rolmaat en diverse stuks gereedschap ontvreemd. VIDEOBANDEN Op zaterdag 14 april heeft de Wad dinxveense rijkspolitie op de vlooien markt aan de Bredeweg 62 illegale vi deobanden inbeslaggenomen. Een 48- jarige verkoopster uit Capelle aan den IJssel werd daarbij aangehouden. De bandén gingen voor f 25,- per stuk van de hand. Bij onderzoek in haar woning werd een doos met 40 illegale videobanden aangetroffen en even eens inbeslaggenomen. In samenwer king met de BUMA zal een verder onderzoek worden ingesteld. WADDINXVEEN Vorige week maandag 16 april stond het GEB-huisje aan de Stationsstraat, aan de achterzijde van de Rabo bank, in de brand. Het huisje produceerde enkele knallen en brandde. De brandweer bluste het geheel en de medewerkers van Waddinxveens grootste meubelshow aller tijden WADDINXVEEN Voorzitter T. Hopman van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Holland is gelukkig met de deze week door de Eerste Kamer behandelde wijziging van de Winkelslui tingswet, omdat nu de mogelijkheid bestaat - en het gemeentebestuur heeft daar tijdig op ingehaakt - om Paasshows te houden. De heer Hopman: ‘Het zal de eerste keer zijn dat door de bedrijven in de meubelbranche in Waddinxveen de schouders worden gezet onder een grootscheepse Paasactie, waar zelfs paashazen bij te pas komen en voor het publiek vele prijzen zijn te winnen. Als voorzitter vind ik de ze actie een goed voorbeeld van hoe je samen sterk kan zijn’. ‘Door gezamenlijk de aandacht te vestigen op de meubelconcentratie in Waddinxveen wordt vermeden dat er onnodig koopkracht van Mid den—hólland afvloeit naar elders. Dit is belangrijk omdat hierdoor niet alleen de betrokken werkgelegenheid veilig wordt gesteld maar ook nog kan toenemen. Werkgelegenheid in Midden-Holland, die gekoes terd moet worden, daar zal iedereen het over eens zijn’. ‘Ik vind het dan ook een knap staaltje dat de bedrijven, die in feite toch ook eikaars concurrenten zijn, het gezamenlijk belang hebben in gezien, waarvoor mijn complimenten. Mijn complimenten gaan overi gens ook uit naar de gemeente Waddinxveen, die alle gelegenheid heeft geboden en biedt om deze gezamenlijke inspanningen mogelijk te ma ken en te bevorderen. Een prachtig voorbeeld van hoe overheid en be drijfsleven samen kunnen werken. Een voorbeeld dat navolging ver dient. Ik hoop dat de Paasactie een succes zal zijn!’ VERNIELINGEN Op dinsdag 10 april werd aangifte ge daan van vernieling van een woning aan het Noordeinde. 3 Ramen waren ingegooid. Op dinsdag 10 of woens dag 11 april werd een ruit van een winkel aan de Passage vernield. De ruit werd vermoedelijk met een tafel poot ingeslagen. Verder werden twee lampen, totale waarde f 200,-, ver nield. Voorzitter G. Th. B. Mulleman hijst de vlag van Meubelstad Waddinxveen. Sniepweg. Een van de Kanaaldijk ko mende automobilist reed naar links de Sniepweg op. Hij moest op een ge geven moment wat afremmen, doch gaf tegelijkertijd was gas, kwam op de ander rijbaan terecht en ramde een stilstaande personenauto. Door de klap kwamen beide voertuigen op het fietspad naast de Sniepweg te recht. Beide auto’s raakten aanzien lijk beschadigd. Eén van de auto’s moest worden afgesleept. Op de vroege ochtend van woensdag 11 april vond er nabij de oprit-afrit rijksweg 12 - Henegouwerweg een aanrijding plaats, waarbij een voer tuig van de Waddinxveense brand weer was betrokken. De brandweer auto was uitgerukt om hulp te ver lenen op de splitsing rijksweg 12/20 wegens vele aanrijdingen vanwege de dichte mist die ochtend. Een perso nenauto stopte op het fietspad op de Goudse Poort, doch de brandweerau to zat er zo dicht achter, dat stoppen niet meer mogelijk was. De brand weerauto voerde optische- en geluids signalen. Beide auto’s raakten licht beschadigd. Door de dichte mist ontstonden op verschillende plaatsen in ons land kettingbotsingen, die aan tien men sen het leven kostten. Bij botsingen op rijksweg A 20 (Rotterdam-Gouda) bij Moordrecht vonden woensdag morgen rond kwart over acht drie mensen de dood en raakten achttien mensen gewond. De slachtoffers zijn: J. Tomassoa (37) uit Krimpen aan den IJssel, H. Heatemia (62) uit de zelfde plaats en C. Nolet (51) uit Nieuwerkerk. Volgens ooggetuigen, onder wie poli tie en Wegenwacht, zijn de meeste ongelukken veroorzaakt doordat een aantal automobilisten te hard reden bij onbetrouwbare weersomstandig heden. Dikke mistbanken doemden op na zonnige gedeelten. De ongelukken zorgden op diverse Nederlandse wegen voor zo’n onont warbare chaos, dat het verkeer een deel van de dag ontwricht raakte doordat baanvakken gehee of gedeel telijk afgesloten waren. en „IC u Zich eerst, iieldcn fc»; cfct recept* t.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 23