T. Ververs overleden Grootste winst voor de SGP, RPF en GPV Gemeente publiceert dikke nota over werk Uitslag van verkiezing Europees Parlement COEN RIJTJES Prijzen, prijzen, prijzen Hangend boven Raadhuisplein Oud-Raadslid 82 jaar PvdA: Winst, CDA: Stabiel, VVD: Verlies Stevige arm om lokaal bedrijfsleven Grote order voor Mulder TWEEDE VERGADERING JEUGDGEMEENTERAAD Een boekenbon? P. Mulder kreeg 69 stemmen WADDINXVEEN - De enige Waddinxveense kandidaat waarop vorige week donderdag voor de tweede editie van de Europese verkiezingen kon worden gestemd, Peter Mulder, kreeg 69 stemmen. De aan de leplaan wonende Goudse Drie- star-directeur stond op de 28e plaats op de gezamenlijke lijst van SGP, RPF en GPV. Zelf is hij afkomstig uit SGP-kring. Van de 256 kandidaten op 9 lijsten verwierf de eerste man van het CDA/Europese Volks partij, Bouke Beumer uit het Groningse Haren, de meeste stemmen. De christen-demo- craat kreeg er uit Waddinx veen welgeteld 2.007. Directeur H. B. F. Glasbeek (38) verongelukt in Boskoop W’veen telt nu 149 stemmers op Centrum-Partij f Onafhankelijk Nieuwsblad windsurfcenfrWi 25j' terug voor uw oude zonnebril... Mi jggiek Mr.Opticien J.Grit GERT HUIZER Opmerkelijk ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Inzet t ';si 1 A ALS WIJ HET Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. 2226 2189 1868 189 1455 275 123 149 34 24,2 34,2 21,3 2,4 7,0 5,0 1,3 4,2 0,4 Nederland HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 ^4^.; jjg F.1 1 1 r V i L Donderdag 21 juni, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. WOENSDAG 20 JUNI 1984 40e JAARGANG - Nr. 1879 III De heer T. Ververs t. - het college N Partijen Totaal 8508 100 100 100 48,4 50,5 I BRILuIMhJ” pese zaak trok hier in ieder geval (opkomstpercentage 48,4 procent) Kiesgerechtigden Ongeldig Opkomst in 15046 60 56,9 Prov. Z-H ECHTE BAKKER In nog geen twee minuten slaagde hij erin zich los te maken, zodat hij onge deerd weer op de begane grond terug kon keren. Deze act vormde het slot van zijn optreden dat door een massaal pu bliek werd gadegeslagen. Onze foto graaf Sjaak Noteboom was naar het dak van het gemeentehuis gegaan om vanaf die plaats alles op de gevoelige plaat vast te leggen, waarbij hij ook aandacht besteedde aan de omgeving. Magnifie ke plaatjes van een spektaculair gebeu ren in een heel vertrouwde Waddinx- veense omgeving. CDA PvdA VVD D’66 SGP/RPF/GPV*) CPN/GPN/PPR/PSP**) Europese Groenen Centrum Partij God Met Ons Overigen***) 30,0 33,7 18,9 2,3 5,2 5,6 1,3 2,6 0,4 NIET SEIZOENGEBONDEN Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Reeuwijk-Brug, Zoutmansweg 18-20, ZTÜ1829-3377 Weekblad voor Waddinxveen lijk bevindt in de oudere wijken en dan met name in een deel van het Centrum en Oost. In de andere wijken (Zuid, Oranjewijk, Vondelwijk en Groens- waarden) bedraagt het aantal stemmers op de Centrum Partij bijna de helft in vergelijking met een deel van het Cen trum en Oost. Bodegraven. Om de tweede en derde plaats moest apart worden gestreden omdat beiden gelijk waren geëindigd. De door sport- en fitnesscentrum Dèn Edel deskundig geleide krachtmeting trok 15 deelnemers. Het spektakel op het Raadhuisplein nam twee uur in be slag. Onder het motto "De Peugeot 205 kan je om een boodschap sturen” organi seerde autobedrijf Boonstoppel BV een wedstrijd in het raden naar het bedrag van een groot aantal kruidenierswaren. Op het Brugfestijn '84 moest men soms zoeken naar de Peugeot 205 vanwege de grote mensenmassa die erom heen stond. WADDINXVEEN Meer dan 200 pagina’s telt de dinsdagmiddag in het gemeentehuis gepresenteerde concept-nota Werkgelegen heidsbeleid (met bijlage) van het college van B. en W-. Foto De Rooy wordt Mieke Monkel een gratis rij-opleiding aangeboden door Succes Mimpen. Er werden 8.500 kaarten ingeleverd, waarvan er 18 mensen het dichtst bij het juiste bedrag, 173,07, waren. Zij raadden namelijk 173,-. Na loting door Gijs Kraijesteijn, voorzitter van het winkelcentrum Brug, kwam de 12- jarige Irene-Akkerhuis van de Mozart- laan uit de bus, als prijswinnares. deze partijen van 12,2% via 16,8% (ver kiezingen voor de Provinciale Staten in 1982) naar de genoemde 17,1%. Dat is in vergelijking met de in 1982 gehouden v<->kie«imcn voor de Tweede Kamer een stijging van ruim 3 procent. Bij vergelijking met de verkiezingsuit slag in 1982 (Tweede Kamer) leed de VVD een verlies van 4,5%; de hoogste teruggang werd geboekt in wijk Zuid (- 6,3%), het laagste was het verlies in de Groenswaarden (-3,3%). De grootste winst ging naar lijst 5 (SGP, RPF, GPV) met 3.1% gemiddeld en per wijk variërende van 2 tot 4%; een winst die beslist niet alleen maar kan worden toegeschreven aan een trouwere op komst van deze categorie kiezers. De PvdA boekte in alle districten een winst, variërend van 1,4% tot 3,7% en gemiddeld 2,3%ongeveer gelijke tred houdende met de teruggang bij D'66 (- 2,6%). Het CDA bleef vrijwel stabiel. Enige winst in "Zuid” werd weer teniet gedaan door wat teruggang in "oud- west". Per saldo een stemmen-winst van een half procent. De overige parti jen boekten gezamenlijk een winst van 1%. De omvangrijke nota, waarin een ste vige arm om de schouder van het plaatselijke bedrijfsleven wordt ge- De opmerkelijkste winnaar van de Waddinxveense verkiezingen vormt de combinatie SGP/RPF/GPV. Deze be haalde een stemmenpercentage van 17,1. Afgezien van de gemeenteraads verkiezingen, want dan kan mede ge stemd worden op de belangrijke plaat selijke groepering van de Hervormde Kiesvereniging, groeide de aanhang van Zie onze advertentie elders in dit blad. WADDINXVEEN - Na een tra gisch verkeersongeval op de rond weg in het Belgische Antwerpen is zondag overleden de heer H.B.F. Glasbeek, directeur van Glasbeek Finish BV aan de Noordkade in Waddinxveen. De heer Glasbeek, die 38 jaar is geworden, laat een vrouw en twee kinderen achter. Hij wordt donderdagmiddag in zijn woonplaats Groot-Ammers begra ven. Hendrik Beert Frits Glasbeek, bij veel Waddinxveners bekend als "Dop”, was een geliefd directeur. Zijn inzet. wils kracht en ijver worden door zo wel de medewerkers van zijn bedrijf in Waddinxveen als van de sinds 1960 be staande vestiging van Glasbeek Finish BV in het Drentse Beilen geroemd. Mede onder leiding van de heer Glas- bèek groeide het bedrijf aan de Noord kade, dat is ontstaan uit een in 1909 op het "oude dorp" gestichte smidse, aan zienlijk. Werden toen paarden beslagen en kachels gerepareerd, nu worden al lerlei activiteiten ontwikkeld op spuit- technisch terrein, zoals de fabricage van eigen compressoren, droge verfspuitca- bines en ovens. De huidige directeur diende het bedrijf, van zijn vader en grootvader, dat in 1972 werd omgezet in een BV, eerst als sales manager. EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 cent) op deze partij met zeer twijfelach tige denkbeelden stemden. houdingsgewijs hoog opleidingsni veau. In de regio zijn niet alleen de middelbare, maar ook de semi-hoger en hogeropgeleide categorie over vertegenwoordigd. BOSKOOP - NV Mulder te Boskoop ontving van het G.E.B. te Rotterdam een order ter waarde van 20 miljoen voor de levering van transportbandin- stallaties. Op dit gebied is genoemde opdracht qua omzet de grootste, die ooit in Nederland werd verstrekt en ze omvat 90 manjaren werk. De installaties, waarin de langste tran sportband van ons land wordt verwerkt, zijn bestemd om over een afstand van ruim 4 kilometer kolen te vervoeren naar de electriciteitscentrale op de Maasvlakte. N.V. Mulder, die op het gebied van transportbandinstallaties voor onder andere grind, erts en kolen over speci alistische kennis beschikt, zal de order eind 1986 opleveren. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) 26,2 25,7 22,(G 2,2 17,1 3,2 1,4 1,8 0,4 Wie kijkt hoe er vorige week in de Wad dinxveense wijken is gestemd - zie el ders in dit Weekblad voor Waddinx veen - zal het opvallen dat de aanhang van de Centrum Partij zich voorname- ■WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn vorige week donderdag bijna 6 van de 10 kiezers hun stem gaan uitbrengen voor het Europees Parlement. Natuurlijk staat deze opkomst van 56,9 procent in geen vergelijking met het percentage dat meestal in dit Gouwedorp naar de stembus pleegt te gaan (86,2 procent bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1982 en 71,9 pro cent bij de gemeenteraadsverkiezingen in hetzelfde jaar). maar de Euro- meer belangstelling dan in de provincie en landelijk (50,5 procent). Plaatselijk behoren ook de PvdA en het CDA tot de winnaars in vergelijking met de in 1982 gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de laatste vijf jaar hebben alleen de Waddinx veense socialisten groëi kunnen be werkstelligen, want het CDA is bijvoor beeld ten opzichte van de verkiezingen - voor het Europees Parlement in 1979 gedaald van 32,6% naar 26,2%. In die periode groeide de PvdA van 23,4 naar 25,7. procent. Toch blijft de PvdA in Waddinxveen de tweede partij en het CDA de eerste, al wordt het verschil tussen de socialisten en de christen-democraten steeds klei ner. Bij de vorige week gehouden ver kiezingen bedroeg deze nog maar een half procent. Verlies ten opzichte van de twee jaar geleden gehouden Tweede-Kamerverkiezing was er voor de VVD, die overigens ten opzichte van de in 1979 gehouden stemming voor het. Europees Parlement ruim 3 procent groeide. Maar de liberalen zijn nu aan de verliezende hand. WADDINXVEEN Op 82-jarige leeftijd is dinsdag overleden het oud-gemeenteraadslid T. Ververs. De aan de Peter Zuidlaan ge woond hebbende Waddinxvener, die een grote bekendheid genoot, wordt zaterdagmorgen na een rouwdienst in de Remonstrantse Kerk begraven op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan. Teunis Ververs, drager van de gou- den-ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau wegens zijn vele werkzaamheden en goede dien sten voor de samenleving, mocht zich in februari van dit jaar - samen met zijn nu alleen achterblijvende echt genote en hun kinderen en kleinkin deren- nog verheugen in een bijzon der grote belangstelling in verband met het 60-jarig huwelijksfeest. Op de in Party Home van zoon Teun gehouden massaal bezochte receptie bleek weer eens welke belangrijke rol de gepensioneerde rijksambtenaar in de Waddinxveense samenleving heeft gespeeld. Zo fungeerde de heer Ververs, die ook PvdA-raadslid is geweest, als lijsttrekker van de Vere niging Gemeentebelangen (die des tijds twee zetels had, maar in 1974 uit de raad verdween) en was hij als bestuurslid van de woningbouwvere niging Waddinxveen promotor van de sociale woningbouw in ons dorp. WADDINXVEEN - Waddinxveen telt sinds de vorige week donderdag gehou den verkiezingen voor het Europees Parlement 149 stemmen (1,8 procent) op de Centrum Partij (CP). Dat zijn er procentueel drie keer zoveel als bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1982 toen 78 Waddinxveners (0.6 pro- legd om de bestaande en nieuwe werkgelegenheid, zowel betaald als onbetaald, zo min mogelijk beperkin gen op te leggen, is tot stand geko men middels een werkgroep onder leiding van drs. M. Kraaijestein (PvdA), wethoudem economische zaken en werkgelegenheid van de ge meente Waddinxveen. In deze werkgroep had ook een ver tegenwoordiger van Economisch Technologisch Instituut voor Zuid- Holland zitting. De nota gaat uitge breid in op de produktiestruktuur en het produktiemilieu in deze ge meente eri geeft het in de toekomst te voeren beleid aan. De nota, die nog door diverse raads- en gemeentelijke commissies bespro ken zal gaan worden en uiteindelijk in de in september te houden ge meenteraadsvergadering zal worden vastgesteld, geeft aan dat er in Wad dinxveen ruim 1.000 bedrijven zijn gevestigd waar 6.000 mensen werken. De grootste plaatselijke werkgevers zijn NKF Kabel BV, Rehorst Bouw’ BV, Baas Kabelwerken en Westne- derland. Overigens heeft de gemeente zelf (inclusief onderwijs) 253 werk nemers. Op de foto's van Foto De Rooy wordt Mieke Monkel een gratis rij-opleiding aangeboden door Succes Minipen, staat A jax-linkerspits Robbie de Wit in de stand van Massa Sport en krijgt Irene A kkerhuis een prijs van de heer De Rooij van Boonstoppel BV. WADDINXVEEN - Het vrijdag en za terdag gehouden Brugfestijn '84 stond ook in het teken van heel wat wedstrij den, die door de stanhouders waren ge organiseerd. Weer anderen probeerden met bijzondere aanbiedingen en attrac ties de aandacht van het publiek te trek ken. Om met het laatste te beginnen. Massa Sport van de leplaan had in de stand aanwezig Robbie de Wit, de kers verse linkerspits van de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Hij deelde daar hon derden handtekeningen uit. Op de foto staat hij met zijn vriendin Soraya en jAjax-supporter Jan Tol. Auto-motorrijschool Succes Mimpen van de Oranjelaan trok uit de aanmel dingen voor de opleiding tot het rijexa men de kandidaat-leerlinge Mieke Monkel (17) van de Oranjelaan 38. Zij mag gratis haar rijbewijs halen. De wedstrijd om de titel Sterkste man van ’t Hollands Hart is gewonnen door Frans van Vliet van de' Ringvaartsingel. Tweede werd Rob Tol uit Alphen aan den Rijn en derde Kees Hulscher uit Naast de politiek en de woningbouw zette de heer Ververs zich ook in voor de zondagsschool, de dansvere- niging, de amateurtoneelclub Tot Ons Genoegen, de postharmonie, het Oranjecomité, de ijsclub Nooit Ge dacht, Volksonderwijs en het Sport - weekcomité. Ook zat hij in het be stuur van de Remonstrantse Kerk. De heer Ververs verzette ondanks zijn zwakke gezondheid (hij lag tien tallen malen in het ziekenhuis), en die hem nu op een laatste ziekbed deed komen, zeer veel werk voor de gemeenschap in het algemeen en al- lerlci mensen in het bijzonder. Hij ontzag daarbij zichzelf niet. Waddinxveen Stemmen De Belg Joe Alcatraz hangend boven het Raadhuisplein, gadegeslagen door een massed publiek dat het tweedaagse Brugfestijn '84 bevolkte. (Fo to's: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Aan het slot van de eerste dag van het Brugfestijn '84 hing de Belgische ontsnappingskunst- enaar Joe Alcatraz vrijdagavond 25 me ter hoog boven het Raadhuisplein. Door een kraan van Joop Kruisinga uit Gouda was hij in een dwangbuis om hoog gehesen aan een brandend touw. De Waddinxveense beroepsbevolking telde in 1981 zo’n 8.300 personen, 2.300 meer dus dan de eerderge noemde 6.000 arbeidsplaatsen, waar van er bovendien zo’n 2.000 door werkforensen worden bezet. Een ge deelte van de beroepsbevolking moet derhalve pendelen. Het laatst beken de cijfer over deze woonforensen da teert van 1978: 2.300. Bijna de helft pendelt op Rotterdam (19 procent) en Den Haag,(27 procent). Hun aan tal is waarschijnlijk nog (flink) toege nomen. De deelnemingspercentages (percen tage van de bevolking van 15-64 jaar dat werkt of werkloos is) voor man nen zijn aan de hoge, en die van vrouwen aan de lage kant. Verschil lende oorzaken spelen hier een rol. Waarschijnlijk een nog wat traditio nele rolverdeling, verder de gezins fase (jonge kinderen) en de aard van de beschikbare werkgelegenheid (‘grote’ industriële sector, ‘kleine’ dienstensector’. De beroepsbevolking heeft verder waarschijnlijk een ver- I 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1