4 Programma open dag AF-centrum Rabobank O ‘Vtut den Zaterdag open huis in het AF-centrum Praat ook eens met de Rabobank over uw verzekeringen. Vier burgemeesters slaan herdenkingsmunt van gouden spoorlijn Stichtingsakte Lokale Omroep is getekend Positieve reacties op nota werkgelegenheid K Bij ’s Rijks Munt in Utrecht op 27 september Technische kenmerken Tekencursus van Tineke PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein: 01828-17994 Van Stichting Dienstverleningscentrum Bij notaris mr. P. L. van der Meulen Pruijmboom OPEN DAG IN AF-CENTRUM Zaterdag 8 september, 10.00-16.00 uur. ii Nieuwsblad Onafhankelijk 4 A I I Rabobanken RIOOL j CverstopttJ Alphense Avondschool GERT HUIZER "HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) Hoofdpunten WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1984 40e JAARGANG - No. 18890 Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Waddinxveen in het notariskantoor van J. in 't Hol en mr. P. L. van N ALS WIJ HET WADDINXVEEN - Komende za terdag houdt de Stichting Dienst verleningscentrum Waddinxveen tussen tien en vier uur een groot scheeps open huis, waar de gehele Waddinxveense bevolking welkom is om te zien wat er in het Anne Frank-centrum allemaal voor acti viteiten worden ontplooid, maar ook om eens een kijkje te kunnen nemen achter de schermen. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. de1^ ECHTE BAKKER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Voor een verzekerder gevoel. Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20. tel 01"2i2520 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 DANSLESSEN voor GEHUWDEN en PAREN (beginners) in BOSKOOP MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1984 IS ONZE ZAAK VOORTAAN ’S MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN der Meuten. Zittend van links naar rechts: ing. T. S. van der Kaay, F. G. Bos (secretaris) en J. Kuper voorzitter). Staande van links naar rechts: M. Barkat, M. P. Oosterom (penningmeester), ir. J. P. van der Fluit en notaris mr. P. L. van der Meiden. (Foto: Sjaak Noteboom). Iedereen is wel ergens voor verzekerd. U dus ook. Klopt het allemaal nog. Want als er iets niet klopt, merkt u dat meestal te laat. Vraag daarom eens naar ons testboekje ’Zeker voor Onzeker’. Het ligt voor u klaar. zeker y voor ONZEKER UM«> C9 r; FASHION WADDINXVEEN/GOUDA/BOSKOOP/ALPHEN AAN DEN RIJN De burgemeesters drs. K.F. Broekens van Gouda, C.M. van der Linden van Waddinxveen, J.H. Reinders van Boskoop en M. Paats van Alphen aan den Rijn gaan donderdagmiddag 27 september om half vier de eerste exemplaren slaan van de bijzondere zilveren her denkingsmunt, die op 6 oktober a.s. en daarna verkrijgbaar is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda- Alpnen aan den Rijn. WADDINXVEEN De belangstelling voor en het praten over de gemeentelijke concept-nota werkgelegenheidsbeleid “Werken in Waddinxveen” is zodanig groot dat de gemeenteraad pas in zijn vergadering van oktober over dit belangrijke werkstuk van het col lege van Burgemeester en Wethouders zal beraadslagen. Dit heeft burgemeester C.M. van der Linden in de vorige week woensdag avond gehouden gemeenteraadsvergadering meegedeeld. l - p ,*-<< 2' V,' ’P'v* I Het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad, zaterdag het cen trum voor een boeiend open huis. (Foto: Sjaak Noteboom). fl Weekblad voor Waddinxveen f Inl.tel. 01720-22450 (na 13.00 uur) Nieuwe cursussen starten: - Praktijkdiploma Boekhouden in 10 mnd., 10en 13 Sept. - M.B.A. in 10 mnd., 3 sept. - Middenstand 1 jaar met examengarantie, 10,11 en 13 sept. - Boekhouden Basisopleiding 13 en 17 sept. - Engels, Frans, Duits, Spaans 24 sept. - Computerkunde voor beginners 10 weken, 17 sept Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Kon Wilhelmmaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 MUIDERKRING 98, LEIDEN I TELEFOON 071 - 7 61 249 I Aanvang woensdagavond 12 sept. a.s., 21.30 uur in de ROZENBURCHT Voor deze lessen graag alleen telefonisch tevoren opgeven tussen 13 en 18 uur 's middags 071-761249 Met de oprichting van deze stichting wordt een voorbereidingstijd van enkele jaren afgesloten. In die tijd is geprobeerd een zo representatief Het Stichtingsbestuur, dat wordt voor gezeten door wethouder drs. M. Kraai jestein (PvdA), is maandenlang in de weer geweest om deze open dagen voor te bereiden. Er zal zes uur lang een zo volledig mogelijke indruk gegeven wor den van de betekenis van de "ontmoe tingsplek” aan het Jan van Bijnenpad in het hart van Waddinxveen. mogelijke vorm te realiseren voor het te zijner tijd uit kunnen zenden van lokale radio-en televisieprogram ma’s. Het werken daaraan gaat nu intensief door, hoewel de nieuwbakken stich ting zojuist van het gemeentebestuur heeft gehoord dat de voor Waddinx veen van belang zijn de media-ont- wikkelingen eerst op een rijtje moeten worden gezet, alvorens aan het Raadhuisplein een oordeel over de plannen en activiteiten van de Stichting Lokale Omroep Waddinx veen zal worden gegeven. gebracht voor f 70,-- per stuk, inclu sief b.t.w. Exclusief b.t.w. bedraagt de prijs f58,82. De herdenkingsmunt heeft een voor zijde en een keerzijde. Op de voorzij de staat de tekst ‘50 jaar spoorlijn Gouda Alphen 1934 1984’ en wordt een lokomotief uit de 5500-serie van de Nederlandse Spoorwegen afge- beeld. De keerzijde wordt gesierd met de vier gemeentewapens van de gemeenten langs de spoorlijn en de vier plaatsnamen. De werkzaamheden in ‘s Rijks Munt zijn inmiddels zover gevorderd dat het gereed zijnde gipsmodel naar de reduceermachine kan. De bijzondere zilveren herdenkingsmunt komt in een blauw etui, terwijl de munt zelf in een transparant doosje wordt gedaan ter bescherming tegen vinger afdrukken. De munt weegt ongeveer 25 gram en heeft een diameter van 38 millimeter. Dit bijzonder aandenken ter gelegen- en Demonstratie haarkap- WADDINXVEEN - De Waddinx- veerise Tineke Pruijmboom -van Beek gaat een tekencursus geven in De Bonkelaar. Deze gaat, bij vol doende deelname (minimaal 8 perso nen), op dinsdagavond 11 of 18 septem ber van start. De tekencursus omvat 8 lessen en leert de cursisten wilde plan ten uit de natuur na te tekenen. Tineke Pruijmboom-van Beek geeft deze cur sussen al een paar seizoenen. De kosten van de cursus in De Bonke laar bedagen 50,- (exclusief mate- raal). Benodigdheden zijn tekenblok, potlood, kleurpotloden, gum, veer, penhouder en Oostindische inkt. De steeds op dinsdagavond te geven cursus duurt van 20.00-22.00 uur. Voor infor matie en inschrijving kan men terecht bij Tineke Pruijmboom-van Beek, Schielandweg 18. tel. 14360. heid van de gouden spoorlijn wordt voorzien van ‘s Rijks Munt- en Munt- meesterteken. Daardoor wordt de waarde voor verzamelaars nog groter. Indien de verkoop van de herden kingsmunt positief verloopt zal de netto-opbrengst worden bestemd voor een nog nader aan te wijzen charitatief doel. Bij de verkoop van 1.000 munten is dit f 2.000,- en bij 2.000 munten f20.000,-. Er zullen in Utrecht minimaal 750 exemplaren en maximaal 2.000 van de herdenkingsmunt worden gesla gen. De munt, overigens geen wettig betaalmiddel, maar wel als zodanig geslagen, wordt door de Rabobanken in Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn in de verkoop Als er aan de Stichting Dienstverlening scentrum Waddinxveen en haar activi teiten wordt gedacht gaat het daarbij met name om biljarten, bingo, bridge, culturele commissie, gymnastiek, hand en spandiensten, hobbyclub, klaverjas sen, Rode Kruis welfarewerk, vrouwe lijke vrijwillige hulpverlening (V.V.H.), volksdansen, zang, recre atiezaal en buffet, theaterzaal, keuken, telefoon,wasserette, winkel, bankza ken, bibliotheek, kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste, sociale zaken en rolstoelen. WADDINXVEEN Het programma voor de komende zaterdag van tien uur ‘s morgens tot vier uur ‘s middags te houden open dag van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad ziet er zo hit: 10.00 uur: Opening door wethouder drs. M. Kraaijestein, voorzitter van de Stichting Dienstverlening centrum Waddinxveen en prijsuitrei king fotowedstrijd door mevr. H.J. Groenendijk-Bemard. 10.30 uur: Voordrachten door ouderen. 11.00 uur: Volksdansen door ‘Dans U Fit’ en demonstratie bloem schikken. 11.30 uur: Gymnastiek. 12.00 uur: Broodje Anne Frank-Centrum. 14.00 uur: Volksdansen door ‘Dans U Fit’ pen ‘Vroeger en Nu’. 14.30 uur: Demonstratie bloemschikken. 15.00 uur: Voordrachten door Ouderen. 16.00 uur: Sluiting. De gehele dag is er sjoelen op een 5 meter lange bak en schaken met super-stukken. “De nota is een lijvig boekwerk en geeft een goed inzicht in hoe Wad dinxveen er sociaal-economisch voor staat”, schrijft de socialistische wet houder. “Dit is belangrijk om te we ten voordat je beleid kunt gaan voe ren. Voor gemeenten is het voeren van een eigen sociaal-economisch be leid een nieuw terrein. In Waddinx veen met name is de laatste twee jaar veel werk verzet. Ik denk aan de ver sterking van de meubelindustrie, waar wij in ons verkiezingsprogram ma voor hebben gepleit, het ontwik kelen van het bedrijfsterrein Coene- coop en heel recent de medewerking van de gemeente aan het stichten van de nieuwe BV “Meubelfabriek Wad dinxveen” (in het voormalige Emi- nent-gebouw), waardoor er voor on geveer 16 mensen weer werkgelegen heid is. Juist deze mensen hebben met Eminent een ellendige tijd achter de rug.” “Vanzelfsprekend ben je als gemeen te beperkt: het beleid van de rijks overheid (CDA en VVD) is nu één maal voor de werkgelegenheid niet het beleid waar wij als PvdA achter WADDINXVEEN - Vorige week donderdagmiddag is ten kantore van de notarissen J. in ‘t Hol en mr. P.L. van der Meulen aan de Prinses Bea- trixlaan de acte getekend van de Stichting Lokale Omroep Waddinx veen. Voorzitter van deze stichting is de aan de Van Lippe Biesterfeld- laan 24 wonende Waddinxvener J. Kuper. De vier burgemeesters verrichten hun werkzaamheden in de gebouwen van ‘s Rijks Munt in Utrecht. Zij doen dit op verzoek van de Waddinxvener T.W. Verwey, die heeft besloten met de uitgifte van deze bijzondere her denkingsmunt de festiviteiten rond de gouden spoorlijn in de Gouwe- streek luister bij te zetten. Vorig jaar nam hij het initiatief tot het slaan van de gouden en zilveren daalder ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen in 1983. Het stichtingsbestuur bestaat mini maal uit 7 leden en maximaal uit 15. In het huidige bestuur hebben zitting voorzitter J. Kuper (op per soonlijke titel), secretaris F.G. Bos (namens de georganiseerde sport verenigingen), penningmeester M.P. Oosterom (CNV), B. Klik (Vereni ging voor Openbaar Onderwijs), M. Barkat (namens Arabisch sprekende etnische minderheden), ir. J.P. van der Fluit en ing. T.S, van der Kaay (namens de technische staf van de plaatselijkde lokale omroep). WADDINXVEEN De techni sche kenmerken van de ter ge legenheid van het 50-jarig be staan van de spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn uit te brengen zilveren herdenkings munt zijn: Metaal: zilvergehalte 925/1000 Gewicht: ca. 25 gram Diameter: 38 mm. Oplage: minimaal 750 exem plaren, maximaal 2.000 Kwaliteit: proof Vervaardiging: ‘s Rijks Munt te Utrecht De nota werkgelegenheidsbeleid is eerst nog op dinsdagavond 25 sep tember om half acht onderwerp van bespreking in een gezamenlijke verga dering van de raadscommissie voor al gemeen bestuurlijke zaken en voor sociale zaken en volksgezondheid. Eerder kwam het lijvige stuk aan de orde in het Overlegorgaan Werkge legenheid Waddinxveen en in een eer dere vergadering van de raadscommis sie voor algemeen bestuurlijke zaken. Discussie De afdeling Waddinxveen van de Par tij van de Arbeid belegt op woens dagavond 19 september om acht uur in café-restaurant De Unie een dis cussiebijeenkomst over de nota werk gelegenheidsbeleid, welk onderwerp zit in de portefeuille van PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein. Het socialistische lid van het college van B. en W. meldt in een zelfge schreven artikel in het september nummer van het PvdA-blad “Prik bord” dat de eerste reacties op de concept nota - die voor de vakantie werd uitgebracht - positief zijn. *7 -C kunnen staan. Daarom is het des te belangrijker plaatselijk al het moge lijke te doen”, schrijft wethouder drs. Kraaijestein. In het PvdA-blad “Prikbord” somt hij de volgende hoofdpunten uit de concept-nota werkgelegenheidsbeleid op: goed overleg met de sociale part ners: vakbeweging en bedrijfsleven ook in regionaal verband; de goede mogelijkheden van Wad dinxveen als vestigingsplaats voor be drijven uitbuiten. Dit betekent een actieve werving; gemeentelijke investeringen op peil houden, plaatselijke bedrijven een goede kans geven gemeentelijke orders te krijgen; het plaatselijk sectorbeleid, zoals voor de meubelindustrie, uitbreiden tot andere sectoren, zoals op het ter rein van vervoer en industrie; projecten van de vacaturebank ver der uitbreiden en goede initiatieven steunen, zoals klussendienst en agra rische projecten; diverse voorstellen worden gedaan om de werkgelegenheid voor met na me vrouwen en jongeren te verbete ren. Bijzondere aandacht voor vrou wen met een bijstandsuitkering; vacaturebestand van het Geweste lijk Arbeidsbureau komt in het ge meentehuis. “Dit is maar een deel van de voor stellen. Belangrijk is dat we met alle middelen trachten de werkgelegen heid zo goed mogelijk op peil te hou den. Dit vraagt ook om financiële middelen. Het fonds Werkgelegen heid zal dan ook regelmatig gevoed moeten worden. De PvdA heeft aan het werkgelegenheidsbeleid altijd al een hoge prioriteit gegeven. Binnen onze partij verwacht ik dan ook een goede discussie om vanuit onze ach tergrond een zo’n progressief moge lijk werkgelegenheidsbeleid te reali seren”, merkt de Waddinxveense PvdA-wethouder op aan de voor avond van de volgende week woens dagavond in De Unie te houden PvdA-discussiebijeenkomst. UdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1