RIJNLANDS ORKEST IN WADDINXVEEN Damtitel voor H. van Vuuren Fred Zaadhof 40jaar bij F. M. v. Tol BV PvdA-voorwaarden aan verkoop van zwembad/tennishal Meer leden bij het Rode Kruis Grote delegatie Algerijnen naar De Bonkelaar Kindermarkt: 4.500 4 hu Vrijdagavond 18 mei SchielandHuis W’veen telt wanbetalers maandelijks 20 telefoon- Opbrengst M. A. Kleyn Onderlinge WSV J. v. d. Ligt Volleybalsters uitgeschakeld Telefooncirkels Jeugdtitels Tennishal Telegrammen Gezellig Zuid Administratie L aan deze WADDINXVEEN De Rijnlandse Orkestvereniging, met altijd 18 mei om kwart over acht een voorjaarsconcert veense Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Op het pro; van het 1 t o----- door Michel Havenith (26)die de dirigeerstok van Bastiaan Blom- en- de achtste symfo- VVEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 9 MEI 1984 dering houdt, zit het seizoen er nu bijna op. MARTIN KRAAIJESTEIN (PvdA) WADDINXVEEN - Fred Zaadhof is de nieuwe clubkampioen ge worden van de Waddinxveense damvereniging Excelsior. Tweede werd Dick Dibbets en derde Piet Swart. Voor Excelsior, dat don derdagavond 10 mei om acht uur in Het Trefjpunt de ledenverga- WADDINXVEEN ‘Een optimistisch geluid in pessimistische tij den’ was het motto van de toespraak die PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein hield op de vorige week dinsdagavond gehou den 1 mei-biieenkomst van de PvdA in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost, die we WADDINXVEEN - De zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) dóór de Lionsclub Waddinxveen voor de vijfde maal gehouden kindermarkt heeft netto f. 4.500,- opgebracht. Dit geld zal worden bestemd voor de SOS-Kinderdorpen. De Waddinxveense serviceclub heeft al 8 SOS-kinderen geadopteerd en gaf onlangs f. 10.000,- d Derde Wereld organisatie. Zo’n 250 kinderen stonden op het parkeerterrein Beukenhof hun waren aan te prijzen. Veel belang stelling was er ook voor de poppenkast op de door de Lionsclub Waddinxveen voor de vijfde maal gehouden kindermarkt. (Foto’s: Sjaak Noteboom). De Waddinxvener H. van Vuuren 40 jaar in dienst van het Woer- dense bedrijf Kaasunie F.M. van Tol BV. Op de foto reikt Kamer voorzitter T. Hopman hem de gouden legpenning met oorkonde uit. (Foto: F.M. van Tol BV). WADDINXVEEN Donderdagavond 17 mei komt er een grote delegatie Algerijnen, verbonden aan de ambassade van dit land in Den Haag, naar het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar. Het gezelschap neemt deel aan een Algerije-avond uit de reeks Midden- Oosten-avonden aan de Beukenhof. Een week later (donderdag 24 mei) komt de ambassadeur van Irak en zijn medewerkers voor de tweede maal dit seizoen naar De Bonkelaar. WADDINXVEEN/WOERDEN - De aan de Fazantdreef 39 (Zuid- plas) wonende Waddinxvener H. van Vuuren is 40 jaar werkzaam bij het in Woerden gevestigde oud-Waddinxveense bedrijf kaasunie F.M. van Tol BV. Voor die trouw kreeg de boekhouder uit handen van voorzitter T. Hopman van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland de gouden legpenning met bijbeho rende oorkonde uitgereikt. nog een behoorlijk aantal Waddinxveense leden, geeft vrijdagavond io i c. -y jn je yVaddinx- Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Op het programma - symfonieorkest, dat sinds een paar maanden eeleia wordt "ch hert heeft overgenomen, staan de ouverture Titus van Mozart, kele aria’s gezongen door de sopraan Barbara en nie van Schubert. s-f r - k «38 1 V f Evenals bij vorige ambassade-delega- ties is het ook voor de Algerijnse am bassade de eerste keer in de geschie denis dat een thema-avond met een dergelijk karakter wordt gehouden. de zesde dirigent die over het 45 man en vrouw sterke amateurorkest de scepter zwaait. Met zijn dunne diri gentenstokje zorgt hij voor een me lodieus samenspel tussen de eerste en tweede violen, de altviolen, vio- loncelli, contrabassen, fluiten, ho bo’s, clarinetten, fagotten, hoorn en trompetten, en tenslotte de pauken. Heel af en toe klinkt het tere geluid van een harp. WADDINXVEEN In Waddinxveen worden maandelijks zo’n 20 Wad- dinxveners afgesloten van de telefoon omdat ze hun rekening niet hebben betaald. Dit aantal wanbetalers blijkt uit cijfers van het telcfoondistrict Rotterdam waartoe Waddinxveen be hoort. Het zogeheten ‘half afsluiten’ (de abonnee kan dan nog wel worden op gebeld, maar niet meer zelf telefone ren) kan hier nog niet, omdat de tele fooncentrale nog niet is aangepast. WADDINXVEEN - De op de rooms katholieke St. Paulusschool en Prin ses Beatrix kleuterschool, beide aan de J. Catslaan, gehouden actie heeft f. 1.267,80 opgebracht. reeds geplaatste Kees Kramp in het eerste achttal te spelen. Ruud van Dijk is ook nog niet geheel kansloos. Dik Heeren I zette zijn zegereeks in de 3e poule voort. Hij bond Gerrit Heeren aan zijn zegekar. In deze poule gaat de strijd tussen Dik Hee ren I en Teun Driesse. Piet van Gils klopte in de vierde poule Jan de Pater en daar de tot dan toe onge slagen Piet de Mik zijn laatste partij tegen Tijmen den Ouden jr. verloor Teun Twigt, uitkomend in de 2e pou le, klopte Gerrit van der Zijden. In zijn laatste wedstrijd heeft hij aan 1 punt voldoende om zich naast de Ten slotte werden de leden opmerk zaam gemaakt op de aktieweek van het Vredesplatform en de regionale bijeenkomst en demonstratie in Lei den op zaterdag 12 mei, waarvoor om 12.00 uur verzameld wordt op het perron van Waddinxveen-Noord. De hobbyclubs voor jongens en meisjes en de verschillende cursus in verband met de Algerijnse avond wordt de wekelijkse kaartavond van de Bonkelaar-klaverjasclub met een half uur verschoven. Ditzelfde is don derdag 10 mei het geval, omdat er dan een uitvoering is van het Scapi- noballet voor de Waddinxveense lage re scholen en donderdag 24 mei, om dat dan de Irakse ambassade in De Bonkelaar op bezoek is. De 'wck.elijk.se kaartavonden van de KJC in De Bonkelaar kunnen zich verheugen in een steeds toenemend aantal belangstellenden. De gezellige kaartavonden zijn toegankelijk tegen een inschrijfgeld van slechts f 2,50. Daarbij is de koffie inbegrepen. Een leuke bijkomstigheid is dat er voor de 65-plussers slechts half-geld ge rekend wordt. Het programma bestond op 1 mei verder uit bingo, het optreden van het koor ‘De Rode Keeltjes’ met so cialistische en cabareteske liederen. Voorts werd een politiek satirische film getoond over Waddinxveen met als onderwerpen het nieuwe VVV- kantoor, Waddinxveen Meubelstad, 50 jaar N.S., het Warnaarplantsoen en de privatisering van het zwembad. kwam veranderde alles. De omzet en de voorraad werden groter en daarom moest in 1955, ook omdat er export kwam, het pakhuis aan de Henegou- werweg worden uitgebreid. Zo kwam er in de loop der jaren meer omzet, meer personeel en veel meer werk. De Nederlandse Kaas Unie werd op gericht en startte in 1956. In 1971/ 72 breidde het pakhuis in Waddinx veen uit. Er werd met computers ge werkt en nog altijd was Harry van Vuuren, inmiddels getrouwd, aanwe zig op kantoor. Schrijven, rekenen, telefoneren, meehelpend het bedrijf in stand te houden en uit te breiden. En weer trok hij mee naar Woerden waar enkele jaren geleden een heel groot en modem magazijn tot stand kwam met echte kantoren. Veertig jaar trouw en elke dag pre sent bij het bedrijf waar 2 zoons de inmiddels gepensioneerde baas op volgden. Dat was en is Harry van Vuuren. Het moet een goede baad zijn geweest en een goede boekhou der ook. Het bewijs is: een nog pa tent uitziende Harry van Vuuren met zijn vrouw Truida die net als hij 40 jaar lang lief en leed van Kaasunie Van Tol heeft willen delen. 4r. De kersverse dirigent van de Rijn landse Orkest Vereniging heeft on danks zijn jeugdige leeftijd een ruime muzikale scholing en ervaring achter zich. Aan het Maastrichts Concerva- torium haalde hij het diploma mu ziekschool, en het diploma uitvoe rend kunstenaar ontving hij aan het Koninklijk Concervatorium in Den Haag. Daar studeerde hij kootdirec- tie. Prijktijkervaring deed Michel Have nith op bij het Universiteitskoor van Maastricht, een barokorkest en het Universiteitskoor. Op het ogenblik leidt hij ook nog de Oratoriumvereni- ging Vocaal Ensemble Voorschoten. De Rijnlandse Orkestvereniging be staat inmiddels 32 jaar. Havenith is actie ‘70 x 70’, die 1.400 nieuwe le den voor de afdeling opleverde. On geveer de helft van deze leden werd bijgeschreven in 1983; de andere helft trad als contribuant toe in 1984. Het ledental in het lopende jaar zal dus andermaal een flinke stij ging te zien geven. De ledenwerfactie startte officieel op 7 oktober 1983. Bestuur, colonne- en welfare vrijwilligers, hebben sa men met talloze andere mensen in de zeven gemeenten, die worden gere kend tot het werkgebied van de afde ling Gouda en Omstreken, geijverd om tot dit resultaat te komen. De jaarlijkse inzamelingscampagne vond plaats in de weken van 6 tot en met 18 juni 1983. Mevrouw H.M. Cleuren-Wienen gaf evenals in de voorafgaande jaren leiding daaraan. Ondanks de moeilijke economische situatie is de actie voor de afdeling bevredigend verlopen. De totale op brengst bedroeg f. 65.952,55. De lectuurvoorziening berustte in 1983 in Waddinxveen bij het be stuurslid E. Kempkes- van der Hooft. De lectuurvoorziening geschiedde in 1983 voor het eerst ten eigen nutte van de afdeling. De drie lectuurhuis- jes in G°nda en één in Waddinxveen werden iedere week geleegd. Goede boeken en tijdschriften werden na schifting, ter beschikking gesteld van het Bleuland-ziekenhuis en verzor- gings- en bejaardentehuizen in Gouda en Waddinxveen. Papier en tijdschrif ten waarvoor geen afzet was, werden verkocht. In de afdeling Gouda en Omstreken functioneerden in 1983 drie tele fooncirkels, twee in Waddinxveen en één in Gouda. De organisatie van de telefooncirkel in Gouda is in han den van de stichting “Welzijn Oude ren” en het Rode Kruis. WADDINXVEEN - De Waddinxve- ner M. A. Kleyn is samen met de Gou wenaar F. A. P. G. M. Vorst directeur geworden van de pas in het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland nieuw ingeschreven Voma BV, Gouda. De handelsnaam van deze BV is Nip Club. Omschrijving bedrijf: het exploiteren van een horecabedrijf enz. Maatschap pelijk kapitaal: 175.000 -, waarvan geplaatst/gestort 35.000,-. Fred Zaadhof won de vijfde en laat ste wedstrijd in de finalepoule van de als vijfde geëindigde Jaap van der Eist. Het was een wat klassiek aan doende partij, in welke de nieuwe kampioen lange tijd voordeel had. In deze finalepoule eindigde Dick Dibbets evenals Fred Zaadhof op de le plaats met 8 punten uit 5 wedstrij den, doch de uitslag van hun onder linge treffen in de finalepoule gaf de doorslag. Dick Dibbets klopte in een geweldige mooie partij Excelsiors mocht Piet van Gils zich poulewin- naar noemen. Wim van der Laan ver zekerde zich van winst van de 5e poule. Zelf klopte hij Sjaak de Wit en Rinus van Willigen vrij verrassend verliezen van Dik Heeren II. Eindstand finalepoule: 1. F. Zaad hof 5-8 pnt.; 2. D. Dibbets 5-8 pnt; 3. P. Swart 5-6; 4. A. Blom 4-4; 5. J. van Eist 4-2; 6. H. den Outer 5-0 (niet gespeeld) Bij Excelsior is Gunnar Niels de nieuwe adspiranten-damkampioen geworden en bij de pupillen-gevor- derden wist Kees Slootweg beslag op de titel te leggen. Er is het gehele seizoen een nek-aan-nek-race geweest tussen Gunnar Niels en Janneke Terpstra. Beiden wisten een aanzien lijke voorsprong op de overige ad- spirant-dammers op te bouwen. Bij de gevorderde pupillen sleepte .Kees Slootweg het kampioenschap in de wacht. Een zeer goede 2e plaats was hier voor Chantal Niels wegge legd. Ook de nrs. 3 en 4, te weten Freddy van Beek en Svenno Hylkema wisten hier een behoorlijk hoog mo yenne te bouwen. Na het onlangs gehouden 12e en 3 zaterdagen omvattend schooldam- toernooi meldden liefst 15 jeugdige pupillen zich als lid aan bij de Wad dinxveense damvereniging. Erg ver heugend was te constateren, dat 5 meisjes zich als lid meldden. Hierme de is de bewering, dat “dammen5’ een mannensport is, duidelijk komen Schaak Vereniging te vervallen. Voor die tijd telde Ex- ‘Ondanks de sombere economische toestand en een rechts beleid van het CDA/VVD-kabinet waren er plaatse lijk mogelijkheden’, aldus het socia listische lid van het college van B. en W. in Waddinxveen. Hij wees bijvoor beeld op de gemeentelijke steun aan het Vredesplatform, het stimuleren van de discussie over vrede en veilig heid en het nieuwe onderkomen van de Wereldwinkel. sen hadden allen een “stand” op de expositie, waar de uitingen van de ontspannende inspanningen der deel nemers waren te bewonderen. Boven dien waren er demonstraties van de cursus bloemschikken en poppenma ken en van de clubactiviteiten. Ac tiviteiten die in het wijkgebouw Zuid gedaan kunnen worden zijn: Hobby club jongens en meisjes klas 12 en 3, hobbyclub meisjes klas 3, 4 en 5, hobbyclub meisjes klas 5 en 6 hob byclub jongens klas 4, 5 en 6, peuter- club 2, 3 en 4 jaar, disco, klaverjas sen, cursus bloemschikken, volks dansen klas 3, 4, 5 (j. en m.), cursus poppenmaken, hobbyclub volwasse nen, gezelligheidsmiddag voor vol wassenen en bingo voor de jeugd tot 14 jaar en voor ouderen. celsior reeds 3 vrouwelijke jeugdle den. Andy Vons toonde zich in de onderlinge strijd de sterkste en zag op de 2e en 3e plaats in deze poule respectievelijk Gerard Dekker en Juri Kraayestein eindigen. Het afgelopen seizoen heeft de tota le damjeugd van Excelsior geoefend, getraind en gespeeld onder toezicht van de jeugddamleiders Piet Swart en Gert Dankers, beiden tevens be stuurslid. Er werden ook damlessen gegeven en net als bij de andere spor ten kunnen de jeugdige dammers na het volgen van deze lessen diverse damdiploma’s behalen. Zo zijn er in Waddinxveen al meerdere meisjes en jongens, die in het bezit van één of meer damdiploma’s zijn. Hoewel het orkest 45 man en vrouw telt, kan de strijkersgroep nog wat ge zelschap gebruiken van violisten, cel listen en contrabassisten. Maar ook hoornblazers en trompettisten wor den verzocht het amateurorkest te komen versterken. dc PvdA in café-restaurant De Unie rd bezocht door zo’n 40 socialisten. De privatisering is voor de PvdA be spreekbaar onder strikte randvoor waarden: de grond moet in erfpacht, de rechtspositie en de werkgelegen heid van het personeel moet gehand haafd worden en het zwemmen moet betaalbaar blijven, ook het school zwemmen en het verenigingszwem- men. WADDINXVEEN De 33e ronde van de onderlinge competitie van de Waddinxveense F WSV gaf weinig opzienbarende uit slagen te zien, maar de scheiding tus sen de top en het middenkader werd, scherper afgetekend door de winst- partijen van Philipse, De Haan, Claas sen en Smitskamp op resp. Versluis, Muit, Oosterloo en Besemer. Oosterloo moest een nonchalante opening bekopen met verlies van de toren en daarmee de partij in 7 zet; ten! Het verloop van dit miniatuurtje was: 1. c4, Pf6, 2. Pc3, g6, 3. g3; Lg7, 4. d3, d5, 5. cxd5, Pxd5, 6. Lg2?, Pxc3!, 7. bxc3, Lxc3 schaak! en de toren ging verloren. De stand aan de kop: 1. Van Deelen: 2298 pnt, 2. Philipse: 2185 pnt, 3. M. de Haan 2130 pnt, 4. Wolfs 2052 pnt, 5. Claassen 2044 pnt. In 1985 zal er niet bezuinigd worden op het plaatselijke sociaal-cultureel werk, ondanks de noodzakelijke her structurering. De Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen (De Bonkelaar, de beide ketelhuizen en het gemaal) verdwijnt en daarvoor komt een gemeentelijke commissie in de plaats. Niettemin wordt ook in Waddinx veen doorgegaan met bezuinigingen, óók door de PvdA. In de komende tijd zal de privatisering (overgaan van gemeentelijke complexen in particu liere handen) van het zwembad en de tennishal ter sprake komen. De PvdA is de enige partij die de overname van de tennishal in haar programma heeft gesteld. Op voorstel van wethouder Martin Kraaijestein en de afdelingsvoorzitter Arie Slinger werden twee telegram men verzonden aan de PvdA en het FNV te Amsterdam. Verdere bezui nigingen op de sociale zekerheid (het zgn. 1 julipakket) zijn voor de PvdA onaanvaardbaar en zij roept daarom op tot strijd. Op de middag van Bevrijdingsdag werd door de commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid in het wijkge bouw aan de St. Victorstraat een o- pen dag gehouden. Op die dag, die vorig jaar ook al met veel succes werd gehouden, is de bezoekers een indruk gegeven van de resultaten van het club en cursuswerk in het afgelo pen seizoen. Bovendien was er een expositie van door jongeren en vol wassenen gemaakte werkstukken. WADDINXVEEN - SchielandHuis Makelaardij in Onroerende Goederen BV, Waddinxveen, met als vestigings plaats Bleiswijk, heeft het zaakadresge wijzigd in Oranjelaan 72, Zoetermeer. Dat blijkt uit een wijziging in het han- delsregister van de Kamer van Koop- handel-en Fabrieken voor Midden-Hol land. WADDINXVEEN/GOUDA - Voor Waddinxveen maakt nog altijd me vrouw E. Kempkes-van der Hooft deel uit van het bestuur van de afde ling Gouda en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis, zo blijkt uit het jaarverslag 1983. Het ledental van de afdeling Gouda en Omstreken telde aan het eind van het verslagjaar rond 4900 leden. Ten opzichte van 1982 betekende dit een toenamen van 640 leden. Dit netto resultaat werd bereikt na mutaties (verhuizing, bedanken, overlijden) en na schoning van het ledenbestand. Het goede resultaat is voornamelijk een gevolg van de grote ledenwerf- WADDINXVEEN - In het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven Jan van der Linden BV, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: adviesbureau voor organisatie ontwikkeling. Maatschappelijk kapi taal: 175.000,-, waarvan geplaatst/ge stort; f 35.000,-. Directeur: J. A. M. van der Ligt, Waddinxveen. Toch werd er behoefte gevoeld aan de jonge man die in de “éénmans zaak” de administratie zou kunnen gaan doen. De in de “commissie” tot wering van schoolverzuim” in Waddinxveen benoemde heer Van Tol vroeg aan commissievoorzitter Holmers (hoofd van de openbare school in het “oude dorp”) of er op zijn school een jongen was die na zijn 7 jaar lagere school geschikt zou zijn voor wat administratie. Nou, die was er. Heel erg aanbevolen werd Harry van Vuuren. Hij was in januari al 14 jaar geworden en trad in dienst op 1 mei 1944. Het was een keurige jongen, hij kon mooi schrijven was helder, sportief, zong als een lijster en vond het geweldig om van tijd tot tijd een hapje mee te eten. Zo’n vetpot was het nou eenmaal niet in de steeds langer du rende oorlog. Voor het bedrijf was het salaris ad f. 7,— per week een hele belasting. Er moest hard gewerkt worden. Dat viel tégen, zeker in het voorjaar van 1945 toen in Nederland alle voedsel nage noeg “op” was. In het bijzonder in het laatste oorlogsjaar moest de heer Van Vuuren de klanten bezoeken in Leiden. Hij deed dat op een fiets met harde banden. Het trapte zwaar, maar het ging. Na 1945 kwam er weer wat kaas en boter op de markt en kon het bedrijf echt beginnen. De baas ging weer in militaire dienst tot najaar 1947 en Harry van Vuuren was ma nusje van alles; inkoop, verkoop, boekhouding, de telefoon, bezorging van goederen. Alles ging door, zij het met heel be scheiden middelen. Toen in 1947 Ad Voskuilen als verkoper bij de zaak WADDINXVEEN - De dames van Be- Fair volleybal werden in de tweede ronde van het bekertoernooi uitge schakeld door Morres/Hulst, een ploeg uit de eerste divisie. De Wad dinxveense équipe verloor met 1-3 (15-13, 6-15, 6-15 en 3-15). Alleen in de eerste set was Be Fair gelijkwaardig aan Morres/Hulst. Toen werd deze ploeg via gedurfd spel onder druk gezet. Later evenwel buitten de gasten uit Zeeland het lengtevoordeel volledig uit. Door hard te werken in het achterveld had Be Fair mogelijk nog wat kun ne goedmaken, maar dat gebeurde niet. De ploeg van de vertrekkende Willem Jan van Yperen liet zich wil loos naar de slachtbank leiden en kwam er niet meer aan te pas. De lustrum-kindermarkt bracht zo’n 250 kinderen op de been, die zelfgemaakte of andere spullen ver kochten. De belangstelling was, on- danks het mooie weer, wat minder. Verihoedelijk omdat Bevrijdingsdag in ons land in feite een gewone za terdag bleek te zijn. Het was overigens voor de tweede keer dat de kindermarkt op 5 mei werd gehouden. Dat was ook in 1980 het geval. In de tussenliggen de drie jaren werd dit feestelijke ge beuren op de ochtend van Konin ginnedag gehouden. Op het parkeerterrein Beukenhof heerste zaterdag tussen 10 uur en half één in ieder geval een gezelli ge drukte en was er sprake van veel enthousiasme. De kinderen en volwassenen konden van alles ver kopen. Er was een ballonnenwed strijd, ”live”-muziek en een poppen kast. Bovendien kon er van alles ge geten en gedronken worden. Tegelijk met de kindermarkt, die vol gend jaar wel weer op Koninginne dag gehouden zal worden, omdat 5 mei dan op een zondag valt, werd in het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar een hobby-tentoonstel- ling gehouden. Ongeveer 35 hobby isten lieten daar beneden en boven zien waartoe zij in staat zijn. Hun werk dwong respect af bij de bezoekers(sters). De hobby-ten- toonstelling was voor jong en oud een leuk gebeuren. Volgende week donderdag zal de hoogste in ons land verblijvende ver tegenwoordiger van Algerije een le zing komen houden, welke zich zal toespitsen op het sociaal-, cultureel- en economische vlak. De avond in De Bonkelaar is voor alle geïnteresseer den vrij toegankelijk en vangt aan om 20.00 uur. De lezing wordt na een inleidende vi- dfo-profluktie vertoond. TXaarna is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook zijn er mogelijkheden tot een wat informeler contact met de Algerijnse ambassade-vertegen- woordigers. De avond wordt gehouden in het ka der van een cyclus avonden over de Arabische landen met als doel de Arabische wereld bekender te maken in Waddinxveen. Tot op heden heb ben alle ambassadeurs van de ver schillende landen, die een bezoek brachten aan het Waddinxveense so ciaal-cultureel centrum zéér enthou siast gereageerd over dit directe con tact met de Waddinxveense bevol king. Harry van Vuuren trad op 1 mei 1944 als 14-jarige in dienst van de Waddinxveense kaashandelaar F.M. van Tol, die op 1 juli 1937 was be gonnen met de opleg van verkoop van kaas. De toen 23-jarige kaas handelaar, die zijn kennis verwierf via zijn Zevenhuizense oom P. Berk hout, ging in 1939 in militaire dienst. De zaken breidden zich nau welijks uit, want er was niet veel zuivel in Nederland tijdens de Duitse bezetting. doorslag. Dick Dibbets klopte praeses Piet Swart. Si f V w ^ss:*'***

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 13