GEMEENTE WADDINXVEEN Soc.-cultureel 1,8 ton in 1982 PAASMENU werk vergde in ’821,4 miljoen Dienstverlening: ”B I B E L O T” Maatschappelijke WAARSCHUWING VOOR IEDEREEN MET EEN TUIN. Versluis BV W. J. van Es lid van wijk werk zuid John van Luyk wint Ger Teunissencup WSV-schaker Marcel de Haan rukt verder op RESTAURANT-BISTRO f 40,00 per persoon MARKTZAKEN WONINGBOUW VOLKSGEZONDHEID SPPREEKUREN OPENBARE WERKEN O Filet de Porc au Calvados varkenshaas met saus van appellikeur Refraissement de Pamplemousse verfrissing van Grapefruit Rissoles vleespastei in bladerdeeg Bavarois a l’Orange pudding met sinaasappel I s! ...or PASSAGE 210, WADDINXVEEN TEL (01828)-16695 Sommige planten zijn bijzonder vatbaar voor bacterievuur. Een ernstige planteziekte die zich snel verspreidt. Ook in uw omgeving kan bacterievuur optreden. Om de kans hierop te verkleinen, is het planten van een aantal zeer vatbare struiken nu verboden. Aangetaste struiken moeten worden vernietigd. En bij sommige struiken is een speciale manier van onderhoud verplicht. BESTEMMINGSPLANNEN VERGADERINGEN SLUITING DIENSTEN SPOR T EN RECREA TIE J Deze*Enaatregelen kunnen ook voor uw tuin gelden! Om welke planten en maatregelen het precies gaat, leest u in de brochure. Vraag hem meteen aan of haal hem af bij uw tuincentrum. De maatregelen gelden in uw streek voor de gemeenten: Kies het zekere voor het onzekereKies Kok en Mercedes-Benz. Een ideale en betrouwbare combinatie! WINKELSLUITINGSWET BOUWVERGUNNINGEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 18 APRIL 1984 Aangepaste huisvesting Vrijdag 20-4-'S4 Zaterdag 21-4-’84 le PAASDAG GESLOTEN Zondag 22-4-’84 2e PAASDAG GESLOTEN Maandag 23-4 ’84 Adres: Postcode: Plaats: betaald Naam instelling: Subsidiebedrag TOTAAL f 1393989,32 f 176786,97 TOTAAL k PLANKIER 22-26. BOSKOOP. TELEFOON 01727-21\0/3^10 Coupon voor tneer informatie. Naam: Commissie wijkwerk Bomenwijk Woensdag 25 april 1984, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. 12.00-13.30 uur, ouder kind zwemmen 13.30-16.00 uur, vrijzwemmen Agendapunt: Cóncept-nota herstructurering sociaal-cultureel werk. Agendapunt: Concept-nota herstructurering sociaal-cultureel werk. Waddinxveen, 18 april 1984. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. f f f f f f f f f wethouders voornoemd, de burgemeester, Van der Linden WADDINXVEEN - John van Luyk won afgelopen week de Ger Teunissen cup. waarom door de tafeltennissers voor de 15e maal werd gestreden. Deze wisselbeker wordt elk jaar voor een an dere klasse verspeeld en ditmaal was de 5e klasse aan de beurt. 07.00-09.00 uur, vrijzwemmen 11.00-13.OOuur, ouder kind zwemmen 13.30- 16.00uur, vrijzwemmen 16.30- 18.00 uur, ouder kind zwemmen 18.00-19.30 uur, vrijzwemmen Openingstijden Dierenkampje Warnaarplantsoen Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben besloten tot openstelling van het dierenkampje in het Warnaarplantsoen ge durende de periode 1 november - 1 maart op zondag van 15.30 tot 16.30 uur en op maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 16.30 uur. Dit zijn de tijden dat de dieren gevoederd worden. Wijziging markttijden In verband met Goede Vrijdag zal op vrijdag 20 april a.s. de week markt gehouden worden van 11.00 tot 17.00 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. I Landbouw en Visserij, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. De grofvuilophaaldienst op woensdag 25 april 1984 - wijk IV (Groenswaard II en III zal worden uitgevoerd op donderdag 26 april 1984. Bedrag: f f f f f f f f f f f f f f f f f 20816,- 544,— 100,- 600,- 350,- 152100,- 70,- 153377,-- 673,20 569244,- 34912,91 195,- 1300,- 44641,- 9067,50 11076,81 4610,15 251600,- 7757,- 900,- 8134,35 486,36 61774,04 122605,89 265534,31 150,- WADDINXVEEN - Het sociaal-cultureel werk heeft in 1982 in Waddinxveen restaurant^B^ft^ zo blijkt uit een overzicht van B. en W. vond vergaderende gemeenteraad. In gefrankeerde envelop sturen naar het ministerie van Donderdag 19-4-’84 07.00-11.00 uur vrijzwemmen 11.00-13.00 uur, ouder kind zwemmen 13.30- 16.00 uur, vrijzwemmen 16.30- 18.00 uur, ouder kind zwemmen 18.00-19.00 uur, vrijzwemmen f. 1.393.989,32 gekost. Van dit bedrag komt f. 290.832,- terug van het rijk, aan de volgende week donderdaga- Aangifte dood vee Tijdens het Paasweekeinde (20 april t/m 23 april 1984) is de gemeen tesecretarie gesloten. De aangifte van dood vee ten gemeentehuize is derhalve op deze dagen niet mogelijk. Eventueel kunnen veehouders op Goede Vrijdag 20 april 1984 hun kadavermeldingen vóór 11.30 uur doorgeven aan de Vleeskeurings dienst, afdeling Bodegraven (tel. 01726-12163). De grote kadavers zullen dan dezelfde dag nog opgehaald worden. Vee, gestorven na vrijdag 20 april 1984, kan dinsdag 24 april 1984 weer op de gebruikelijke wijze aan de gemeentesecretarie worden doorgegeven. N.B. Veehouders kunnen niet rechtstreeks naar de Gekro te Rot terdam bellen!! Naam/omschrijving: Stichting Sociaal-Cultureel Werk Scouting Waddinxveen Overige scoutinggroepen Toneelvereniging Toi-Toi de Peuterspeelzalen de Speeltuinverenigingen Vormings- en Ontwikkelingswerk: ‘Wijkwerk Zuid’ “Wijkwerk-Bomenwijk” Streekmuziekschool “Waddinxveen” Muziekverenigingen de Rijnlandse Orkestvereniging de Oranje- en bevrijdingsfestiviteiten Kamermuziekconcerten Onderhoud speelterreintjes de Tennishal het recreatief vrij-zwemmen de Bond van Ouderen Stichting Jeugd en Gezin Gouda e.o. Vereniging Het Nederlandse Blindenwezen Provinciaal Opbouworgaan Zuid-Holland Prot. Chr. Stichting voor Doven de Nederlandse Blindenbibliotheek Stichting Maatschappelijke Dienstverlening “Zuidplas” Kon. Instituut voor Doven Stichting bijstand buitenlandse werknemers ‘Rijn en Lek’ de Christelijk Blindenbibliotheek Intrekking voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bestemmingsplan ’’Bedrijfsterrein Coenecoop” De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat de raad in zijn vergadering van 28 maart 1984 heeft besloten in te trekken zijn besluit van 25 november 1976, waarbij werd verklaard, dat een be stemmingsplan wordt voorbereid voor het overgrote gedeelte van het landelijk gebied van de gemeente, gelegen ten westen van de Gouwe en waarbij tevens een aanlegvergunningstelsel werd opge- nomen; een en ander voor zoveel zijn besluit het gebied bestrijkt van het in procedure zijnde bestemmingsplan ’’Bedrijfsterrein Coe necoop”. Commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid Woensdag 25 april 1984, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Op 20 april 1984 (Goede Vrijdag) zijn alle gemeentelijke diensten voor het publiek gesloten. WADDINXVEEN - In verband met het vertrek van mevrouw van Es uit de commissie wijkwerk Waddinx- veen-Zuid per 1 december 1983 is in deze commissie een vacature ont staan. Op de vervolgens in het Weekblad voor Waddinxveen geplaatste op roepen tot kandidaatstelling heeft één persoon gereageerd te weten de heer W.J. van Es, wonende Apollo- laan 6 te Waddinxveen. B.W. hebben de volgende week don derdagavond vergaderende gemeen teraad gevraagd de heer Van Es in de commissie wijkwerk Waddinx- veen-Zuid te benoemen. Wijziging vuilnisophaaldienst In verband met Goede Vrijdag (20 april 1984) en Pasen (22 en 23 april 1984) zal de vuilnisophaaldienst als volgt worden gewijzigd. De huisvuilophaaldienst op Goede Vrijdag - wijk IV (Groenswaard II en III) - zal thans worden uitgevoerd op donderdag 19 april 1984. De dienst op 23 april 1984 (2e Paasdag) - wijk I (Groenswaard I, Bo menwijk, Zuidplas, Dorpstraat e.o., Tuinbouwgebied) - zal worden uitgevoerd op dinsdag 24 april 1984. De dienst op dinsdag 24 april 1984-wijk II (Oranjewijk-Zuid, Kerk- weg-Oost e.o., Stationsstraat, gebied Zuidkade) - zal worden uit gevoerd op woensdag 25 april 1984. Deelname was alleen mogelijk voor spelers uit de afd. Gouda en er hadden zich 16 deelnemers aangemeld, waar van 6 Kwiekleden. Door het niet zo gro te aantal inschrijvingen kon het toer nooi op 1 avond worden afgewerkt. Ingedeeld in 4 poules, eindigden de Kwiekspelers op de bovenste plaatsen, zodat de halve finales uitsluitend een Kwiek-aangelegenheid werden. In de halve finale won John van Luyk van Dick Sol en won Jan Slagt van Tineke Hiemstra, zodat in de finale John van Luyk en Jan Slagt tegenover elkaar stondenZij gaven het elkaar niet kado, maar uiteindelijk zegevierde John van Luyk in 3 games, 21-18 - 17-21 - 21-12 en kon daardoor voor 1984 zijn naam in de beker laten graveren. Donderdag houdt Kwiek z’n Paas-dub- beltoernooi voor eigen leden, waarbij de koppels door loting worden vastge steld. Dit beloven weer geanimeerde en dikwijls spectaculaire wedstrijden te worden, waarbij als prijzen de Paasei eren kwistig worden uitgedeeld! Oproep gegadigden. Op dit moment zijn er nog geen gegadigden voor deze miva-woning. Belangstellenden voor deze vorm van aangepaste huisvesting wor den daarom verzocht zich op te geven bij de afdeling Algemene Za ken en Ruimtelijke Ordening van het gemeentehuis (tel. 14433, mevr. V.d. Klauw, toestel 125). Hier kan men ook informatie krij gen over de indeling van de woning en over aangepaste huisvesting in het algemeen. Belangstellenden die zich opgeven maar niet voor deze woning in aanmerking komen zullen op een lijst worden geplaatst als gegadig de voor later te bouwen miva-woningen. Eisen. Om in aanmerking te komen voor een miva-woning moet het gezin slid dat gebruik maakt van een rolstoel in de huidige woning belem meringen ondervinden. WADDINXVEEN - De volgende week donderdagavond vergaderende gemeen teraad accepteert van het rijk een voorlopige bijdrage van f. 77.873,--voor de Maatschappelijke Dienstverlening. Omdat er voor dit doel in 1982 f. 176.786,97 aan subsidies is uitgegeven blijkt dat er plaatselijk aan Maat schappelijke Dienstverlening f. 98.913,97 méér is uitgegeven dan in 1982 aan rijksbijdrage zal worden ontvangen. Programma vrijzwemmen PAASVAKANTIE van 18-4-’84 t/m 23-4-’84 Woensdag 18-4-’84 07.00-09.00 uur, vrijzwemmen 10.00-11.30 uur, vrijzwemmen volwassenen 11.30- 13.00 uur, ouder kind zwemmen 13.30- 16.00uur, vrijzwemmen 21.00-22.30 uur, vrijzwemmen volwassenen Voor het jaar 1982 betreft hier de aan de Stichting Maatschappelijke Dienst verlening Zuidplas te Nieuwerkerk a/d IJssel en de Stichting jeugd en Gezin te Gouda betaalde subsidie alsmede enkele kleine subsidiebedragen aan andere instellingen, een en ander volgens onderstaand overzicht: In verband met de sluiting van de gemeentesecretarie op Goede Vrijdag gaan de spreekuren van de burgemeester en van wethouder L. M. Oosterbroek-Waagmeester niet door. Wethouder P. F. J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Dit is een publikatie van het ministerie van Land bouw en Visserij. WADDINXVEEN Na zijn winst in de 30e ronde op nummer twee van de ranglijst (Philipse) van de onder linge competitie van de Waddinx- veense Schaak Vereniging WSV heeft de nu op de derde plaats staande Marcel de Haan uitstekende vorm be vestigd door in de 3 le ronde nummer drie, voorzitter Bloem, te verslaan en daarmee diens derde plaats over te nemen! Ook Van Deelen won, maar Philipse verloor van J. van Oort en heeft daar mee een aanzienlijke achterstand op Van Deelen opgelopen. Hij zal nog een hele dobber hebben om zijn 2e plaats veilig te stellen. Voor de verdere strijd om de top- plaatsen waren nog de winst van Kar dol op Muit en de remise tussen W. van Oort en Versluis van belang. Smitskamp sloeg een remiseaanbod van Claassen af en lijkt kans op winst te hebben. Stand aan de kop: 1. Van Deelen 2254 pt, 2. Philipse 2062 pt, 3. M. de Haan 1950 pt, 4. Wolfs 1919 pt, 5. Craassen 1909 pt. GOUDA - Versluis’ Meubelfabriek BV, Waddinxveen, heeft de statuten en het maatschappelijk kapitaal gewijzigd, zo blijkt uit een wijziging in het handels- register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt nu 115.000,-, waarvan geplaatst/ge- stort 40.250,-. Miva-woning. In de wijk Zuidplas zal binnenkort begonnen worden met de bouw van 68 gestapelde woningen. Op de begane grond van dit flatge bouw zal een miva-woning gerealiseerd worden. Dit is een woning waarvan alle vertrekken bereikbaar en toegankelijk zijn voor iemand die gebruik maakt van een rolstoel. Ingaande het jaar 1982 is ingevoerd - als uitvloeisel van het door de Centrale Overheid voorgestane beleid om tot decentralisatie van overheidstaken te ko men - de Rijksbijdrageregeling Maatschappelijke Dienstverlening, fase I. Deze regeling bepaalt dat de gemeente jaarlijks een declaratie inzendt van de in het voorgaande jaar gemaakte kosten is betaalde subsidies) ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening die voor een rijksbijdrage in aanmerking te komen. Alphen a/d Rijn, Benthuizen, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Hazerswoude, Moerkapelle, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen, Zevenhuizen, Zoetermeer en Zoeterwoude. MERCEDES-BENZ BESTELWAGENS Bestemmingsplan "Brugcentrum 1982” HOORZITTING Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend, dat op woensdag 2 mei a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis een open bare hoorzitting gehouden zal worden voor degenen die een be zwaarschrift hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ’’Brugcentrum 1982”. De hoorzitting is bedoeld om de bezwaarden in de gelegenheid te stellen de bezwaren desgewenst mondeling toe te lichten. Waddinxveen, 18 april 1984. Burgemeester en de secretaris, J. Meuleman. - aan Veldwijk B.V., Oranielaan 9. alhier, voor verandering voor- gevelpui winkelpand Passage 53; - aan de heer J.H. Meijaard. Klaverveld 16, alhier, voor gedeelte lijke verandering woonhuis; - aan de heer H. Oosterom, Henegouwerweg 102c, alhier, voor op richting brug; - aan de heer J.G.M. van Vliet, Stationsstraat 26, alhier, voor op richting achtererafscheiding langs bedieningsstraat tussen Passa ge en Stationsstraat; - aan de heer W. Rijneveld, Bredeweg 68 te Zevenhuizen voor op richting tuindersloods aan Abr. Kroesweg 24; - aan dc heer G.F. Nijbroek, Heemraadweg 30, alhier, voor plaat sing dakkapel op voorgeveldakvlak en dakkapel op achtergevel- dakvlak; - aan de heer D. Oosterom, Henegouwerweg 100a, alhier, voor vergroting woning Henegouwerweg 102a en gedeeltelijke veran dering woning Henegouwerweg 102b. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. Wijziging verordening Winkelsluitingswet 1976 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie, af deling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der kosten algemeen ver krijgbaar is gesteld de door de raad dezer gemeente in zijn vergade ring van 28 maart 1984 vastgestelde wijziging van de Verordening op grond van artikel 9, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976. Van deze wijzigingsverordening treden de artikelen 1 en 2 onmid dellijk in werking, het artikel 3 treedt pas in werking na inwerking treding als Wet van het wetsontwerp nr. 17870, strekkende tot Wij ziging van de Winkelsluitingswet 1976. Waddinxveen, 18 april 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, JMeulemanVan der Linden Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan de heer A.H.P. van den Berg, Wilgenhorst 26, alhier, voor oprichting twee woningen aan de Akker; - aan de heer N. van Egmond, Van Waldeck Pyrmontstraat 6, al hier, voor plaatsing dakkapel op voorgeveldakvlak; - aan Bemt Bouw- en Exploitatiemij B.V., Korvet 17 te Huizen, voor oprichting 4 huizen aan de Zuidkade; - aan Woningbouwvereniging St. Joseph, Mercuriusweg 18a, voor gedeeltelijke verandering woonhuis Alpherwetering 88; - aan de heer J. de Baare, Diederik van Schagenplantsoen 7, alhier, voor vergroting berging; - aan de heer S.H. de Glee, Nic. Beetslaan 37, alhier, voor plaat sing dakkapel op achtergeveldakvlak; - aan de heer N.M.M. van Leeuwen, Groensvoorde 90, alhier, voor gedeeltelijke verandering woonhuis Kerkweg-West 1; - aan de heer P. J. Westerbeek, Oranjelaan 19, alhier, voor gedeel telijke verandering woonhuis;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 3