Verkeersdrukte door hete lucht-ballonnen Vrij dag sponsor zwemmen LTO levert eerste w K Provincie stopt met knagen aan grenzen van gemeente W’veen Beperk ontslagen bij NKF bankwerkster” (17) af Brandbrief van college van B. en W. 95 Op zaterdagavond om tien uur! Vloer van Immarïuëlkerk deels ingezakt VERGADERING GEMEENTERAAD Nieuw voorstel voor gemeentelijke herindeling Carolien Boom slaagde voor mechanische technieken Nieuwsblad Onafhankelijk 99 r DE 39,50 MASSASPORT leplaan 81-83, Waddinxveen 01828-19448 donderdag-koopavond 35, SSh Andere kijk op de Tour de France. Koster (es) GERT HUIZER Nieuwe en oude Aardappelen te koop. Ook Bloemkool en Aardbeien uit eigen tuin. C. VANBERKEL Noordeinde 102 - Waddinxveen |ggj< Mr. Opticien J.Grit brl*tjn” J O ”HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS Enorme partij Opnieuw partij 1 Partij ALS WIJ HET fl GOUWE SPORTSCHOENEN in de maten 38 t/m 47 PRIJSKNALLER 69,50 2 paar: 125,- NIEUWE AARDAPPELEN DORÉ A. DE JONG LUCHTBEDDEN freetime PRIJSKNALLER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 SLAAPZAKKEN vulling poly-acryl, deelbare rits PRIJSKNALLER B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. '.''-•ri' Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 4 juli 1984, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. 40e JAARGANG - Nr. 1881 N I o o Deze zocht Door die ontslagen neemt de werkloos heid in Waddinxveen in twee jaar tijd over dezecategorie in landelijke kran ten leest en op de televisie ziet. sen te creëren. Waddinxveen denkt ook aan de opzet van een regionaal onder- nemersinstituut met hulp van N.K.F. en Philips. Vervolgens stelt Waddinxveen Philips voor om de plaats uit te kiezen als plaats voor een van haar nieuwe vestigingen. Bovendien vraagt Waddinxveen om een centrum op te richten voor de tijdelijke opvang van het personeel. De tekst van de volledige brief van B. en W. aan de N.K.F.-directie staat elders in dit Weekblad voor Waddinxveen in tegraal afgedrukt. Zie onze advertentie elders in dit blad. Reeuwijk jou- het noorden. Alleen deel van de Polder Achterof Deze aanbieding alleen geldig voor: Donderdag 4 juli Vrijdag 5 juli Zaterdag 6 juli De hervormde Immanuëlkerkgemeen- te is nog steeds op zoek naar een koste res). Gezocht wordt iemand in de leef tijd 30 tot 50 jaar, met enige huishoude lijke ervaring, voor ca. 13 dagen (100 uur) in de maand, die betaald wordt overeenkomstig de richtlijnen voor kos- teis Noordeinde 150, Boskoop Tel. 01727-7216 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen 5-baans, gerubberd textiel met kussen, 198-74 cm. Doré en Bintje LjdNBM WOENSDAG 4 JULI 1984 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORAN/ELAAN9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 «B Carolien Boom is één van de 108 ge slaagden die de Koningin Wilhelmina- school dit schooljaar telt. Voor het MA- VO-diploma slaagde 98 procent en voor het LTO-diploma 94 procent. Directeur J. Willemstein sprak leerlin gen en ouders toe, alvorens de geslaag den en hun vaders en moeders zich met de leerkrachten van hun zoon of doch ter naar de klas begaven. De heer Willemstein benadrukte in zijn toespraak de positieve kanten van de jeugd, als tegenhanger van wat men de Abraham Kroesweg niet gemeente rile en Aandacht voor hete lucht-ballonnen boven Waddinxveen. Op de bovenste foto passeert er één vlak bij het Waddinxveense gemeentehuis. De andere ballon trekt de aandacht bij de op- en afritten naar de rijksweg 12 (Den Haag-Utrecht), vlak bij het Gouwe-aquaduct. (Foto’s: Sjaak Noteboom. Naast dit zwemfestijn vinden er tal van aktiviteiten plaats rondom het bad, die het ook voor toeschouwers zeer aantrekkelijk maken. Het spreekt voor zich dat zowel het Comité Bejaardenreis Waddinxveen als De Gouwe rekenen op een zeer grote opkomst en veel sponsors. toe tot 28 procent. De gemeente doet een beroep op de ’’maatschappelijke verantwoordelijkheid” van de N.K.F.- groep en doet voorstellen om samen compenserende maatregelen te treffen. Het gemeentebestuur vraagt de N.K.F.-directie al zijn invloed aan te wenden om de aangekondigde ontsla gen te beperken en bij Philips te be werkstelligen, dat het af te vloeien pers oneel intern bij het Philips-concern wordt overgeplaatst. Verder zouden de gemeente, N.K.F. en Philips samen een startersproject kun nen opzetten om nieuwe arbeidsplaat- sponsors kunnen worden ge in de familie, de kennissen kring, buren of bijvoorbeeld in de werksfeer. Het bedrag dat de deelne- mer/deelneemster na afloop van de sponsor(s) ontvangt dient te worden afgedragen aan het organisatie-comi- té, die het op haar beurt weer af draagt aan de commissie bejaarden reis en De Gouwe. 1994. Ook is door Waddinxveen af gewezen de voorgestelde grenscorrec tie met Boskoop. Waddinxveen is van mening, dat realisering van de Bos- koopse bouwlokatie in de polder Achterof geen doorgang dient te vin den en vindt bovendien overgang van dit gebied naar Boskoop bijzonder voorbarig nu GS zelf in de nota met hun voorlopig standpunt toegeven dat er op dit moment geen duidelijk heid is over het al dan niet realiseren van deze bouwlokatie. Verder wees Waddinxveen de voorge stelde overgan van ‘t Weegje en de Wilhelminakade/Broekhuizen naar Gouda af, onder andere omdat dit gebied bijzonder excentrisch gele gen is ten opzichte van Gouda en w’as het ten aanzien van de grenscorrectie met Moordrecht van mening, dat de zuidgrens van Waddinxveen moet sa menvallen met de spoorlijn Den Haag-Gouda. De voorgestelde grens correctie met de huidige gemeente Moerkapelle c.q. de voorgestelde ge meente Moerkapelle/Zevenhuizen is dan ook al afgewezen door Waddinx veen. het buitenbad van het sportpark ‘De Sniep’ te zwemmen. Iedere deelne mer/deelneemster moet één of meer dere sponsors zien te vinden, die per gezwommen baan (tot een maximum van 15 banen), een bedrag inzet. WADDINXVEEN Aan de gemeentegrenzen van Waddinxveen wordt een heel stuk minder geknaagd dan vorig jaar zomer nog de bedoeling was, zo blijkt uit het voorstel van het college van Gede puteerde Staten van Zuid-Holland voor wat betreft de gemeente lijke herindeling van noord-oostelijk en midden Zuid-Holland. Waddinxveen behoudt‘t Weegje en de woon- en bedrijfsbebou- wing aan de Wilhelminakade, krijgt van Moordrecht het woongebiedje Akkeroord (ten zuiden van de Zuidelijke Dwars weg, raakt het tuinbouwgebied aan kwijt aan de nieuwe r Zevenhuizen-Moerkapel ziet een logischer gemeente grens met Boskoop en F gerealiseerd langs de Henegi werweg in het noorden. Alle een u1- (waar nu onder meer het streek- vervoersbedrijf Westnederland is te vinden en de sportvelden van Floreant) gaat over in Boskoop- se handen. WADDINXVEEN - De hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrix- laan is geconfronteerd met een ingezak te vloer naast het orgel, zo bleek na de kerkdienst van zondag voor een week. Bij inspectie onder de vloer werd gecon stateerd dat de daar aanwezige draag constructie in hout ernstig door zw'am was aangetast. De oorzaak is wellicht de gebrekkige ventilatie onder de vloe in dit deel van de kerk. Het resterende deel van de kerkvloer wordt overigens ondersteund door een betonconstruc tie In verband met de geconstateerde scha de zal dit deel van de kerk gedurende enige tijd niet gebruikt kunnen worden met uitzondering van het gebruik van het orgel. Voor de kerk zal deze onver wachte schade aanzienlijke financiële kosten met zich brengen. Zowel vanwege de zitplaatsen als de zorg om de kwaliteit van het orgel ma ken het noodzakelijk dat de ondersteu nende houtconstructie op korte termijn wordt vervangen. Bovendien zullen ventilatiegaten moeten worden bijge maakt. Voor één en ander w'erd reeds contact opgenomen met de aannemer. WADDINXVEEN - Ongeveer de helft van de in totaal 25 bemande hete lucht- ballonnen die zaterdagavond omtsreeks tien uur Waddinxveen passeerde trok de belangstelling van een groot aantal inwoners. Op trottoirs en in straten van alle woonwijken stonden honderden mensen, die daarvoor hun huis waren uitgekomen, omhoog te ijken naar het fascinerende schouwspel in de lucht. De ballonvaarders leken speciaal zeer laag over Waddinxveen te willen gaan. Zij zorgden voor een behoorlijke ver keersdrukte. Op de Juliana van Stolber- glaan was het met fietsers even druk als op een gewone werkdag als de scholen beginnen. Gevaarlijke situaties ont stonden doordat vaak omhoog werd ge keken. De Kerkweg-Oost werd gekenmerkt door een file tot aan het hoofdkantoor van de Rabobank Waddinxveen. Op de hefbrug over de Gouwe zag het op een gegeven moment zwart van de fietsers, dat een vergelijking met de gebruikelij ke spitsuurdrukte ’s morgens en ’s vonds best gemaakt kon worden. Maar het was zaterdagavond omstreeks tien uur. Enkele van de hete luchtballonnen zijn in het Waddinxveense neergestreken, terwijl de rest pas in de Krimpener- waard vaste voet onde de grond kreeg, daarbij ook gadegeslagen door tiental len Waddinxveners, die de auto hadden gepakt en de ballonnen waren gevolgd. De 25 hete lucht-ballonnen waren eer der op de avond in Leiden opgestegen in het kader van de 34ste lustrumviering van de Leidse studentenvereniging Mi nerva. In haar studententijd was konin gin Beatrix lid van de. Vereniging van Vrouwelijke Studenten Leiden (WSL). Ze opende dan ook in een bomvolle Pieterskerk in de sleutelstad de 34ste lustrumviering. Schooldirecteur J. Willemstein reikt Carolien Boom haar LTO-diploma uit. Schoolbestuursvoorzitter C. D. de Hek bood haar het boek ’’Recht door zee” van Sipke van der Land aan. (Foto: Sjaak Noteboom). (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN - Het gemeentebe stuur van Waddinxveen vraagt in een vorige week woensdag verstuurde brandbrief aan de Rijswijkse directie van Philips-dochter N.K.F. Kabel BV aan de Noordkade de ontslagen in de vestiging in Waddinxveen te beperken en het personeel zoveel mogelijk over te plaatsen. Bij de kabelfabrieken moeten volgens de plannen volgend jaar 130 mensen gedwongen afvloeien en het jaar daarop nog eens 70. WADDINXVEEN - De LTO-afdeling van de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO "Koningin Wilhel mina" aan de Sniepweg heeft voor het eerst een diploma kunnen uitreiken aan een meisje. Dat gebeurde maandagavond in de aula van de school in aanwezigheid van zo’n 350 leerlingen en hun ouders. De geluk kige was de 17-jarige Carolien Boom van de Van Maerlantstraat 20. Zij was geslaagd voor het examen machine bankwerker. WADDINXVEEN Op vrijdag 6 juli houdt de GouwePluscommis- sie, samengesteld uit bestuur en leden van de Waddinxveense zwem- en waterpoloclub De Gouwe opnieuw een sponsor-zwemac- tie in het openluchtzwembad. De opbrengst van deze activiteit (die door vrijwilligers en praktisch geheel zonder kosten wordt opge zet) komt ten gunste van het Comité Bejaardenreis Waddinxveen en van faciliteiten voor de jeugd van ‘De Gouwe’. Het sponsor-zwemmen wordt georga niseerd op: vrijdag 6 juli van 17.30 tot 20.00 uur. Gestart kan worden tot 19.00 uur. Iedereen krijgt op de ze avond de kans om binnen een be paalde tijdslimiet een aantal banen in Met de nieuw getrokken gemeente grenzen, waardoor erg veel bij het oude blijft, heeft het gemeentebe stuur succes geboekt met de felle protesten, die vanuit het gemeente huis tegen het knagen aan Waddinx veen zijn geuit. Er is duidelijk geluis terd naar Waddinxveen, ook al zegt de provincie nu dat - bijvoorbeeld - het wijzigen van de gemeentegrens in het gebied van de Abraham Kroes weg slechts een ‘discussiepunt’ zou zijn geweest. Van het begin af aan heeft Waddinx veen de door het dagelijks bestuur van de provincie voorgestelde grens correcties in het algemeen afgewezen, omdat Waddinxveen daardoor 16 procent van haar grondgebied zal kwijtraken, hetgeen een bijzonder groot structureel nadeel oplevert, op lopend tot f 487.000,- per jaar in ■M» W R DE1^ ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1