Meubelfabriek Burgemeester opent nieuw buurtcentrum gaat sluiten Pontje zet met plezier W’veners over rA Aldi Markt komt naar 01828-17994^1 Firma Wed. G. Both De Boog aan C. Huygenslaan Als prijs en kwaliteit aanleiding zijn pas elders geld besteden DEZE WEEK HEFBRUG GESTREMD Onze hoofdredakteur is met vakantie Voor contact met de redactie gelieve overdag het telefoonnummer 01828-14788 te draaien. DANSLESSEN Waddinxveense fietster (77) bezweken aan verwondingen Diamatic BV Brugcentrum Onafhankelijk Nieuwsblad RIOOL LverstopttJ Grote ruimten WAÜTIX visser Foto’s: Sjaak Noteboom GERT HUIZER Openingsmarkt Goede zaak Salonkasten Geen commentaar Woningbouw ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS SKI WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1984 40e JAARGANG Nr. 1886 F Medewerkers FASHION de C. Huygenslaan zoals dat ged. N ALS WIJ HET 1 FORTEX ONZE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 10 T/M 22 AUGUSTUS Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. ■i l ;edacht iet ook HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20lel. <01727)2520 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 DONDERDAG 23 AUGUSTUS STAAN WIJ WEER TOT UW DIENST WADDINXVEEN - De aan de Oranjelaan 20a gevestigde meu belfabriek Wed. G. Both gaat van lieverlede de bedrijfsactivi teiten beëindigen. Het is de wil van de beide directeuren, de broers A.J. en G. Both, om het stoppen van de werkzaamheden zo geruisloos mogelijk te laten plaatsvinden. Aan het sluiten van de poorten willen ze dan ook weinig of geen ruchtbaar heid geven. L K G" Het beeldmerk van het nieuwe buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan. Op de eerste dag was het de hele dag een drukte van belang op het pontje dat voetgangers en (brom)fietsers van de Nesse naar de Henegouwerweg bracht en omgekeerd. WADDINXVEEN De deze week naar zijn huisje in Friesland op vakantie gegane burgemeester C.M. van der Linden verricht zater dagmiddag 1 september om ééh uur de officiële opening van het nieuwe buurtcentrum ‘De Boog’ in de voormalige openbare kleu terschool Pinkelotje aan de C. Huygenslaan in Waddinxveen- Noord. ‘De Boog’ is een voortzetting van het sociaal-culturele werk zoals dat gedaan werd in ‘t Ketelhuis aan de Busken Hüëtlaan en De Pionier in de Tollenslaan. WADDINXVEEN Als er door de gemeente Waddinxveen iets nieuws gekocht moet worden wordt voortaan het eerst g< aan plaatselijke bedrijven en middenstanders. Hierbij gaat n om bouwwerken. Als prijs en kwaliteit daar aanleiding toe geven dan blijft de gemeente vnj elders te kopen. Dit nieuwe gemeente lijke beleid, dat beschreven staat in de gemeentelijke concept-nota werkgelegenheidsbeleid ‘Werken in Waddinxveen’, zal ook ten voorbeeld worden gesteld bij de plaatselijke woningbouwverenigin gen Waddinxveen, St. Joseph en Oris Begin. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) Medewerkers van het Alphense constructiebedrijf Grimbergen BV zijn bezig met het los maken van het wegdek van de Waddinxveense hefbrug. - I M R DE^ ECHTE BAKKER a Dansschool i 3** "G i Gemeente Waddinxveen wil Muiderkring 98, Leiden Tel.071-761249 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen LidNBM Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Het is zover. Sinds in de nacht van maandag op dins dag de werkzaamheden zijn begonnen aan de bijna 50-jarige Wafldinxveense hefbrug over de Gouwe laten de voet gangers en (brom)fietsers zich tussen de Nesse en de Henegouwerweg in een pontje overzetten. Dinsdag gebeurde dat met groot plezier, soepel en zonder problemen. Ook het autoverkeer leek konden vervolgen - zal er zéker tot en met komende maandag geen autover keer van de vaste oeververbinding ge bruik kunnen maken. Wel wordt geprobeerd de hefbrug vrij legenheid krijgen op bouwprojecten in te schrijven c.q. met een aanbeste ding mee te doen. De woningbouw verenigingen behouden uiteraard de zelfde vrijheid tot gunning als wij hiervoor voor de gemeente aangaven. Hetgeen voor het bouwbedrijf geldt, geldt mutatis mutandis ook voor aan verwante bedrijven zoals loodgieters- en schildersbedrijven.’ Meubelfabriek Wed. G. Both heeft gedurende zijn bestaan alle meubels gemaakt. Het bedrijf was nu gespecia liseerd in eiken salonkasten in diverse maten en eiken bergmeubels. Er werd geleverd aan detaillisten in heel het land. ‘Ze maakten een goed produkt. Het is jammer dat deze meubelfa briek moet gaan sluiten’, aldus de heer G.Th.B. Mulleman, voorzitter Inschrijving en gelijk aan vang van onze danslessen voor jongeren (beginners) in BOSKOOP Woensdagavond 29 aug. 19.30 uur in de ROZEN BURCHT, Rozenlaan Aanvang danslessen voor gehuwden en paren in Bos koop (beginners) woens dagavond 12 sept. 21.30 uur in de Rozenburcht. Voor deze lessen graag alleen telefonisch tevoren opgeven tussen 13 en 18 uur ’s middags 071 -761249 DANSAVOND BOSKOOP Zondag 26 aug. 20.30 uur Voor het goed gestalte krijgen van dit nieuwe gemeentelijke beleid is het wegens de gemeente echter wel nood zakelijk dat de gemeente een volle dig inzicht heeft in de mógelijkheden van het plaatselijk bedrijfsleven. Hier ligt een taak voor het I.C.W. en de plaatselijke middenstandsvereniging om dit volledig inzicht te verschaf fen. De werkzaamheden in ‘De Boog’ worden gedaan onder verantwoorde lijkheid van sociaal-cultureel werker Bert van de Beid (34). Voordat dit 1 voorjaar aan de verbouw van de kleu terschool kon worden begonnen zijn de ‘t Ketelhuis- en de De Pionier-me- dewerkers jarenlang bezig geweest met het realiseren van een nieuw buurtcentrum. Dit betekent echter niet dat de leve rantie of het werk daarmede ook aan het plaatselijk bedrijf gegund wordt. De gemeente blijft vrij in een norma le beoordeling van de inschrijvingen/ offertes op basis van onder meer know-how, kwaliteit en met name het prijsniveau. Een zekere pré voor startende ondernemingen sluiten wij echter niet uit. Het vorenstaande be tekent overigens geenszins dat be drijven uit de regio buiten beschou wing zouden moeten blijven. ‘De Boog’ telt twee grote ruimten, waarvan één met bar. Er is verder kantoorruimte en vergaderruimte. Rond het pand zijn 11 parkeerplaat sen. De bij de kleuterschool in ge bruik zijnde zandbak is gebleven. Me de ten behoeve van omwonenden is de ingang van het buurtcentrum gele gen aan de kant van de Staringlaan. ‘Die gedachtengang kunnen wij goed volgen, doch ons inziens dient pro tectie van plaatselijke bedrijven daar bij te worden voorkomen. De norma le concurrentie moet gehandhaafd blijven. Wij zouden hiermede reke ning houdend - als beleidslijn voor de toekomst willen formuleren dat wan neer er voor bepaalde leveranties of voor de uitvoering van bepaalde wer ken in Waddinxveen bedrijven aanwe zig zijn, deze bedrijven in elk geval in de gelegenheid moeten worden ge steld in te schrijven c.q. offerte uit te brengen.’ In de daarop volgende feestweek is er een kinderfilmfestival met de grote Bommeltekenfilm ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, de vertoning van de film ‘Tootsie’ met Dustin Hoffman, een spelavond, een kinderbirtgomiddag, een voorstelling van de levende pop penkast door de Waddinxveense to neelvereniging Toi-Toi, een grote volksdansdemonstratie met de Goud se volksdansgroep Eleni en het volks- dansorkest Sedenka, een groot buurt - barbequefeest, een superopeningsbin- go, het jeugdtoneelstuk ‘Pierrot valt van de maan’ met de Binnenmaasspe- De openingsmarkt zal worden ge opend door Waddinxveens eerste bur ger. De markt omvat een groot aantal attracties, zoals een groot lucht springkasteel, ballonnen oplaten, buttons maken, diamuziekshow, Rad van Avontuur, Brabants buffet, op treden van clowns, demonstraties, fietsgraveren, grabbelton en Lego- bouwwedstrijd. Verder zijn er allerlei informatiestands en is er levende mu ziek van het volksdansorkest De Boog. Het avondprogramma omvat optredens van Cool Breeze en de Mamma Rocelli Boys. ‘Wij vinden dat dit zo moet blijven’, aldus B. en W. ‘Waar wij wel menen voor te kunnen pleiten is dat de plaatselijke woningbouwverenigingen - vanuit hun maatschappelijke verant woordelijkheid en betrokkenheid bij de Waddinxveense samenleving - het zelfde beleid als de gemeente gaan voeren. Dat wil dus zeggen dat plaat selijke bedrijven in elk geval de ge- De opening van het nieuwe buurt centrum op de eerste zaterdag van september gaat gepaard met een gro te openingsmarkt en een feestweek van maandag 3 tot en met zondag 9 september. Alle te houden activitei ten zijn bedoeld om jong en oud aan het begin van het nieuwe seizoen ver trouwd te maken met de aanwezig heid en het werk van het buurtcen trum ‘De Boog’. sfeer) is naar het oordeel van de ge meente een gericht stuk gemeentelijk beleid realiseerbaar. ‘Wij doelen hier bij op de vraag welk bedrijf bepaalde artikelen mag leveren c.q. bepaalde (bouw-)werken mag uitvoeren en met name de plaats welke lokale bedrij ven in dit geheel dienen in te nemen. De ondernemerskring I.C.W. zou gaarne zien dat plaatselijke bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven/te leveren aan de ge meente Waddinxveen’. WADDINXVEEN Vorige week donderdag is op de algemene be graafplaats aan de Alberdingk Thijm- laan ter aarde besteld de aan de Wil lem de Zwijgerlaan gewoond hebben de Waddinxveense mevrouw E.P.G. de Ruiter-Kimling. De 77-jarige vrouw overleed op zondag 29 juli in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis aan de ernstige verwondingen die ze vier dagen eerder had opgelopen bij een verkeersongeval. Uit mededelingen van de Waddinx veense rijkspolitie blijkt dat er op woensdag 25 juli, omstreeks 16.55 uur, nabij de kruising 2e Bloksweg- Sniepweg een aanrijding plaats vond tussen een fietster en een personen auto. De automobilist werd verrast door de plotseling de Sniepweg op rijdende fietster mevrouw de Ruiter- Kimling. WADDINXVEEN In het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven de in Waddinxveen gevestigde import en export groothan del van fotografische en cinematografi sche artikelen Diamatic BV. Het maat schappelijk kapitaal bedraagt 100.000,-, waarvan geplaatst/gestort 35.(MM).-. De directie wordt gevormd doorGJ. van Krevelen uit Waddinx veen en W.G. Verhoeff uit het Nieuw- zeelandse Sockburg. Christchurch. ‘Uit een oogpunt van werkgelegen- heidsbevordering zou het een goede zaak zijn als de gemeentelijke inves teringen op een hoog peil blijven. De noodzakelijk aan te brengen bezuini gingen zijn evenwel tegengesteld wer kende krachten. Desondanks werd re cent krediet beschikbaargesteld voor uitgebreide rioleringsplannen tot een bedrag van in totaal f 4,6 miljoen,’ aldus de concept-nota. ‘In het te voeren beleid zal ons in ziens rekening houdend met de rand voorwaarden welke de bezuinigingen ons opleggen, getracht moeten wor den de gemeentelijke investeringen op peil te houden. De investeringen in verband met aanschaffingen van materialen en materieel zullen ten ge volge van de bezuinigingen sterk on der druk komen te staan. Bedacht moet echter worden dat het hierbij voor een belangrijk deel om onuit- stelbare vervangingsinvesteringen gaat, terwijl ook de werkgelegen heidsaspecten hierbij bepaald niet uit het oog mogen worden verloren’. Met betrekking tot aanschaffingen en de uitvoering van (bouw-)werken door derden (óók in de onderhouds- Het ziet er naar uit dat beide direc teuren de deuren van hun écht Wad dinxveense meubelfabriek zullen kunnen sluiten met het voldoen aan al hun financiële verplichtingen. Jammer is natuurlijk dat er een einde moet komen aan de werkgelegenheid van een achttal mensen, maar met de ontslagtermijnen zal rekening worden gehouden. De gemeente is niet alleen één van de belangrijkste lokale werkgevers, doch is zeker ook één van de aller grootste investeerders in Waddinx veen. Zowel ten laste van de algeme ne dienst van de gemeente als ten las te van de begrotingen van de bedrij ven worden belangrijke investeringen gedaan. Het gaat hierbij niet alleen om investeringen in bijv, gebouwen, maar ook om investeringen ten be hoeve van aanschaffingen als een vrachtauto, een boekhoudmachine en meubilair voor openbare scholen. Deze gemeentelijke investeringen ver schaffen een behoorlijke hoeveelheid werk aan het bedrijfsleven, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect door le veranties. aan 1964 toen er ook met een pontje moest worden gevaren. Op woensdag morgen 23 september was namelijk het beton- en contragewicht van de Wad dinxveense hefbrug omlaag gestort. In dat jaar was de hefbrug maar liefst 87 dagen buiten gebruik, gelukkig is het overzetten en omrijden ditmaal beperkt tot maximaal zeven dagen in het hartje van de zomervakantie. geen problemen te hébben met de zorg vuldig uitgezette omleidingsroutes over Boskoop en Gouda en via het Gouwe- aquaduct. Omdat de hefbrug van een nieuw wgdek wordt voorzien - het oude werd dinsdag middag tegen zas uur onder grote be langstelling weggevaren door het mo torschip Attack 12 uit Delft, waarna tientallen plezierjachten hun weg weer Iers uit Mijnsheerenland, een Duitse muziekavond met disc-jockey Alber to en een koffieconcert door leerlin gen van de Stichting Streekmuziek- school Waddinxveen. dag weer beschikbaar te hebben voor het laten passeren van voetgangers en (brom)fietsers. Een totale overlast van zeven dagen dus. Zolang zal ook de bus van Westnederland tussen Waddinx veen en Gouda een andere weg (via het Gouwe-aquaduct en de Beijerincklaan) volgen. Bij het zien van het pontje zullen vele oudere Waddinxveners terugdenken WADDINXVEEN, - Aldi Markt gaat het grootste gedeel te van de winkelruimte op de begane grond van het woon- en winkelcomplex aan de Kerk- weg-Oost, onderaan de weste- - lijke oprit naar de hefbrug over de Gouwe, in gebruik nemen. Dat heeft burgemeester C.M. van der Linden ons desgevraagd bevestigd. De komst van Aldi Markt betekent ook dat de res terende ruimte spoedig zal kun nen worden bezet. Aldi Markt is een levensmid- delenbedrijf dat kwaliteit en laagste prijzen samen zegt te kunnen laten gaan. Het is een bedrijf zonder overbodige luxe en zonder speciale aanbiedin gen, want alles wordt er steeds tegen de laagste prijzen ver kocht. Aldi Markt is in deze streek alleen in Woerden te vin den. In het Brugcentrum wordt Aldi Markt de tweede “kruidenier”. Vorig jaar vestigde zich aan de Nesse in het pand van Mode huis Brouwer de Vroom Dreesmann-dochter Edah Basis- markt. Oorspronkelijk was er in dit gebied tot een aantal jaren terug het levensmiddelen- bedrijf Van Eeuwen gevestigd aan de Zuidkade. In dit pand komt een pizzeria, terwijl zich in het door vishandelaar Jac. van Dijk aan de Kerkweg-Oost verlaten pand zich een cafe taria zal vestigen. Zoals bekend werd het woon- en winkelcomplex aan de Kerk- weg-Oost in het najaar van 1983 opgeleverd. De 34 wonin gen in het gebouw van de roomsAatholieke woningbouw vereniging St. Joseph werden direct betrokken. De eerste sleutels werden op 30 sep tember 1983 uitgereikt door wethouder mevrouw L.fcl. Oos- terbroek-Waagmeester (VVD). van de Stichting Meubelstad Wad dinxveen. Van deze stichting maakte de Wad dinxveense meubelfabriek aan de Oranjelaan overigens geen deel uit. Aan de uitnodiging om lid te worden gaf het bedrijf eerder dit jaar geen ge hoor. Het moet overigens voor de broers Both, waarvan kinderen in het bedrijf werkzaam zijn, een moeilijke beslissing zijn geweest om een punt te gaan zetten achter de bedrijfsacti viteiten. Daar is lang over beraad slaagd. ‘Ik wil daar niets over zeggen’, aldus de heer A.J. Both dinsdagavond te genover ons. ‘Wij hebben altijd onze eigen boontjes gedopt en zullen dat blijven doen. Daar heeft de Waddinx veense bevolking niets mee te maken. Bovendien moeten nog allerlei zaken worden afgewikkeld, dus zie ik niet in dat over de sluiting te zijner tijd in de krant geschreven moet worden’. Inmiddels heeft makelaardij Van ‘t Hoff uit Gouda de bedrijfspanden aan de Oranjelaan op verzoek van de directie in de verkoop aangeboden. De affiches ‘te koop’ hangen al voor het raam. Tot 9 september ligt er in het gemeentehuis nog een gemeente lijke ontwerp-beschikking ter inzage om de meubelfabriek Wed. G. Both aan een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning te helpen. Het zou - voor de plaatselijke bouw en aanverwante bedrijven en de lo kale werkgelegenheid bij die bedrij ven - wenselijk zijn de in deze ge meente te bouwen woningen, etc. door plaatselijke aannemers te laten bouwen. De woningbouwverenigin gen zijn echter autonoom in de aan- nemerskeuze. liefst kopen in eigen dorp ■Mk. 'Mr W88RBB W Pont

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1