Groei van Waddinxveen SJBU3. IK B Fotowedstrijd van AF-centrum I tfc t Dolly Dots en Tineke Schouten iïü ^11 lil if F ill JM COEN RUTJES Waddinxveense W’veens 22.000ste komt eraan fllHIHi f GEMEENTERAAD T Voor open huis najaar 01828-17994s) Europese Verkiezingen Donderdag 14 juni Zuid-Holland telt 3,1 mjn. inwoners Andere tijden voor ophalen huisvuil Waddinxveen telt 525 buitenlanders 2 i •S- u. WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen verwel komt dezer dagen de 22.000ste inwoner. Zuidplas vangt groei van W’veen op 14 lp Wegafsluitingen Bijna zes jaar na verwelkoming van de 21.000ste Onafhankelijk Nieuwsblad 1 b 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 december 1952 juli 1958 september 1960 april 1962 september 1963 september 1965 november 1966 december 1967 april 1969 juni 1970 december 1970 augustus 1972 oktober 1978 juni 1984 F* b.ÈIb -44“ f-- ill wïndsurfcentrüTn Bbb4 hzi/ bbbbb- RIOOL k^VERSTOPT?J GERTHUIZER UB 1B.4. Illjlijl B' ■ntji ”HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS 'BB; 5 4 4 - Ui I 4 ALS WIJ HET 41 U 4 jB 4 Uw televisiedokter S. ATTEMA Donderdag 4 juli, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. 11,000 _Z >7 4 Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-14398 .4 Bi 4 11 i: BI. L B-B B B HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 4441 h||1BB B: B BB B- _H4BBBBbBBB_ BB -j“ ±1 Verhuizingen Leeftijden B Jury ff j BB t- il" ■B4bb Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 30 MEI 1984 40e JAARGANG - Nr. 1876 81-85 76-80 71-75 66-70 inwoners 61-65 ÜJ rit: 22.000 '78 21.000 aug. 7.> '72 20.000 aug dec 70 19.000 jun '70 18.000 itt '69 l apr 17.000 - dec '67 16.000 '66 15.000 nov. i '65 14.000 sep - '63 13.000 sep - '62 12.000 apr j. '60 sep. juli '58 10.000 '52 dec 9.000 N 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 B E L |l: 1’ I:: r::t 1+ -X n TT - tt :p: ::1: i::i :H H7 iflfwssW IMgllH 44 rr 1,000-tal bereikt in 1 ili - Zuidplas wordt Waddinxveens groot ste wooiiwijk, want in oud-oost staan 1.802 huizen, in oud-west 1.122 hui zen, in de Oranjewijk 1.020 huizen, in de Vondelwijk 1.054 huizen en in Groenswaard 2.110 huizen. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. WADDINXVEEN-Inde periode juli 1958-augustus 1972 verdub belde Waddinxveen haar inwonertal. Die tijd is voorbijHet duur de nu bijna zes jaar voordat de 22.000ste inwoner verwelkomd kan worden. Een overzicht van de groei van Waddinxveen, zoals die wordt geschetst in het Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1984 van februari van dit jaar: nr 4? Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Lr .Fill ;i’ u. LjdNBM Van het vreemdelingenbestand bezit ten 162 inwoners de Marokkaanse nationaliteit en 140 de Turkse. Van de niet-Nederlanders is 44 procent jonger dan 20 jaar. Vorig jaar vestigden zich in Waddinx veen 52 vreemdelingen en gingen er 63 weer weg. Het aantal buitenlan ders dat in 1983 in Waddinxveen de Nederlandse nationaliteit kreeg be droeg 8. anderen in Tineke Schouten en de meisjes Astrid, Elly Monster, Gina Wildeboer, Nancy v.d. Weide, Lydia Noordermeer en Tessa van Koppen in De Dolly Dots. Geregeld slagen ze er in hiermee in de prijzen te vallen, zoals laatst op een play-backavond in Hardenberg. i. - - 4x li - HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBÈRGTPEIjLEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJEMAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 - ‘r.’ ,-f 7 H- ‘H t HJ - Uit het Statistisch Jaarboek Wad dinxveen ‘84 blijkt dat in de eerste elf maanden van 1983 het inwonertal van Waddinxveen daalde met 134 personen naar 21.705. Ten gevolge van de snelle bouw in Zuidplas kon den voor de jaarwisseling nog 72 van de 102 opgeleverde woningen wor den betrokken, hetgeen - naast een groot aantal interne verhuizingen - de vestiging van 7 0 nieuwe inwoners ten gevolge had. Het vertrek van 935 in woners werd mede daardoor nog ge deeltelijk gecompenseerd door 670 nieuwkomers. Het vertrekoverschot van 1,2 procent met slechts 0,9 pro cent natuurlijke aanwas leidde niet temin tot een daling van het inwoner aantal met 70 personen ofwel 0,3 procent van de bevolking. TiTT TTTT ;iiiil Van de provincies nemen Zuid- Holland en Noord-Brabant geza menlijk de koppositie in waar het gaat om de absolute groei. Het IJs- selmeergebied geeft echter een grotere absolute bevolkingstoena me te zien. WADDINXVEEN - In Waddinxveen staan, zo meldt het Statistisch Jaar boek Waddinxveen ‘84, 525 inwoners ingeschreven, die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Een daling met 19 personen, waarvan 8 de Neder landse nationaliteit deelachtig wer den. W XDDINXVEEN - Waddinxveen groeit dus weer nu dezer dagen de 22.000ste inwoner verwelkomd kan worden. Op Nieuwjaarsdag was de wacht nog op welgeteld 231 nieuwe in gezetenen. De woningbouw in Zuidplas zoret voor de langverwachte aanwas. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het aantal inwoners van de pro vincie Zuid-Holland is in 1983 met 8.783 personen toegenomen tot 3.138.696. Deze toename is zeven tien procent van de bevolkings groei van Nederland. In de provin cie Zuid-Holland woont 21,8 pro cent van de Nederlandse bevol king. Dat valt af te leiden uit voor lopige cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek. WADDINXVEEN - In Waddinxveen en omgeving wordt op verrassende wijze de landelijk bekende meisjes- groep De Dolly Dots en de cabaretiè re Tineke Schouten nagedaan. Een aantal Waddinxveense meisjes en de pretmaker Cees Niemans tekenen daarvoor. Cees Niemans is in staat zich te ver- t H t j::i. 44-244 BT UT -- zt maanden. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder nam met 59 toe en be draagt thans 1646 personen, ruim 7,5 procent van de bevolking. Van de 933 vrouwen in deze leef tijdsgroep zijn 431 vrouwen weduwe het aantal weduwnaren van 65 jaar en ouder bedraagt 111. In deze leef tijden dus een sterke overbezetting van vrouwelijke inwoners; per 100 mannen zijn er 130 vrouwen. Bij on ze jeugdige bevolking zijn echter de mannen in de meerderheid. j i H De opleving van de bouwactiviteiten veroorzaakte weer een toename van de interne en externe verhuizingen. De totale mobiliteit, die in 1982 zakte naar 10 procent van de bevol king steeg weer met 2 procent, vooral door het forse aantal verhuizingen binnen de eigen woonplaats (1041 personen). Van het vertrekoverschot van 265 inwoners vloeide 55 procent af naar de aangrenzende gemeenten, met name Gouda en Boskoop. Een vestigingssaldo van 38 personen is af komstig uit Den Haag en Zoetermeer. De rechtstreekse migratie met het buitenland bleef beperkt tot een ves tigingssaldo van 16 inwoners. Vorig jaar telde Waddinxveen 294 ge boorten en 99 sterfgevallen. Als het over deze zaken gaat spreekt het Sta tistisch Jaarboek Waddinxveen ‘84 van natuurlijke aanwas. Onder na tuurlijke aanwas van de bevolking wordt verstaan het aantal geboren kinderen, verminderd met het aantal overleden personen in een bepaalde periode. In het midden der zestiger jaren bedroeg deze aanwas in Wad dinxveen zelfs circa 240 personen per 10.000 inwoners. Na 1970 valt een duidelijke teruggang te constateren. In 1981 was deze aanwas reeds ge daald tot beneden de 100 per 10.000 inwoners, derhalve minder dan 1 pro cent groei. Geringe doorstroming en dalend ge boortecijfer hebben tot gevolg dat de gemiddelde leeftijd van de Waddinx veense bevolking weer verder is ge stegen. In het afgelopen jaar zelfs met 7 1/2 maand naar 29 jaar en 4 De Waddinxveners hebben daarop bij na zes jaar moeten wachten, want het was Jessika Boom, het eerste kindje van de toen vijfhoog aan de Peter Zuidlaan wonende Arie Boom en Marja Boom- Theussen, die in oktober 1978 door de toenmalige burgemeester A. G. Smal- lenbroek als 21.0.00ste in de armen ge nomen kon worden. Op die 21.000ste moest ook al (ruim) zes j aar worden gewachtwant op 29 au gustus 1972 werd Jacobus Michel Duij- ker als 20.000ste Waddinxvener gebo ren. Eind vorig jaar telde Waddinxveen 21.769 inwoners: 10.999 mannen en 10.840 vrouwen. Aan het elf maanden lang dalend aantal ingezetenen kwam in december 1983 een einde tengevolge van de snelle bouw in de woonwijk Zuidplas. De wo ningbouw daar heeft de verwelkoming van de 22.000ste inwoner snel naderbij doen komen. Werd de 20.000ste ingeschreven in 1972, Waddinxveens 10.000ste kon worden begroet in de zomer van 1958. Het zou dus in het tijdperk van burge meester C. A. van der Hooft (1958- 1976) maar veertien jaar duren voordat dit Gouwedorp haar inwonertal zou kunnen verdubbelen. Nadat de 15.000ste in november 1966 kon worden verwelkomd is het allemaal heel snel gegaan. Na 1972 raakte de groei eruit. Er was toen een einde geko men aan een groei van steeds 1.000 in woners per jaar! ■B- 4 De bevolkingsgroei zal voornamelijk in de wijk Zuidplas worden opgevan gen. Er komen daar ruim 2.400 hui zen, waarvan er eind 1983 102 ge reed waren. In de Oostpolderwijk (bestemmingsplan Zuidkade 1) zullen uiteindelijk 537 woningen staan. Hiervan zijn er nu 472 gereed. ~T Een uit vijf mensen bestaande jury zal de tot 15 augustus in te zenden foto’s be oordelen op originaliteit en kwaliteit. Voor de beste inzendingen, zowel in kleur als in zwart-wit. zijn geldprijzen beschikbaar gesteld: twee eerste prijzen van 75,- en twee tweede prijzen van 50,-. Bepaald is dat men maximaal drie foto’s met als thema 'De ouderen (65-plussers) in Waddinxveen” mag in sturen in de maten 13 x 18 cm tot 24 x 30 cm. Op de achterkant naam en adres van de maker vermeldend Reeuwijk Bmg, Zoutmansweg 18-20,1?01829-3377 Waddinxveen schreef in oktober 1978 de 21.000ste inwoner in en in augustus 1972 de 20.000ste. In de ja ren zestig was de verwelkoming van telkens een nieuwe groep van 1.000 inwoners zeer gereleld aan de orde, zo maakt deze grafiek van de bevol kingsaanwas in Waddinxveen tussen 1 januari 1961 (11.149 inwoners) en 1 januari 1984 (21.769 inwoners) dui delijk. Het geboorteoverschot in Zuid- Holland was net zoals in 1982 onge veer 10.000 personen, terwijl het vertrekoverschot naar overig Ne derland in 1983 met ongeveer 2.200 personen iets hoger lag. De vesti ging in Zuid-Holland vanuit het buitenland bedroeg ongeveer 1.000 personen. In ongeveer 26 procent van de Zuidhollandse gemeenten is in 1983 het inwonertal afgenomen. Tot deze groep behoren vijf van de twaalf gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, waaronder Den Haag en Rotterdam. De regio Zoe termeer en omgeving was met 3,6 procent het sterkst groeiende ge bied en Oud-Beijerland met zes procent de sterkst groeiende ge meente van de provincie Zuid-Hol land. Op Nieuwjaarsdag was het in ieder ge val zo dat Waddinxveen toen 70 inwo ners minder telde dan een jaar eerder. Dus 21.769 inwoners op 1 januari 1984 en 21.839 inwoners op 1 januari 1983. Maar de bouwactiviteiten tussen Pias weg en Beijerincklaan hebben voor goed aan deze inwonersdaling een einde gemaakt. Nu de huizenbouw daar in volle gang is hoeft niemand zich zorgen te maken óver de groei van dit Gouwe dorp, al zijn de forse groeitijden van we leer voorgoed voorbij. WADDINXVEEN - Met het oog op het zaterdag 8 september te houden open huis in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad houdt het bestuur van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen onder andere een fotowedstrijd met als thema ”De ouderen (65-plussers) in Waddinxveen”. Aan deze wedstrijd, met een inzendtermijn van 1 juni tot 15 augustus 1984,kan iedereen meedoen. Beroepsfotografen zijn van deel name uitgesloten. Mag de deelname voor iedereen open staan, men moet zich natuurlijk wel aan de voorwaarde houden van het thema: "Ouderen (65-plussers) in Waddinx veen”. Dus geen bejaarden in de Rot terdamse diergaarde Blijdorp of kui erend op de boulevard in één van onze kustplaatsen, maar alleen Waddinx veense bejaarden op de gevoelige plaat. De organiserende commissie acht het in verband met de persoonlijke levens sfeer van de betrokkenen wel noodza kelijk dat de voor dit doel gefotogra feerde inwoners instemmen met het doel waarom ze worden gekiekt, want de foto’s zullen tijdens de open dag in september tentoon worden gesteld in het Anne Frank-centrum. WADDINXVEEN In verband met de uitvoering van herbestratingswer- ken zal het gedeelte Jan Dorrekens- kade-Oost gelegen tussen de Julia- nastraat en de Alpherwetering gedu rende de periode van 4 juni 1984 tot en met 22 juni 1984 voor het door gaande verkeer zijn gesloten. In verband met de bouw van een voet-/fietsbrug over de onlangs aldaar gegraven singel zullen de Fazantdreef en de Gerstakker t.p.v. deze te ma ken brug gedurende de periode van 12 juni 1984 t/m 29 juni 1984 voor alle verkeer inclusief voetgangers zijn gesloten. - lil i - Foto’s voor de fotowedstrijd moeten met vermelding ’’Fotowedstrijd” in de linkerbovenhoek van de envelop wor den gestuurd aan het Dienstverle ningscentrum Anne Frank. Jan van Bij nenpad 1, 2742 VS Waddinxveen. Na de te houden tentoonstelling krijgen de eigenaren hun foto’s weer terug op dins dag 11 september tussen 16.00-17.00 uur en tussen 19.00-20.00 uur in het AF- centrum. De Waddinxveense 'Dolly Dots”. Van links naar rechts Astrid Overesuit de Amalia van Solmsstraat, Elly Monster uit de Vondellaan, Gina Wilde boer uit het Neptunespad, Nancy van der Weide uit de Amalia van Solms straat en Lydia Noordermeer uit de Fortunalaan. Op de foto ontbreekt Tes sa van Koppen uit de Apollolaan. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen de navolgende wijzigingen in de vuil nisophaaldienst plaatsvinden: *De dienst op donderdag 31 mei 1984 (Hemelvaartsdag) - wijk III (Vondelwijk, Oranjewijk-noord) wordt uitgevoerd op vrijdag 1 juni 1984; *De dienst op maandag 11 juni 1984 (2e Pinksterdag) - wijk I (Groens waard I, Bomenwijk, Tuinbouwge bied, Dorpstraat e.o., Zuidplas) - wordt uigevoerd op dinsdag 12 juni 1984. (ZIE KABOUTERAOVERTENTIES) j r: - Bi A M DEH/J ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1