EVP-secretaris 's Wl Leuk verkocht fonderdjaerl Win der lii 20% KORTING van der linde textiel - mode- interieur Waddinxveense Rabobank C3 op Paasshow is opgestapt S3 KONINGINNEDAG 1984 INSCHRIJVING BEJAARDENREIS Reconstructie r G. Th. B. Mulleman: GEZIEN BIJ HOOFTMAN Afsluiting Willem de Wijziging ophalen huisvuil Zwijgerlaan houten wegdek van de hefbrug: week veerpont (ft 3 Geld lenen, een kwestie van rekenen zegt u? Burgemeester installeert ’’politiek jongeren platform In jeugdgemeenteraad vallen appels niet ver van de boom JULIANASTRAAT WERD JAVASTRAAT Nieuwsblad Onafhankelijk u op al onze rokken, blouses en damesjaponnen. Wij vieren feest en laten u daarvan mee profiteren. A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag I r 10! ■lJ GERTHUIZER ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS CDA-beraad Leuk verkocht Toespraken V 39e JAARGANG - Nr. 1871 WOENSDAG 25 APRIL 1984 F 1 ALS WIJ HET Uw televisiedokter S. ATTEMA :1I7 rif I Ui 41 Hooftman Autobedrijf B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6) Boskoop, tel. 01727-5944. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEI I EYEN 144. TEL. (01828) 15594 Waddinxveense raadzaal. Op de achtergrond luisteren vertegenwoordigers van VVD (5 zetels), SGP (2 zetels) en RPF (1 zetel) toe. (Foto: Sjaak Note- boom). EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. I. Burgemeester C. M. van der Linden tijdens zijn installatietoespraak in de WADDINXVEEN - Waddinx veen heeft een jeugdgemeente raad. Dit jongerenorgaan werd dinsdagavond onder grote belang stelling van ouders, familie, kennis sen en partijgenoten officieel geïn stalleerd door burgemeester C. M. van der Linden. Hij sprak van een "politiek jongeren platform” en hoopte dat de leden zichzelf zou den blijven en niet te duur en te moeilijk gaan doen. WADDINXVEEN - Het is natuurlijk niet precies na te gaan, maar het zou best kunnen dat op Tweede Paasdag - toen de meubeltoonzalen in Waddinxveen voor het eerst gezamenlijk geopend waren - tegen de 10.000 mensen de Paasmeubelshows van Meubelstad Waddinxveen hebben be zocht. Tussen tien uur 's morgens en vijf uur ’s middags was het afgelopen maandag een komen en gaan van een geïnteresseerd publiek, dat uit de ge hele regio afkomstig was. "Bij ons zijn zo’n zevenhonderd men sen wezen kijken. Elk uur had ik 100 mensen in huis”, aldus een enthousiaste heer G. Th. B. Mulleman, voorzitter van de Stichting Meubelstad Waddinx veen en directeur van Berkesteijn Meu beltoonzalen aan de Wilhelminakade. Van de 19 leden van de eerder dit jaar opgerichte stichting hadden er 13 hun zaken voor het publiek geopend. WADDINXVEEN Mede door het opstappen van de Waddinxve- ner Ton de Leeuw den Bouter uit het landelijke bestuur van de Evangelische Volks Partij (EVP) is een crisis in deze met één zetel in de Tweede Kamer vertegenwoordigde CDA-afsplitsing voorko men, zo blijkt uit berichten in de landelijke pers naar aanleiding van een in Zwolle gehouden EVP-congres. De leden van de Waddinxveense jeugdgemeenteraad met rechts achteraan de voorzitter van de eerste vergadering CDA-wetlwuder Paul van Schie. Van de jeugdgemeenteraad zijn lid voor het CDA: Eric Broug, Annelies Meule- man, Rob Hielema, Jan Piet van Berkel en Peter Ringenier. Voor de VVD: Sandra Wientjens, Martin Bloem, Ma rianne Boer, Jaap van den Berg en Saskia Ossen. Voor de PvdA: Arie Slinger. Tineke de Heer en Rob Sikking. Voor de SGP: Reinier Hulsman en Kees de Jong. Voorde RPF: Menno v. d. Haven. Voorde EPV: Dick Ploegers. Het ligt in de bedoeling dat de PvdA nog met een vierde kandidaat komt, terwijl de mogelijkheid bestaat dat ook nog de PPR en D’66 vertegenwoordigers zullen sturen. Alleen de PSP doet definitief niet mee. (Foto: Sjaak Noteboom). Weekblad voor Waddinxveen c., 4 4» Tf ’‘"-4 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 j Ex :f' 3 DE'VJ ECHTE BAKKER onder jongeren en de rechtse jongeren allerminst. Uit de politieke discussies, waaraan door het stellen van schriftelijke vragen in de pauze ook het publiek kon deelne men, bleek dat de 19 vertegenwoordi gers van dit moment (die nog zullen worden aangevuld met 1 PvdA’er en wellicht nog een PPR- en D‘66-kandi- daat) het spreekwoord "De appel valt niet ver van de boom" geheel waar ma ken. De politieke standpunten waren die van hun familieleden, die plaatselijk in de actieve of passieve politiek ook hun partij meeblazen. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. De Leeuw den Bouter stemde uitein- delijk toe ‘om de richtingenstrijd uit dc wereld te helpen’, zoals hij zei. ‘Het wasje reinste koehandel’. Waddinxveen: Passage 21 - Tel. 14132 Boskoop: Zijde 3-5 - Tel. 01727-2544 !T’<4 ft Maandag 30 april 1984 in de Waddinxveense woonwijken Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 CM T K -* c p» «F B- .Otwi ■m* 4 Oók goed om geld te lenen. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 ua» ”Ik heb ook nog een waarschuwing: Probeer niet de echte gemeenteraad te immiteren”, betoogde de eerste burger aan het begin van de eerste vergadering van de jeugdgemeenteraad, die ditmaal werd voorgezeten door CDA-wethou- der Paul van Schie. Het is de bedoeling dat de jeugdgemeenteraad, ontstaan uit een initiatief van de plaatselijke PvdA, achtmaal per jaar bijeenkomt. Bij toer beurt fungeert een lid van het collége van B. en W. als voorzitter. Burgemeester Van der Linden noemde alle begin moeilijk, ook die van een stukje politieke training. De waarde van een jeugdgemeenteraad zag hij in het feit dat jongeren elkaar daarin on bevangen kunnen ontmoeten en een stuk maatschappelijke betrokkenheid in dit werk aan de dag kunnen leggen. Hoewel de jeugdgemeenteraad geen of ficieel orgaan is meende Waddinxveens eerst burger wel dat er van vrijblijvend gepraat geen sprake behoef te zijn. "Je hoort en leert van elkaar"vond de heer Van der Linden. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN - In verband met het bestratingswerkzaamheden zal het gedeelte Willem de Zwijgerlaan, gelegen tussen de Mauritslaan en de Noordkade steeds 4 dagen en dan drie weken lang het doorgaande ver keer worden afgesloten. Die perioden: 7 t/m 10 mei 1984, 14 t/m 17 mei 1984 en 21 t/m 24 mei 1984, zijn zo gekozen dat de weekmarkt altijd kan doorgaan. WADDINXVEEN <- De uit 1936 stammende hefbrug over de Gou we in Waddinxveen zal in de peri ode van 30 juli tot 17 augustus door de provincie worden gereconstru eerd. Het houten brugdek is versle ten en zal worden vervangen door een stalen dek. Het fietspad en het voetpad komen dan gelijk te liggen met de rijbaan. Tijdens de werkzaamheden moe ten het wegverkeer en het scheep vaartverkeer rekening houden met vertragingen. Bovendien zal de brug van dinsdag 7 augustus tot en met maandag 13 augustus voor al het verkeer zijn afgesloten. Provin ciale waterstaat zal voor die week een veerpont in de vaart brengen om (brom)fietsers en voetgangers (kosteloos) over te zetten. De pont vaart ’s nachts niet. Het autoverkeer moet omrijden via de provinciale hefbrug in Boskoop of de Julianasluis in Gouda. Het scheepvaartverkeer op de Gouwe zal van dinsdag 7 augustus tot en met vrijdag 10 augustus geheel zijn gestremd. De bus tussen Gouda en Boskoop zal aan de oostzijde van de Gouwe over de Heneguwerweg rijden. Bu spassagiers voor de westzijde van de Gouwe kunnen met de pont overvaren en daar gebruik maken van de ’’hulpbus” tussen Waddinx veen en Boskoop. «■>- De leden van de jeugdfractie van het CDA gaan, zo hebben ze laten weten, actief deelnemen aan het maandelijks groot fraktieberaad van het CDA. Hiertoe hebben de CDA-jeugdraadsle- den besloten na een ontvangen uitnodi ging daartoe van de raadsfractie en het afdelingsbestuur van het CDA in Wad dinxveen. Juist door het participeren in dit interne beraad hebben de jongeren van het CDA de gelegenheid verkregen ook rechtstreeks invloed te gaan uitoe fenen op het beleid dat de CDA-fraktie wil voeren. De shows op Tweede Paasdag zijn een onderdeel van een Paasshow in de Wad dinxveense meubeltoonzalen, die tot en met zaterdag 28 april duurtDe ervaring heeft al geleerd dat ook de Waddinxve- ners volop van de mogelijkheden ge bruik hebben gemaakt om eens in de ei gen plaats te kijken wat er op meubel en woninginrichtingsgebied te koop is. "Dat is duidelijk het geval”, aldus de heer Mulleman, die zegt dat er "leuk wordt verkocht”. Hij verwacht voorts dat de kijkers van deze week te zijner ■t WADDINXVEEN - In verband met de viering van Koninginnedag zal de dienst van maandag 30 april 1984, Wijk I (Groenswaard I, Bomenwijk, Dorpstraat e.o., Tuinbouwwegge- bied, Zuidplas) worden uitgevoerd op dinsdag 1 mei 1984. Na zijn toespraak kregen de zeven frac tievoorzitters het woord over de proble matiek van de jeugdwerkloosheid. Hierover lieten Rob Hietema (CDA), Marianne Boer (VVD). Arie Slinger jr. (PvdA). Reinier Hulsman (SGP). Pie ter Bos (Hervormde Kiesvereniging), Dick Ploegers (EVP) en Menno v. d. Haven (RPF) hun licht schijnen. Opval lend was dat de linkse jongeren arbeids tijdverkorting als een oplossing zien voor een daling van de werkloosheid WADDINXVEEN - Voor de woens dag 6 juni te houden Waddinxveense bejaardenreis worden weer de gebrui kelijke inschrijvingsdagen gehouden. Deze zijn op dinsdag 1 mei van 9.30- 12.00 uur in het Anne Frank-centrum, woensdag 2 mei van 9.30-12.00 uur in Huize Souburgh, van 7-12 mei tijdens kantooruren bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV in de Passage. Zowel partij en raadsfractie als de jon geren hopen door deze gezamenlijke aanpak elkaar wederzijds en met open oog voor de vaak verschillende benade ring van de problemen zodanig te be moedigen dat steeds sprake zal kunnen zijn van een sterk en invloedrijk CDA- beleid in de gemeente Waddinxveen. Een beleid waar ook jongeren nu de kans krijgen daadwerkelijk hun stem in te laten doorklinken. En daar zullen ze ongetwijfeld ruimschoots gebruik van maken. Overigens zal de CDA-jeugdraadsfrac- tie zich natuurlijk ook actief op en inzet ten voor de onderwerpen van meer landelijk politieke aard, die regelmatig in de vergaderingen van de jeugdge- menteraad aan de orde worden gesteld. Zo is het, mevrouw. Op een duidelijk advies kunt u rekenen. Zodat u de juiste keuze kunt maken. Neem nou het Doorlopend Krediet waarmee u altijd wat geld achter de hand hebt. 1 j a tijd ook kopers worden gezien de ge hoorde positieve reacties. Tot en met zaterdag houdt de Stichting Meubelstad Waddinxveen de actie "Wie helpt de Paashaas?”, waarmee ve le grote prijzen zijn te winnen, zoals een lang weekeinde Londen, crossfietsen, draagbare televisies, opblaasboten, ra- diocassetterecorders en 100 troostprij zen. Over de Paasactie, waarvan de winnen de kaarten op Koninginnedag zullen worden getrokken in bistro Bibelot in het winkelcentrum "de Passage" door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, werd alles verteld in een gezamenlijke advertentie van de deelnemers aan de Stichting Meubelstad Waddinxveen. die in zo'n half miljoen kranten - waar onder het Weekblad voor Waddinxveen - stond afgedrukt. Daarin werd het publiek opgeroepen naar het meubelhart van Waddinxveen te komen. In Waddinxveen zelf liepen twee paashazen rond, die voor iedereen wat lekkers in hun ugzak hadden. ft drong de meerderheid van het partij bestuur er bij De Leeuw den Bouter op aan ook af te treden. Hij kan wor den gezien als de tegenpool van Fed dema. De gewezen secretaris zoekt de toekomst van de EVP vooral in het politieke centrum om de overstap van teleurgestelde CDA’ers te verge makkelijken. Feddema daarentegen is een voorstander van aansluiting bij Klein Links. WADDINXVEEN Aan de vooravond van 4 en 5 mei kijkt het Week blad voor Waddinxveen terug op dit Gouwedorp tijdens dë Eerste en Tweede Wereldoorlog. We doen dat aan de hand van het vorig jaar ver schenen boek ‘Waddinxveen 750 Jaar’ van de oud-Waddinxvener W. Verboom. Daaruit blijkt dat Waddinxveen in 1914-1918 Belgische gezinnen on derdak verleende, die op zolderschuiten aankwamen. Dat was de tijd van schaarste aan levensmiddelen, zodat er alleen regeringsbrood en eenheidsworst werd gegeten. De jaren 1940-1945 waren verschrikkelijker. Er vielen al direct bom men in de buurt van de Zuidelijke Dwarsweg, waarbij twee doden vie len. De Julianastraat werd Javastraat en de Wilhelminakade werd Gouwekade. In allerlei gebouwen en panden werden Duitsers en Duit se diensten ondergebracht. In de fabriek van Dobbelman aan de Noordkade, waarin nu NKF Ka bel is gehuisvest, werden vermoedelijk onderdelen voor VI en V2 ge maakt. Hoe Rotterdamse jonge mannen tijdens een transport er in slaagden bij Waddinxveense gezinnen onder te duiken wordt eveneens beschreven in het boek ‘Waddinxveen 750 Jaar’, waaruit we elders in dit Weekblad voor Waddinxveen de hoofdstukken ‘1914-1918’ en ‘1940-1945’ citeren. Het door de Europese Bibliotheek in Zaltbommel uitgegeven boek, dat zeer veel informatie bevat en 208 pagina’s telt, is nog altijd te koop bij de Waddinxveense boekhandels van Veldwijk (de Passage) en Burger (Dorpstraat). De aan de Onderweg wonende me dewerker van Rehorst Bouw BV ver vulde in het landelijk EVP-bestuur de functie van secretaris. Met hem stap te ook op vice-voorzitter Hans Fed dema. De meerderheid van het partij bestuur onthief Feddema vorig jaar van zijn functie en zette hem zelfs buiten de partij. Hem werd eigen machtig optreden verweten, vooral bij de gesprekken met de kleine link se partijen over samenwerking bij de komende Europese verkiezingen. Korte tijd later werden de strafmaat regelen ongedaan gemaakt, hangende een onderzoek door een commissie van goede diensten. In voorzichtige bewoordingen gaf deze commissie het advies dat Feddema terug zou treden. Om de aftocht van de vice-voorzitter te verzachten en om te voorkomen dat de partij in tweeen zou splijten, ww ^9 SV W LidNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1