Van Schaik Voor de zevende maal t Berghuis uit Waddinxveen Sportief huwelijk van Marcella en Aart Waddinxveen Zingt ’84 uniek, maar langdurig Eminent sluit: 276 medewerkers op straat Brugfestijn Waddinxveen Zrisi •»‘S. I n I 4 Drie uur lange zit in veilinghal Grootse voordeelshow op 15 en 16 juni Akerboom BV Muzikanten Collectief Winst voor De Rijnstreek 4700% hoger VVD-Kamerlid R. Linschoten in Moordrecht Afscheids receptie W. F. Meijer WADDINXVEEN - De aan de Henegouwerweg wonende heer W.F. Meijer, chef van de afde ling Kabinets- en Burgerzaken ter secretarie, tevens eerste lo- co-secretaris, zal wegens vrij willige vervroegde uittreding zijn werkzaamheden in dienst van de gemeente Waddinxveen met ingang van 1 juni a.s. be ëindigen. 1 Uniek Eigen mensen Overladen V k U1A.- M J F/ 4 W -- I Z. i 1 A w ,01 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 9 MEI 1984 f i A veense hefbni brugfestijn ‘8* MOORDRECHT - Vrijdagavond 11 mei zal in Moordrecht het VVD- Tweede-Kamerlid R. L. O. Linschoten een spreekbeurt houden in het kader van een serie kennismakingsbezoe ken die de in 1982 gekozen nieuwe libe rale volksvertegenwoordigers afleggen in het land. Marcella Kooyman en Aart Bos in de echt verbonden. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Akerboom Tran sport BV, Waddinxveen, met als han delsnaam Fa. G. v. d. Akerboom en als vestigingsplaats Lelystad, heeft de sta tuten gewijzigd en de statutaire zetel veranderd in Lelystad. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Het maatschap pelijk kapitaal bedraagt nu 500.000,-, waarvan geplaatst/gestort 225.000,-. Fair-voetballer Aart Bos met elkaar trouwden. Hun huwelijk werd inge zegend in de hervormde Brugkerk door ds. J. Maasland. Marcella Bos-Kooyman (21) woont De heer Linschoten zal op deze avond spreken in het IJsclubgebouw aan de Leliestraat in Moordrecht over de actu ele politiek. De avond zal beginnen om 20.30 uur. van de streekmuziekschool Wad- rgeschoteld met 26 program- modeshows, sterke-man-wedstrijden, tussen het publiek optredende varie- té-artiesten, penalty-wedstrijden voor de jeugd en wat dies meer zij. Een aantal van deze activiteiten wordt ook dit jaar weer gehouden. Op de Brugfestijnen werden steeds opge luisterd door Bruggastvrouwen. deeid over twee verdiepingen kun nen ook twee groepen gelijktijdig oefenen. Het gebouw is zelfs uitge rust met een computer, waarmee in snel tempo alle mogelijke informa tie over muziekgroepen verkregen kan worden. De officiële opening zaterdag werd bijgewoond door burgemeester C. M. van der Linden, wethouder me vrouw L. M. Oosterbroek en diver se raadsleden. Dat de gemeente het initiatief ook daadwerkelijk steunt, blijkt uit het feit, dat de eerste twee jaar symbo lische huur moet worden betaald voor dit gemeentelijke pand. Na dat de wethouder de officiële ope ning had verricht kon het gebouw worden bezichtigd, ’s Avonds tra den enkele groepen op. zoals Phe nix en Black Seagul uit Waddinx veen en Earforth en Excaliber uit Gouda. SS 8 jaar en de rest later. Vorige week werd bekend dat Eminent Electronics BV, die in een veel te royaal pand aan de Staringlaan orgelkasten maakt,, weer grote betalingsmoeilijk- hedn had. Het bedrijf kreeg daarom van de Haagse rechtbank uitstel van betar ling om nog één keer te proberen de fa briek van electronische orgels een over levingskans te bieden. ‘Waddinxveen Zingt ‘84’ werd niette min een succes. Zo’n zangfestijn is niet alleen voor dit Gouwedorp een uniek gebeuren, maar voor de gehele streek. De organisatie had veel werk verzet om de dn de veilinghal geplaat ste houten "klapstoelen bijna allemaal bezet te krijgen. De 12 koren, Ben Kramer op het be kende Keizerwaardorgel en de leer lingen van de streekmuziekschool Waddinxveen hebben het publiek ze- met haar man Aart Bos (25) op het adres Bonenakker 22. Beiden zijn voorlopig van plan hun sportieve rol in de vertegenwoordigde teams van hun verenigingen te blijven spelen. Het bestuur van het waterleidingbe drijf ‘De Rijnstreek’ overweegt 50.000 gulden beschikbaar te stellen voor een project in een Derde We- reld-land Dit omdat het Boskoopse bedrijf dit jaar 75 jaar bestaat. Wat er met de rest van de winst gebeurt, wordt nog bekeken. Volgende week vergadert het algemeen bestuur. WADDINXVEEN - Een heel spor tieve huwelijkssluiting vond dezer dagen plaats in het Waddinxveense gemeentehuis, waar Be Fair-volley- balster Marcella Kooyman en Be Toch kan niet verheeld worden dat er sprake was van een overladen pro gramma. Naarmate de avond vorder de zagen we steeds meer mensen - ook koorleden - de hal van de Coö peratieve Tuiniersvereniging Gouda en omstreken verlaten. Het program ma werd dan ook door voorzitter N. Vavier van het organiserende Christe lijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem ingekort. Rond tien uur - de avond was toen al twee en een half uur aan de gang - trad het kinderkoor Jong Geluid on der leiding van Weiny Hornes nog op. Eminent Electronics BV kreeg vorig jaar acht miljoen gulden steun van het ministerie van Economische Za ken. In dit kader stelde de Waddinx veense gemeenteraad in september 1982 een half miljoen gulden be schikbaar om obligaties van de nieu we BV te kunnen kopen. Nog maar kortgélden stelde burge meester C.M. van der Linden in het blad ‘Initiatief en Economie’ van het provinci^albestuur en ETI Zuid-Hol- land vast dat er ‘nog steeds muziek zit in Eminent’, dat in Waddinxveen 45 arbeidsplaatsen heeft. De harde waarheid blijkt echter anders te zijn. Robin Linschoten is met zijn 27 jaar de benjamin van de Tweede Kamer. Hij houdt hiermee een goede traditie in ere dat het meestal de liberale partij is die de benjamin levert. Hoe is Robin in de Tweede Kamer ge komen? "Broos van Erp had een assis tent nodig. Ik heb daarop een sollicita tiebrief geschreven en werd aangeno men. Op verzoek van de toenmalige fractievoorzitter Koos Rietkerk verruil de ik na enige tijd de rol van persoonlijk assistent voor wetenschappelijk mede werker van de VVD-fractie. Ik zei toen dat ik die baan alleen maar tijdelijk wil de doen... Tja, ik kon toen niet weten dat het maar zó tijdelijk zou zijn”. WADDINXVEEN - Van Schaik Berghuis, kasten en laboratoriummeubilair, verhuist ein dinxveen naar Capelle aan den IJssel. De verhuizing gaat gepaard met een reorganisatie die tien personeelsleden hun baan kost. Het bedrijf houdt daarna nog dertig werknemers over. De ontslagen zijn de werknemers al aangezegd. De vakbonden zijn vol gens directeur drs. J. Goemans ak koord gegaan met een afvloeiingsre geling voor de ontslagen personeels leden, die in de produktie werkten. Van Schaik Berghuis gaat in Ca pelle een samenwerkingsverband aan met Otterloo Interieurbouw BV, dat is gevestigd op een industrieterrein in Capelle-West. Beide ondernemingen blijven zelfstandig, maar gaan geza menlijk een fabriekshal gebruiken. Met de nieuwbouw van deze hal, die aan het bestaande bedrijfspand van Otterloo Interieurbouw wordt vastgebouwd, wordt na de bouwvak - vakantie begonnen. De verhuizing moet begin ‘85 gerealiseerd zijn. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Het waterleidingbedrijf De Rijnstreek, waarin voor Waddinxveen in de alge mene raad zitten wethouder P.FJ. van Schie (CDA), mevrouw H.J. Groenendijk Bernard (CDA), J.B Borger (VVD).-M. Boere (PvdA) en J. Havenaar (PCW), heeft vorig jaar ongeveer 4700 procent meer winst behaald dan w as begroot. Bij het op stellen van de begroting voor 1983 dacht men ruim 23.000 gulden over te houden, maar het werd een winst van ruim 1,1 miljoen gulden. Bankier van Eminent Electronics BV, waar welgeteld 276 mensen werken, is de AMRO-bank. Voor deze bank treedt de heer J.B. Wolters als direc teur van dit Bodegraafse bedrijf, met een vestiging aan.de Staringlaan in Waddinxveen, op. Als bewindvoerder fungeert de Alphense mr. A.J.M. Slot. Een nieuw reorganisatieplan moest Eminent er nog één keer boven op brengen. Over het welslagen daar van waren medewerkers. Onderne mingsraad en vakbonden direct al pessi mistisch. Als fractiemedewerker heeft hij al vaak blijk gegeven van een groot economisch inzicht waarvan veel kamerleden dank baar gebruik maakten. Momenteel is Robin Linschoten binnen de fractie werkzaam op het terrein van Sociale Zaken, Economische Zaken, Volksge zondheid, Binnenlandse Zaken en Ambtenaren Zaken Pensioenen. Tij dens de ambenaren staking in het afge lopen najaar trok hij sterk de aandacht toen hij optrad als woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. producent van zuur- d dit jaar vanuit Wad- Robin woont in Dronten en gebruikt zijn reistijd om in de trein al zijn kran- tjes door te lezen. "De afstand vind ik geen bezwaar. De polder is zo mooi dat ik er graag wat tijd voor over heb. Een maal thuis kom je dan tenminste echt tot rust". Die rust heeft Robin hard no dig voor zijn hobby's: modelbouwen en schaken. Geen toekomst voor Eminent Electronics BV met vestigingen in Waddinxveen en Bodegraven. (Foto's: Archief). Weliswaar met een aanstekelijk ent housiasme van de meisjes en jongens, maar in feite natuurlijk veel te laat. Het overladen programma werd me de veroorzaakt doordat ditmaal alle Waddinxveense zangkoren acte, de presence gaven. Dat ‘De Gouwestem’ dit voor elkaar heeft gekregen is een compliment waard, maar doet tege lijkertijd het probleem ontstaan van een evenwichtig, aantrekkelijk en niet te langdurig programma dat van het begin tot het einde iedereen kan boeien. WADDINXVEEN - De Stichting Muzikanten Collectief Waddinx veen heeft sinds zaterdag officieel de beschikking over een eigen oe fenruimte. Het is ondergebracht in het voormalige pand van Rehorst aan de Kleikade. Wethouder Kraaijestein (PvdA) sprak tijdens de officiële opening zijn waarde ring uit voor de zelfwerkzaamheid van de leden van het Muzikanten- kollektief. Het nieuwe onderkomen biedt oe fenruimte aan popgroepen. De le den hebben het. mede ook dank zij de steun van het bedrijfsleven, tot een bijzonder fraai geheel ver bouwd. Doordat de ruimte is ver- WADDINXVEEN De voor de derde maal gehouden korenmani- j _’L l in de veiling- geweldig zangfestijn van drie uur. Een duizend aanwezigen, die door 12 koren, leerlingen ren voo Van Schaik Berghuis Interieur bouw was begin 1982 onderdeel van het OGEM-sterfhuis. De werknemers leverden 10-15 procent salaris in, kochten het bedrijf voor f 1,- en wa ren op weg de continuileit van het bedrijf veilig te stellen. In 1981 was er nog een verlies van f 1,8 miljoen. In 1982 kon dat verlies bij een vrij wel gelijkblijvende omzet, tot f 303.000,- worden teruggebracht. ker aangenaam bezig gehouden. Het applaus aan het eind van elk optre den was dan ook in alle opzichten verdiend. Toch vereist het streven naar de aan wezigheid van alle koren, het bren gen van een afwisselend repertoire voor jong en oud en tegelijkertijd het willen houden van samenzang (dat vanwege de tijdswille nu in de knel kwam) met daarnaast orgelsoli een programmatische ingreep die ‘Wad dinxveen Zingt ‘84’ beperkt tot ten hoogste twee en een half uur. Wat mooi is hoeft namelijk nog niet te lang te duren. In het verzorgde programma had het Christelijk Waddinxveens Mannen koor De Gouwestem geschreven dat zingen een vorm van ontspanning is die veel plezier geeft aan zangers en luisteraars. ‘Eeh gebeurtenis als deze geeft ook een prima mogelijkheid eens te horen hoe andere zangers hun hobby gestalte geven. Dit ‘naar elkaar luisteren’ geeft waardering en res pect’, zo stond er in het welkomst woord. ‘Waddinxveen Zingt ‘84’, waarvoor De Gouwestem alles heeft moeten ondernemen (voor de bejaarden re den er drie bussen) om zonder ge meentelijke subsidie toch alle finan ciële eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen, is dat ook in de praktijk hele maal geworden. De veel tijd en in spanning kostende voorbereiding is dan ook niet tevergeefs geweest. Tus sen het ‘Domine Salvam Fac Regi- nam Nostram’ van ‘De Gouwestem’ en het door het publiek gezongen ‘Wilhelmus’ zat een rijk gevarieerd aantal optredens met - gezien de oud-vaderlandse liederen - een knip oog naar Koninginnedag en Bevrij dingsdag. Het bedrijf, waar kortgeleden al 50 Bodegraafse kantoorbanen op de tocht kwamen te staan, heeft een moeilijke twee jaar achter de rug. De belangstelling voor electronische or gels bleef dalen en ook nieuwe initia tieven brachten niet het gehoopte succes. Vooral vorig jaar en begin dit jaar namen de verliezen onrustbarend toe. Fusiebesprekingen leidden tot niets. VVD-Tw ?ede-Kamerlid Robin L. O. Lins hoten. (Foto: VVD). Het bestuur van het winkelcentrum Brug wordt voorgezeten door Gijs Kraaijesteijn. Penningmeester is Bep Baelde. Als secretaris fungeert Adrie de Bruijn. Bestuursleden zijn Henk de Bas en Marjo de Graaff. Krijgt het Brugfestijn ‘84 dus het ka rakter van een voordeelshow met veel aandacht voor gezelligheid en sfeer, in het verleden waren de manifesta ties aan de voet van de Waddinxveen- se hefbrug opgezet als jaarmarkt, een groots marktgebeuren met antiek en curiosa, braderie en als Oosterse markt. Het is voor de zevende maal dat er met een Brugfestijn aan de weg wordt getimmerd. In 197 7 gebeurde dat voor het eerst. Vorig jaar werd een keer overgeslagen, omdat de Brugcentrumwinkeliers meededen aan de middenstandsshow rond de Petteplas in het kader van het 750- jarig bestaan van Waddinxveen. Op de Zuidkade en de Kerkweg- Oost (onderaan de oprit naar de hef brug) zullen de winkeliers half juni Ter gelegenheid van dit af scheid zal door het gemeente bestuur van Waddinxveen aan de heer en mevrouw Meijer-La- feber op woensdagmiddag 16 mei a.s. van 17.00 tot 18.00 uur in de raadzaal van het ge meentehuis, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen een voor een ieder toegankelijke receptie worden aangeboden. Het eerste evenement werd in 197 7 gehouden. Sinds die tijd wisten een reeks van artiesten de weg naar Wad dinxveen te vinden. Zo traden op de zes Brugfestijnen tot nu toe onder andere op Anita Meyer, Born Deuce, Jack Jersey, Alexander Curly, Henk Wijngaard, Willem Duis, Sandra Ree- mer en Bonny st. Clair. Naast deze optredens waren er de monstraties van krachtsporten. Vanwege de droge, hete zomer van vorig jaar heeft het waterleidingbe drijf ongeveer een half miljoen gul den extra verdiend. Verder is veel werk voor anderen uitgevoerd, het geen geld in het laadje bracht. Con tracten die met hét Leidse en Goudse waterleidingbedrijf werden afgeslo ten voor waterleverantie, pakten ook erg voordelig voor Boskoop uit. het publiek bezig houden met aan biedingen, demonstraties, proeven en veel muzikaal en sportief plezier. “De nadruk ligt echter op de deelna me van eigen mensen, zodat er dit maal geen kramen bezet zullen wor den door niet-Waddinxveners”, ver duidelijkt de heer G.P. Kraaijesteijn, voorzitter van het Waddinxveense winkelcentrum Brug. “Het Brugfestijn ‘84 wordt een echte voordeelshow met specifieke aanbiedingen, extra scherpe prijzen en de van het Brugcentrum al sinds jaar en dag bekend zijnde spetter- aanbiedingen. Wij denken met deze andere opzet weer tienduizenden mensen in Waddinxveen op de been te krijgen. Het verleden heeft dat aangetoond. De Brugfestijnen dan ken hun bekendheid aan hun opzet, het vele publiek en het altijd mooie, zeer mooie, weer”. De openingstijden van het Brugfes tijn ‘84 zijn vrijdag 15 juni van 14.00-21.00 uur en zaterdag 16 juni van 10.00-17.00 uur. Van het winkel centrum Brug maken 36 onderne mers deel uit. Hieronder bevinden zich winkeliers, ambachtelijke bedrij ven en bedrijven in de dienstverle nende sector. WADDINXVEEN - De fabriek van electronische orgels Eminent Elec tronics BV, met vestigingen in Bodegraven en Waddinxveen (Staringlaan) gaat dicht. De 276 medewerkers van het eens zo trotse bedrijf zijn gister morgen naar huis gestuurd als gevolg van het faillissement. Er zijn geen overlevingskansen meer. Gisteren werd ook bekend dat bij NKF Kabel BV aan de Noordkade 200 mensen ontslagen zullen worden: 133 nog dit festatie ‘Waddinxveen Zingt ‘84’ werd dinsdagavond hal aan de Bredeweg een'; r lange zit voor de meer dan organist Ben Kramer en 1 dinxveen een programma kregi mapunten en 40 liederen. In aanwezigheid van onder meer wet houder mevrouw L.M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD) op de allereerste rij en - bijvoorbeeld - pastoor P.M. Olsthoom van de rooms-katholieke St. Victorparochie op de allerlaatste rij, genoten zowel de 600 koorleden als het publiek van Waddinxveens grootste jaarlijkse kooravond. ‘Dit zijn kostelijke avonden’, zei ons één van de aanwezigen. WADDINXVEEN - De winkeliers aan de voet van de Waddinx- -ug gaan vrijdag 15 en zaterdag 16 juni weer een groots 34 houden. De steeds zeer druk bezochte tweedaagse manifestatie krijgt ditmaal het karakter van een geweldige voor deelshow, zoveel mogelijk verzorgd door de eigen winkeliers in één van Waddinxveens oudste winkelcentra. Achter het mengpaneel in de geluidsstudio op de eerste van het voormalige Rehorstpand aan de Kleikade, waarin nu de Stichting Muziekanten Collectief Waddinxveen is gevestigd. Op de achtergrond de familie Hiclcma. Links Frans (die tekent voor het CDA-bulletin), midden Jan (CDA- gemeenteraadslid) en rechts Rob (CDA-fractievoorzitterjeugdgemeenteraad). (Foto: Sjaak Noteooom) 3 1062 rtor tar- V-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 9