Rehorst Bouw in stilte Verkeer sinds maandag weer over de hefbrug *V<Z4t dvt gestart met cirkelflat voor BURGEMEESTER ZOEKT VERDIENSTELIJKE W’VENER VOOR LINTJE I Een boekenbon? Waddinxveense Water Wip Wedstrijd DANSLESSEN Na bouwvakvakantie verder in Zuidplas Gemeente bereidt experimentele uitzending ’’Golfbreker’ Onafhankelijk Nieuwsblad r WAirnx vissizi Tipgevers GERT HUIZER Geen ’’lintjes” Lokale omroep HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS Vergunning Bijzonder ALS WIJ HET FASHION FORTEX ONZE ZAAK IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 10 T/M 22 AUGUSTUS Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. E>V ECHTE BAKKER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 DONDERDAG 23 AUGUSTUS STAAN WIJ WEER TOT UW DIENST WADDINXVEEN - Het Waddinxveense kabelnet, dat niet alleen tv-beelden doorgeeft in huiskamers hier, maar ook naar woningen in Boskoop en Moerkapelle, gaat weer ge bruikt worden voor een lokaal televisieprogramma. Ditmaal gaat het om de eenmalige uitzending van het videoprogramma "Golfbreker”, een experiment van de Stichting Culturele Raad Zuid-Holland. r; (ZIE KABOUTERAOVERTENTIES) ,4 Weekblad voor Waddinxveen -Jm iiiiiii T...J x.i iit ii MiiDh ill i h irwiuiii i iHQ iiiiiiiiiiw.iii11 winiiiiin tt":~t Dit is de plek in de woonwijk Zuidplas, waar Rehorst Bouw BV in alle stilte is gestart met de veelbeschreven bouw Dansschool 3 i ii 06 LOK»Lt TtltMlttt «IIMMaiMC ML 0» MTMOAC *»»IL l»«» HMWIMO •••«•MC tl.3» UU«.K*H«*L CVirOLMO De gemeente: ’’Omdat de burgemees ter nu eenmaal niet van alle verdienste lijkheden van de inwoners van Wad dinxveen op de hoogte kan zijn, dient hij zijn voordracht meestal in naar aan leiding van een tip van anderen over de verdienste van een persoon. Deze tipge vers doen er echter goed aan enige ze- rechtstreekse programma ’’Wad dinxveen van harte” uitgezonden. Muiderkring 98, Leiden Tel.071-761249 DOET ’T... ALTIJD! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20. tel. '017272520 JJdNBM bouwd gaan worden langs het voet- en fietspad ter hoogte van het sportpark ”de Sniep”. Het gaat hier om 10 wonin gen van het type twee-onder-één-kap en 6 vrije bouwkavels. Voor deze te bou wen woningen is De Langen en Van den Berg in de markt. Een bouwplan hier voor is reeds in voorbereiding. Voor en kele van de 6 vrije kavels is reeds gerich te belangstelling getoond, aldus spre- HOOFPREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 40e JAARGANG Nr. 1886 tiebedrijf Grimbergen BV uit Alphen aan den Rijn had ingeschakeld. Door de vlot verlopen werkzaamheden was er vrijdagmiddag tussen vier en ze ven uur een enorme drukte op de Gou we. Honderden jachten, zeilboten en binnenvaartschepen konden toen na da genlang wachten gebruik maken van de hefbrug. Dat leverde een bijzondere ’’vlootschouw” op, die werd gadegesla gen door heel wat Waddinxveners. Inmiddels is het passeren van de hef brug weer een normaal beeld geworden in deze vakantieperiode en wordt er weer gemopperd over het lange wach ten door het verkeer voor deze uit 1936 stammende vaste oververbinding, die in het najaar van 1964 - en ook daarover schrijft het Weekblad voor Waddinx veen van deze week - maar liefst drie maanden buiten gebruik was. Zaterdag 25 augustus, openluchtzwembad ”de Sniep”, 10.00 uur WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1984 EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 rssr> LOKALE TELEVISIE VITEEHOINC re» celecemheio vah oe viEtixc v*h met rs« JA»IS »CSr««H VSM HAOOIMXVEE* #e ee»sivolcsho« moiouitzemihhc ml ••N»r**nec mochcmc te eeeit iet» mme» utrcezeHecM im et re-e«Ht et et rie tet.t atCMtert.••hvmmg ir.ee eee. ker. De grondprijs bedraagt 225,-per m2. Na de vakantie zullen eerste palen wor den geslagen voor de bouw van 83 wo ningen door het Bouwfonds Nederland se Gemeente en van 222 woningen door het Philips Pensioenfonds. Met betrekking tot het complex 222 huurwoningen heeft burgemeester C. M. v. d. Linden gezegd dat de minister een premie C-beschikking heeft afgege ven ten behoeve van 50 in 1984 in aan bouw te nemen woningen, terwijl een premie C-beschikking voor het reste rende aantal woningen (172) zal worden afgegeven ten laste van het contingent 1985. Alles bij elkaar heeft het een week ge duurd, maar voetgangers en (brom)fiet- sers konden vorige week vrijdagmiddag al van de hefbrug gebruik maken, ter wijl de doorgang voor de scheepvaart ook korter duurde dan het omrijden door auto’s en vrachtwagens. Elders in dit weekblad voor Waddinxveen schrij ven we nog uitvoerig over het giganti sche karwei waarvoor Provinciale Wa terstaat van Zuid-Holland het construe- Inschrijving en gelijk aan vang van onze danslessen voor jongeren (beginners) in BOSKOOP Woensdagavond 29 aug. 19.30 uur in de ROZEN BURCHT, Rozenlaan Aanvang danslessen voor gehuwden en paren in Bos koop (beginners) woens dagavond 12 sept. 21.30 uur in de Rozenburcht. Voor deze lessen graag alleen telefonisch tevoren opgeven tussen 13 en 18 uur ’s middags 071 -761249 DANSAVOND BOSKOOP Zondag 26 aug. 20.30 uur WADDINXVEEN - De bouwvakvakantie is weer voorbij. Ook in Wad dinxveen wordt weer verder gegaan met het bouwen van woningen in de nieuwe woonwijk Zuidplas. Voor de vakanties sloeg Zuidhollands com missaris der Koningin mr. S. Patijn daar nog een eerste paal voor 68 etage- woningen van de woningbouwvereniging Waddinxveen in aanwezigheid van tientallen genodigden. Rehorst Bouw BV is daarentegen in alle stilte begonnen met de bouw van de veelbeschreven cirkelflat, die in de buurt van de Piasweg voor de woning bouwvereniging Ons Begin wordt neer gezet. Rond deze cirkelflat komen 64 eengezinshuizen en 4 kleine woningen te staan. De woningbouw in Zuidplas gaat ge staag door. Er zullen ook huizen ge- kerheid te verkrijgen of de betrokkene een koninklijke onderscheiding wel op prijs zou stellen. Er wordt namelijk ver schillend gedacht over het verlenen van onderscheidingen en het is een pijnlijke zaak voor alle betrokkenen als het op spelden van de versierselen op het laat ste moment niet door kan gaan omdat de betrokkene dat niet wil.” de Waddinxvener Wim G. van Baarle als regisseur optrad, is het bijzonder dat er opnieuw pogingen in het werk wor den gesteld voor het gebruiken van de Waddinxveense beeldschermen. WADDINXVEEN - Waddinxveens nog met vakantie zijnde burgemees ter C.M. van der Linden is al voor Koninginnedag 1985 op zoek gegaan naar verdienstelijke Waddinxveners, die dan in aanmerking zouden kun nen komen voor een koninklijke onderscheiding. Halverwege volgende maand - ruim een half jaar voor 30 april - moet hij namelijk Zuidhollands commissaris der Koningin mr. S. Patijn al laten weten wie zo’n koninklijk schouderklopje zouden moeten krijgen. De Waddinxv^hers wordt deze week door het gemeentebestuur gevraagd on ze eerste burger te attenderen op de ver diensten van sommige inwoners. Maar voordat iemand in het gemeentehuis in strikt vertrouwen wordt aangemeld moet natuurlijk wel zijn nagegaan of de verdiensten van die man of vrouw wel aanleiding kunnen zijn voor de uitrei king van een koninklijke onderschei ding. van een cirkelflat voor de christelijke woningbouwvereniging Ons Begin. De plek ligt achter het sportpark "de Sniep", in de buurt van de Piasweg. (Foto: Sjaak Noteboom). Feit is dat er soms maanden moet wor den gewacht voordat bekend wordt of een gevraagde koninklijke onderschei ding kan worden verleend. In ieder ge val gaat het om mensen die zich in het maatschappelijk leven op de een of an dere manier bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, bijv, in het werk, in de politiek, als verenigingsbestuurder, of als ambtsdrager in een kerkVaak is een L combinatie van van enige verdienste lijkheden de aanleiding tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding. Gedecoreerden zijn in de regel perso nen van middelbare leeftijd omdat de bijzondere verdiensten, de nauwgezètte dienstvervulling e.d. gedurende vele ja- ren moet zijn verricht. Een persoonlijke inzet gedurende korte tijd kan, hoe ver dienstelijk ook, nimmer aanleiding zijn tot het verlenen van een koninklijke on derscheiding. Of er aan de vooravond van Koningin nedag 1985 ook werkelijk koninklijke onderscheidingen zullen kunnen wor den uitgereikt is overigens nog maar de vraag. Dit jaar was de ’’lintjesregen” bijvoorbeeld zo mild dat er zelfs geen enkele Waddinxvener voor een konink lijk schouderklopje in aanmerking kwam. Ook vorig jaar al kon burge meester Van der Linden wat dit betreft met zijn armen over elkaar blijven zit ten Het is duidelijk dat men in ons land op weg is naar een ander, meer demo cratisch decoratiestelsel Was vorig jaar de plaatselijke groepe- Hng die bezig is met het opzetten van (in eerste instantie) lokale radio en (later heel misschien) lokale televisie zijde lings bij dit alles betrokken, daarvan is nu helemaal geen sprake, terwijl dat toch bij de presentatie van het video programma toch mogelijk kan zijn. Dit schreef het voorbereidingsbestuur, bestaande uit J. Kuper, F. G. Bos, ing. T. S. van der KaayM. P. OosteromM Barkat en ir. J. P. van der Fluit, onlangs in een brief aan .het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin wordt om 3.000 gulden gevraagd voor het kunnen maken van tien proefuitzen- dingen. De lokale omroep is voornemens een gedeelte van de uitzendingen te bestem men voor het herhalen van de hoogte punten van het lokale nieuws in de Turkse en Arabische talen. Wat de keu ze van het nieuws en de achtergrondin formatie betreft wordt gestreefd naar een optium van objectiviteit, onaf hankelijk van levensbeschouwelij ke, politiek en belangenorganisaties. Het Waddinx veense testbeeld dat gedurende enkele dagen werd uitgezon den via Duitsland 3 voorafgaande aan de eerste lo kale televisieuit zending "Wad dinxveen van harte" op 23 april 1983. (Foto: Ar chief). WADDINXVEEN - De Waddinx- veense+iefbrug, voorzien van een spiks plinternieuw stalen wegdek, is weer in gebruik. Sinds maandagmiddag vijf uur vaart er geen pontje meer voor voetgan gers en (brom)fietsers, hoeft het auto verkeer niet meer om te rijden via Bos koop en Gouda en is de stremming voor de plezier- en beroepsvaart voorbij Te denken valt bijvoorbeeld aan een plaatselijk gemaakte aankondiging, waarin iets over het lokale kunst- en cul tuurbeleid wordt verteld en waaruit blijkt hoe naar het video-programma ’’Golfbreker” moet worden gekeken. Vooralsnog staat de in oprichting zijnde Stichting Lokale Omroep Waddinxveen buiten de in voorbereiding zijnde Wad dinxveense televisieuitzending met vi deomateriaal van de Stichting Culturele Raad Zuid-Holland. Zoals bekend is de praktisch gereed. Uitgezocht moet nog °P te richten Stichting Lokale Omroep Waddinxveen van plan op zeer korte termijn bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) een aanvraag in te dienen voor een serie proef-radio-uitzendingen via het cen trale antennesysteem. Gedacht wordt aan een experimentele periode van ok tober van dit jaar tot en met maart 1985. Videoprogramma op W’veense kabel-tv Het eerste Waddinxveense televisieprogramma werd vorig jaar op zaterdag 23 april opgenomen in het Anne Frank-centrum en een uur later al uitgezonden. De Waddinxveners zaten drie uur gekluisterd aan het tv-toestel. (Fo to: Archief). De bedoeling is om dit door video- kunstenaars uit deze provincie ge maakte programma in september of oktober uit te zenden via de plaatselijke Centrale Antenne-In- richting (CAI). Zoals bekend wa ren er vorig jaar voor het eerst Waddinxveense tv-beelden te zien. In verband met het 750-jarig be staan van dit Gouwedorp werd op zaterdag 23 april 1983 het bijna- Met gebruikmaking van het plaatselijke kabelnet, waarvoor de centrale mast aan de Staringlaan is te vinden, werd vo rig jaar ook een aantal Waddinxveense radioprogramma’s verzorgd. De tv- en radio-uitzendingen van ruim een jaar geleden kwamen tot stand onder ver antwoordelijkheid van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar, die in het bezit was van de daarvoor aan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur (WVC) door de gemeenteraad ge vraagde zendvergunning. Ditmaal gaat het om een eenmalige zendvergunning voor de Stichting Cul turele Raad Zuid-Holland ten behoeve van het video-programma ’’Golfbre ker”. Omdat de Centrale Antenne-In- richting in Waddinxveen wordt beheerd door de gemeente is er een besluit nodig van de gemeenteraad om de uitzending mogelijk te maken. Het college van Burgemeester en Wet houders is van plan voor het provinciaal video-experiment de benodigde WVC- zendvergunning aan te vragen. In de donderdagavond in het gemeentehuis te houden, vergadering van de raadscom missie voor welzijnszaken zal hierover worden gesproken. De Zuidhollandse Culturele Raad heeft overigens diverse gemeenten met een kabelnet aangeschreven het video-pro gramma te willen uitzenden. Het pro gramma, dat anderhalf uur duurt en dat de gemeente nog niet heeft gezien, is I gaan worden wanneer precies en met gebruikmaking van welke zender het al leen plaatselijk te ontvangen televisie programma op de buis zal verschijnen. Na de tv-uitzending "Waddinxveen van harte”, die drie uur duurde en waarvoor De pleziervaart maakte zich vrijdagmiddag vier uur op om na dagenlang wachten de gerepareerde Waddinxveen se hefbrug te passeren. (Foto: Sjaak Noteboom). 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1