ECHT WAAR 90 Lustrum-tocht I op 19 en 20 mei MEUBELSTAD t Cv mDBOÖ J O irw Rommelmarkt Laurens i v.Rooyen Barbra Streisand Frank 81 1 Mirella Paasactie Wie helpt de Paashaas” succesvol afgesloten Prima concert muziekschool in AF-centrum Helwag BV Herman 1 wan vw;ii SIGNALEN De Paddestoel Geslaagd Reis cheque Petra van Nielen 13 MEI MOEDER DAG ELPEES WAAR ALLE MOEDERS BLIJ MEE ZIJN. van f 750- voor Frida Boccara HAGOORT POLITIENIEUWS WADDINXVEEN WIJ INSTALLEREN HET MOOISTE SANITAIR ij I VAN BUITENKRAAN TOT HOT-WHIRL-POOL Uitslag ECHT WAAR... BELT U MAAR Troostprijzen Landelijk DE WIT WADDINXVEEN B.V. y. Bestuurslid G. van Wijk van de Stichting Meubelstad Waddinxveen reikt in aanwezigheid van twee andere be- -■ - - een reischeque van f750,--uit aan WADDINXVEEN - Maandag 7 mei heeft wethouder drs. M. Kraaijes- tein (PvdA) in het gemeentehuis de prijzen getrokken van de tussen 19 en 28 april gehouden Paassfyow van de Stichting Meubelstad Waddinxveen. Hij bepaalde dat de aan de Noordkade 52 wonende Waddinxveense Petra van Nielen een reischeque kreeg ter waarde van 750,-. WADDINXVEEN Twee surveillerende Waddinxveense politie agenten moesten er op de avond van Koninginnedag (maandag 30 april) omstreeks 20.3d uur aan te pas komen om een uit de hand gelopen ruzie in Waddinxveen te sussen. Een 57-jarige Gouwenaar en diens eveneens uit Gouda afkomstige 30-jarige zoon waren naar een adres aan de J.W. Frisoweg gekomen om aldaar een zoontje van respectievelijk hun zoon en broer bij de aldaar verblijvende moeder weg te halen. k wAl «F Jr •sFT "V wJ"XS" WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 9 MEI 1984 Politie komt Meubelstad Waddinxveen deelt grote prijzen uit I HERMAN VAN VEEN jongens Politie sust I ruzie over 1 SONGS Y1..XTL 2e prijs: Kleuren T.V., Anita Hoorn, Starrenbos 41, Zoetermeer. 3e prijs: Zwart-wit T.V., S. v.d. Plaat, Prins Alexanderstraat 16, Waddinx veen, De deelname staat open voor snelle en niet snelle fietsers; voor individuele fiet sers, groepen of.gezinnen. De kosten bedragen tot 14 jaar 2,-, ouder dan 14 GOÜWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID Op zaterdag 5 mei omstreeks 11.10 uur vond er een aanrijding plaats op de kruising nabij de hefbrug. Een van de Kerkweg naderende bestuurder I SONGS FOR PIANO Een schitterende LP met uiterst gevoelige pianomuziek op onver getelijke wijze vertolkt door Laurens van Rooyen. YENTL De soundtrack van haar nieuwste film. Muziek waar je naar blijft luis teren. Nu al voor ALLE HITS AAN DEK om er een paar te noe men: Wat ik zou willen/ i De vissers van San Juan/ Manuel/ e.v.a. toppers 18.90 Boskoop en verleende daarbij geen vrije doorgang aan een van de Brug weg komende automobilist. Beide auto’s liepen hierbij aanzienlijke ma teriële schade op. nu extra voordelig voor Op zaterdag 5 mei moesten twee au to’s worden weggetakeld bij de krui sing Staringlaan/Noordkade. Niet ver lenen van voorrang was de oorzaak van het ongeval aldaar. Eén van de bij dit ongeval betrokken voertuigen is voor technisch onderzoek uit het ver keer genomen. De volledige uitslag van de Paasactie "Wie helpt de Paashaas” van de Stich ting Meubelstad Waddinxveen is als volgt: le prijs: Reischeque t.w.v. f. 750,- Petra van Nielen, Noordkade 52, Waddinxveen. j stuursleden, de heer E. R. Snijder en de heer JB. van der Klugt, de hoofdprijs - de Waddinxveense Petra van Nielen. (Foto: Sjaak Noteboom). ROOD LICHT Een in de afgelopen week gehouden controle gaf wederom aan, dat het bar slecht blijft gaan, daar waar het het verkeersgedrag rondom de krui sing nabij de hefbrug betreft. Vooral het rode verkeerslicht wordt veel door fietsers en bromfietsers gene geerd. Bij een incidentele controle werden 23 personen bekeurd. WADDINXVEEN - Zaterdag 19 en zondag 20 mei wordt er weer een 10 ge meenten fietstocht gehouden, waarvoor onder andere ook Waddinxveen als startplaats fungeert. De tocht wordt al voor de vijfde maal gehouden. DIEFSTAL Op dinsdag 1 mei werd aangifte ge daan van diefstal van 15 wandcon tactdozen en een aantal deurkruk ken. Deze goederen werden het weekeinde daaraan voorafgaand ont vreemd uit in aanbouw zijnde huizen in de Zuidplas. Van ongeveer 10 wo ningen werden de ruiten in de voor deuren vernield. VERKEERSCONTROLE Bij een kleine verkeerscontrole wer den 3 bestuurders (automobilisten) bekeurd, daar zij zich schuldig maak ten aan diverse rijfouten. Voorts wer den tijdens de controle diverse over tredingen geconstateerd: gladde ban den (2 keer), geen deel III (2 keer); rijden met onjuist kenteken en de fecte hulpkoppeling. AANRIJDINGEN Een 70-jarige Waddinxvener werd ge wond toen hij op dinsdag 1 mei om streeks 09.20 uur op de Kanaalstraat door een personenautobestuurder werd aangereden. Op het moment- dat hij de weg op reed, kon de auto mobilist, die hem dicht was gena derd, niet meer ontwijken. De man werd naar het Bleulandziekenhuis te Gouda overgebracht. Iedere deelnemer ontvangt een medail le; voor de deelnemers die voor een 2e, 3e of 4e maal meedoenzijn er prachtige cijfers welke passen in de medaille. Voor de 5e maal is een speciale medaille beschikbaar. In de tijd gelegen tussen 20 en 29 april werd ingebroken in een woning aan de Nic. Beetslaan. Een toegangs deur werd geforceerd. Ontvreemd werd een geldkistje met inhoud en een hoeveelheid postzegels. D. Bontenbal, A. Bosman, P. Dekker, M. Heemskerk, M. Hennekes, K. Kloosterman, M. Krol, P. de Mik, A. Mustamu, V. Nugteren, M. Steegmans. De kandidaten worden opgeleid door Steno Typ-school “ARRIBA” te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Het geplaatste/ gestorte kapitaal van Helwag Waddinx veen BV, Waddinxveen, bedraagt 30.000,-, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. Wijziging omschrijving bedrijf in het steun verlenen aan, het deelnemen in, het financieren van, het voeren van beheer en directie over an dere ondernemingen. ZUIDKADE 116-117-2741 JH WADDINXVEEN - TEL. 01828-12123 i> Troostprijzen: R. Overdam, E. Casi- mirlaan 6, W’veen, Edwin v. Gils, Wingerd 219, W.veen, Bram v.d. Spek Wingerd 213, W’veen, A. Boon, A. van Solmstraat 10, W’veen, Dennis Loose, v. Mecklenb. Schwerinlaan 19, Waddinxveen. Corine v.d. Bosch, Veldlaan 30 Boskoop, Fam. Hart, Mozartlaan »16, W’veen, Robert Loose, v. Meckl: Schweringlaan 19, W’veen, Mevr. Versluis, Marsdiep 225, Alphen a/d Rijn, Mevr, van Harskamp, Wingerd 83, W’veen. G. De 10 gemeenten fietstocht kan over twee dagen worden gereden. De te kie zen afstanden variëren van 20 tot 90 km. De 90 km route voertlangs alle 10 deel nemende gemeenten en daar stempelt men de startkaart en ontvangt een nieu we route naar de volgende plaats. De fietstocht gaat via een duidelijke route beschrijving. jaar 3,-. Deze prijzen zijn zeer laag omdat de organisatie veelal kosteloos werkt en bedrijven en gemeenten een bijdrage leveren. met tips voor onbezorgde vakantietijd WADDINXVEEN- Met het oog op een onbezorgde vakantie voor de Waddinxveners is de Waddinxveense rijkspolitie begonnen met het waar schuwen. Want er moet aan een aan tal dingen gedacht worden voordat men met vakantie gaat en als men met vakantie is. ’’Voorkoming van mis drijven is een zaak van de politie en van u”, aldus de politiemensen aan de Mozartlaan. Adjudant M. W. Blom en zijn men sen willen dit jaar, evenals vorig jaar, extra aandacht besteden aan inbraak preventie. Temeer daar in het afgelo pen jaar het aantal inbraken in verge- glk„XThet ''°0,gaande iaa'is w‘' VOORKOMING Het streven van de rijkspolitie is er op IVIIQORI l\/FN gericht het aantal inbraken samen l»lhJVr\IJVLIl met het publiek steeds verder terug te Een Zaak Van de politie èn U. dringen. Het publiek draagt in be- r formeren over de mogelijkheden hiervan en waar diverse folders klaar liggen. Verder zal de politie op 15 en 16 juni met een stand ’’Voorkoming Misdrij ven” tijdens de braderie in het Brug- centrum vertegenwoordigd zijn. Te vens zal tegen het einde van het jaar op twee zaterdagen de ’’Voorkoming Misdrijven Informatiebus” in de ge meente gestationeerd zijn. Landelijk is deze week bekend ge worden dat het aantal inbraken in ons land in vier jaar tijd bijna is verdub beld. In 1979 werden 3500 inbraken op de 100.000 inwoners gepleegd, in 1983 was dit aantal gestegen tot 6000 op dezelfde hoeveelheid inwoners. ”Het voorkomen van inbraken is in de eerste plaats een zaak van de be volking zelf en niet van de politie. Particuliere bewaking is dan ook een aanvaardbare vorm van misdaad- voorkoming”, aldus minister Kort hals Altes (justitie) bij de opening van een bedrijf dat door middel van een meldkamer ’’veiligheid verkoopt”. 4e prijs: Crossfiets, Renee van Strien, Ernst Casimirlaan 20, Waddinxveen. 5e prijs: Crossfiets, Vanessa Bors- boom, Geelvinkbaai 36, Capelle a/d IJssel. 6e prijs: Radio, E. v.d. Plaat, Prins Alexanderstraat 16, Waddinxveen. 7e prijs: Radio, Ingrid Borsboom, Geelvinkbaai 36, Capelle a/d IJssel 8e prijs: Radio, Kees Hoorn, Schin keldijk 57, Zoetermeer. 9e prijs: Opblaasboot V. Snijder, Brugweg, Waddinxveen. 10e prijs: Opblaasboot, Fam. van Leeuwen, Mozartlaan 69, Waddinx veen. langrijke mate hiertoe bij omdat het de eerste maatregelen moet nemen, ter voorkoming van inbraak. ”Nog te vaak gaan veel mensen er van uit, dat bij hen thuis toch niets te ste len is en staan zij er niet bij stil maat regelen te treffen om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te maken. De Zogenaamde ’’gelegenheidsinbreker” ziet een onvoldoende afgesloten raam of deur wèlEn een inbraak bezorgt u achteraf vaak veel ellende, die niet al tijd met geld te vergoeden is”, aldus de rijkspolitie, die adviseert daarom ook nu weer verbeteringen van het hang- en sluitwerk aan te brengen in ieders woning, waardoor de kans dat een inbreker de woning niet binnen komt wordt vergroot. Omdat er nog veel onbekendheid be staat over de wijze waarop en welke voorzieningen men aan zou moeten brengen om het risico van een inbraak in de woning te verkleinen, wil de plaatselijke rijkspolitie iedereen hier omtrent ook dit jaar weer de nodige informatie verstrekken. Schroomt daarom niet om naar het politiebu reau aan de Mozartlaan te komen, waar men een ieder uitgebreid kan in- Ardenne, Zuidkade 173, W’veen. Annemarie Schoonheim, Akkerwinde 11, W’veen. Pascal Slootjes, Apollo- laan 44, W’veen. Paul Schuilenburg, A. v. Saksenstraat 8, Alphen a/d Rijn. Robert Overdam, E. Casimir laan 6, W’veen. G. Sinlie, de Sav. Lohmanlaan 81, Voorschoten. Hugo Boonstoppel, Zuidkade 34, W’veen'. C. Raus, Wingerd 242, W’veen. Fam. Wesseling, Apollolaan 16, W’veen. Alle prijzen kunnen afgehaald wor den bij Meubekoonzaal “De Eiken meubelmakers” van Wijk B.V., Wil- helminakade 26, Waddinxveen. Schuilenburg, A. van Saksenstr. 8, Alphen a/d Rijn, J. Schuilenburg- Versluis, A. van Saksenstr.8, Al phen a/d Rijn, Henk Haring, Dorp straat 91, Aarlanderveen. G. Schook, Vijverlaan 35, Waddinxveen. Mieke Vermeij, Zuidkade 95, Waddinxveen W.G. van Vliet, Veerstalblok 3, Gou da. D. v. Reeuwijk, Schinkeldijk 57, Zoetermeer, Maarten Sinke, de Sav. Lohmanplein 81, Voorschoten. A.B. T. Hazenberg, Kalverdaas 27, Bos koop. Tanja Kooistra, Ko. Willem II str. 15, Waddinxveen. Matjan Hart, Mozartlaan 16, Waddinxveen. Re- becca Piets, Zuidkade 39, W’veen. Els Heerschop, Ph. Willemstraat 4, W’veen. Suzanne Slootjes, Apollo- laan 44, W’veen. Irene Quartel, Klepperman 108, Alphen a/d Rijn. Bart Biemond, Boezemweg 31, W’veen. Mark Loose, v. Mecklenb. Schweringlaan 19 W’veen. Ineke v.d. Ree, Vondellaan 102, W’veen. Marja Geluk, Brugweg 43, W’veen. Jan Sinke, de Sav. Lohmanpl. 81, Voorschoten. Martin v. Reeuwijk, Schinkeldijk 57, Zoetermeer, Angel v.d. Linden, Pr. Alexanderstr. 11, W”veen, E. Boon-Scholtz, A. v. Solm straat 10, W’veen. Sandra Schuiten burg, a.v. Saksenstraat 8, Alphen a/d Rijn. Niels Hart, Mozartlaan 16, W’veen. Tini v.d. Hammen, E. Casi mirlaan 14, Alphen a/d Rijn. A. v. Dezelfde dag omstreeks 14.45 uur raakte een 19-jarige bromfietster uit Boskoop gewond bij een aanrijding welke plaats vond op het fietspad langs de Henegouwerweg ter hoogte van de oprit richting Goudse Poort. De bromfietster werd door een afslaande automobilist aangereden. Zij werd met een verwonding aan haar voet naar het St. Jozefzieken- huis overgebracht. Zijn allernieuwste ijzer sterke LP. Met o.a.: Hilversum Ill. Stuk voor stuk fenomenale v.Veen teksten. Nu slechts De prijsuitreiking, die eerder was gep land op 30 april in het restaurant Bibelot maar vanwege Koninginnedag geen doorgang kon vinden, betekende het slot van de met vele grote prijzen omge ven Paasactie ”Wie helpt de Paashaas”. Naast de reischeque waren er te winnen televisietoestellen, crossfietsen, ra dio's, opblaasboten en troostprijzen. Met een deelnemerskaart in de hand moesten de bezoekers van de deelne mende Waddinxveense meubeltoonza- lendertien stempels op de juiste plaats zien te krijgen. Die juiste plaats had te maken met de aanbiedingen van de dit maal ook op Tweede Paasdag (met rond 10.000 bezoekers) geopende bedrijven, die gezamenlijk Waddinxveen als meu- belhart van Midden-Holland promoten. Tijdens de Paasactie liepen er op Tweede Paasdag twee paashazen, die voor iedereen wat lekkers in de rugzak hadden. kind ophalen De moeder wilde het kind niet afge ven, waarna een aantal woorden en klappen waren gevallen. De 57-jarige en 30-jarige Gouwenaren waren de woning onrechtmatig binnengedron gen en daarbij werden een aantal rui ten vernield. Bij het betreden van de woning verwondde een te hulp ge schoten buurman zich. De twee mannen werden naar het politiebu reau overgebracht, waarna de rust weer enigszins terugkeerde. WaddinxVeen - Zaterdag 12 mei van 9.00 tot 17.00 uur wordt er door de speeltuinvereniging De Paddestoel in het wijkgebouw aan de Lijsterbes straat een rommelmarkt gehouden ten bate van het jeugdwerk in de Bo rn en wijk. Op de markt zijn veel huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, perk- planten en andere spullen. Uitslagen Op Koninginnedag werden er in de Bomenwijk door de speeltuinvereni ging De Paddestoel kinderspelen ge houden. De uitslagen waren: Leeftijdsgroep van 4-5 jaar: le prijs Marcel van Gent, 229 pnt; 2e prijs Dennis Geers, 199 pnt; 3e prijs Miranda Verbeek, 183 pnt. Leeftijdsgroep 6-7 jaar: le prijs Bert van Es, 217 pnt; 2e prijs Lijsander Verbeek, 183 pnt; 3e prijs André Bierman, 182 pnt. Leeftijdsgroep 8-9 jaar; le prijs Anneke de Vries, 163 pnt; 2e prijs George Droog, 254 pnt; 3e prijs Renate van Gent, 251 pnt. De uislag van de bingo-speurtocht was: le Nicolet van Kersbergen en Ingrid Korevaar (gedeelde le plaats), 2e Rendy Zuidam, 3e Angela Vemooy, 4e Monique La Grand, 5e Jantine Brummer, 6e Sandra van de Hoeven. WADDINXVEEN - Geslaagd voor het praktijk-diploma machineschrij- ven van de Ass. SMK: INSTALLATIEBEDRIJF Een soortgelijke inbraak vond plaats in een flatwoning van de Elzenhorst. Ontvreemd werden een geldkistje met f 220,-, een portemonnee met f 100,- en een zilveren horloge en schakelarmband. Ten nadele van een 18-jarige Bosko per werd op donderdag 3 mei een bruine portemonnee met ca. f 15,- ontvreemd. Tijdens sportbeoefening werd de portemonnee weggenomen uit de kleedkamer van de sporthal aan de Sniepweg. Op zondag 6 of maandag 7 mei werd van een op de Heggewinde ge parkeerd staande personenauto een grill, bumper en twee koplichten ge demonteerd. Tussen vrijdag 4 en maandag 7 mei werd uit een in aanbouw zijnd pand in de wijk Zuidplas een inmetselko- zijn met deur, ter waarde van f 700,— gedemonteerd en meegenomen. De afgelopen week werd aangifte van diefstal van 1 fiets gedaan. Twee fiet- reed op de kruising linksaf richting sen werden als gevonden voorwerp bij de politie gemeld. Daar de fietsen niet waren voorzien van een fietscode konden deze niet bij de respectievelij ke eigenaren worden terugbezorgd. WADDINXVEEN - Een enthousias te groep van 60 leerlingen van de streekmuziekschool Waddinxveen heeft vorige week woensdagavond in de grote zaal van het Anne Frank- centrum ouderen en mensen met een handicap getrakteerd op een prima concert. De musicerende meisjes en zorgden voor een gezellige en ont spannen sfeer tijdens de maandelijkse avond van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen, die de Goudse Operet te op 20 juni de slotavond van dit sei zoen laat verzorgen. De leerlingen van de streekmuziek school kondigden hun werken zelf aan. Ze hadden een heel gevarieerd programma. Jammer genoeg kon door ziekte het koperensemble onder leiding van Joop Veenstra niet spelen, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt door een onverwacht optreden van Hehriëtte Bos met mooie solozang. Er werd uitstekend piano gespeeld door Leo van ‘t Spijker en quatre- main door Paulien Wolff en Marieke Hakkesteegt. Erg origineel en nieuw voor de toehoorders was de declama tie en projectie door Esmeralda Ger des en Margot Broug op piano en Marco Koopmans. Door dia’s te pro jecteren over de beroemde haat- en nijdverhouding tussen poes en muis met gelijktijdig begeleidend piano spel, ontstond een vrolijke muzikale voord racht. De ouderen mochten ook genieten, tweemaal zelfs, van het uitstekend spelende blokfluitensemble onder leiding van Theo Wekking en het ge mengde ensemble van Arthur le Cos- quino de Bussy, die helaas zelf niet aanwezig kon zijn. Zijn ensemble ver dient daarom een extra pluim voor hun optreden. Een muzikale- en geluidsverrassing bracht de big band onder leiding van Joop Veenstra. Deze groep, pas in ja nuari opgericht, speelde bekende swingende jazznummers, wat de ou deren zichtbaar konden waarderen. Deze avond werd verzorgd door Jóop Veenstra en Kitty de Knijff. Zij wer den met alle andere muzikale vertol kers hartelijk bedankt voor dit muzi kaal onthaal. en de Mastreechter Staar. Een LP die steeds ongelooflijk blijft boeien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 19