bij nuts bedrijven Super winsten Rabobank O Meijer tussen (oud) burgemeesters Wedstrijd om sterkste man op Brugfestijn ’84 14 9 N3 GEMEENTERAAD Peter Mulder Euro-kandidaat In Waddinxveen 1 muskusrat Op zaterdag 16 juni in Waddinxveen Joni draait in GEZIEN BIJ HOOFTMAN Orgelconcert van W. H. Zwart Vrijdag 25 mei 22.15 uur: Coenecoop Zaterdag 26 mei 20.00 uur: Sportweek I J. Venema BV gevangen SGP/RPF/GPV I Het Trefpunt Onafhankelijk Nieuwsblad J Met m’n Rabo-rekening zie ik nog wat terug van al die oppas-uren. 1 W Vechtkunsten Prijzen Deelnameformulier voor wedstrijd Sterkste man van ’t Hollands Hart op 16 juni 1984 (Brugfestijn ’84) Concurrentie. WOENSDAG 23 MEI 1984 40e JAARGANG - Nr. 1875 I f 'g ALS WIJ HET Adres: Woonplaats: Leeftijd: Deelnemersbon sturen aan: Sport- en fitnesscentrum Den Edel, Noordkade 74a, Waddinxveen. Telefoon 01828 - 13659. Donderdag 24 mei, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. nog onder de overleden burgemeesters P. A. Troost (1920-1941), H. B. N. Mumsen (1941-1947) en A. Warnaar Jzn. (1947-1958). (Foto: Sjaak Noteboom). ECHTE BAKKER Hooftman Autobedrijf B.V., Voorofscheweg 7 (zijde 6), Boskoop tel. 01727-5944. f 23.000,--, - winst), de GERT HUIZER Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144. TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 (geen f I.IOO.OOO -1 Tegenwoordig laat ik m’n oppasgeld, net zo als m’n studiegeld, bijschrijven op m’n Rabo-rekening. Zo hou ik een beetje oog op m’n inkomsten en uitgaven. Bijvoorbeeld de betalingen voor m’n kamerhuur, rijschool rekening, sport vereniging laat ik automatisch afschrijven. Ook kun je, wanneer je regelmatige inkomsten hebt, betaal cheques aanvragen. En contant geld is ook geen probleem, want de Rabobank is altijd in de buurt en je bent er snel aan de beurt. WADDINXVEEN Weer terug op het vrijdag 15 en zaterdag 16 juni in het Waddinxveense winkelcentrum Brug te houden Brug festijn ‘84 is de bijzonder hevige en attractieve strijd om de sterk ste man van ‘t Hollands Hart. Voor deze op zaterdagmiddag 16 ju ni om drie uur te houden confrontatie tussen plaatselijke en regio nale krachtpatsers wordt een grote publieke belangstelling ver wacht. k- ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN Waddinxveen staat tweemaal een groots vuur werk te wachten. Op vrijdagavond 25 mei om kwart over tien op het terrein aan de Kanaaldijk/Zuidelijke Dwarsweg ter opluiste ring van de officiële start van de aanleg van het bedrijfsterrein Coe necoop, en op zaterdagavond 26 mei om tien uur bij het sportpark ‘de Sniep’, waar als onderdeel van de Sportweek Waddinxveen van daag tot en met zaterdag een lunapark met unieke attracties wordt gehouden. WADDINXVEEN - Winsten worden niet alleen door de gro te concerns in ons land gemeld, maar ook door samenwerkende gemeenten opgezette bedrijven, zoals het waterleidingbedrijf De Rijnstreek maar f 1. Afvalverwerking Rijnmond (ruim 13 miljoen gulden winst) en het Gemeenschappelijk Ener giebedrijf Gouda en Omstreken (aantal belangrijke financiële meevallers). Scheidend gemeente-ambtenaar en koninklijk onderscheiden Waddinxvener W. F. Meijer temidden van de (oud)burgemeesters die hij ’’diende”. Van links naar rechts C. A. van der Hooft (1958-1976), W. F. Meijer (1939- 1984), C. M. van der Linden (vanaf1982) en mr. A. G. Smallenbroek (1976-1981). Verder werkte de heer Meijer R groots vuurwerk w. >1 Naam: ol s=r_"-_~Ë Tweemaal Behalve de wedstrijden om de sterk- Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Weekblad voor Waddinxveen 5-Z' ■S.— in een grote publieke belangstelling kunnen verheugen, al is het natuur lijk wel een beetje veel van het goe de. In ieder geval zijn het twee mooie redenen om er even op uit te trek ken. Gezien de te verwachten drukte kan men het beste met de fiets of lo pend naar het vuurwerk gaan. Het eerste vuurwerk is omdat Wad dinxveen met Coenecoop weer be drijven kan herbergen. Vrijdagavond zullen dan ook de knallen niet van de lucht zijn. Om kwart over tien wordt een groots vuurwerk afgestoken. De reden van de feestvreugde is, dat Waddinxveen begint met de aanleg De Waddinxveense sportschool Den Edel zorgt ervoor dat de wedstrijden om de sterkste man van ‘t Hollands Hart in goede banen zullen worden geleid. Aan het spektakel kan ieder een uit het groene westen van ons land meedoen. Leeftijd, gewicht en lengte spelen geen rol, al moet hier aan wel worden toegevoegd dat men alleen kan deelnemen op eigen risico. Het middenstandsbestuur verwacht dat deze wedstrijd om de sterkste man vooral de belangstelling zal wek ken van Randstedelingen, die dage lijks gewend zijn om met kracht om te gaan, zoals bouwvakkers en vracht- wagenchauffeurs. Voor de sterkste man en een aantal bijna-sterkste mannen staan prachtige prijzen klaar. Maar de prijswinnaars moeten dan wel de vijf onderdelen van de wed strijd goed doorstaan hebben. Uit Doorwerth was oud-burgemeester C. A. van der Hooft naar Waddinxveen gekomen om zijn ’’rechterhand” van toen geluk te wensen met zijn koninklij ke onderscheiding en uit Drachten (ge meente Smallingerland) was burge meester mr. A. G. Smallenbroek weer terug van weggeweest. De heer Meijer stelde hun belangstelling op grote prijs. De scheidende gemeenteambtenaar werd van alle kanten lovend toegespro ken. Zijn goede gedrag in de oorlogs tijd, zijn accuratesse en zijn sjouwwerk voor de gemeente werden vele malen geroemd. ’’Eigenlijk is het zonde dat ik Bij deze extra-korting gaat het om een restitutie op de in 1983 bereken de brandstofkostenvergoedingen. Zo als bekend .mag worden verondersteld heeft de hoogte van de brandstofkos tenvergoedingen in 1983 ter discussie gestaan. Van de zijde van het energie bedrijf is toen reeds gesteld, dat een restitutie zou worden overwogen in dien de exploitatieresultaten over 1983 daartoe ruimte zouden bieden. Dit blijkt nu het geval te zijn, zodat tot een restitutie kan worden over gegaan middels een korting op het gebruik gedurende het tweede half jaar 1984. Met deze kortingen is op basis van de door het energiebedrijf geraamde af zet aan elektriciteit in het tweede halfjaar 1984 een bedrag gemoeid van totaal rond f 4,1 miljoen. In het voorstel van het college van beheer (het dagelijks bestuur) van het bedrijf aan de algemene raad om tot de ta- riefkortingen te besluiten wordt er de nadruk op gelegd dat met de door voering van deze tariefkorting een niet onbelangrijke verlaging van de woonlasten resp. bedrijfslasten wordt bereikt. In een openbare vergadering op 13 juni zal de algemene raad van het Gemeenschappelijk Energiebe drijf Gouda en omstreken zich over deze zaak uitspreken. De Afvalverwerking Rijnmond, waar naar via Gouda ook het Waddinx veense huisvuil gaat, heeft in 1983 ruim 13 miljoen gulden winst ge maakt. De deelnemende gemeenten krijgen daarom ongeveer 18 gulden per ton aangeleverd huisvuil terugbe taald. De winst is zeker 6 miljoen gulden hoger dan in 1982. Dat is veroor zaakt door de grotere aanvoer van huishoudelijk afval. De AVR sloot in 1983 nieuwe contracten af met de gemeenten Leidschendam en Dor drecht, waardoor 783.000 ton afval werd verwerkt, een nieuw record. De chemische afdeling van de AVR, geheel in handen van de gemeente Rotterdam, maakte een verrassende winst van 1 miljoen gulden, zonder dat gebruik is gemaakt van bijdragen van gemeenten of van het rijk. Meer dan de helft van Nederland maakt ge bruik van de speciale ovens van de AVR om chemisch afval te verbran den. WADDINXVEEN - Het zaakadres van J. Venema BV, Waddinxveen. luidt thans Noordkade 14, W'addinxveen, zo blijkt uit een wijziging in het handefcre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Een overzicht van Oosterse vecht kunst wordt gegeven door de kwoon (sportschool) van de Waddinxveense sifu (leraar) René Scharff. Zijn Shao Lin Kempo verzorgt zaterdagmiddag 16 juni om twee uur een optreden met Chinese vechtkunst voor zelfver dediging. Voorts is er zaterdagmor gen 16 juni om half elf een demon stratie met afgerichte honden. ste man van ‘t Hollands Hart is er nog meer sportief plezier te beleven tij dens het Brugfestijn ‘84. Vrijdag avond 15 juni om half acht verzorgt sport- en fitnesscentrum Den Edel bijvoorbeeld een demonstratie met onder andere jeugdjudo, jiu-jitsu en teak-wondo. Voor opgave aan de sterkste-man- wedstrijd kunnen de deelnemers te recht bij sport- en fitnesscentrum Den Edel, Noordkade 74a, 2741 EZ Waddinxveen. Voor informatie: tel. 01828-13659. De organiserende Wad dinxveense middenstanders, die al zes edities van het Brugfestijn achter de rug hebben, hebben inmiddels met sportschoolhouder Bert den Edel be paald aan welke onderdelen meege daan zal moeten worden: *personenwagens tillen *vrachtwagen duwen of trekken; *biervaten versjouwen; *stenen drukken; *accu tillen. WADDINXVEEN - De heer W. F. Meijer, die vorige week woensdagmid dag wegens bijna 45 jaar trouwe ge meentedienst werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en met wie wij nog een uitgebreid vraaggesprek zullen publiceren in verband met zijn vervroegde uittreding uit de gemeente dienst op vrijdag 1 juni, stond in de raadzaal van het gemeentehuis te mid den van de huidige burgemeester van Waddinxveen, de heer C. M. van der Linden, en twee van zijn voorgangers. wegga”, relativeerde de heer Meijer, die nu van een welverdiende rust gaat genieten en voorlopig deze rust zal ge bruiken om zijn Engels op te halen in verband met een bezoek van een paar maanden aan Nieuw-Zeeland, waar zijn dochter woont. Met zijn vrouw gaat hij deze reis ondernemen. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 26 mei om kwart voor acht zal door de bekende organist van de Boven kerk in Kampen, Willem Hendrik Zwart, een concert worden gegeven op het uit 1807 stammende orgel van de hervormde Brugkerk aan de Kerk- weg-Oost. Het gevarieerde, een uur durend con cert, vermeldt werken van J.S. Bach, Teleman, Mendelssohn en Jan Zwart. Ook staan op het programma enkele koraalbewerkingen van de concert- gever zelf met aansluitend samen zang. Het concert is toegankelijk tegen be taling van f 4,- (kinderen f 2,--). Vol ledige programma’s zijn in de kerk verkrijgbaar. van een nieuw bedrijfsterrein aan de Zuidelijke Dwarsweg. Het gemeente bestuur is daarover zo verheugd, dat men de bevolking een cadeautje wil aanbieden in de vorm van een vuur werk. De laatste jaren moest Waddinxveen nee verkopen tegen bedrijven, die zich in de gemeente wilden vestigen. Er waren geen industrieterreinen meer. Aan de voorbereiding van het nieuwe bedrijfsterrein, dat de naam ‘Coenecoop’ krijgt, is vijf jaar ge werkt. De gronden waren aanvanke lijk in bezit van een van de grotere verzekeringsbedrijven van ons land, Centraal Beheer Apeldoorn, dat de grond uit beleggingsoverwegingen had gekocht. Centraal Beheer heeft de grond te rugverkocht aan de gemeente die het terrein nu als industrieterrein gaan in richten en bouwrijp zal maken. Met de gemeente heeft Centraal Beheer een contract afgesloten, waarin staat dat het levensverzekeringsbedrijf op tie op een deel van het terrein krijgt. Centraal Beheer is voornemens hier op kantoren of magazijnen op voor raad te bouwen, die door geïnteres seerde bedrijven kunnen worden ge huurd. De gemeente Waddinxveen is opti mistisch gestemd over de mogelijk heden om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Men wijst op de goe de ligging van het terrein, dicht bij de rijkswegen A12 (Den Haag-Utrecht) en A20 (Rotterdam-Gouda). Met een grondprijs van 135 gulden per vier kante meter denkt men ten opzichte van andere gemeenten de concurren tie goed aan te kunnen. ‘Coenecoop’ heeft een oppervlakte van 23 hectare. Daarvan wordt 13 hectare gereserveerd voor uitplaatsing van bedrijven uit Boskoop, Moerka- pelle en Waddinxveen. WADDINXVEEN Van de in het eerste kwartaal van dit jaar door de provincie gevangen 4.803 muskusrat ten werd er één op Waddinxveens grondgebied aangetroffen. Dit blijkt uit een overzicht van de vangsten per Zuidhollandse gemeente. De kosten van elektriciteit zullen voor de verbruikers in het voorzie- ningsgebied van het Gemeenschappe lijk Energiebedrijf Gouda en omstre ken gedurende het tweede halfjaar 1984 belangrijk minder worden. Door een aantal meevallers in de sfeer van de produktie van elektri sche energie zullen de bedrijfskosten van het energiebedrijf in 1,984 belangrijk lager uitkomen dan oor spronkelijk werd verwacht. Op grond van die eerdere verwachtingen wer den de basistarieven voor de woon huizen met ingang van 1 januari 1984 nog met 1,75 procent verhoogd en die voor de overige kleinverbruikers (bedrijven, winkels e.d.) en voor de grootverbruikers met 1 procent. Deze verhogingen zullen per 1 juli 1984 meer dan ongedaan worden ge maakt en wel zodanig dat gerekend over het gehele jaar 1984 sprake zal zijn van een prijsverlaging in verge lijking met het jaar 1983. Deze prijs verlaging zal voor de kleinverbruikers worden gerealiseerd middels een kor ting op de prijzen van de in het twee de halfjaar 1984 afgenomen dag-kilo- watturen (dag-kWh). Voor de woon huiskleinverbruikers zal die korting 2,2 cent per kWh bedragen en voor de bedrijfskleinverbruikers 1,85 cent. Voor de grootverbruikers zullen overeenkomstige maatregelen worden getroffen. Daarenboven zal voor alle verbruikers op de prijs per afgenomen kWh gedu rende het tweede halfjaar 1984 een extra-korting in mindering worden gebracht van 0,75 cent. Deze korting geldt zowel voor de afgenomen kWh tijdens de daguren als tijdens de nachturen en tijdens het weekend. WADDINXVEEN - Op de ne gen kandidatenlijsten voor de donderdag 14 juni te houden Europese verkiezingen staat slechts de naam van één Wad- dinxvener: de aan de leplaan wonende Goudse Driestardirec- teur P. Mulder (SGP). Hij staat op de 28e plaats van lijst nr. 5 van de in Europees verband gezamenlijk optreden de SGP, RPF en GPV. Plaatse lijk is er binnen de combinatie PCW geen samenwerking met het GPV, maar wel met de Her vormde Kiesvereniging. Beide vuurwerken, die zullen concur reren met het laatst in Waddinxveen afgestoken vuurwerk op zaterdag 25 juni ter afsluiting van de festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van Wad dinxveen, zullen zich waarschijnlijk WADDINXVEEN - In Het Trefpunt aan de Stationsstraat in Waddinxveen wordt vrijdagavond 25 mei om acht uur de van de EO-televisie bekende speelfilm ‘Joni’ gedraaid. De 110 mi nuten durende rolprent is te zien te gen betaling van f 3,50. ‘Joni’ is het verhaal van de nu 30-ja- rige charmante vrouw Joni Eareckson die aan haar rolstoel gekluisterd is, sinds zij op 17-jarige leeftijd in ondiep water dook en daarbij haar nek brak. In de film speelt zijzelf de hoofdrol; voor alle andere rollen zijn filmsterren geëngageerd. Joni is een overtuigde Christin. Zij houdt zich tegenwoordig bezig met mondschilderen (maakt dus schilde rijen, waarbij zij haar penseel met de mond hanteert) en via haar stichting ‘Joni and friends’ met hulpverlening aan gehandicapten. In de film gaat het over haar ongeluk, haar ziekenhuiservaringen, haar ang sten en depressies. Kortom: over haar weg naar de aanvaarding van haar handicap. Haar geloof in God speelde daarbij een essentiële rol. Zelf zegt ze hiervan: Ik ben ervan overtuigd dat de hele beproeving van mijn ver lamdheid was geinspireerd door Gods liefde. God had redenen voor mijn lijden en dat heeft van mij een blij mens gemaakt’. In de twee boeken die ze schreef gaat zij hierop uitvoerig in. De film ‘Joni’ zal zeker zowel jongeren als ouderen aanspreken en een diepe indruk ach terlaten. LidNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1