GEMEENTE WADDINXVEEN Gedichten rond ’t Weegje Filmavond in koffiebar De Schaapskooi Overleg met gehandicapten Fantastisch Oranjefeest BS 1 SPOR T EN RECREA TIE KUNSTEN CULTUUR SPREEKUREN 6 10 11 3 4 2 5 9 1 12 DIVERSEN DIVERSEN VERKIEZINGEN VERGADERINGEN BOUWVERGUNNINGEN GEHANDICAPTENBELEID 8 7 Audi Niet alleen de aanschaf, maarzeker ook het onderhoud van uw nieuwe auto is bij ons in goede handen. Een vertrouwd idee dus! Viva le poetè!? Naast het grote hoefblad, mijn ogen op een pad gericht, hoor ik een huisvrouw schreeuwen: mens bemoei je er niet mee! Plots, een schaduw in mijn nek, dag eik! ’t Weegje, weer vervallen in het ritme der natuur, biedt slechts hier en daar wat groen (herfst, noemt men dit wel) Ik doe alsof je naast me zit en kijk naar je gezicht, ik luister naar je woorden, maar je mond blijft dicht. Heer, hier zit ik, eenzaam, als een kluizenaar, in Uw open water, kijk ik huilend naar elkaar. Zomaar zitten, even rusten in het hartje van de stad, keboem-keboemk, keboem-keboemk. De vissers, terug gefloten naar hun honk, laten me alleen. De gele zon in blauwe lucht schijnt boven ’t groene land. Toch een mooi klisjee gezicht. 7 Weegje dat wil zeggen, een door Waddinxveners steeds vergeten deeltje van de vierde dag. Kijken naar het al, denken over God, tot ik in de blubber zak. Nu begrijp ik: God zag alles en het was weer goed. Gedachteloos bont en blauw de lucht, moeders pastorale klucht, vol met wespen, mugjes, vliegjes, lijkt een pijnloos tafareel. 18® - - - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 9 MEI 1984 5 Zomerabonn. jaarabonn. 68 250- 44 ƒ145 Bestelbon 198 Welke bestemd zijn voor: Naam en voornamen Adres Postcode Woonplaats vorige bijeen- I t/urd KOK CV -BOSKOOP k PLANKIER 22-26. BOSKOOP. TELEFOON 01727-2110/3410 Sluiting overdekt zwembad Het overdekte zwembad zal voor het publiek worden gesloten op zondag 20 mei a.s. om 13.00 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen. Raadhuisplein 1. telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Waddinxveen, 9 mei 1984. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. 07.00-19.45 uur 07.00-19.00 uur Geboorte datum ƒ310 15. Man/ vrouw d. e. Expositie Van 28 april t/m 19 mei a.s. vindt in de raadzaal van het gemeente huis een expositie van werk van Gerard 't Hart (Scheursels en beeld boeken) en Jackie Bouw (keramische objecten Raku) plaats. Openingstijden: tijdens kantooruren; donderdag van 19.00-21.00 uur; zaterdag van 13.00-16.00 uur. Woensdag 16 mei a.s. gesloten. vrouw, die geheel invalide is. Deze relatie betekent voor hem dat een Burgemeester C. M. van der Linden: gaat niet door. Wethouder P. F. J. van Schie: na afspraak. Wethouder L. M. Oosterbroek-Waagmeester: gaat niet door. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Soort abonn. a, b, c, enz. WADDINXVEEN - De aan de Jan Dorrekenskade-Oost 67 wonende Jan de Bas (20) heeft twaalf gedichten ge maakt rond ’t Weegje, de oude veenpias in Waddinxveen-Zuid. De Waddinxve- ner maakte ze tussen juli en oktober vo rig jaar. Jan de Bas behoort tot een groep publicerende Waddinxveense dichters, waarvan ook deel uitmaken Reiny Oskam, Henk Glasbeek, Theo den Boon, Hans van Gils en Lodewijk Jansen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 11 mei om half negen zal in de hervorm de koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse de naar het gelijkmatige boek genoemde film “Shiokari Pass” wor den gedraaid. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. De film verteld het waar gebeurde verhaal van een Japanse spoorwegman, die vanuit een niet christelijke achtergrond in contact Tromt met een christelijke jonge De heer W. F. Meijer, chef van de afdeling Kabinets- en Burgerzaken ter secretarie, tevens eerste loco-secretaris, zal wegens vrijwillige ver vroegde uittreding zijn werkzaamheden in dienst van de gemeente Waddinxveen met ingang van 1 juni a.s. beëindigen. Ttr gelegenheid van dit afscheid zal door het gemeentebestuur van Waddinxveen aan de heer en mevrouw Meijer-Lafeber op woensdagmid dag 16 mei a.s. van 5.00 tot 6.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen een vooreen ieder toegankelijke receptie worden aangeboden. De openingstijden zijn als volgt: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van dinsdag van zaterdag van 10.00-16.45 uur zondag van 10.00-15.45 uur Op algemene feestdagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen is het bad geopend als op zondag. mogelijkheid gebruik wil maken, dient hier- een schriftelijk verzoek in te dienen bij de van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaat stelling (2 mei 1984) in het kiezersregister is opgenomen. Hoe krijg ik een abonnement 1. U vult onderstaande bestelbon in, knipt deze uit en stuurt deze zonder postzegel in een open enveloppe naar het gemeentehuis, ant woordnummer 12, 2740 VB Waddinxveen. U betaalt d.m.v. storting of overschrijving op postrekening 8708 t.n.v. gemeente Waddinx veen onder vermelding van ’’abonnementsgeld zwembad”. Ook kunt u betalen d.m.v. storting/overschrijving op rek.nr.: 3668.01.694 van de gemeente bij de Rabobank, onder vermelding van ’’abonnement zwembad”. Na ontvangst van het verschuldigde abonnementsgeld wordt het abonnement toegezonden. 2. U vult onderstaande bestelbon in en levert deze ’s-morgens voor 12.30 uur in bij de kassa van het zwembad en,u betaalt direct het ver schuldigde bedrag. U ontvangt direct een bewijs, waarmee u het zwembad in kunt. Het abonnement wordt u eveneens toegezonden. 108- 4,40 Inzamelaktie restanten landbouwbestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen Op 2122 en 23 mei a.s. van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur zal het mogelijk zijn om aan het magazijn van openbare werken, Noordkade 48 (achter brandweergarage), telefoon 12926, restanten van: landbouwbestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen in te le veren. Opening openlucht zwembad Het gemeentelijk openlucht zwembad in het sportpark ”De Sniep” zal voor het publiek worden opengesteld op zaterdag 26 mei 1984 om 10.00 uur. Er dreigt een catastrofe als op een bepaald moment de spoorwegwa gens zich los maken van de locomo tieven de remmen weigeren.... De hoofdpersoon doet wanhopige pogingen de trein te redden en geeft daarbij z’n leven. 17 mei 1984, LAATSTE DAG VAN INLEVERING VER ZOEKSCHRIFTEN OM PER BRIEF TE MOGEN STEMMEN VOOR DE KIEZER DIE OP DE DAG DER STEMMING WEGENS BEROEP OF WERKZAAMHEDEN IN HET BUITENLAND ZAL VERBLIJVEN. Aan de kiezer, die op de dag der stemming (14 juni 1984) wegens zijn beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werk zaamheden van een lid van het gezin waarvan hij deel uitmaakt bui ten Nederland zal verblijven, kan het worden toegestaan om per brief te stemmen. Degene, die van deze toe uiterlijk 17 mei a.s. burgemeester i 11 ZO «I Voor het verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een for mulier, dat ter gemeentesecretarie (bureau Burgerzaken) kosteloos verkrijgbaar is. De kiezer aan wie toegestaan wordt per brief te stemmen kan uitslui tend op die wijze aan de stemming deelnemen. Voor nadere inlichtingen: bureau Burgerzaken, telefoon nr. 14433, toestel 242. Commissie algemeen bestuurlijke zaken Dinsdag 15 mei 1984, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijk agendapunt: Bespreking werkgelegenheidsaspekten Commissie wijkwerk Bomenwijk Donderdag 10 mei 1984, aanvang 20.30 uur in het wijkgebouw. Belangrijkste agendapunten: Bespreking lopende programma/vooruitblik nieuwe seizoen. Jaarverslag commissie wijkwerk Bomenwijk 1983. WADDINXVEEN - Maandagavond 21 mei om half negen gaat PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein in het ge meentehuis overleggen met (organisa ties van) Waddinxveense gehhandicap- ten over het gemeentelijk gehandicap tenbeleid. Dit overleg, zo hebben B. en Wi laten weten, is openbaar. De agenda voor dit overig luidt als volgt: 1. Enquete m.b.t. knelpunten voor ge handicapten. 2. Reismogelijkheden met het open baar vervoer. 3. Voorzieningen die worden/zijn ge troffen n.a.v. vorige bijeenkomst (19 december 1983). 4. Voorzieningen die verder nog wor den/zijn getroffen. 5. Kosten van de getroffen voorzienin gen. 6. Suggesties voor aanpassingen/voor- zieningen in Waddinxveen. 7. Stand van zaken m.b.t. toeganke lijkheid gymlokalen. 8. Eventuele initiatieven tot oprichting van een belangengroepering van gehan dicapten. WADDINXVEEN - Ook de protes- tants-christelijke Willem van Oranje- school en de kleuterschool Kruimel tje aan de Oranjelaan kunnen terug zien op een fantastisch Koninginne- feest. Óp het sfeervol versierde druk bezette schoolplein werd de dag be gonnen met een fraai uitgevoerd pop penkastspel met een verrassend ver loop waarbij jong en oud betrokken werden voor het zingen van enkele oud-hollandse liederen. Even later werden onder gejuich honderden Oranje-wedstrijdballon- nen losgelaten, waarvan er slechts één de vlucht al beëindigde in de boom naast de school; hierdoor stond al snel vast wie de winnaar van de troostprijs zou worden. Toen was het hollen naar de versna peringen en de diverse originele spe len, waaronder deze keer het span nende .ringsteekspel op de fiets. Het was een drukte van belang, waarbij vooral het rad van avontuur de trek pleister was. Aanvraag bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en vervolgens bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het perceel W'ijk Zuidplas; het oprich ten van een viertal woningen aan de Boekweitakker. Het bouwplan ligt met ingang van 10 mei 1984 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algeme ne Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders. Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. schriftelijk bezwa ren worden ingediend. Op maandagavond 21 mei 1984, om 20.30 uur, zal in het gemeente huis een overleg gehouden worden over het gehandicaptenbeleid in Waddinxveen. Inwoners van Waddinxveen, vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en andere belanghebbenden en be langstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en aan dit overleg deel te nemen. De agenda voor dit overleg luidt als volgt: 1. Enquête m.b.t. knelpunten voor gehandicapten. 2. Reismogelijkheden met het openbaar vervoer. 3. Voorzieningen die worden/zijn getroffen n.a.v. komst (19 december 1983). 4. Voorzieningen die verder nog worden/zijn getroffen. 5. Kosten van de getroffen voorzieningen. 6. Suggesties voor aanpassingen/voorzieningen in Waddinxveen. 7. Stand van zaken m.b.t. toegankelijkheid gymlokalen. 8. Eventuele initiatieven tot oprichting van een belangengroepe ring van gehandicapten. Opgemerkt wordt dat het gemeentehuis toegankelijk is voor rols toelgebruikers. a. voor personen die op 1-1 -’84 16 jaar of ouder zijn en niet vallen onder punt b. of c. b. voor personen die op 1 -1 -’84 nog geen 16 jaar zijn, alsmede voor houders van Pas-65 c. gezinsabonnement voor ouders en hun kinderen die op 1 -1-’84 nog geen 18 jaar zijn, te vermeerderen per persoon, de abonnementhouder niet meegerekend met: geheel nieuwe wereld opengaat, wat niet zonder moeilijkheden en con flicten gepaard gaat. II. Jaarabonnementen fabonnementen a 250, gabonnementen a 145, habonnementen a 310, ibijkaarten a 15, jhoudersPas-65 a 145, Ingaande (mnd.) ALLE MERKEN PERSONENAUTO’S r t - ■•’^7 X Toegangsprijzen: a. enkel bad vanaf 16 jaar 3,10 b. enkel bad beneden 16 jaar 1,75 c. 10-badenkaart vanaf 16 jaar 28,50 d. 10-badenkaart beneden 16 jaar 15, e. 20-badenkaart vanaf 16 jaar 52, f. 20-badenkaart beneden 16 jaar 27, g. voor houders van een Pas-65 gelden steeds de laagste tarieven als hiervoor genoemd. Abonnementen I. Zomerabonnementen aabonnementen af 68, babonnementen af 44, gezinsabonn. a 108, bijkaarten a 4,40 houders Pas-65 44, M.: A’S!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 3