nTT® (Ol828-17994| Het Weekblad Onze hoofdredakteur is met vakantie PRETTIGE VAKANTIE Kleverige en afgevende substantie moeilijk van kleren en handen af te krijgen feliciteert Klaverjassen in De Bonkelaar Expositie over gouden spoorlijn Nieuwsblad Onafhankelijk r IS» V RIOOL CverstopttJ GROTE PARTIJ B-KEUS BANKSTELLEN EN KASTEN voor de HELFT VAN DE PRIJS Slaapkamerafdeling GEBR. BAKKER Rode draad HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS Werkgroep x. r WOENSDAG 25 JULI 1984 40e JAARGANG Nr. 1884 Uw televisiedokter S. ATTEMA Twee voorbeelden van vernielzucht in Waddinxveen. Een compleet verwoeste telefooncel in Waddinxveen-Zuid (St. Victorwijk) ALS WIJ HET Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Voor contact met de redactie gelieve overdag het telefoonnummer 01828-14788 te draaien. Wilhelminaplein. (Foto’s: Archief). GERTHUIZER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Waddinxveense gemeentebestuur heeft om de daken van scholen te beschermen: ‘natte op de randen van de daken en aan de bovenkant van de regen pijpen. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBËRGrPEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN een nieuw wapen verf’ Ah Hier gaat straks de voetpont varen als de hefbrug van een nieuw wegdek wordt voorzien. Sjaak Noteboom). en een herhaald omgeduwde verkeerszuil bij het Koningin Weekblad voor Waddinxveen 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Natte verf’ moet klimmende jeugd van schooldakenafhouden N varen liften Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. jfr.ot Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Noordkade 90, Waddinxveen UdNBM DE*^ (DY echte rbq BAKKER|b-U BRANDWEER Kosten gemaakt door het uitruk ken in verband met “fikkie-stoken” en door brand ontstane schade: f. 10.000,-. - WADDINXVEEN - Aan de Middelba re Technische School, Vakschool Schoonhoven, afdeling juweliers, is ge slaagd de Waddinxveense Aletta Heus. aan anderen (individueel én gemeen schap). Tijdens het project is moge lijk voor leerlingen om interviews af te nemen bij de gemeentelijke in stellingen zoals politie, brandweer en openbare werken, zodat zij de erva ringen en het leed van deze mensen met betrekking tot vandalisme kun nen horen. Immers één van de doel stellingen van dit project is o.a jon geren te confronteren met de tries te gevolgen van vandalisme. omleidingsborden al te zien geven. De provinciale hefbrug over de Gou we zal in de periode van 30 juli tot 17 augustus dus worden gerecon strueerd. Het houten brugdek is ver sleten en zal worden vervangen door een stalen dek. De vervangingsope- ratie zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 augustus. Het oude dek zal worden verwijderd en weggevaren naar de constructie- werkplaats Grimbergen BV in Alphen aan den Rijn. Het nieuwe brugdek zal daar worden opgeladen en vervolgens worden vervoerd naar de hefbrug. Het nieuwe dek zal op woensdag 8 augustus worden opgevijzeld en op zijn plaats gebracht. Tijdens de reconstructiewerkzaam- heden moeten het wegverkeer en het scheepvaartverkeer rekening houden met vertragingen en stremmingen. Het scheepvaartverkeer op de Gouwe zal van dinsdag 7 augustus 0.30 uur tot vrijdag 10 augustus 12.30 uurvol- ledig zijn gestremd. Tussen maandag 30 juli en dinsdag 7 augustus en tus sen vrijdag 10 en vrijdag 17 augus- Het college van Burgemeester en Wet houders maakte vorige week bekend op welke wijze gewerkt zou gaan worden aan de bescherming van de schooldaken. Volgens B. en W. wordt er jaarlijks aan de daken van de scho len veel schade toegebracht doordat kinderen zich hierop begeven. In een poging deze schade te beper ken is men overgegaan tot het bij de openbare Mr. A. de Roosschool aan de Wingerd en de Prof. Kohnstamm- school voor MAVO aan de Maurits- laan aanbrengen van een kleverige en afgevende substantie op de randen van de daken en aan de bovenkant van de regenpijpen. ‘Daar deze sub stantie moeilijk van kleren en handen is te verwijderen willen wij u hierbij nadrukkelijk van deze maatregel op de hoogte stellen’, aldus het college aan jong en oud. Het beschadigen van schooldaken is maar een onderdeel van het vandalis me in Waddinxveen, dat vorig jaar minimaal f 1'00.000,-- vergde. Bekend zijn de volgende schadebedragen, ver oorzaakt door vandalisme in 1983: De rode draad die door het project loopt is deze jongeren ervan te door dringen, dat vernielen leed toebrengt Zoals eerder bericht gaat er vijf da gen lang tussen een plek aan de "Nesse en de Henegouwerweg aan de over kant een pontje over de Gouwe va ren voor fietsers en voetgangers. Dit gaat gebeuren in de eerste volle week van augustus, omdat de uit 1936 stammende hefbrug voorzien gaat worden van een nieuw wegdek. En deze reconstructie geeft heel wat ver anderingen, zoals de inmiddels ge plaatste, maar nog afgedekte, oranje WADDINXVEEN - De wekelijkse klaverjasvonden in het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar gaan in de va kantiemaanden gewoon door. Iedere donderdagavond om 20.00 uur is er een gezellige klaverjasavönd. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 2,50, waarbij koffie-geld inbegrepen is. Voor 65-plussers is het inschrijfgeld slechts 1,25. In De Bonkelaar worden in de vakantiemaanden géén alcoholische dranken verkocht, maar er zijn behalve frisdranken ook heerlijke, frisse en pi kante alcohol-vrije cocktails verkrijg baar. Ter ondersteuning van de lessen kan ge bruik gemaakt worden van twee diase ries over vandalisme. In een van de di aseries zijn Waddinxveense situaties te herkennen (een gelijksoortige diaserie zoals in het vandalismeproject in 1981 is gebruikt) en andere is de serie ‘Gooi je eigen glazen in’ van het landelijk Bu reau Voorkoming Misdrijven. Deze handleiding bevat naast achtergrondin formatie ook de op dit- thema betrek king hebbende lesmodellen. In de le smodellen is getracht om per onderwerp zo concreet mogelijk het doel aan te ge ven waartoe de behandeling, bespre king of toepassing zou moeten leiden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het natuurlijk iedere onderwijzer/docent vrij staat om de aangegeven doelen naar eigen inzicht te verbreden, verengen of te wijzigen. Tevens kan, om een van de lessen met betrekking tot het vandali smeproject of het tonen van de diaseries te laten begeleiden, een beroep gedaan worden op een wachtmeester van de rijkspolitie. Van de werkgroep Jongerengedrag, die het nieuwe onderwijsproject heeft voorbereid, maken deel uit: mevrouw E. Feijen-Redegeld (politie), voorzit ter, mevrouw M. Roder (Samenwer kingsschool voor Havo-Atheneum), A. Kampen (prof. Kohnstamm-mavo), G. Voogd (chr. mavo/lto ‘Kon. Wilhelmi na’), B. Wierda (chr. school voor l.h.n.o. ‘De Rank'), H. Rottschafer (openbare lagere scholen), B. Vroegop (protestants chr. lagere scholen), G. Bakker (katholieke lagere scholen). W. Peek (gereformeerde school), P. Ran- selaar (politie) en M. Moons (gemeen te, afd. Onderwijs), secretaris. Voorts wordt de werkgroep bij dit project ge adviseerd door: B. Teerds (politie, afd. voorkoming van misdrijven), en M. Blom (groepscommandant rijkspolitie, groep Waddinxveen). tus moet het scheepvaartverkeer re kening houden met oponthoud van telkens maximaal één uur. De brug zal voor alle wegverkeer van dinsdag? augustus 0.30 uur tot uiter lijk maandag 13 augustus 24.00 uur zijn afgesloten. De omleidingsroutes via Boskoop en Gouda zullen met borden worden aan gegeven. Voor voetgangers en (brom)fietsers zal de provinciale waterstaat een mo- torpont inzetten op ongeveer 80 me ter ten noorden van de hefbrug. De overtocht is gratis. De pont zal van maandag tot en met zaterdag varen tussen 5.30 en 0.30 uur en op zondag tussen 8.00 uur en 0.30 uur. Voor de plaatselijke artsen is een aparte regeling getroffen. De bus van Westnederland tussen Gouda en Waddinxveen zal in de pe riode van dinsdag 7 tot en met maan dag 13 augustus niet volgens de nor male route rijden, maar via de tij delijke route: halte British Leyland - rijksweg A12 (via Gouwe Aquaduct) - Beyerincklaan - Sniepweg - Kanaal straat - Stationsstraat en omgekeerd. Pontje over Gouwe kan nu gaan WADDINXVEEN Alle voorberei dingen zijn getroffen om straks de voetgangers en fietsers de Gouwe te kunnen laten passeren als de uit 1936 stammende Waddinxveense hefbrug wordt voorzien van een nieuw weg dek. Tussen de Nesse en de Henegou werweg gaat dagelijks een pontje va ren. De voorzieningen daarvoor zijn al gereed, zoals de foto laat zien. WONINGB O UW VERENIGING Kosten gemaakt door het repareren van vernielde brievenbussen, ruiten, besmeurde deuren, portalen, mu ren, vernielde liften enz.: f. 21.000,-. WADDINXVEEN - In het Waddinxveense gemeentehuis is de heer F. Nieuwesteeg (tel. 14433, toestel 229) de plaat selijke contactpersoon voor een in Gouda te houden expositie in het kader van het 50 jarig bestaan van de spoorlijn Gou- da-Alphen aan den Rijn in ok tober van dit jaar. Ter gelegenheid van het feit dat op 6 oktober de spoorlijn Gou- da-Alphen a/d Rijn 50 jaar be staat, hebben de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Alphen a/d Rijn besloten om een tentoonstelling over de ze lijn te maken. Het is de be doeling dat deze expositie in de maand oktober op nader vast te stellen data in deze ge meenten wordt tentoongesteld. De archiefdienst van de ge meente Gouda, die deze ten toonstelling namens de vier be trokken gemeenten samenstelt, tracht een zo volledig mogelijk beeld van de spoorlijn te geven; van de voorgeschiedenis - er is vele jaren over de .venselijk- heid van de lijn gesproken -; van de aanleg en van de exploi tatie door de jaren heen. De gemeenten hebben zelf reeds het hun ter beschikking staan de materiaal voor de tentoon stelling ter beschikking gesteld. Ook het spoorwegmuseum, ge vestigd te Utrecht, heeft mede werking toegezegd. Daarnaast doen de initiatief- nemende gemeenten Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Al phen a/d Rijn een beroep op ieder die foto’s of ander docu mentatiemateriaal (mogelijk ook voorwerpen) over de spoorlijn ter beschikking heeft, of zij deze tijdelijk in bruik leen voor de tentoonstelling willen afstaan. (Ten aanzien van het fotomateriaal is het de bedoeling dat daar reproducties van worden gemaakt, opdat het originele materiaal weer spoe dig aan de eigenaar kan wor den teruggegeven) Gedurende de afgelopen twee jaar heeft de werkgroep zich met aller lei aspecten van jongerengedrag be ziggehouden, zoals winkeldiefstal, vernielingen, geweld etc. Uiteindelijk heeft de werkgroep gekozen voor een onderwijsproject vandalisme. Uit landelijk onderzoek blijkt dat scho len een belangrijke rol in de preven tie kunnen vervullen. Er is gekozen voor de doelgroep jongeren in de leeftijd van 10t/ml4 jaar, omdat deze leeftijdsgroep nog beïnvloedbaar is op hun normen en waardenpatroon. Het is wel nood zakelijk dat de leerkrachten goed didactisch materiaal in handen krij gen. Daartoe heeft de werkgroep zelf materiaal ontwikkeld voor de (4e) 5e en 6e klassen van het lager onderwijs en voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) Gemiddeld wordt ongeveer 9 pro cent van de Nederlanders boven de 15 jaar per jaar slachtoffer van vandalisme. De politiestatisieken geven echter een ander beeld weer. Het aantal gemelde vernielingen, dat binnekwam bij de rijkspolitie te Waddinxveen, bedroeg in 1983 160. In slechts ca. 5 procent van deze gevallen kon een proces ver baal tegen de dader worden opge maakt. Veelal betrof het hier aan giften van particulieren over be schadiging van hun eigendommen. Het is bekend, dat niet iedereen, die slachtoffer is geweest van van dalisme, dit meldt bij de politie. Van de 10 slachtoffers is er slechts 1 die dit niet komt melden. Daar naast zijn er weinig mensen, die als getuige willen optreden als zij ie mand vandalisme hebben zien ple gen. Toch is de politie voor een groot deel afhankelijk van deze mel dingen en getuigenverklaringen om effektief te kunnen optreden tegen vandalisme, zowel preventief als repressief. In Waddinxveen kennen we ook de gemeentelijke werkgroep ‘jongeren gedrag’, die in januari 1982 werd op gericht. Deze werkgroep, met verte genwoordigers van lager en voortge zet onderwijs, politie en gemeente, hield in maart en april nog een schoolactie tegen vandalisme. OPENBARE WERKEN Kosten gemaakt voor het herstel len van de schade aan de plantsoe nen, straten, lantaarnpalen en an deren openbare voorzieningen: f. 50.000,-. Hierbij is nog niet de schade, welke is veroorzaakt aan particulieren be zittingen, gerekend. Genoemd kun nen worden: autoantennes, auto spiegels, tuinen, woningen, winkels e.d. In Waddinxveen zijn de volgen de lokaties en objecten opgevallen door het aantal vernielingen: flats (kelders en ingangen)scholen (fietsenstallingen, ruiten, daken en bekladden van muren; plantsoenen, bomen en struiken; openbare ver lichting (verlichtingsarmaturen) speelplaatsen (vernielen van de speeltoestellen). SCHOLEN Kosten gemaakt door reperatie aan vernielde gemeentelijke scholen, zo als o.a. ruitbreuk: f. 28.000,-. l l f A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1