ALBERT HEUN MAG In vijftien jaar 2.050 huizen WORDEN UITGEBREID G. van Ringelenstein uit raadhuis gestuurd AH-commissie zorgde voor opwinding Serie in Weekblad Provincie herziet streekplan in De Unie Rapport bureau Van Heesewijk BV ZWEMBAD Nieuwe kook- MISSCHIEN NOG EEN WEEK OPEN OPEN DAG IN AF-CENTRUM Zaterdag 8 september, 10.00-16.00 uur. cursussen bij De Rank over gouden spoorlijn Dichtersavond weer zeer goed bezocht C. de Bas: Rapport is niet objectief WADDINXVEEN - Het advies over de uitbreiding van de vestiging van Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein van het bureau voor ruimtelijke ordening Van Heesewijk BV heeft geen positieve reactie opgeleverd bij het bestuur van de middenstandsvereniging Waddinxveen. Onafhankelijk Nieuwsblad ALI Bindend GERT HUIZER Alphense Avondschool In september starten we met nieuwe cursussen: Geen twijfel Niet ongunstig Inspraak ’’HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS a ALS WIJ HET Uw televisiedokter S. ATTEMA R- TELT Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Slagerij Aad van Wijk vrijdag 31 augustus om 19.30 uur GEZELLIGE BARBECUE- AVOND MET MUZIEK HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Speeltuinvereniging „DE ROBBEDOES” organiseert in samenwerking met DANSLESSEN voor GEHUWDEN en PAREN (beginners) in BOSKOOP 7 Weekblad voor Waddinxveen 40e JAARGANG - Nr. 1889 WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1984 G. VAN RINGELENSTEIN C. DE BAS N 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 I Het advies van Van Heesewijk BV heeft voor alle partijen (gemeente, mid denstand, Albert Heijn) een bindend karakter. Dat bleek al toen de gemeen teraad op 21 december van het vorig Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. bedankt voor de gezellige 20 jaar. MUIDERKRING 98. LEIDEN TELEFOON 071 761 249 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Praktijkdiploma Boekhouden in 10 maanden M.B.A. in 10 maanden Middenstand 1 of 2 jaar met examengarantie Boekhouden Basisopleiding Ned. Bedrijfscorrespondentie Stenografie Nederlands Engels, Frans, Duits, Spaans Computerboekhouden 3 mnd. Computerkunde voor beginners 10 weken AMBI MODULE 1-1 v. COBOL Programmeur - 3 mnd. Int. tel. 01720-22450 (na 13.00 uur) De roerig begonnen derde vergadering van de AH-commissie werd op de mor gen van 22 mei in het gemeentehuis ge houden. Voorzitter Loose constateerde dat de middenstandsvereniging met drie man ter vergadering was verschenen: voorzitter De Bas, KNOV-medewerker Smits en vice-voorzitter Van Ringelen- stein. Hij stelde dat dit in strijd was met de gemaakte afspraken, die schriftelijk waren vastgelegd. Elke partij (gemeen te, middenstand, Albert Heijn) zou met maximaal twee personen aan de beraad slagingen van de commissie deelnemen. HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - De christelijke school voor LHNO De Rank aan de Es- doornlaan start volgende maand weer met twee nieuwe cursussen: ’’Fijne Keuken” (eerste avond, maandag 17 september) en "Koken voor beginners” (eerste avond maandag 5 november). De cursus bestaat uit 6 avonden van 19.15 tot 22.00 uur. Cursusgeld: 75,- voor 18 jaar en ouder; 25,- beneden 18 jaar (exclusief ingrediëntengeld). Aanmelding liefst aan de school, tel. 12967. Aanvang woensdagavond 12 sept. a.s., 21.30 uur in de ROZENBURCHT Voor deze lessen graag alleen telefonisch tevoren opgeven tussen 13 en 18 uur 's middags 071-761249 WADDINXVEEN - De aan de Beet hovenlaan wonende Waddinxvener G. van Ringelenstein. oud-voorzitter van de middenstandsvereniging Waddinx veen en thans vice-voorzitter van de ge organiseerde middenstand, is als een kleine jongen weggestuurd uit een be spreking over de door Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein al sinds 1979 gewenste uitbreiding. WADDINXVEEN - Het Week blad voor Waddinxveen start van daag met een serie artikelen over de geschiedenis van de op 6 okto ber 50 jaar oude spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn. De gouden lijn is in oktober aanleiding tot di verse festiviteiten in Waddinxveen en in andere plaatsen langs de spoorlijn. Eind vorig jaar lieten Burgemees ter en Wethouders van Waddinx veen de gemeenteraad al in een me dedeling weten dat er bekeken werd welke aandacht er geschon ken zou kunnen worden aan het 50- jarig bestaan van de spoorlijn Gou- da-AIphen aan den Rijn. Zoals ge woonlijk waren de eerste reacties lauw, mede doordat de Nederland se Spoorwegen lieten weten even tuele feestvieringen aan het parti culier initiatief te zullen overlaten. De NS zou anders bijna dagelijks iets te herdenken hebben. Uit de gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur is ook nog in werkgroepverband stilgestaan bij activiteiten rond de gouden spoor lijn. Daar kwam al gauw de onthul ling van een beeldengroep ter spra ke, maar ook zaken als het laten rij den van een stoomlokomotief, met als alternatief het door Waddinx veen laten rijden van een ’’auto trein”, het draaien van treinfilms voor kinderen,'een fotowedstrijd en een bezoek - per trein - aan het Spoorwegmuseum in Utrecht door de Waddinxveense schooljeugd. Gestreefd zou moeten worden de activiteiten rond het station Wad dinxveen te laten plaatsvinden. Ge opperd werd zelfs de gedachte om het team van Farce Majeure van de NCR V-televisie voor een optreden naar Waddinxveen te halen, zodat ook op die manier het 50-jarig be staan van de spoorlijn luister bijge zet zou kunnen worden. Het na denken over dit alles duurde sinds dien voort. dcngebied. Dat geldt zowel voor de functie die de beide gebieden hebben als voor de aanblik die ze (mogen) bie den, bijvoorbeeld wonen en werken te genover agrarische taken en recreatie; bebouwing en verstedelijking tegen over de open ruimten. In de Randstad vindt een concentratie van stedelijke functies als wonen, indu strie en kantoren plaats. In het bijzon der geldt dat voor de stadsgewesten. Het open middengebied, het ’’Groene Hart”, vormt daarvan de tegenhanger. Hier wordt de verstedelijking geweerd en het landelijke karakter behouden of versterkt. Al met al betekent dit de noodzaak tot de beperking van de totale bevolkings toename als hoofduitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in relatie tot de omliggende gebieden. Dat was al zo en blijft zo. Alleen zo kunnen zowel de stadsgewesten in stand blijven als het plangebied voor de landbouw, de na tuur en het landschap behouden blij ven. De vergadering nam dit besluit voor kennisgeving aan en besloot vervol gens, met uitzondering van KNOV-me dewerker Smits, goedkeuring te hech ten aan het rapport, waarmee de werk zaamheden van de Commissie Albert Heijn Waddinxveen werden beëindigd. Het gebeurde heeft het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) onder leiding van de heer C. de Bas zo aangegrepen ep doen opwin den dat vervolgens geen vergaderingen van de gemeentelijke Commissie Al bert Heijn Waddinxveen meer werden bijgewoond. In de op 21 juni gehouden vierde en laatste vergadering schitterde midden- standsvoorzitter De Bas door afwezig heid en liet hij de honneurs waarnemen door KNOV-medewerker Smits. Deze deelde in de AH-commissie toen mee dat het middenstandsbestuur had beslo ten om niet meer, aan de vergaderingen van deze commissie deel te nemen, ge zien het voorval aan het begin van de derde vergadering en gezien het voor het KNOV negatieve karakter van het advies van het door de gemeente in de arm genomen bureau voor ruimtelijke ordening-Van Heesewijk BV. WADDINXVEEN - Er zijn geen zwaarwegende doorslaggevende rede nen aanwezig om de door Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein al vijf jaar gewenste uitbreiding tegen te houden. De eventuele nadelige effecten van een grotere AH voor de Waddinxveense detailhandel kunnen beperkt blijven. Die conclusie wordt getrokken in het rapport ’’Beperkt distributie-planolo- gisch onderzoek inzake de uitbreiding Albert Heijn Waddinxveen”, dat het bureau voor ruimtelijke ordening Van Heesewijk BV in opdracht van het Waddinxveense gemeentebestuur heeft gemaakt. Het rapport, dat in de volgen de week dinsdagmiddag te houden openbare vergadering van de raadscom missie voor ruimtelijke ordening en wo ningbouw zal worden beproken, is het laatste en definitieve dat over deze sinds 1979 slepende kwestie zal zijn geprodu ceerd. Albert Heijn heeft verzekerd dat in Waddinxveen sprake blijft van een AH- 3 vestiging. Een AH-”extra” (5) is niet aan de orde. De uitbreiding omvat 540 vierkante meter, waarvan 320 vierkante meter voor de winkel en 220 vierkante meter voor nieuwe bedrijfsruimten (kantine, toiletgroep, vergaderkamer en dergelijke). De uitbreiding, in feite modernisering, is nodig om de klanten meer comfort te bieden en meer in de schappen te kunnen zetten. Verder zal wel de versgroepen worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de vestiging te voor zien van een eigen slagerij. De aan Waddinxveen Dicht '84 deelnemende plaatselijke dichters waren van links naar rechts Jan de lias, Henk van (Hls. Nic de Vries, Rob Pinkse, Annemarie den Hertogen A. Littooy-Faber. (Foto: Sjaak Noteboom). Dat blijkt uit de verslagen van de vier maal in vergadering bijeen geweest zijn- de commissie, die onder voorzitter schap stonden van de gemeente-ambte- naar C.A.P.M. Loose. De stukken be horen tot de bijlagen van het door het bureau voor ruimtelijke ordening Van Heesewijk BV uitgebrachte "Beperkt distributie-planologisch onderzoek in zake de uitbreiding Albert Heijn te Waddinxveen”, dat volgende week dinsdagmiddag in de openbare vergade ring van de raadscommissie voor ruim telijke ordening en woningbouw, waar van burgemeester C.M. van der Linden voorzitter is. zal worden besproken. Feit is namelijk dat de plaatselijke mid denstand (dagelijks benodigde artike len) zich niet in een ongunstige situatie bevindt, de vooruitzichten voor een grotere koopkrachtbinding in de toe komst betrekkelijk gunstig zijn en dat uitschakeling van het concurrentiebe- ginsel niet gerechtvaardigd is. en een kans op het winnen var^ een Amerikaanse barbecue. In de speeltuin aan de Goudse Rijweg. Het huidige streekplan Oost werd in 1978 door provinciale staten vastge steld. In de afgelopen jaren is besloten dat er voldoende reden was voor de her ziening. Het is de bedoeling de herzie ning in 1986 vast te stellen. Na een peri ode van overleg en inspraak over het nu uitgebrachte voorontwerp worden de daarin gemaakte keuzen uitgewerkt in de uiteindelijke herziening. Deze wordt voor de vaststelling eerst ter visie ge legd, waarna bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Het streekplan dat nu voor Zuid-Hol- land Oost draagt sterk het karakter van de jaren zeventig. Sinds die tijd is echter het één en ander veranderd: de werk loosheid nam sterk toe. de woningbouw liep terug en de binnen- en buitenlandse migratie namen af. Mede door de econ omische ontwikkeling werden veel ruimtelijke plannen niet uitgevooerd. In het algemeen bestaat grote onzeker heid over de mogelijkheden en wense lijkheden in de naaste toekomst. De vraag is hoe dat in het nieuwe streek plan moet worden verwoord. Daarbij gaat het vooral om dé vraag of de voort zetting van het huidige beleid tot het jaar 2000 toereikend is of dat accentver schuivingen dan wel nieuwe keuzen no dig zijn. Het streekplangebied Zuid-Holland Oost beslaat het grootste deel van het open middengebied van de Randstad. Dat betekent dat het streekplanbeleid voor dit gebied nauw moet samenhan gen met het beleid van het rijk en de provincie voorde Randstad. Dat beleid gaat uit van een duidelijk onderscheid tussen de Randstad en het open mid- Maar allerlei gesprekken en zorgvuldi ge bestudering van de dossiers hebben Van Heesewijk BV niet tot de conclusie gebracht dat het terecht is een stok te steken voor de door Albert Heijn ge wenste uitbreiding. De Waddinxveense winkelstructuur is nu eenmaal zoals die is (deze is niet optimaal, maar dat kan ruimtelijk en financieel gezien nu een maal niet anders), terwijl AH er nooit twijfel over heeft laten bestaan dat het bedrijf niet kan worden verplaatst, bij voorbeeld naar het winkelcentrum "de Passage". De middenstandsvereniging zou daar niet tegen een grotere Albert Heijn zijn. Voorts is Van Heesewijk BV tot de con clusie gekomen dat er in de afgelopen jaren weliswaar herhaaldelijk over AH aan het Koningin Wilhelminaplein is ge sproken. maar dat van toezeggingen in de jurische zin van het woord, waaruit rechten of verplichtingen zouden kun nen voortvloeien op dit punt, niets is ge bleken. Bovendien is de door de mid denstandsvereniging aangevoerde argu mentatie met name gericht tegen het soepele detailhandelsbëleid van de ge meente en de eventuele nadelige gevol gen van dit beleid kunnen redelijkerwijs niet op AH worden afgewenteld. Van Heesewijk BV is er ook van over tuigd geraakt dat de aard en omvang van een grotere Albert Heijn niet zoda nig is dat die desastreuze gevolgen voor de Waddinxveense middenstand zal hebben. De mogelijke nadelige effecten kunnen volgens het bureau voor ruimte lijke ordening zelfs worden beperkt. WADDINXVEEN - Zondag 2 septem ber gaat het openluchtzwembad in het sportpark ‘de Sniep" dicht. Als de mooie nazomer blijft voortduren is de kans aanwezig dat het bad in de week van 3 september nog open zal zijn. Een publikatie aan de kassa en via de geluidsinstallatie van het zwembad zul len aan het publiek duidelijk maken of daarvan sprake is. Het verwarmde overdekte zwembad zal maandag 10 september Weer open gaan. jaar besloot nog één poging te wagen om een eensluidend oordeel te krijgen over de wenselijkheid en eventuele ge volgen van een uitbreiding van Albert Heijn. De kosten van deze rapportage worden door de drie partijen gelijkelijk gedeeld. Een dag na de raadsvergade ring kreeg Van Heesewijk al opdracht een beperkt distributie-planologisch ad vies op te stellen. In het ruim 40 pagina’s tellende rapport wordt het gebruikelijk genoemd dat be staande ondernemingen de ruimte wordt gegeven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dat de uitbreiding van de al in 1967 ge stichte Albert Heijn-vestiging echter een moeilijke en krachtig door de mid denstandsvereniging bestreden zaak is, komt omdat deze strijdig zou zijn met de functie van een versterkt buurtcen trum, in zou gaan tegen het detailhan- delsbeleid van het gemeentebestuur en niet overeenkomstig in het verleden uit gesproken beleidsintenties en gedane toezeggingen zou zijn. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Dc woningvoorraad in Waddinxveen mag in de periode 1985-2000 met 2.050 huizen toenemen. Zuidplas en lege plekken in de bebouwde kom zijn voldoende om de hiervoor benodigde woningbouw te kunnen opvangen. Dat blijkt uit het ’’Voorontwerp in hoofdlijnen" van het provinciaal be stuur van Zuid-Holland in verband met de herziening van het uit 1978 stammen de streekplan Zuid-Holland/Oost. Met de nota hebben Gedeputeerde Staten een eerste stap gezet naar de herziening van het streekplan. Zij hebben hun voorlopige gedachten neergelegd in een nota die de naam Voorontwerp in hoofdlijnen meekreeg. In het provinciale werkstuk staat verder dat er vanaf 1985 in Waddinxveen be hoefte zal zijn aan ongeveer 15 hectare bedrijfsterrein. De ruimte hiervoor kan gevonden worden in een vergroting van het in aanleg zijnde terrein Coenecoop ter. zuiden van de kern. Hoewel deze uitbreiding op tamelijk grote afstand van de woonwijken komt te liggen, geeft de gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen de doorslag. Uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Bredeweg (bij de afrit van rijksweg A12) is mogelijk, maar alleen voor be drijvigheid die aan de ter plaatse geves tigde veiling gebonden is. Versterking van het centrum van Waddinxveen kan plaatsvinden door aanvullende detail handels- en andere voorzieningen te concentreren in het gebied tussen Gou- webrug en station. Hierbij is ook plaats voor een bescheiden ontwikkeling van de kantoorfunctie. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN - De eerste dichtersavond "Waddinxveen Dicht ’84” is een succes geworden. In café-restaurant De Unie werd vrijdagavond tot tegen elf uur voor gelezen uit eigen werk door een 12- tal aniateur-diehiers uit Waddinx veen en elders uit ons land. De be langstelling was zeer goed. De kwaliteit van het gebodene, zo oordeelden de aanwezigen, waar onder zich ook de hervormde pre dikant ds 7 Maasland bevond, va rieerde sterk. Indruk maakte op deze avond vooral de amateur- dichter Nic de Vries met zijn ge dichten. De deburende amateur-dichters, die uit Waddinxveen kwamen, wa ren: Jan de Bas, Annemarie den Hertog, Lodewijk Jansen, Kees Jan Hendriksen, Rob Pinkse, Henk van Gils, A. Littooy-Faber en Nic. de Vries. De niet-Waddinxveners waren Huub Hoek (Hattem). Klaas van Elsacker (Vlaardingen), Joseph Nantes (Den Haag). Inez Meter (gouda) en E. Hofman (Gouda). Hoewel de Waddinxveense midden standsvereniging aanvoerde dat de heer Van Ringelenstein was meegekomen vanwege zijn kennis van de levensmid delenbranche en zijn betrokkenheid met de zaak Albert Heijn in het verle den als oud-voorzitter van de georgani seerde middenstand, kon de meerder heid van de aanwezigen zich na enige discussie er toch niet toe besluiten om op gemaakte afspraken terug te komen, zodat de heer Van Ringelenstein af droop en het gemeentehuis verliet. Voorzitter C. de Bas, die overigens wel verklaarde zich overeenkom stig de vooraf gemaakte afspraak bij het advies te zullen neerleggen, noemt het rapport niet objectief. Volgens de georganiseerde mid denstand kan het zelfs onzorgvul dig worden genoemd, mede omdat de lezer ervan bijzonder veel rele vante informatie uit het midden- standsarchief moet missen. Kwaad bloed heeft gezet dat het eindrapport nauwelijks de opvat tingen van de middenstandsvereni ging Waddinxveen weergeeft, zo dat er door buitenstaanders hier over geen goed oordeel geveld kan worden. De heer De Bas stelt overigens voorop dat de opstelling van de plaatselijke middenstand niet mag worden beschouwd als een hetze tegen het grootwinkelbedrijf in het algemeen en Albert Heijn in het bijzonder. ■Ac -< ‘v i j UdNBM R ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1