Commissaris mr. S. Patijn is ’n enthousiast heier Handwerk- lerares nam afscheid PRETTIGE VAKANTIE Rabobank O Van Amerongen WADDINXVEEN/GOUDA - Blij kens een wijziging in het handelsregis- ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is M. Grootendorst-van Amerongen te Bos‘ koop benoemd tot directrice van G. J. van Amerongen Beleggingen Bv, Wad dinxveen, met als vestigingsplaats Gou da. Voormalig Boonstoppel- terrein niet verontreinigd Musical van derdeklassers Klaas de Vries Expositie over gouden spoorlijn Vorige week actief in Zuidplas Onafhankelijk Nieuwsblad 1 J. VAN DER MAAS Onbezorgd op vakantie? Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. J NIEUWE AARDAPPELEN Doré’s en UIEN GERTHUIZER Geluidhinder •SS.) Percentages Lz/r Scholen ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS »r WOENSDAG 18 JULI 1984 40e JAARGANG - Nr. 1883 dinxveen (68 woningen) - In een zonnig Waddinxveen ontvangt burgemeester C. M. van der Linden Zuidhollands commissaris der Konin- Mevrouw E. -Hofman tijdens haar afscheidsreceptie in De Hoeksteen. ALS WIJ HET zijn allereerste paal. DE^ ECHTE BAKKER -"5 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 (Foto: Sjaak Noteboom). F’**» Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. geld en goede raad WADDINXVEEN Een enthousiaste commissaris der Koningin, mr. S. Patijn, heeft vorige week donderdagmorgen op uitnodiging van het gemeentebestuur van Waddinxveen en de woningbouwver eniging Waddinxveen, zijn eerste eerste paal geslagen als startsein voor de bouw van 68 meergezinswoningen in de sociale sector in de Wijk Zuidplas. Met deze daad verrichtte hij tevens zijn eerste of ficiële handeling in Midden-Holland. /aa - Vtli aanbouw. WADDINXVEEN Waddinxveen bouwt jaarlijks 180 woningen, waarvan er 165 per jaar in de woönwijk Zuidplas worden neerge zet. Totdat de achterstand in het aantal te bouwen woningen is m- gehaald mag Waddinxveen overigens 360 woningen per jaar bou wen. Woningbouwprojecten waarmee nog dit jaar wordt begonnen in Zuidplas zijn: een cirkelflat, bestaande uit 52 premie-huurwo- ningen; 52 vnje sector koopwoningen van het Bouwfonds Neder landse gemeenten en de eerste 50 premie C koopwoningen van een complex van 222 woningen van het Philips Pensioenfonds. Met de bouw van een wooncomplex van de woningbouwvereniging Wad dinxveen (68 woningen) is vorige week gestart. In de nieuwe wijk Zuidplas staan thans ongeveer 350 woningen die voor het meren deel reeds zijn betrokken. Momenteel zijn circa 75 woningen in (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) gin mr. S. Patijn. Beiden poseerden op de trappen van het gemeentehuis. St R Weekblad voor Waddinxveen In Zuidplas staan Noordeinde 142 - Tel. 01727-4206 Zuidhollands commissaris der Koningin mr. S. Patijn slaat in Zuidplas Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen 2.350 woningen zullen er nabij het centrum 90 a 110 als bejaardenwo ning worden uitgevoerd als deel van de 30 procent kleine woningen die gepland zijn. De wijk zal bovendien plaats bieden aan woonruimten voor gehandicapten en minder validen; daarnaast is er ruimte gereserveerd voor een tweetal gezinsvervangende tehuizen. w'. i Het bestaande sportveldencomplex zal niet worden bebouwd, zodat dit complex voor de bewoners van Zuid plas op gunstig gelegen afstand beschikbaar blijft. Aan de Piasweg zijde van het plan is over een strook ter breedte van 75 m. de bewoning ‘verdund’ middels open bebouwing om de overgang naar het landelijke poldergebied ook visueel te onder steunen. In het plan is ruime aan dacht besteed aan de geluidhinder- problematiek in de vorm van geluids zones langs de hoofdwegen. Als andere speciale voorzieningen voor de wijk zijn te noemen: een ge luidswal langs en verkeerslichten op hoek van de IJsermanweg en de toe komstige Dreef zal het eerste gedeel te van de Wijk Zuidplas in grote lij nen afgerond zijn. In deze wijk, die in de 90-er jaren zal zijn volgebouwd, zullen circa 2.350 woningen ge bouwd worden. Van dit aantal zijn er thans ongeveer 350 reeds betrokken, terwijl er, buiten de 68 woningen van de Woningbouwvereniging Waddinx veen, momenteel nog een 75-tal in aanbouw zijn. Het plan omvat totaal ca. 2.350 wo ningen, verdeeld over: 35 procent woningwetwoningen, 60 procent pre- miewoningen (premiehuur-, premie A- en premie B-woningen), 5 procent vrije sectorbouw. Deze percentages zullen als gevolg van de van rijkswege beperkte midde len voor de gesubsidieerde bouw (zowel woningwet- als premie-bouw) nog wel bijgesteld moeten worden, zeker bij een looptijd van minimaal 10 jaar. Van het totaal aantal wonin gen mag ten hoogste 30 procent ge stapeld worden gebouwd. Gerekend wordt op een bouwproduktie van ca. 170 woningen per jaar. Dit houdt in, dat in de 90-er jaren de wijk zal zijn volgebouwd. Van de Voor mijn vakantie heb ik alles prima geregeld. Bij mijn eigen Rabobank. Peseta’s voor mijn verblijf in Spanje, wat franse francs voor de doorreis en reischeques als reserve. En niet te vergeten ’n goede reisverzekering. Bovendien past de Rabobank, voor ’n kleine vergoeding, op waardevolle spulletjes, die ik niet graag kwijt raak. Doe daarom zoals ik en regel alle vakantiezaken bij de Rabo bank. Altijd in de buurt, snel aan de beun. WADDINXVEEN - Na gedurende een reeks van jaren werkzaam te zijn ge weest als vakonderwijzeres handwer ken zal mevrouw E. Hofman uit Wad dinxveen met ingang van de komende cursus haar werkzaamheden beëindi gen. Mevrouw Hofman was werkzaam op de hervormde Rehobothschool (On derweg), de Eben Haëzerschool (Jan Dorrekenskade-Oost) en de protes- tants-christelijke Groen van Prinsteren school (Tollenslaan). Beide schoolbesturen boden haar een afscheidsreceptie aan op donderdag avond 5 juli van half zeven tot acht uur in gebouw De Hoeksteen aan de Es- doornlaan. Het was daar bijzonder druk. De handwerkonderwijzeres bleek geliefd te zijn bij leerlingen en oud-leer- lingen. Ze kreeg talrijke cadeaus aange boden. bouwd uit een aantal tweekamerwo ningen met een kale huurprijs van f 260,-- per maand. In deze vleugel lig gen de balkons en de galerij aan de tegenovergestelde zijde van die van de woningen in de twee andere woongebouwen. De woningen daar bestaan uit twee- en drie-kamereen- heden die bestemd zijn voor wat ou dere bewoners die een klein huishou den voeren. WADDINXVEEN - Het terrein van de voormalige verffabriek Boonstoppel en Co. aan de Zuidkade 207 in Waddinx veen is niet verontreinigd. Deze conclu sie trekt de projectgroep Waddinxveen- Zuidkade uit het nader onderzoek, waarbij watermonsters zijn onderzocht op vooral xyleen en terpentine. Beide stoffen bleken ’’niet waarneembaar aanwezig” te zijn. In de projectgroep he'ben, behalve de provinciale projectleider (als voorzit ter) zitting de gemeente, de eigenaar van de voormalige verffabriek en enke le omwonenden. De voormalige .verffabriek Boonstop pel en Co. is van 1965 tot 1978 in bedrijf geweest. Daarvóór was de fabriek aan de Wilhelminakade gevestigd: daar moest deze echter plaatsmaken vor het Gouwe-aquaduct. De projectgroep heeft het nader onder zoek nu afgesloten met de vaststelling dat het nemen van saneringsmaatrege len achterwege kan blijven. WADDINXVEEN Onder grote be langstelling van ouders, grootouders en overige familie heeft de derde klas van de openbare Klaas de Vries- school aan de Herman Heijermans- laan vorige week donderdag de mu sical “2000 zoveel” opgevoerd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door 2 oud-leerlingen. De leerlingen speelden een school klas in het jaar 2000 zoveel, die leefden op pillen en last hadden van een vermoeidheidsziekte. Deze ziekte werd uiteindelijk genezen door melk van de koe van opoe, waardoor de kinderen tijdens de schoolsportdag alle prijzen weghaalden. Na afloop van deze met veel enthou siasme gebrachte voorstelling werden de betreffende leerkrachten, oud-, leerlingen, hulp-moeders en niet te vergeten de “sterren” in de bloeme tjes gezet. WADDINXVEEN - In het Waddinxveense gemeentehuis is de heer F. Nieuwesteeg (tel. 14433, toestel 229) de plaat selijke contactpersoon voor een in Gouda te houden expositie in het kader van het 50 jarig bestaan van de spoorlijn Gou- da-Alphen aan den Rijn in ok tober van dit jaar. Ter gelegenheid van het feit dat op 6 oktober de spoorlijn Gou- da-Alphen a/d Rijn 50 jaar be staat, hebben de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Alphen a/d Rijn besloten om een tentoonstelling over de ze lijn te maken. Het is de be doeling dat deze expositie in de maand oktober op nader vast te stellen data in deze ge meenten wordt tentoongesteld. De archiefdienst van de ge meente Gouda, die deze ten toonstelling namens de vier be trokken gemeenten samenstelt, tracht een zo volledig mcigelijk beeld van de spoorlijn te geven; van de voorgeschiedenis - er is vele jaren over de wenselijk heid van de lijn gesproken -; van de aanleg en van de exploi tatie door de jaren heen. De gemeenten hebben zelf reeds het hun ter beschikking staan de materiaal voor de tentoon stelling ter beschikking gesteld. Ook het spoorwegmuseum, ge vestigd te Utrecht, heeft mede werking toegezegd. Daarnaast doen de initiatief- nemende gemeenten Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Al phen a/d Rijn een beroep op ieder die foto’s of ander docu mentatiemateriaal (mogelijk ook voorwerpen) over de spoorlijn ter" beschikking heeft, of zij deze tijdelijk in bruik leen voor de tentoonstelling willen afstaan. (Ten aanzien van het fotomateriaal is het de bedoeling dat daar reproducties van worden gemaakt, opdat het originele materiaal weer spoe dig aan de eigenaar kan wor den teruggegeven) meenteraad in 1976 aangewezen voor verdere woningbouw voor Waddinx veen en kon met de voorbereiding van het bestemmingsplan worden be gonnen. Voornamelijk als gevolg van verschil van inzicht over aantal en verdeling van de jaarlijks te bouwen woningen met de provinciale over heid en onduidelijkheid over de rea lisatie van het voormalige zoetwater- kanaal, kon pas op 17 december 1980 in de raad het bestemmingsplan Wijk Zuidplas 1980 worden vastge steld. Ondertussen werd door de gemeente o.a. een tweetal tuinders aangekocht; ongeveer 50 ha. weiland en akkerland waren in handen van in de bouw ge ïnteresseerde bedrijven gekomen. Aankoop van deze voor het plan no dige 50 ha. leverden geruime tijd stof voor discussies op die uiteindelijk in december 1982 resulteerden in een overeenstemming over aankoop en bouwaktiviteiten. Het gebouw is voorzien van een lift en alle woningen hebben een inpan dig balkon. De kale huurprijs van de driekamerwoningen bedraagt onge veer f 416,— per maand. In het ge bouw is een woning voor gehandicap ten ondergebracht. Het complex zal worden gebouwd door Bouwbedrijf Frans Vink en Zn. B.V. te Moordrecht, dat reeds eerder bouwprojecten in de sociale sfeer in Waddinxveen heeft gerealiseerd. Voor Bouwbedrijf Frans Vink en Zn. B.V. is sociale woningbouw de be langrijkste bouwsector binnen het be drijf. Met de bouw van het 68 meergezins woningen tellende flatgebouw op de Aan de hand van de structuurplan- studie werd de Zuidplas door de ge- Voorafgaand aan het slaan van de eerste paal werd de heer Patijn door burgemeester C.M; van der Linden in het gemeentehuis van Waddinxveen verwelkomd. Na een kort informeel gesprek met Burgemeester en Wet houders, ging men naar de heiloka- tie in Zuidplas om de officiële han deling te verrichten. Aansluitend aan het daarbij gebruikelijke vuurwerk werd in de nabij gelegen kantine van de voetbalvereniging ‘Waddinxveen’ een glas geheven op de start van het nieuwe woningbouwcomplex.; Het complex op de hoek van de IJsermanweg en de nog aan te leggen Dreef omvat meergezinswoningen die in opdracht van de Woningbouwvere niging Waddinxveen naar een ont werp van architectenbureau Rogge veen B.V. door bouwbedrijf Frans Vink en Zn. B.V. te Moordrecht ge bouwd zullen worden. De doelgroep waarvoor deze twee- en drie-kamer- wonjngen worden gebouwd, is zeer breed; de bouwwijze maakt het mo gelijk om zowel jongeren als ouderen in één woongebouw afzonderlijk te huisvesten. Met het oog op de jongerenhuisves ting is één vleugel van het uit drie delen bestaand flatgebouw opge- al 350 woningen de aansluitingen met de Beyerinck- laan en een rioolgemaal met perslei ding naar de nieuwe rioolwaterzuive ringsinstallatie. Tot slot kan niet onvermeld blijven, dat met de aanleg van een nieuwe wijk een bedrag gemoeid is ter groot te van f 60.000.000,- excl. b.t.w. De kavelprijzen voor woningbouw bedra gen f 17.650,- voor een ‘woningwet- kavel’; f 23.400,- voor de gemiddel de ‘premiekavel’ en f 60.000,- excl. b.t.w. voor de ‘vrije sektorkavel’. Op 8 maart 1983 werd door het voltalli ge college eigenhandig gestart met het bouwrijpmaken. Op 2 mei 1983 is met de bouw van woningen begon nen, waarbij dit belangrijke feit een bijzonder accent kreeg door het sa menvallen met het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. De handeling van het slaan van de eerste paal voor deze nieuwe wijk werd op deze dag ver richt door staatssecretaris mr. G.Ph. Brokx. Aan voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de wijk zijn er een 4-tal kleuter-basisscholen gepland, terwijl op sociaal-cultureel terrein verder ruimten zijn gereserveerd voor zaalgebruik door verenigingen, crèche en peuterspeelzaal, filiaal voor biblio theek en ook voor de mogelijke vesti ging van kerkelijke voorzieningen. De wijk Zuidplas zal een bescheiden winkelcentrum krijgen, voor met na me de dagelijkse levensbehoeften. Ook in een vestiging in de horeca- sektor en een bankfiliaal is voorzien. Tevens is er ruimte gecreëerd voor kleine ambachtelijke bedrijven en een garagebedrijf/servicestation, in die zónes die door het verkeer van de Beyerincklaan niet voor bewoning zijn te gebruiken. Diezelfde Beye rincklaan is één van de doorgaande wegen, waarop de hoofdontsluiting van de wijk aansluiting geeft. De hoofdontsluiting heeft een ringvor mig karakter, wat een gelijkmatige verdeling van het bestemmingsver keer als voordeel heeft. Ten behoeve van fietsters en wandelaars zijn er speciale routes opgenomen naar scho len en/of centrum-voorzieningen. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1