Bestuurder (34) ramt zandbak en hek van school Gouden paar J. H. de Bock ivf Eerste lokomotief op gouden spoorlijn Man (22) slaat lamp kapot Vijftig jaar oude 'levensader'kent interessante geschiedenis POLITIENIEUWS WADDINXVEEN W'veense motie Hoop Rood licht Onder invloed Ontvreemd Handtekeningen Roerig Kosten Verdubbeling Wapenwet Controle Illegaal Aanrijdingen Tweede Kamer Diefstal war LT Brj S A WADDINXVEEN/BOSKOOP - Als er één gemeente is die heeft geijverd voor de aanleg van de spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn dan is het Boskoop wel. Waddinxveen, met inmiddels twee NS-haltes aan deze destijds veelbespro ken lijn, sprak zich zelfs in 1920 middels een motie in de ge meenteraad tegen de komst van de trein in de Gouwestreek uit. CwKV WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1984 1 ;een verder eco- Vijftig jaar gëbauwd: het echtpaar J. H. de Bock-Moonen Op 11 februari 1899 is „de spoorlijn” als „tramweg" weer in het nieuws, want onder het kopje „Plaatselijke berichten" van het Boskoopsch Ad vertentieblad staat dan te lezen: I 1 burghlaan 21. (Foto: Sjaak Noteboom). De heer De Bock leidt een actief leven. Hij is nog altijd directeur van de in Am sterdam gevestigde Verenigde Passe ment Fabrieken BV, waarvan de dage lijkse leiding in handen is van zijn zoon, en hij is commissaris van de ververij De Streng BV, waar zijn echtgenote als di rectrice de scepter zwaait. Beide bedrij ven bieden werk aan zo’n 20 mensen. Een fotokoffer met inhoud (totale waarde 1.500,-) was de buit toen een auto in de nacht van zaterdag 25 op zon dag 26 augustus werd opengebroken. De diefstal vond plaats nabij de Alpher- wetering. Dat tempert de feestvreugde in dit ste kindje”-de Haarlemmermeer is Gouwedorp overigens niet, want aan het feit dat het 6 oktober een half jaar geleden is dat de eerste trein tussen Gouda en Alphen aan den Rijn ging rijden zal ook in Waddinxveen de nodige aandacht worden besteed. Maar de geschie denis van de gouden spoorlijn is waard om gekend te worden. WADDINXVEEN - Vorige week vrijdagmorgen heeft een personenauto ter hoogte van de kruising Staringlaan-Brederolaan het hek en vervolgens de betonnen rand van de zandbak van de protestants-christelijke kleuter school De Duiventil geramd. Daarna reed de bestuurder weg, maar de aanrijding werd direct gemeld aan de Waddinxveense rijkspolitie. Enkele uren later werden zowel de betreffende auto als de chauffeur daarvan aan getroffen. De bestuurder, een 34-jarige Waddinxvener, werd aangehou den en naar het bureau overgebracht. Zijn auto werd uit het verkeer geno men en zal aan een technisch onderzoek worden onderworpen. werden diverse weggebruikers bekeurd wegens overtreding van de Rijtijdenwet (2 keer), ontbreken van een hulpkoppe- ling, lekke uitlaat en het besturen van een auto zonder in het bezit van een rij bewijs te zijn. De afgelopen week werden twee plaats genoten bekeurd terzake het rijden on der invloed van alcohol. Van beide mannen werden bloedproeven afgeno men. Zij kregen ook rijverboden opge legd. van de Sou- deed, omdat men van mening was dat als de lijn niet zeer spoedig ge realiseerd zou worden deze „aange legenheid voor onafzienbaren tijd van de baan is". Ondanks dit amendement en de toe zegging van de minister van Water staat zit er geen schot in de plannen. Ook de ondertussen opgerichte Spoorwegcommissie Boskoop vindt dat en deze meent in mei 1914 het initiatief tot een handtekeningen actie. In het Boskoopsch Adverten tieblad van 16 mei van dat jaar staat de volgende oproep te lezen: „In den loop der volgende week zal aan de huizen der ingezetenen ter ondertekening worden aangeboden een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij wordt ver zocht om de totstandkoming der Spoorwegverbinding Gouda- Wad- dingsveen-Boskoop-Alfen te bespoe digen". Dit adres luidt als volgt: „De ondergetekenden allen meer derjarige ingezetenen der gemeente Boskoop wenden zich bij deze tot de Tweede Kamer der Staten-Gene raal met het eerbiedig verzoek om eene spoedige totstandkoming van i r i i 'i S!..| i S'! -ï De totstandkoming van de lijn Gou- da-Alphen heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Al in 1878 kwam de spoorwegverbinding Leiden-Alphen- Bodegraven-Woerden tot stand, het geen voor de betrokken plaatsen een belangrijke zaak was. De komst van de spoorlijn betekende het einde van een periode van isolement en gaf be tere kansen voor ontwikkeling van die plaatsen. Voor Boskoop betekende het echter een teleurstelling, omdat Boskoop altijd de hoop had dat de lijn tussen Leiden en Woerden via Boskoop zou lopen. Het boomkwekersdorp liep op dat moment een kans op ontslui ting mis. Toch zat er voor Boskoop meer in dan op dat moment duidelijk was, want nu kon er gewerkt worden aan een aansluiting op de lijn Lei- den-Woerden. Al in 1891 ondernam A. Koster Mzn. een poging Boskoop alsnog op de lijn aan te sluiten. Hij schreef daarover in het Boskoopsch Advertentieblad van 13 november 1891: „De ondergetekende betreurt het nog altijd dat de pogingen, in der tijd gedaan, om den spoorweg Lei den - Woerden langs Boskoop te lei den, mislukt zijn. Ofschoon de kans van aansluiting aan het spoorwegnet voor onze gem eente gering is, wil on dergetekende toch ene poging doen, om de stations Gouda en Alfen, door een spoorweg over Boskoop en Waddinxveen, te verbinden. De behoefte voor onze gemeente van aansluiting aan het spoorwegnet, is- sedert genoemde lijn tot stand kwam, sterk toegenomen. De wel vaart onzer gemeente zou er zeer mee gebaat zijn.w Daarom gan we in dit eerste artikel over de geschiedenis van de jubilerende NS- lijn terug naar 1981 toen de vooraan staande en vooruitstrevende Boskoopse kweker en wethouder A. Koster Mzn. over de noodzaak van de spoorlijn, die zoveel voeten in de aarde zou hebben, begon te schrijven. Eventjes werd later nog gedacht aan een tramlijn, die in Waddinxveen via de "Kerkweg, Jan Dorrekenskade en de brug over de Gouwe" zou lopen, maar het werd toch een echte spoorlijn, nadat met de aanleg ervan ook de Tweede Ka mer zich had bemoeid en zowel de kos ten als de route van de lijn breed-uit wa ren besproken. Ondanks het verzet in Waddinxveen zou uiteindelijk de ge meente ook financieel aan de aanleg van de spoorlijn bijdragen. In het fotoboekje'Waddinxveen in oude ansichten (1 969) staat deze foto van de eerste officiële treinrit op 6 ok tober 1934. Toch is er vanaf 1906 tot en met de handtekeningen-actie nog wel het een en ander over de spoorlijn „ge praat”. Op 8 juli 1911 verklaren de Staten der Provincie zich bereid om een renteloos voorschot van een half mil joen gulden te geven op voorwaarde dat „andere belangstellenden” voor nog eens 300.000 gulden zouden zor gen, waardoor er dus in totaal een bedrag van 800.000 gulden voor de aanleg beschikbaar zou zijn. Dit bedrag komt niet zo maar uit de lucht vallen, want het Staatsspoor had al een berekening gemaakt voor de aanlegkosten van de bijna 16 kilo meter lange lijn. Het Staatsspoor kwam tot een afgerond bedrag van 1.800.000 gulden. Ook waren er al berekeningen van exploitatie ge maakt. Nog tal van allerlei financiële scher mutselingen vinden daarna plaats. Behalve deze financiële perikelen, was er tussen de gemeenten ook nog verschil van mening omtrent de rou te die de spoorlijn zou moeten vol gen. Alphen wilde de lijn het liefst aan de oostzijde van de Gouwe; Waddinx veen verkoos daarentegen de west zijde, terwijl Boskoop en Gouda geen voorkeur hadden. Een ministe rieel onderzoek wees uit dat een spoorbaan ten westzijde van de Gou we verreweg te prefereren was bo ven een lijn ten oosten. Dit vooral vanwege de kosten. Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en de spoorwegplannen Alphen - Boskoop - Waddinxveen - Gouda werden even koud gezet. In 1916 komt de „Boskoopse" spoorlijn weer in de Tweede Kamer de onmiddellijke omgeving niet min der dan 1000 ha boomkwekerij bevat en dat gerekend mag worden op een export van 2000kisten naarde Vere nigde Staten en 5000 kisten naar En geland, Zuid-Afrika, Chili, Canada en andere landen. Dit zou tesamen 1200 wagonladingen vormen. Verder kwam de raad tot de conclusie dat er jaarlijks zeker 3000 wagonladingen door de spoorwegen te vervoeren zouden zijn als men de binnenlandse export er bij zou rekenen. De buitenlandse handelaars worden volgens dit verzoek aan de Tweede Kamer, dikwijls van een bezoek van Boskoop afgeschrikt door de onbe reikbaarheid van de plaats. De ver binding per stoomboot naar Gouda paste, aldus de raad, niet meer in het raam van het „tempo” van de tijd en was zeker voor kinderen niet aanbe- velenswaardig. Dat een plaats van een betekenis zoals Boskoop nog niet aangesloten was op het spoor wegnet noemden sommige kamerle den „ergerlijk”. Hoewel de regering het met dit „ergerlijk” niet helemaal eens was, bleek zij wel bereid om de realisering van deze spoorlijn te be vorderen. Maar toch belandde de hele aanleg op de een of andere manier blijkbaar toch in de doofpot en eind 1923 stond er in enkele kranten te lezen WADDINXVEEN - Een 22-jarige man heeft zich in het Waddinxveense gemeente huis zo kwaad gemaakt op ambtenaren van sociale zaken, dat hij in de hal van het ge meentehuis aan het Raadhuisplein met zijn helm een hangende glazen lamp aan dig gelen sloeg. De jongeman kwam namelijk zijn uitkering halen, maar men had op het gemeente huis kunnen achterhalen dat hij inmiddels werkte. De Waddinxveense rijkspolitie hoorde de man over de door hem gepleegde vernieling. De Waddinxvener bekende in zijn boosheid te hebben gehandeld. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt, zodat hem niet alleen het betalen van een bekeuring wacht, maar ook de rekening van een nieuwe hangende lamp. en voor de totstandkoming van deze lijn pleit. Als voorwaarde wordt dan weer ge steld dat de streek (de provincie en de betrokken plaatsen) zelf 1.000.000 gulden op tafel moet leggen. De toenmalige Boskoopse raad onder voorzitterschap van burgemeester Mr. V. H. Rutgers richtte zich met een adres tot de Tweede Kamer waarin nog eens gesteld wordt dat de aanleg „van het hoogste belang is voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de handel”. De raad wijst er op dat Boskoop en Toch wordt al in 1921 met het ontei genen begonnen, welk karwei in sep tember 1925 achter de rug is. Op dat moment kunnen de 17 vaste spoor wegbruggen en één ophaalbrug voor gewoon verkeer in Boskoop worden aanbesteed. Hoewel het gaat om een enkel spoor worden wel voor dubbel spoor stuk ken land onteigend, terwijl ook de zogenoemde kunstwerken - ook die van de laatste tijd nog - daarop afge stemd worden. In de eerste dagen van januari 1929 wordt het werk dan eindelijk aanbe steed en wel voor 3.535.000 gulden - een verdubbeling sinds 1908 - en ge gund aan het Utrechtse Spoorweg bedrijf. Dit bedrijf legt de 17.525 me ter lange spoorlijn aan. Een lijn die bij Gouda evenwijdig aan de spoor lijn Gouda - Rotterdam loopt en even voor de aansluiting Moor drecht het spoor met een grote boog in de richting van Waddinxveen en Boskoop laat gaan, waar het ruim een halve kilometer voor het station Alphen aan den Rijn de uit 1878 da terende spoorlijn Leiden - Woerden bereikt. Zo hard als Boskoop ijverde om de spoorweg te krijgen, zo weinig en thousiast was buurgemeente Wad dinxveen. Toen in 1916 de eerste plannen op tafel kwamen toonde Waddinxveen zich verre van géluk kig. Het zou ruim 40.000 gulden moeten bijdragen aan de totale kos ten van zo’n twee miljoen gulden. En dat in een tijd dat het toch al niet zo goed ging met de conjunctuur. In 1920 nam de raad van Waddinx veen dan ook een motie aan tegen de aanleg, want zij meende met vrij gro te zekerheid te mogen aannemen dat het personen- en vrachtvervoer aan zienlijk minder zou zijn dan aanvan kelijk aangenomen was. „Zolang de plaatselijke omstandighedén zich niet wijzigden, behoorde de aanleg achterwege te blijven”, aldus Wad dinxveen. Waddinxveen verwijst daarbij naar de teruglopende conjunctuur en het feit dat men toch 11 maal met de stoomboot naar Boskoop en Gouda kan en ook nog eens vijf maal met de bus. Waddinxveen zag de trein als vervoermiddel veel minder zitten, omdat de autobus en vrachtwagen zo in opkomst waren. Boskoop reageerde onmiddellijk op deze motie met een protest. „Het ge ringste uitstel zou voor Boskoop fu neste gevolgen hebben en voor deze gemeente zou zich nomisch perspectief openen”, stelde Boskoop’s gemeentebestuur, dat de steun kreeg van alle Boskoopse vere nigingen en tal van adhesiebetuigin gen mocht ontvangen. Er ontbrandt tussen de beide buur gemeentes een hevige en onverkwik kelijke strijd, waaraan pas een einde komt als op last van de minister is onderzocht dat de spoorlijn in geen geval door een autoweg vervangen kan worden. Als dit bekend wordt trekt de Waddinxveense gemeente raad met minimale meerderheid (7 tegen 6) haar motie van 1920 in. Op vrijdag 24 augustus werd een 22-ja- rige Waddinxvener door de politie be keurd wegens overtreding van de Wa penwet. Hij droeg een dolkmes bij zich. Het dolkmes is inbeslaggenomen. vanwege de zeer hoge kosten die de aanleg van de spoorlijn in dat gebied met zich meebrengt. De minister: „Terwijl ik mij dus gaarne bereid verklaar om zonder verwijl de spoorwegverbinding Gou da - Boskoop - Alfen ten hand te ne men en ik mij daartoe met de belang hebbende besturen in betrekking zal stellen, alsook het opmaken van een deugdelijk plan voor diejijn'zal be vorderen, komt het mij voor, dat die taak door mij beter kan worden vol- voerd, indien-het amendement niet in de wet wordt opgenomen". Voor Kamerlid Van Doorn is deze toezegging van de minister genoeg en vindt hij het overbodig om deze motie gelijktijdig met het agenda punt - het ging tenslotte over een renteloos voorschot voor een spoor lijn in de Haarlemmermeer - te be- haridelen. De motie wordt aangehouden. Het in 1973 geopende NS-station Waddinxveen-Noord. (Foto: Archief). Boskoop ijverde meer voor spoorlijn dan Waddinxveen Bij een kleine controle nabij de kruising hefbrug-Henegouwerweg werden 5 automobilisten en 4 fietsers bekeurd, daar zij het rode verkeerslicht negeer den. Voor het niet volgen van het ver plicht fietspad (een veel voorkomende overtreding door fietsers) werden 3 fiet sers bekeurd. Terzake illegaal verblijf in Nederland werd een 25-jarige vrouw van Marok kaanse nationaliteit aangehouden. Zij is het land uitgezet. De afgelopen week vonden er weer aan rijdingen plaats, waarbij de veroorza kende bestuurders meteen na de aanrij ding waren doorgereden. Op zondag 19 of maandag 20 augustus werd een in de Jacob van Lennepstraat geparkeerd staande personenauto aangereden. De auto werd licht beschadigd. Op vrijdag 24 augustus omstreeks 21.00 uur parkeerde een automobilist zijn voertuig op de parkeerplaats nabij de Alb. Thijmlaan. Toen hij dezelfde avond omstreeks 23.00 uur weer bij zijn auto kwam, bemerkte hij flinke schade aan de achterzijde. Dat de pogingen, vanuit Boskoop ondernomen, om een spoorlijn te krijgen niet onopgemerkt zijn geble ven, 'daarvan getuigen onder andere de Handelingen van de Tweede Ka mer van de Staten-Generaal van 19 October 1906. Tijdens de behande ling van het agendapunt „De toeken ning van een renteloos voorschot voor Spoorweglijnen in de Haarlem mermeer en omgeving”, dient ka- De afgelopen week werd 2 keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. Op woensdag 22 augustus werd nabij de Bredeweg een damesbromfiets, .merk Puch, ontvreemd. Op dinsdag 21 augustus werden twee meldingen van auto-inbraken gedaan bij de politie. Op de Omloop werd een auto opengebroken en werd uit de auto een radiocassetterecorder meegeno men. Van een nabij de sportzaal aan de Willem de Rijkelaan staande personen auto werden beide sloten geforceerd. Uit de auto werd niets ontvreemd. Uit een schuur achter een woning aan de Middelburgseweg werden een slijp tol en een klauwhamer ontvreemd. Dit moet zijn gebeurd tussen dinsdag 14 en donderdag 16 augustus. Op maandag 20 of dinsdag 21 augustus werd een hoeveelheid benzine getapt uit een in de Tesselschadelaan gepar keerd staande auto. De tankdop was niet voorzien van een slot, zodat de ben zine gemakkelijk kon worden uitgehe veld. Een derde auto werd opengebroken aan de Tesselschadelaan. In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 augustus werd een portierslot geforceerd. Een Philips-casetterecorder werd ont vreemd. Een zonnebril van ca. 200,- werd ont vreemd vanaf de ligweide van het zwembad. In een onbewaakt ogenblik moet de dief zijn kans hebben schoon gezien. Op donderdag 23 augustus werd aangif te gedaan van diefstal van een aktetas gedaan. De eigenaar had de tas met in houd onbeheerd achter zijn woning la ten staan. Vanaf de Middelburgseweg werd een rode kettingzaag, type Husku, en een stekmesje van 35- ontvreemd. in 1852 geboren - een beetje wordt voorgetrokken en dat „het oudere kind" - de streek ten zuiden van de Oude Rijn - daarbij een beetje het kind van de rekening wordt. Waar om de Haarlemmermeer wel een spoorwegverbinding en de streek tussen Alphen en Gouda niet? Van Doorn: „Ik zal er in dit stadium van den loop der beraadslagingen niet lang over uitweiden, maar ieder die geen vreemdeling in ons land is weet van hoe groote betekenis die streek is en hoe noodig het is, dat de uitvoer van de daar gekweekte pro ducten vergemakkelijkt wordt. In een request van de inwoners dier streek zijn cijfers genoemd, die ik niet nader zal aanvullen. Ik wensch alleen aan te stippen dat, terwijl Bos koop is een centrum van uitvoer, een plaats van grote betekenis, zij afge sloten is van elke verbinding te land; het moet zich behelpen met een ver binding te water, en ik behoef niet te zeggen, hoe dat in den wintertijd be lemmerend en hinderlijk werkt op den arbeid in Boskoop. In een ander request is geklaagd over de maatre gelen, die. in het buitenland genomen worden en die onder andere de han del van Boskoop zeer ernstig bedrei gen”. Van Doorn geeft toe dat wat er door Boskoop gevraagd wordt, niet allemaal door de regering verwezen lijkt kan worden, maar hij noemt de spoorwegverbinding een „noodzake- lijken eisch”. De toenmalige minister van Water staat, de heer Kraus geeft daarna grif toe dat Boskoop dringend behoefte heeft aan een spoorweg. Toch wil hij het amendement niet aannemen. WADDINXVEEN - Met een zaterdagmiddag tussen drie en vijf uur te houden receptie in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost staat het Waddinxveense echtpaar Jan Hendrik de Bock (70) en mevrouw Ele onora Cornelia Antonia de Bock-Moonen (ook 70) erbij stil dat zij een hal ve eeuw geleden, beiden op 20-jarige leeftijd, met elkaar trouwden. Het aan de Souburghlaan 21 wonende gouden paar heeft 3 kinderen en 6 klein kinderen. De heer en mevrouw De Bock verhuis den 13 jaar geleden van Amsterdam naar Waddinxveen. Alle twee hebben ze het in dit Gouwedorp erg naar hun zin. Tijdens de verhuizingvan de hoofd stad naar hier huilde de bruid zelfs maar ze zegt nu voor geen goud meer haar huidige woonplaats te willen verlaten. Het huis met de tuin, het leefklimaat en hun hier wonende dochter met man en kleinkinderen binden hen zeer. „De Maatschappij tot exploitatie van Tramwegen heeft alhier opme- tingen gedaan voor den aanleg van een tramweg van Boskoop naar Gouda over Waddingsveen. De weg zal loopen van de Bootstraat te Boskoop, langs de Zijdeweg, den Noordeinderweg over Waddings veen, den Kerkweg, de Dorrekade met brug over de Gouwe naar Gou da. Alles zal zoo aangelegd worden dat de wagens voor het goederenvervoer te Boskoop geladen worden en te Gouda op den bestaanden spoor kunnen overgaan. Ofschoon er reeds sedert jaren allerlei plannen ontworpen waren, opnemin gen en opmetingen hebben plaats ge had. om deze gemeente aan het spoorwegnet te verbinden en zulk een verbinding, hoewel er de grootste behoefte aan bestaat, tot de vrome wenschen bleef behoren, is er nu ge gronde hoop dat er in deze behoefte voorzien zal worden. Wenschëlijk ware het zeker dat deze lijn in ver binding werd gebracht met den ont worpen stoomtram Amsterdam - Uithoorn - Alfen.” merlid Van Doorn een amendement in waarin gevraagd wordt of de mi nister wil gaan denken aan een spoorwegverbinding van Alfen over Boskoop en Waddinxveen naar Gouda. Als de heer Van Doorn het woord krijgt om zijn amendement toe te lichten, stelt hij dat „het jong- Tijdens een korte verkeerscontrole de spoorwegverbinding Gouda- Waddingsveen-Boskoop-Alfen wel te willen bevorderen. Wil de gemeente Boskoop met haren handel in boomen en planten op bij na alle landen van Europa, Verenig de Staten van Noord-Amerika, Zuid- Afrika, Chili, Canada enzovoort hare plaats op de wereldmarkt blij ven handhaven, dan is eene spoedige totstandkoming der hiervoor ge noemde spoorwegverbinding inder daad onontbeerlijk”. De spoorweg commissie van Boskoop besloot tot deze actie, waar eenzelfde commis sie in Waddinxveen ook aan mee- dan is het minister Ir. C. Lely die dat de aanleg van de vurig begeerde spoorlijn uit de begroting van Water staat geschrapt was met de bedoeling om eerst eens na te gaan welke objecten in het kader van de werk verruiming eerst voorrang behoefden. Dit is de eerste lokomotief, die vanaf 6 oktober 1934 op de spoorlijn Gouda-Alphen aap den Rijn ging rijden. ’W t Ni it’ l r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 9