r GS herhaalt in voorstel herindeling gemeenten: Het Weekblad feliciteert Klaverjassen in De Bonkelaar Onze hoofdredakteur is met vakantie PRETTIGE VAKANTIE! Jaap Niewenhuijse bespeelt orgel Goudse St. Jan Rabobank Q MINDER HERVORMDEN MEER ONGELOVIGEN TROUWEN EN SCHEIDEN IN W’VEEN ’T HAZEVELD START MET TWEEDE GROEP KLEUTERS In september open dag rijksweg 20 Waddinxveen had op 1 januari hoge woningleegstand Dit jaar komen er 457 huizen bij en 97 ongesubsidieerde woningen. Hiervan kwamen voor 1 januari j.l. reeds de eerste 102 woningen gereed. In de Oostpolder-wijk werd een aan vang gemaakt met de bouw van 22 woningen door Muller Friesland B. V.waarvan er 4 voor het einde van 1983 gereed kwamen. Met nog enkele incidentele woningen kwamen er in 1983 toch nog 145 nieuwe woningen bij. Doordat 23 woningen aan hun be stemming werden onttrokken ver meerderde de woningvoorraad met 122 woningen. Naast de reeds ge noemde complexen in de Zuidplas van 227 woningen werden in dit be stemmingsplan in 1983 nog 68 wonin gen in uitvoering genomen. Woningbezetting De gemiddelde woningbezetting (het gemiddelde aantal personen per wo ning) bedroeg op de peildatum 1 ja nuari 1984 per 100 woningen 301 be woners, tegen 307 op 1 januari 1983. De scherpe daling wordt veroorzaakt Onafhankelijk Nieuwsblad regelen bij de Rabobank. j Onbezorgd op vakantie? Dan eerst alles goed r F 1 ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS GERTflUIZER Taakstelling Land- en tuinbouw 01828-13822 9 1 ALS WIJ HET Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Voor contact met de redactie gelieve overdag het telefoonnummer 01828-14788 te draaien. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) geld en goede raad HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER. de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen legg< gebe De nu i to club telt 2 voorgezeten door Hans Daeter. Penningmeester/secretaris is ECHTE BAKKER Weekblad voor Waddinxveen 40e JAARGANG Nr. 1885 Penningmeester/'secretaris 4 '-■■ 'A N ■J Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen en tot slot een werk van de concert- gever zelf: Trio, Canon en Toccata over ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet'. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense organist Jaap Niewenhuijse zal woensdagavond 1 augustus om kwart over acht concerteren op het orgel van de St. Janskerk te Gouda. Het programma omvat werken van Joh. Seb. Bach (Toccata en Fuga in F en choralvorspiel Christ, unser Herr, zum Jordan kam), Ch. M. Widor (Allegro vivace uit de vijfde symphonie), Corn, de Wolf (Passacaglia, Koraal en Fuga over ‘Wie maar de goede God laat zorgen’) WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1984 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBÉRGTPËULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Fotokring Visie brengt etmaal W’veen in beeld WADDINXVEEN - De wekelijkse klaverjasvonden in het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar gaan in de va kantiemaanden gewoon door. Iedere donderdagavond om 20.00 uur is er een gezellige klaverjasavond. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 2,50, waarbij koffie-geld inbegrepen is. Voor 65-plussers is het inschrijfgeld slechts 1,25. In De Bonkelaar worden in de vakantiemaanden géén alcoholische dranken verkocht, maar er zijn behalve frisdranken ook heerlijke, frisse en pi kante alcohol-vrije cocktails verkrijg baar. door een hoge woningleegstand op 1 januari jl., die opliep naar 2,84% van de woningvoorraad was het gevolg van de oplevering van nieuwe wonin gen in de Zuidplas tegen het einde van 1983, waardoor of de nieuwe of de vrijgekomen woning nog niet was (her-)bewoond, alsmede de leegstand van 83 flatwoningen. Voor mijn vakantie heb ik alles prima geregeld. Bij mijn eigen Rabobank. Peseta’s voor mijn verblijf in Spanje, wat franse francs voor de doorreis en reischeques als reserve. En niet te vergeten ’n goede reisverzekering. Bovendien past de Rabobank, voor ’n kleine vergoeding, op waardevolle spulletjes, die ik niet graag kwijt raak. Doe daarom zoals ik en regel alle vakantiezaken bij de Rabo bank. Altijd in de buurt, snel aan de beurt. WADDINXVEEN - Het aantal Wad- dinxveners dat behoort tot de Neder lands Hervormde Kerk is aan het dalen, zo blijkt uit het Statistisch Jaarboek Waddinxveen '84. In dit jaaroverzicht valt in de geregistreerde kerkelijke ge zindte een lichte verschuiving waar te nemen bij vergelijking met de cijfers van enkele jaren geleden. Het aantal inwoners behorende tot de N.H.-kerk daalde met 1% naar 34,5%; met een gelijk percentage steeg het aan tal personen dat blijkens het persoons register niet behoort tot enig kerkge-- nootschap, te weten 23,1%. Het aantal R.K.-inwoners maakt 21% uit van de bevolking; tot de Geref. Kerk behoort 11,5% en 5% tot de diverse overige Ge reformeerde richtingen. Circa 400 in woners staan in het bevolkingsregister te boek als behorende tot de Moham medaanse godsdienst (1.9 procent). Als het gaat over de lidmaten van de Nederlands Hervormde Kerk hebben we het hier zowel over de lidmaten be horende tot de modaliteit der Neder- Het herindelingsgebied noord-ooste- lijk en midden Zuid-Holland wordt (globaal genomen) begrensd door de provinciegrens met Noord-Holland en Utrecht aan de noord- en de oost zijde, door de Krimpenerwaard aan de zuidkant en door de Rotterdam se, Haagse en Leidse agglomeratie aan de zuidwest- en westkant. Voor het betreffende gebied geldt enerzijds het streekplan Zuid-Holland Oost en anderzijds het streekplan Zuid-Holland West. Beide streekplan nen dateren uit 1978. Het merendeel van de bij deze herindeling betrok ken gemeenten valt binnen de wer king van het streekplan Zuid-Holland Oost, alleen de gemeenten Warmond, Zoeterwoude, Leidschendam, Zoeter- meer, Benthuizen, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk lig gen in het streekplan Zuid-Holland West. Het streekplan Zuid-Holland Oost kent als belangrijkste doelstelling .het behoud van het open midden gebied. Dit betekent voor de meeste gemeenten in dit streekplangebied dat van een beduidende groei van de woningvoorraad in de komende pe riode geen sprake kan zijn. In het streekplan zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn en Gouda aangewezen als primaire woonkern, primair werk - gelegenheidscentrum en regionaal voorzieningencentrum. Het relatieve aandeel van de groei van Alphen aan den Rijn in de extra ontwikkelings mogelijkheden van alle primaire woonkernen in dit streekplan is ech- naar een aantal gemeenten in het ge bied, is daar debet aan geweest. het herindelingsgebied omvatte aan vankelijk het grondgebied van 28 ge meenten, te weten: Ter Aar, Alke- made, Alphen aan den Rijn, Bent huizen, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Driebruggen, Gouda, Ha- zerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leimuiden, Moerkapelle, Moor drecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Nieuwveen, Reeuwijk, Rijnsaterwoude, Waddinxveen, Woer den, Woubrugge, Zevenhoven, Zeven huizen, Zoetermeer en Zoeterwoude. In een later stadium van de proce dure is dit aantal nog uitgebreid met twee gemeenten, namelijk Leidschen dam en Warmond. Het gebied maakt deel uit van het zogenaamde “groene hart” van Hol land. Dit “groene hart” strekt zich uit over de provincies Noord-Hol- land, Utrecht en Zuid-Holland en wordt gekenmerkt door relatief grote open ruimten met een agrarisch ka rakter. Door diverse ontwikkelingen is het oorspronkelijk zuiver agrarisch karakter van het gebied aangetast. Met name de overloop van de bevol king uit de stedelijke agglomeraties Een impressie van het Gouwe-aquaduct om 5.00 uur in de ochtend (Foto: H. J. Verduin). EXPLOITATIE: F. VAN KEMPENTKANTOÖrTorANJELAAN 9, TEL, (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - Verwacht wordt dat dit jaar in Waddinxveen - dat 7.146 huizen telt en 64 andere woonverblijven - 457 huizen gbouwd zullen worden. Op Nieuwjaarsdag waren er hiervan al 219 in aanbouw, terwijl in de loop van 1984 nog met de bouw van bijna 500 woningen begon nen zal worden. Deze cijfers staan in het Statistisch Jaarboek Waddinxveen ’84. Daarin wordt gemeld dat bij de aanvang van 1983 slechts 36 woningen in uitvoe ring waren, waaronder een flat van 33 woningen aan de Kerkweg-Oost van de woningbouwvereniging Waddinx veen. bestaande uit 4 woningwetwo ningen en 29 kleine wooneenheden. Op 2 mei werd gestart met de bouw in Zuidplas. In opdracht van de woning bouwvereniging Waddinxveen werd in uitvoering genomen een complex van 76 woningwetwoningen en Bouw bedrijf Noorlander B.V. startte een complex van 151 koopwoningen, be staande uit 30 premie A, 24 premie B De administratieve leegstand van voor bewoning in aanmerking ko mende panden bedroeg 203 wonin gen. Dit cijfer wordt sterk beïnvloed door 30 aan het eind van het jaar op geleverde, maar nog niet betrokken, nieuwbouwwoningen in de wijk Zuid plas alsmede door de leegstand van 83 flatwoningen, hetgeen voor een groot deel het gevolg is van de doorstro ming naar de nieuwbouw-eengezins- woningen in de wijk Zuidplas. Van de 203 woningen stonden er op 1 januari 1984 52 langer dan vier maan den leeg; van 11 van deze woningen waren inmiddels de toekomstige be woners bekend; van de 41 overige be hoorden 19 tot de koopsector en 21 tot de huursector; van 1 woning was niet bekend of deze zou worden ver huurd of verkocht. Van de 151 wonin gen, die korter dan 4 maanden leeg stonden, waren inmiddels 32 toekom stige bewoners bekend; van de 119 overige behoorden 30 tot de koopsec tor en 69 tot de huursector; van 20 wo ningen was op dat moment niet be kend tot welke sector zij behoren. Wordt de leegstand herleid tot een meer normaal percentage van 2 dan komt de gemiddelde bezetting op 3,03 bewoners per woning. Mede ge let op de landelijke ontwikkeling wordt voor de komende jaren met verdergaande daling rekening gehou den. Van het woningbestand per 1 januari 1984 waren 3 woningen in gebruik als ’’tweede woning”; 3 tot de woning voorraad behorende leegstaande wo ningen komen voor sanering in aan merking. lands Hervormde Immanuëlkerkge- meente (circa 11 procent). In Waddinxveen rekent 10 procent zich tot een andere kerk dan de Nederlands Hervormde, de Rooms-Katholieke en de Gereformeerde. Van die 10 procent is 5 procent lid van andere gereformeer de richtingen zoals Gereformeerde Ge meente, Gereformeerde Gemeente art. 31, Christelijk Afgescheiden Gemeen te, Christelijke Gereformeerde Ge meente en Oud-Gereformeerde Ge meente. WADDINXVEEN - In Waddinxveen werden vorig jaar 89 huwelijken vol trokken en werden 24 echtscheidin gen ingeschreven, aldus blijkt uit het Statistisch Jaarboek Waddinxveen ‘84. WADDINXVEEN - Met enige vreugde kan worden medegedeeld dat op de openbare kleuterschool ’t Hazeveld” per 27 augustus a.s. zal worden gestart met een tweede groep kleuters. Deze tweede groep zal - tot het gereedkomen van het perma nente gebouw in “Zuidplas” - als de pendance worden gehuisvest in het clubgebouw van de voetbalvereniging “Waddinxveen”, gelegen in het sport complex “De Sniep”. Dat clubge bouw zal bereikbaar zijn via het hek aan het voet-/fietspad tussen “Zuid plas” en “De Sniep”. De schooltijden van de dependance zijn voorlopig gelijk gesteld aan die steunpunt voor de verzorging. In het kader van het behoud van het open landelijk karakter van het ge bied en de voorkomende natuurwe tenschappelijke waardevolle elemen ten zijn in dit streekplan, waar no dig, beperkingen gesteld aan land- en tuinbouw. Er worden uitbreidings mogelijkheden aangegeven voor de twee belangrijke intensieve land- bouwvormen in het gebied, te weten de sierteelt en de glastuinbouw. Voor de sierteelt worden die uitbrei dingsmogelijkheden voorzien ten noorden van Boskoop. Wat betreft de glastuinbouw hebbèn provinciale sta ten van Zuid-Holland uiteindelijk ge kozen voor een lokatie in de Vier- ter gering. Eén van de redenen daar voor is dat op het punt van de voor zieningen gewaakt moet worden te gen te grote concurrentie met het centrum van Leiden. Ook de gemeente Woerden heeft een - overigens beperkte - opvangfunctie, omdat deze kem is aangewezen als secundaire woonkern. Woerden is ook aangewezen als secundair werk- gelegenbeidscentrum en sub-regionaal voorzieningencentrum. De overige grotere kernen in het gebied Bo degraven, Boskoop, Waddinxveen en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn in het streekplan aangewezen als tertia- re kem, waardoor ook zij een rela tief belangrijke woonfunctie hebben. Met uitzondering van Boskoop zijn deze gemeenten ook aangewezen als WADDINXVEEN Aan Waddinxveen wordt - zo hebben we al bericht -nauwelijks nog geknaagd als het gaat om de provinciale plannen voor ge meentelijke herindeling van noord-oostelijk en midden-Zuid-holland, zoals die blijken uit het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten. Waddinxveen, dat 't Weegje behoudt, een nieuwe zuidgrens krijgt met het Moordrechtse Akkroord erbij en ook het tuinbouwgebied aan de Zuidelijke Dwarsweg niet kwijt raakt, is gelegen in het herindelingsge bied, waarvan de situering en karakterisering wordt beschreven in het GS-voorstel. ambachtspolder bij Ter Aar en een lokatie ten noordwesten van Nieuw veen, terwijl ook nieuwe vestigingen van glastuinbouw voorzien zijn in het gebied van Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Het streekplan Zuid-Holland West kent twee hoofduitgangspunten, te weten enerzijds een doelgerichte ver sterking van de stadsgewestvorming, die erop is gericht de stagnatie in de groei binnen de Haagse agglome ratie op te heffen en het tegengaan van de overloop van Zuid-Holland Oost en van de suburbanisatie van de agrarische gebieden; anderzijds het optimaliseren van de activiteiten in het buitengebied op zodanige wijze, dat recht wordt gedaan aan de di versiteit van bestaande functies en karakteristieken van het gebied. Voor het stedelijk deel van het stads gewest wordt de vingerstadconceptie voorgestaan, waarbij wordt uitgegaan van drie verstedelijkte assen, met daartussen groene, landelijke gebie den. Verdergaande verstedelijking dient binnen de drie assen plaats te vinden. Het streekplan kent ter vol doening aan de woningbouwbehoefte een aantal bouwlokaties, waaronder de lokatie Zoetermeer-Zuid. Zoeter meer zal te zijner tijd de functie van hoofdkem gaan vervullen. De ker nen die buiten de verstedelijking val len, hebben geen groeifunctie toebe deeld gekregen. Bouw voor de na- WADD1NXVEEN/CAPELLE AAN DEN IJSSEL-Eindseptember 1984zal het nieuwe gedeelte van Rijksweg 20. dat voert van Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, naar Nieuwerkerk aan den IJssel, voor het verkeer worden opengesteld. Met het gereedkomen van deze vijf belangrijke kilometers - waar in twee viaducten en een aquaduct - strekt zich tussen Den Haag en Bazel een vrije autoweg uit, die nog slechts bij Velperbroek door verkeerslichten wordt onderbroken. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rotterdam en de Beneden- maas te Rotterdam, de gemeenten Ca pelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel en de WV in Rotterdam hebben het initiatief genomen tot op richting van de Stichting ’’Open Dag Rijksweg 20”. Deze stichting is doende met de voorbe reidingen van een groots spektakel, dat zich zaterdag 22 september 1984 op dit stuk rijksweg zal afspelen. De verwach ting is, dat meer dan honderdduizend bezoekers het gereedkomen van de weg dan zullen meevieren. Dit initiatief wordt gesteund door de gemeente Rot terdam en het openbaar lichaam Rijn mond. Waddinxveen heeft relatief belangrijke woonfunctie tuurlijke aanwas en ten behoeve van gezinsverdunning is mogelijk. In dit streekplangebied is de B-drie- hoek aangewezen als ontwikkelings gebied voor de glastuinbouw, met mogelijkheid tot vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven, waaronder “overloop” vanuit het Westland. Mo menteel is in voorbereiding een her ziening van beide streekplannen. Naar verwachting zal deze herzie ning niet leiden tot een ingrijpende wijziging van het tot nu toe gevoer de beleid. Veeleer zal het daarbij gaan om een herformulering van on derdelen van dat beleid. van het hoofdgebouw, nl. 8.30-11.30 uur en 13.30-15.30 uur. Als leidster is benoemd mevrouw A. Meter, thans leidster aan de Mr. A. de Roos school. Tezamen met de steun en hulp van de ouders hoopt mevrouw Meter de tijdelijke nood-huisvesting tot een plezierige verblijfplaats voor de kinderen te maken. De eerste groep zal met de hoofd leidster mevrouw C.C. Blonk in het gebouw aan de Kerkstraat gehuis vest blijven. Er wordt naar gestreefd hét nieuwe gebouw voor de school - geïntegreerd met de Jan Ligthartschool - te rea liseren per augustus 1985. Ekko ten Cate en bestuurslid is Hans Verduin. De fotokring Visie werd destijds opgericht door Jaap Akkerhuis en wijlen Paul Bakker. In september gaat er in hét so ciaal-cultureel centrum De Bon kelaar vanwege Visie een nieu we fotocursus van start. Maar eerst: Een etmaal Waddinxveen, fotografisch in beeld gebracht door ae Waddinxveense foto kring Visie. WADDINXVEEN - ‘Een et maal in Waddinxveen’. Op ver zoek van het Weekblad voor Waddinxveen heeft de Waddinx veense fotoclub Visie in deze krant he? leven gedurende 24 uur in dit Gouwedorp in beeld gebracht. Van de fotokring heb ben 12 leden meegewerkt om op de gevoelige plaat vast te ren wat er zoal in dit dorp eurt. vijftien jaar bestaande fo ld leden en wordt WADDINXVEEN - Bij Steno-Typ- school Arriba zijn voor het praktijk- diploma machineschrijven van de As sociatie SMK geslaagd: J. Bremmer, T. Broer, L. Klik, M. Kranenburg, M. van Leer, C. Martijn- se, P. van Oosten, J. Mos, J. Slob, C. Sluimer, M. Soet, A. Versluis-Talsma. Voor het praktijkdiploma Stenogra fie zijn geslaagd: Y. de Bruin, I. Both. DE1^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1