Waddinxveense naar Orange Bouwrijpmaken Coenecoop van start 25 mei Coating BV is laatste woord nog niet gezegd Veel bekijks i Ballonvaart: 4 EN 5 MEI 1984 Geen enkel 01828-17994 Vrouwenfilm Kijk uit bij kopen tuinaarde Gouden speld voor Kees van Tienhoven Welfare op de weekmarkt lintje in Waddinxveen Onafhankelijk Nieuwsblad iv RIOOL l^VERSTOPTTJ GERT HUIZER 01828-13822 Herziening Perslucht ”HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS A ALS WIJ HET CM Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. DE'VJ ECHTE BAKKER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 «A 1 I J (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) Weekblad voor Waddinxveen 39e JAARGANG - Nr. 1872 WOENSDAG 2 MEI 1984 - WADDINXVEEN - Bij reis- en passa gebureau Van Ginkel BV is Kees van Tienhoven in het zonnetje gezet. De Waddinxvener ontving onlangs de gou den speld van De Jong Intratours omdat WADDINXVEEN - Op de Waddinx veense weekmarkten van vrijdag 4 en 11 mei zal de afdeling Waddinxveen van de vrijwillige Welfare van het Nederlandse Rode Kruis, een groot aantal handvaar- digheidsartikelen ten verkoop aanbie den. Al deze artikelen zijn gemaakt door Waddinxveense gehandicapten en bejaarden. De opbrengst komt ten goe de aan het Rode Kruis. Waddinxveen - Het bouwrijpma- ken van het bedrijfsterrein Coenecoop, dat in Waddinxveen-Zuid is gelegen tussen spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en de Kanaaldijk, start officieel op woensdag 25 mei. Dat heeft burgemees ter R. J. G. Bandeli van Moordrecht dinsdagmiddag prijs gegeven bij de ope ning van het reclame en pr-bureau Data Gold BV in Moordrecht. De eerste bur ger van onze buurgemeente repte over Coenekoop in zijn openingstoespraak, die ook werd bijgewoond door Wad- dinxveens burgemeester C. M. van der Linden en wethouder P. F. J. van Schie- .Voor het gedeeltelijk bouwrijpmaken en ontsluiten van het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Coenecoop’ stelde de gemeenteraad in december 1983 een krediet van 950.000,- beschikbaar. A EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Staten van de provincie Zuid-Hol land. De omvang van het bedrijfsterrein is 23 ha (bruto). Van deze 23 ha is 13 ha bestemd voor de realisering van uitplaatsing van bestaande bedrijven uit de kernen van Waddinxveen, Bos koop en Moerkapelle; 10 ha is be stemd voor nieuwe bedrijven (addi tionele werkgelegenheid). Die avond wordt vertoond de docu mentaire “Mujeras en armas”, vrou wen in de gewapende strijd. Deze film is gemaakt direct na de val van Somoza en gaat over de rol van de vrouw in de strijd tegen dictatuur van Somoza en in het proces van weder opbouw en ontwikkeling van Nicara gua. kers van de 70 beste werkstukken over Willem van Oranje. Ter nagedachtenis aan de 400 jaar geleden overleden prins had het Comité Willem de Zwijgerher- denking 1984 daartoe een wedstrijd voor leerlingen in het voortgezet onder wijs uitgeschreven. De 70 winaars, waaronder dus de Wad dinxveense Anita de Roode, kregen een cadeau van de staatssecretaris en een reis langs de oranjesteden Breda, Diest (België), Dillenburg (West-Duitsland), Vianden (Luxemburg) of Orange (Frankrijk). De tien beste werkstukken worden opgenomen in het Koninklijk Huisarchief. werd er door de spuitgasten veel pers lucht gebruikt, maar liefst 16 toestellen. De brand bleek overigens mee te vallen. Er waren twee stralen uit de hoge- en la ge druk spuit voor nodig om al een kwartier na aankomst het sein ’’brand meester" te kunnen geven. Om één uur ’s nachts waren alle brandweerlieden weer terug. Gebleken is dat de oorzaak van de vuur zee gevonden moet worden in de elec- tronische installatie van de spuitinrich- ting, in welke afdeling van Bakker Co ating woensdagavond nog is overge werkt. Het bedrijf, dat uit Moordrecht afkomstig is en eerder door brand werd getroffen, werkt onder andere met de stoffen x-yleenbutileen, ethylacetaat en athyglysolacetaat. In enkele gevallen werden de tuintjes van nieuwe bewoners geheel eigen handig door deze tuinders opgehoogd en bemest. Hierna werd men dan vol ledig verrast door de tuinlieden, die hoge bedragen vroegen. De politie ad viseert ten aanzien hiervan zorgvuldig te werk te gaan. Men doet er goed aan zelf op de vertrouwde adressen (ook in Waddinxveen) te informeren naar datgene wat men zoekt. Het bedrijfspand van het spuit- en schildersbedrijf Bakker Coating BV en Bakker Protect BV aan de Mercurius weg, waar woensdagavond een felle brand woedde, die de spuitstraat verwoestte en het gehele gebouw in het roet zette. Het vuur bereikte de afdeling met chemische- en explosieve middelen gelukkig niet. (Foto: Sjaak Noteboom). Over brand bij Bakker WADDINXVEEN - Over de vorige week woensdagavond uitgebroken brand in het bedrijfspand van Bakker Coating BV aan de Mercuriusweg, waarvan de schade wordt geschat op meer dan f 100.000.-. is het laatste woord nog niet gezegd. Het bleek dat van het spuit- en schildersbedrijf nie mand bereikbaar bleek toen de vuurzee in alle hevigheid woedde, terwijl ook de Waddinxveense vrijwillige brandweer niet op de hoogte bleek van de in het pand op het bedrijfsterrein Waddinxveen-Zuid aanwezige ge vaarlijke stoffen. Volgens burgemeester C. M. van der Linden was er sprake van een ontoelaat bare situatie, omdat de spuitgasten on der aanvoering van brandweercomman dant P. Baan van niets wisten. En dat terwijl Bakker Coating BV en Bakker Protect BV toch explosieve en brandge vaarlijke stoffen hadden opgeslagen op een nog altijd ter plaatse vervuilde bo dem. Om de brandweer voortaan snel en veilig te kunnen laten werken zal er over deze zaak nog een hartig woordje worden gesproken. Diverse bewoners werden door de mensen benaderd en kregen te horen, dat men voor een redelijke prijs tuin aarde ter ophoging en mest kon ko pen. Veel werd men het slachtoffer door hoge bedragen (soms f 400,- of f 500,-) te betalen voor zeer slechte grond (grond gemengd met slechte turf en stro en zand). WADDINXVEEN - De Waddinx veense rijkspolitie is vooral de laatste maand door diverse plaatsgenoten, voornamelijk bewoners van woningen in de nieuwe wijk Zuidplas benaderd, die vreemde ervaringen hebben met een tweetal uit Haarlem afkomstige grondhandelaren. WADDINXVEEN - Nog even en de ze heteluchtballon zou maandag avond om tien over acht eindelijk het luchtruim kiezen bij wijze van offi ciële opening van de Fuji-film-voor- deelweek bij Foto De Rooij aan de Nesse. Het vullen van de reusachtige ballon trok aan het slot van Konin ginnedag 1984 veel bekijks. Langs de Petteplas hadden overigens heel wat mensen er enkele uren wachten voor over om alle voorbereidende werk zaamheden nauwlettend te kunnen volgen. WADDINXVEEN - De "lintjes regen” was dit jaar zo mild dat er zelfs geen enkele Waddinxvener met bijzondere verdiensten of ja renlange trouwe dienst in aanmer king kwam voor een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Be atrix. Ook vorig jaar kon burge meester C. M. van der Linden al wat dit betreft met zijn armen over elkaar blijven zitten. Konden toen elders nog een ko ninklijk schouderklopje in ont vangst nemen de Waddinxveners dr. H. Bijkerk (officier) en J. C. Kreffer (ridder), ook vorig jaar werd evenals in 1984 - in de raadzaal van het gemeentehuis geen bijeen komst gehouden met gedecoreer den. Daarvan was voor het laatst sprake in 1982 toen met het oog op 30 april de Waddinxvener P. Roos de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld kreeg. Overigens zijn er wel me- daille-uitreikingen geweest op an dere momenten dan op Koningin nedag, zoals aan wijlen dr. J. Knoester, J. Rootert, J. Boere, A. Both, ds. H. C. Leep en (recent) W. v. d. Berg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de ballon PH-HVL omstreeks zes uur de lucht in zou gaan, maar het Fuji-ballonteam arriveerde pas tegen half zeven in Waddinxveen. Een uur later zou met het vullen worden be gonnen, zodat pas - na de verkregen toestemming van de luchtvaartauto riteiten - na acht uur koers gezet kon worden in de richting Rotterdam. Vlak voor de Rottemeren in Zeven huizen werd de ballon weer aan de grond gezet. Aan boord bevonden zich naast bal- lonvaarder Henny van Loosbroek ook de in Waddinxveen wonende di recteur van Fuji Photo Film Co. Leen Boon en Maarten M. van Velzen van het specialiteitenrestaurant De Gou we Dis. Gedrieën maakten ze een ge slaagde ballonvaart, die lang werd ga degeslagen door tientallen belangstel lende Waddinxveners. Ze konden immers nu getuige zijn van een spektakel dat vorig jaar zomer niet kon doorgaan. Op initia tief van het Weekblad voor Waddinx veen zou toen op de tweede dag van de middenstandshow rond de Pet teplas in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen eveneens een heteluchtballon het luchtruim kiezen, maar een te sterke wind ver hinderde dat. De overeenkomst welke de gemeente met de B.V. Beleggingsmaatschappij ‘Copima’ inzake de aankoop, en met Centraal Beheer Onroerend Goed B.V. inzake de exploitatie van gron den in het gebied van het Bedrijfster rein Coenecoop heeft gesloten is door Gedeputeerde Staten goedge keurd. Onlangs heeft het transport bij de notaris plaatsgevonden en is de gemeente dus formeel eigenaresse van de gronden geworden. Landelijk zijn in ieder geval ter ge legenheid van Koninginnedag bij zondere verdiensten of jarenlange trouwe dienst weer beloond in de vorm van ridderorden, comman deurschappen, officierstitels of ere medailles in goud, zilver of brons, zoals die behoren bij de Orde van Oranje Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Toch is het aantal onderscheidingen met 2300 weer minder dan vorig jaar, toen het aantal al sterk was terugge bracht tot ruim 2400. De laatste jaren gaan er overigens steeds meer stemmen op om de ’’lintjesregen” eens te herzien. Een speciaal ingestelde Decoratiecom- missie zal over enige tijd zelfs heU voorstel doen om de bronzen, zil veren en gouden ere-medailles in de toekomst niet meer toe te ken nen. Wordt dat advies opgevolgd, dan is het vandaag voor het laatst geweest dat de eremedailles wer den uitgereikt. HOOFDREDACTEUR: De brand bij Bakker Coating werd woensdagavond om 23.04 uur gemeld. Omdat een uitslaande brand werd ge meld en er diverse meldingen tegelijk kwamen, waaronder die van waarne mend groepscommandant van de rijks politie adjudant C. Barelds, werd al het brandweerpersoneel gelijktijdig gealar meerd. De eerste autospuit hoge- en la- gedruk was in 3 minuten ter plaatse, slechts enkele minuten later gevolgd door de tweede autospuit lage druk met manschappen-materieelwagen en aan hanger. De bij aankomst gealarmeerde ladder wagen van de Goudse brandweer bleek niet nodig te zijn en kon halverwege weer teruggestuurd worden. Vanwege de geweldige rookontwikkeling en' uit voorzorg voor eventuele giftige stoffen De uitgifteprijs per m2 zal omstreeks f 135,--, excl. b.t.w. liggen. De grond zal worden verkocht, erfpacht is in principe mogelijk. Realisering van het bedrijfsterrein zal geschieden in sa menwerking met Centraal Beheer te Apeldoorn. Het gebied Coenecoop ligt in een uitgeveende polder, de aansluiting op het zeer nabij gelegen rijkswegennet zal in de loop van 1983/1984 worden gerealiseerd. Hierdoor zal tevens een korte directe verbinding met de Goudse bedrijfs terreinen en woongebieden worden tot stand gebracht. WADDINXVEEN - Uit handen van drs. N. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, heeft de 17-jarige Waddinxveense scho liere Anita de Roode van de Jacob Cat- slaan voor haar geïllustreerd tentamen- werkstuk over Willem van Oranje een reis naar de Franse Oranjestad Orange aangeboden gekregen. Anita zit in de vierde klas van de Goudse Prof. J.'H. Gunningschool. Haar werkstuk maakte ze in februari voor het vak geschiedenis. De uitreiking gebeurde in het gebouw van het Koninklijk Instituut van Inge nieurs in Den Haag, waar de staatsse cretaris de prijzen uitreikte aan de ma- De gevulde Fuji-heteluchtballon staat op het punt van vertrek. Het trok veel bekijks. (Foto: De Rooij} De 17-jarige Waddinxveense scholiere Anita de Roode viel met haar geïl lustreerd tentamenwerkstuk over Willem van Oranje in de prijzen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Dinsdagavond 8 mei om acht uur is er in het buurt centrum ‘t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan een gratis voor alle vrou wen toegankelijke avond van het Waddinxveense vrouwentrefcentrum (z) onderdak. 5 Het bedrijfsterrein Coenecoop is ge situeerd tussen Kanaaldijk en spoor lijn Alphen aan den Rijn-Gouda. In het zuidwestelijk deel van Waddinx veen dus. Het bestemmingsplan ‘Be drijfsterrein Coenecoop’, is gelegen nabij de rijkswegen A12 Utrecht-Den Haag en A20 Rotterdam-Utrecht. Het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Coenecoop’ is op 16 december 1981 door de gemeenteraad vastgesteld en is goedgekeurd door Gedeputeerde Uit handen van reisbureaudirecteur A. G. M. van Ginkel ontvangt Kees van Tienhoven de gouden speld, terwijl de Van Ginkel-medewerksters Jo hanna Steenland enJacquline Bergsma toekijken. (Foto: SjaakNoteboom). hij maar liefst 15 keer via reisbureau Van Ginkel en De Jong Intratours op vakantie ging. Door directeur A. G. M. van Ginkel werd hem namens de Jong Intratours deze onderscheiding overhandigd. Te vens staan op de foto de Van Ginkel- medwerksters Steenland en Jaqueline Bergsma. rmm> *xr-rr

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1