Zwembad Austin Rover tournooi in PvdA-raadslid op zondag dicht? Zaterdag half negen: topklasse basketbal v i wil een legaal volkstuincomplex de sporthal Philipse winnaar snelschaak Een boekenbon? WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE TOOS-basketbal heeft nog ruimte De Sperwer WADDINXVEEN - De Waddinx veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Duffel, afstand 106 km, in concours 552 duiven, gelost om 12.15 uur, aankomst le duif 13.53 uur, laatste 14.06 uur, snelheid le duif 1086 m. p.m. Competitie hengelaars Mini-Europa Cup-tournooi Club van voorzitter Richard Franken trekt steeds meer belangstelling Hondensportvereniging wil reddingsteam gaan oprichten Zaterdag ’’Jong dierendag” Talenten Waddinxveen Be Fair Bestuur WSE ss,: Drie uur open Avonden Examen Drie jaar WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1984 NIET SEIZOENGEBONDEN! A s# ^356 van het winkel- heeft de door commissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw. Een jong konijn, één van de die ren op de zaterdag te houden "Jong- dierendag”. Aande Tweede Bloksweg hebben 120 mensen een volkstuin. Op dewacht- lijst van de volkstuindersvereniging "Ons Genoegen staan 40 namen. door burgemeester C.M. een vraag van de heer M. i vergadering van de raads- WADDINXVEEN - TOOS-bas ketbal biedt de Waddinxveense sportliefhebbers komende zater dagavond om half negen in de sporthal "de Sniep” een uitstekend basketbalgerecht aan: een interna tionale basketbalwedstrijd met veel klasse en spektakel tussen de topteams Elmex uit Leiden en Su- nair uit het Belgische Oostende. De toegangsprijs bedraagt vijf gul den. WADDINXVEEN De gerïieente Waddinxveen is aan het bekijken hoe het verder moet met het clandestiene volkstuincomplex van de Waddinxveense volkstuindersvereniging “Ons Genoegen” aan de Tweede Bloksweg. Dat blijkt uit een door burgemeester C.M. van der Linden gegeven antwoord op i Boere (PvdA) in de rondvraag van een commissie voor ruimtelijke ordt De hondensportvereniging Waddinxveen traint elke zaterdagmiddag tussen vier en zes uur op een terrein achter het perceel Onderweg 12. De vereniging, die een betere band tussen de hond en zijn baas wil bevorderen, biedt een elementaire gehoorzaamheidscursus, gedrag- en gehoorzaamheidscursus voor gevorderden, training op het behen- WADDINXVEEN - De hon densportvereniging W addinx- veen, elke zaterdagmiddag van vier tot zes uur tram'end op een terrein aan de Onderweg 12, mag zich verheugen in een sterk groeiende belangstelling. Mede door de demonstraties op het drie maanden geleden gehouden Brugfestijn ’84 centrum Brug heett ae door Richard Franken van de Prin ses Irenestraat 30 voorgezeten vereniging al een kleine 40 le den en adspirant-Ieden aan zich weten te binden. gevorderden, training op het behen- digheidscircuit, opleiding tot speur- en reddingshond, theorieavonden, praktijkavonden en onderlinge wedstrijden. (Foto: Archief). WADDINXVEEN In de sporthal “de Sniep” wordt zaterdag 1 september het zaalvoetbaltoumooi van Austin Rover Nederland gehouden. Aan dit tournooi, dat om kwart voor twaalf wordt ge opend door mevrouw E. van Breen (afdeling Personeelszaken Austin Rover Nederland) en duurt tot de prijsuitreiking om zes uur door directeur G.P.J. Tax van het organiserende bedrijf, ne men zeven zaalvoetbalteams deel. De talentvolle Elmex-speler van 1,90 meter: Jim van Dam. (Foto: Peter van der Velde). 'F& h' IX«,. ik voorzitter van “Ons Genoegen” is de heer C.H. de Vries. In drie jaar tijd hebben de volkstuinders nu 15.000 vierkante meter tot hun beschikking. Volgens het bestuur van de volks- tuindersvereniging is er nog nimmer een officieel kontakt geweest met het gemeentebestuur van Waddinxveen. Ook over het illegale karakter van de activiteiten zou nooit officieel zijn gecorrespondeerd. Naast voorzitter R.B. Franken maken van het bestuur van de honden sportvereniging Waddinxveen deel uit penningmeester H. van Vark en secretaresse mevrouw M. Broer-Vos. Het lidmaatschapsgeld voor leden be draagt bij de via de telefoonnummers 17073 en 19343 bereikbare vereni ging f. 150,— per jaar. Adspirant- leden betalen de kosten van de ge- drags- en gehoorzaamheidscursus en inschrijfgeld. plaatselijke vereniging wil een be trouwbare club zijn, waar dege lijke trainingen kunnen worden ge volgd. Een kijkje op het trainings veld of een praatje met de bestuurs leden zal dat duidelijk maken. De manier van lesgeven en het werken van de geleiders met hun hond zegt namelijk heel veel. WADDINXVEEN - TOOS-basketbal heeft nog ruimte voor meisjes-adspiran- ten (geboren in 1970en 1971). Hun trai ning is elke maandagmiddag om 4 uur in sporthal Groenswaard. Ook voor jon- gens-welpen (geboren in 1972 of later) is er nog veel plaats. Deze jongens trai nen elke maandagmiddag om 5 uur in de gymzaal aan de Joh. Postlaan. Wie inte resse heeft kan altijd langskomen op de ze trainingen. i gehoorzaamheids- uit alleen serieuze te verenigen. De Volgens sportambtenaar A.R. Bakker tellen de gemeentelijke zwembaden op zondag gemiddeld 175 bezoekers. Het bad is in de winter slechts drie uur ge opend. Twee uur hiervan is bestemd voor het ouder-kind-zwemmenHet an dere uur is voor de vrijzwemmers, dat - doordat het waarschijnlijk één uur te kort is, minder wordt bezocht. De Waddinxveense zwembaden had den vorig jaar met een lichte stijging in de bezoekersaantallen te maken. Wat opvalt is dat bepaalde scholen in de zo mer beduidend meer schoolzwemmen dan andere en de afname van de abon nementenverkoop, met name onder de jeugd. "VoOr het zwembadbezoek van jeugdigen moet een lage financiële drempel zijn, waartoe een abonnement een juist middel lijkt”, stelde PvdA-ge- meenteraadslid D. Lont. De abonnementenverkoop zou echter in 1983 zijn gedaald doordat de ver plichting voor de leden van de zwem- en poloclub De Gouwe om een abonne ment te nemen voor het openluchtz wembad is komen te vervallen. Boven dien was het de laatste jaren slecht weer ten tijde van het opengaan van het openluchtzwembad, waardoor de abon nementenverkoop daalde. Het verlies is echter door de toenemende losse abon nementenverkoop en meer badenkaar- ten gecompenseerd. Naar de mening van de heer C. Dijkshoorn (CDA) zijn de prijzen van persoonlijke abonne menten te hoog. Het maken van een zwem- en recreatie- complex aan de rand van het Gouwebos is overigens als een nachtkaars uitgeg aan. In april gaf PvdA-wethouder drs. M Kraaijestein in een vergadering van de raadscommissie voor welzijnszaken al te kennen de plannen van de Noord- wijkse projectontwikkelaar Regron, waarover de gemeente zelfs eerder dit jaar een uitgebreid persbericht uitgaf, toch al niet meer serieus te nemen wa ren. Momenteel zijn er nog drie alternatie ven: voortgaan met de huidige zwem bad- en tennishalaccommodatie met een betere exploitatie, afstoten van zwembad/tennishal of vernieuwen van het zwembad, waarbij de gemeente blijft exploiteren. Intussen wordt er in hte Waddinxveense zwembad een heel stuk energiebewustergewerkt, het geen de gemeentelijke portemonnee ten goede komt. Uitslagen: D. Heeren 1-13-18-23-28-69- 80-106; N. Hoogerdijk 2-45-46-85-104- 119-120-123; H. Vink 3-61-94; M. C. Anders 4-6-7-11-20-31-32-42-48-62-64- 65-75-88-113-114-115-118-125-126-132- 135-138; P. Bonefaas 5-29-110; J. C. Koren 8-78-91; Toor en Zn. 9-22-34-36- 53-82-87-105-112; Mevr. Toor 10-14-24- 49-68-74-84-128; J. v. Erk 12-71; M. Tollenaar 15-17-60-63-90-92-93-129- 134; J. W. Sekeris 16-56-76-97-101-108- 111-137; F. Rib 19-83-95-136; C. Hof man 21-25-51; H. Metselaar 26-33-35- 57-89-96-121-124; A. H. Kivits 27-40- 102-109-122-131MVe rbee k 30-39-41 - 44-50-52-55-59-70-77-98-103; A. Hof man 37; J. Jansen 38-43-81-86; J. Ver- bakel 47-54-73-99-116-127; N. v. Tol 58- 117-133; Mevr. Twigt 66; T. den Ouden 67-79; Comb. Wibo72; C. A. Bode 100- 107; Smit-Troost 130. De georganiseerde hondensportlief hebbers beschouwen de wekelijkse trainingen op de hindernis- en be- hendigheidsbaan zowel voor zichzelf als voor hun dieren als plezierig, leerzaam en nuttig. Dat geldt even zeer voor de gedrag- en gehoorzaam- heidsoefeningen voor gevorderde honden. Bijzonder interessant is het speur- en reddingswerk dat de hon den kan worden aangeleerd. Het ligt in de bedoeling van de hon densportvereniging Waddinxveen om te komen tot een hondenreddings team, dat ingezet kan worden bij ca lamiteiten in en buiten het Gouwe- dorp. Hiervoor zijn al contacten gelegd met de Waddinxveense vrij willige brandweer en de regionale brandweer van Midden-Holland. Met «I T’ Tot de activiteiten van de plaatselijke hondensportvereniging behoort ook de organisatie van theorie- en prak- tijkavonden. Op de theorie-avonden in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost komen bijvoorbeeld een dierenarts, een dierenarts-assis- tent of een hondentrimster de ge ïnteresseerde aanwezigen vertellen over wat zij van hun dieren zouden moeten weten. Op de praktijkavon- den worden met de honden oefe ningen gedaan op een ander terrein met andere omstandigheden dan op de gebruikelijke plek aan de Onder weg. Zijn dit voornamelijk activiteiten van de hondensportvereniging Waddinx veen voor gevorderde hondenbezit ters, de allereerste kennismaking met de club wordt als adspirant-lid ge maakt door het met de eigen hond volgen van een gedrag- en gehoor zaamheidscursus. “Deze cursus is de basis voor alle verdere trainingen met de hond,” vertelt voorzitter Richard Franken. “Je kunt het hier overigens ook bij laten om alleen al een gehoorzame huishond te krijgen. Maar de cursus, die wordt gegeven door vakbekwame instructeurs, is ook bedoeld voor wat oudere honden met gedragsstoornissen. Het socialistisch commissielid wees er maar weer eens op dat een perceel grond aan de Tweede Bloksweg reeds lange tijd illegaal in gebruik is bij een aantal volkstuinders. Hij vroed de burgemeester de bestemming van het bedoelde stuk grond ten gunste van die volkstuinders te heroverwegen dan wel de clandestiene situatie niet langer meer te laten voortduren. Sinds mei 1981 zijn Waddinxveen se volkstuinders onder de paraplu van hun vereniging “Ons Genoegen” actief op een stuk grond van de Ge broeders Wijsman aan de Tweede Bloksweg. De door de heer J.H.N. Commissaris van de Peuleyen 7 voor gezeten volkstuindersvereniging telt 120 leden. Er is een wachtlijst met 40 Waddinxveners. Oprichter en ere- Een gedrag- en gehoorzaamheidscur sus duurt vier maanden. “Iedereen ontdekt dan hoeveel plezier je aan je hond kunt beleven als hij echt naar je luistert”, meent de eerste man van de hondensportvereniging Waddinx veen, die er nog op wijst dat de cur sus wordt afgesloten met een vere- nigingsexamen in de vorm van een onderlinge wedstrijd. Dan kan ieder een van de vorderingen kennis ne men. De cursus omvat ook nog een theorieavond over kynologie en de opzet van de praktijkoefeningen. Richard Franken: “Op demonstra ties, zoals deze zomer in het Brug- centrum, komt goed naar voren wat je' bij een rustige en doordachte manier van hondentraining allemaal met een dier kan bereiken. Aan die africhting beleven de hond én zijn baas veel plezier. Geweld komt hier niet aan te pas. In onze vere niging maken we duidelijk dat ge bruik van geweld vaak nodig is als het te laat is en de hond de baas is geworden. Uiteraard zal er tegen een ongehoorzame hond wel eens op getreden moeten worden, maar dat gebeurt bij de> opvoeding van kin deren ook.” WADDINXVEEN - Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinx veen HSW haar zevende wedstrijd in de zomercompetitie. Er werd gevist in het “voedingskanaal”. De eerste vijf in de A-groep waren: 1. J. Verhoef (1260 gr), 2. W. v.d. Wal (880 gr.), 3. L. Engels (400 gr.), 4. A. v. Leeuwen (300 gr.) en 5. D. Heeren (190 gr.). De eerste vijf in de B-groep waren: I. P. Hofman (10040 gr.), 2. M. v.d. Toren (1700 gr.), 3. J. v. Egdom (780 gr.), 4. C. de Zwart (640 gr.), en 5Jde Zwart 180 gr.) Zondag werd de wedstrijd in de zon- dagcompetitie gevist in de Gouwe. De eerste vijf waren: 1. D. Heeren (1030 pnt.), 2. A. van Leeuwen (732 pnt.), 3. W. v.d. Wal (714 pnt.), 4. J. de Zwart (356 pnt.), en 5. R. Aal- bers (340 pnt.). De vierde wedstrijd in de zondagcom- petitie wordt op zondag 2 septem ber gevist in de Amstel (alternatief Aarkanaal v/a Drecht naar Ter Aar) waar om 7.00 uur de kantnummers getrokken worden. WADDINXVEEN - De snelschaak- wedstrijd, waarmee de Waddinxveense Schaak Vereniging vorige week donder dagavond het nieuwe schaakseizoen opende, is gewonnen door Philipse met 91/’ punten uit 10 partijen. Tweede werd W. van Oort met 8V2 uit 10. Voor de beide cracks geen verrassende uitslag. Wel verrassend was de 3e plaats met 6V2 punten voor de jeugdige Hans van Woudenberg, die een beslissings- partij tussen hem en Bloem om de 3e en 4e plaats in zijn voordeel wist te beëin digen. Na de algemene ledenvergadering op donderdag 30 augustus begint WSV de onderlinge competitie op donderdag avond 6 september om 8 uur in het An ne Frank-centrum. WADDINXVEEN - Ook dit jaar zal het A-l elftal van Be Fair-voetbal deel nemen aan het Mini-Europa-Cup-tour- nooi. In het totaal zullen er 37 A-l juni oren elftallen van even zoveel vereni gingen binnen de KNVB afdeling Gou da strijden om de cup. Be Fair zal op woensdag 5 september, aanvang 18.30 uur, uitkomen in een voorronde tegen Floreant. De wed strijd, die in Boskoop wordt gespeeld, staat onder leiding van M. Dullaart. Ge speeld zal worden volgens het zoge naamde "knock-out" systeem. De win naar van deze wedstrijd speelt op woensdag 12 september een thuiswed strijd tegen Woerden A-1eveneens om 18.30 uur. WADDINXVEEN - Het sluiten van de gemeentelijke zwembaden in het sportpark "de Sniep” op zondag zou uit een oogpunt van exploitatie wel eens een gezonde zaak kunnen zijn. Dat geluid is in kringen van de gemeenteraad te “horen geweest bij het bekijken van de bezoekersaan tallen vorig jaar. B. en W. onder zoeken inmiddels de gewenstheid van een zondagsluiting. De sluiting van het overdekte zwembad in de wintermaanden was bijvoorbeeld een overweging die VVD-gemeente- raadslid J. van den Berg gaf in de raads commissie voor welzijnszaken. Hem was het bezoek op zondag, overigens ook in de zomer van 1983 met fraai weer, tegengevallen. Het CDA en de PCW deelden de mening van de libe raal ”Ik zie het zwembad op zondag lie ver gesloten”, betoogde D. Uitbeijerse (PCW), hiermee ook recht doend aan de bekende opvattingen van de SGP over de zondagsheiliging. De wedstrijd, waarvoor al vanaf maan dag kaarten worden verkocht in de sporthal "de Sniep”, hebben de Wad dinxveense basketballers naar Wad dinxveen weten te halen mede dank zij financiële steun van De Eiken Meubel- makers Van Wijk BV, Kraaijesteijn IKEiH, Tweewielers, Vink Verzekeringen en winkelcentrum Groensvoorde. De ont moeting aan de Sniepweg is voor beide, aan elkaar gewaagde, taems een vriend schappelijke wedstrijd voor de binnen kort van start gaande basketbalcompe- tities. Elmex mikt dit nieuwe seizoen op de Nederlandse eredivie-titel. Het team is versterkt ten opzichte van vorig jaar toen het tweede werd. In het Elmex-te- am spelen een groot aantal (ex)-interna- tionals: E. Hagens (1.80 m.), R. Wiel (1.90 m.), T. van Helfteren (2.03 m.), B. Kragtwijk (2.07 m.) en H. Heijde- man (2.06 m.). Verder zijn er nog de talenten J. v. Dam (1.90 m), R. v. Poelgeest (2.00 m.) en R. Oudshoorn (2.01 m.) én natuurlijk de onmisbare, spectaculaire Amerika nen J. Beek (1.98 m.) en T. Lockhorst (2.00 m). Coach van Elmex is ook dit jaar weer R. Harrewijn. Sunair. al jaren de beste in de Belgische eredivisie, zal ook dit jaar weer zéér ho ge ogen gooien. In het Oostendse team spelen dit jaar zelfs vier Amerikanen. De onlangs gecontracteerden Freeman en Wright zijn echte Amerikanen, M. Woods (2.02 m.) en M. Brasne (2.07 m.) zijn inmiddels tot Belg genaturali seerd. De bekendste Belgische spelers zijn B. Mertens (1.85 m.), F. Wintein (1.83 m.), H. Hawaert (2.00 m.) en natuurlijk de immens populaire R. Samaey (2.03 m.). De Nederlander M. v. Gent is dit jaar de nieuwe coach van Sunair. Zondagmorgen werkte vierdeklasser WSE een wedstrijd tegen Delft af. De Waddinxveense formatie verloor met 3 1. Daarna trok het gezelschap richting Holiday7 Inn in Leiden waar het beter toeven was. sportvereniging Waddinxveen, die na een toenemende groei van het aan tal leden zeker zal omzien naar een andere oefenruimte, inmiddels een wachtlijst heeft aangelegd en eind januari 1985 van start gaat met een nieuwe gedrag- en gehoorzaamheids cursus, is er op hondenbezitters Waddinxveen-Groeneweg eindigde in 3-2. Op het Rijnstreektoumooi van de voetbalvereniging Alphen behaal de Waddinxveen een derde plaats door in de finale Ripperda met 7-0 te verslaan. In deze wedstrijd gaf de Waddinxveense afdelings-eerste klas- ser een sterk visitekaartje af. Het team trad versterkt aan door de komst van Wim den Besten (Be Fair) en doelman Rans Jonker (Hermes DVS). De zeven doelpunten kwamen van Rick van Dijk, Kees de Zwart (2x), Frits Schoonderwoerd, Wim den Besten en Chris van der Stelt. Eén doelpunt werd door een Rip- perdaspeler zelf gemaakt. Voor de KNVB-beker speelt komend weekeinde W'addinxveen (za) tegen Cabauw en Waddinxveen (zo) uit te gen FC Perkouw. Zaterdagtweedeklasser Be Fair, dat donderdagavond om zeven uur tegen BTC speelt en zaterdagmiddag om vijf uur om de KNVB-beker in en te gen Haastrecht, heeft in de afgelopen oefenwedstrijden de buit verdeeld. Tegen het Haagse VIOS werd met 2-2 gelijk gespeeld, tegen 1ste klasser ADO werd met 1-2 verloren en tegen Floreant met 5-0 gewonnen. Tegen het agressief spelende VIOS nam Be Fair door Hans Wouter Valk na 15 minuten de leiding, dat tevens de ruststand was. Na rust kwam Be Fair op achterstand door doelpun ten van Marion Oliedijk in de 10e mi nuut en in de 20e minuut door Arie v.d. Lee. Aart Bos trok de partijen kort voor tijd weer op gelijke hoogte. Tegen het sterke ADO, getraind door Lex Schoenmaker, heeft Be Fair lang stand gehouden en nam ondanks een Haags veldoverwicht door Erny Dieckmann een 1-0 voorsprong. Na rust kwam ADO sterk terug en scoor de middels Abdoel en Vink. Tenslotte werd tegen het Boskoopse Floreant forse winst geboekt. Al in de 10e minuut had Peter Loef zijn plaatsgenoten op achterstand kunnen zetten, maar vanaf de 11 meter stip faalde hij. Ondanks Be Fairs betere veldspel bleven de doelpunten voor alsnog uit en moest Marcel Vogel at tent reageren op een uitval van de Boskopers. Vijf minuten voor rust was het dan eindelijk raak. Uit een vrije trap plaatste René v.d. Wilk de bal haar- zuiver op spits André Pronk die be heerst scoorde. Een op snelheid door brekende Kees Verb ree hield het hoofd koel en stelde de goed meege komen Andre Pronk in de gelegen heid z’n tweede doelpunt te scoren. Na rust verzilverde Kees Verbree een strafschop, scoorde na een indruk wekkende solo Peter Loef en werd een inzet van René v.d. Wilk verkeerd beoordeeld waardoor de bal via een verdediger voor de vijfde maal het net trof. In de statuten van de vereniging wordt het doel onder meer omschre ven als: het africhten van de voor de speur- of reddingsdienst en even tueel andere diensten en taken ge schikte honden alsmede het aanleren van de grondbeginselen van gehoor zaamheid bij honden en het oplei den van bekwame geleiders van dit soort honden. De eind 1982 opgerichte honden- “praktijkoefeningen” zal in de ko mende tijd duidelijk moeten worden op welke wijze getrainde honden in geschakeld zouden kunnen worden bij het zoeken naar en redden van mensen. Die teams zijn dealerbedrijf Van San ten (Den Haag), dealerbedrijf LAG (Leiden), reclame adviesbureau ARA (Rotterdam), transportonderneming LVC (Leerdam), dealerbedrijf Cito (Eindhoven), De Maestro’s (Gouda) en Austin Rover Nederland (Gou da). Scheidsrechters zijn D. van Om meren en M. van de Bas. Het zaalvoetbaltoumooi van Austin Rover Nederland wordt voor de ze vende maal gehouden. Sinds 1978 is het een jaarlijks terugkerend hoog tepunt geworden voor de aan de zaal- competitie van de KNVB-Gouda deelnemende zaatvoetbalvereniging Austin Rover Nederland. De orga nisatie van het traditioneel in een goede sfeer verlopende tournooi is in handen van Hans de Lange, Harry Krebaum en Hans Goedhart. WADDINXVEEN - In de stallen van het boerderijcomplex van de heer M.P. van Tol aan het Noorde- inde 18 wordt komende zaterdag middag vanaf half twee voor de 28e maal een "Jongdierendag" gehou den. Op deze dag tonen de leden van de Waddinxveense konijnenfokkers en pluimveevereniging "Nieuw Le ven" hun jonge dieren, welke zij zelf hebben gefokt en waarmee ze hoge ogen denken te gooien. De "Jongdierendag" laat zien met hoeveel punten de kippen, konij nen. duiven en cavia’s na de keu ring zijn beloond. Bij de officiële opening in 1981 ont brak dan ook een vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Wethouders, al kwam toen wel oud- wethouder H. Huizer een kijkje ne men. Plannen om op de voormalige vuilnisstortplaats aan de Middelburg- deweg of in het Gouwebos te komen tot de aanleg van een volkstuincom plex zijn van de baan of nauwelijks meer serieus.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 19