Voorstel in raad Rabobank O ‘Vast den ïl Verdieping op pand van Groene Kruis Praat ook eens met de Rabobank over uw verzekeringen. voor grotere AH Rehorst ontvangt ’’spoorlijnmensen' van het eerste uur GEMEENTERAAD Verzet middenstand genegeerd Besluiten 01828-17994s] Duidelijke resultaten Boonstoppel breidt uit van B. en W. REEKS NIEUWE STRAAT NAMEN VOOR ZUIDPLAS MOONS Waddinxveens drinkwater goedkoper met showroom Oud-W’veense ds. D. v. Vliet (62) overleden met geld van Nierstichting ifl Nieuwsblad Onafhankelijk GRASZODEN 3.25 8,50 15.00 Een boekenbon? BOLLEN HEIDÉ Procedure RIOOL LverstopttJ Bloemen Nachtmarathon GERTHUIZER Rioleringen In memoriam Benoemingen Ereprijs “HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS FASHION ALS WIJ HET ■M FORTEX Voor een verzekerder gevoel. Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20, tel 01727/ 2520 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1984 IS ONZE ZAAK VOORTAAN ’S MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN In ’t hart van Hollands midden Tuincentrum - Boomkwekerij HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 RJ Weekblad voor Waddinxveen A 40e JAARGANG - No. 1891 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 N z NIET SEIZOENGEBONDEN! 1^^^ WADDINXVEEN - Het aannemings bedrijf P. Rehorst BV aan de Dorp straat ontving dinsdagmiddag twee bij- ECHTE BAKKER van plan ’’Stationsstraat”. De raad is gevraagd hiermee in te stemmen door het nemen van een voorbereidingsbe- sluit voor het bestemmingsplan ’’Sta tionsstraat”. zondere gasten in verband met het ko mende 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Dat waren de aan de Noordkade wo nende heer C.A. Blonk (78), die des tijds als werknemer voor Rehorst mee werkte aan de bouw van de kunstwer ken voor de spoorlijn, en de aan het Jan Woensdag 26 september, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Aan de heer M. Alhaft te Waddinx veen is tot 1 juli 1985 vergunning ver leend voor het venten met bloemen. G. SIEMONS, voorzitter Nier Stichting Nederland, afdeling Waddinxveen. Aan de Waddinxveense Reddingsbri gade is toestemming verleend tot het houden van een achtmarathon in het overdekte zwembad en tennishal van 21 op 22 september 1984. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 (üdNBMJ Mej. N.F.Kersbergen te Waddinx veen is ingaande 1 september 1984 be noemd als administratief medewerkster op de afdeling Sociale Zaken (deeltijd baan: 20 uren per week). HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Aan de directeur van de dienst van openbare werken en bedrijven is mach tiging verleend tot het opdragen van ri oleringswerken aan het Noordeinde aan Aannemingsbedrijf J. Baas B.V. te Waddinxveen en van rioleringswerken aan de Zuidkade/St. Victorstraat aan Joh. van Herk B.V. te Waddinxveen WADDINXVEEN - De volgende week woensdagavond weer in vergade ring bijeenkomende Waddinxveense gemeenteraad heeft weer een overzicht gekregen van een aantal besluiten en mededelingen, voorzover niet reeds in openbare vergaderingen aan de orde gesteld of gepuiiceerd of nog te publice ren in de gemeentelijke rubriek, uit de vergaderingen van het college van Bur gemeester en Wethouders van 14, 21 en 28 augustus. per m2 50 lage tulpen in div. soorten 10 voor Nu de bouwplannen'in het ‘dreef- gebied definitief vaststaan, blijkt dat het noordwestelijk gedeelte van deze sector als het ware wordt afgesneden van de rest van de met ‘dreef aan te duiden wegen en, behoudens enige ‘steegjes’, niet van daaruit bereikbaar is. Ter wille van de vindbaarheid van dit noordwestelijk in onderhavige sector gelegen gebied is het noodza kelijk de daarin gelegen wegen met een andere achtervoeging te benoe men, waarbij B. en W. denken aan de namen van inlandse roofvogels met de achtervoeging ‘hoek’ mede gelet WADDINXVEEN - De zuidhollandse vereniging ”Het Groene Kruis” heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het vergro ten van de kantoorruimte in haar pand Stationsstraat 12 door het plaatsen van een verdieping op een gedeelte dat thans één bouwlaag telt, aan de zij de van de bij de vereniging behorende dienstwoning nr. 14. ”Wij gedenken de trouwe arbeid van deze ”dienaar-van-het-Goddelijke- Woord” in onze gemeente met diepe dankbaarheid voor wat de Heere ook in deze predikant aan onze gemeente heeft geschonken. Bij zeer velen zal hij nog in de herinnering blijven leven”, schreef de voorzitter van de Centrale Kerkeraad van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen, ds. L. Roetman, deze week in een ”in memo riam” in het plaatselijke Hervormd Kerkblad. Kom naar het grootste tuincentrum Rijneveld 86 - Boskoop Tel. 01727-4009. Iedereen is wel ergens voor verzekerd. U dus ook. Klopt het allemaal nog. Want als er iets niet klopt, merkt u dat meestal te laat. Vraag daarom eens naar ons testboekje ’Zeker voor Onzeker’. Het ligt voor u klaar. ZEKER VOOR V ONZEKER - Ki van de plantoelichting. Bij inzending van de aanvraag om afgif te van de verklaringen van geen be zwaar aan Gedeputeerde Staten kan dan Worden verwezen naar de reeds in het vooroverleg gebrachte bestem- mingsplanherziening waarop wordt ge anticipeerd. De bestemmingsplanher- ziening - waarin overigens ook zullen worden meegenomen de mogelijkheid tot wijziging van de entree naar de voet balvelden van W.S.E. en (de uitbrei ding van) het cafetaria ter plaatse - kan na het vooroverleg op de normale wijze in procedure worden gebracht. op de discussie in de commissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken, waarin bij de achtervoeging ‘nest’, waartoe in eerste instantie door het college was gekozen, kanttekeningen werden geplaatst. Eveneens ter wille van de vindbaar heid achten B. en W. het gewenst, dat de benaming van de wegen wordt ge combineerd en derhalve, met uitzon dering van het te realiseren winkel centrum, eveneens aan te duiden met de namen van akkerbouwprodukten met de achtervoéging ‘akker’. Van wege het eigen karakter van het win kelcentrum ware dit door eigen naamgeving kenbaar te maken waar bij wij denken aan namen als Zuid- plasgalerij, Zuidplasplein, Zuidplas- hof etc. In verband met de suggestie bij de be noeming van straten enig verband te leggen met het ontstaan van Wad dinxveen hebben B. en W., gezien de bezwaren tegen te ‘moeilijke namen getracht een aanvaa dbaar alternatief te presenteren. Zij stellen de raad voor een aantal wegen aan te duiden met Floriserf, Herbarenerf, Machteld- erf, Woubrechterf. Buiten de sectoren aan het voetpad ten noorden van de ‘Dreef’ tussen de sportvelden zal een aantal bungalows worden neergezet. Het is praktisch dit voetpad eveneens met ‘Dreef’ aan te duiden. WADDINXVEEN Voor de woon wijk Zuidplas zijn in het gemeente huis weer nieuwe namen bedacht. De volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad is voorge steld in te stemmen met’ een reeks nieuwe straatnamen. In de gemeenteraadsvergadering van. vorig jaar juli werden de namen vast gesteld van de hoofdverbindingswe gen in ‘Zuidplas’. Tevens werd beslo ten een aantal wegen aan te duiden met vogelnamen met de achtervoe ging ‘dreef en verder wegen aan te duiden met de namen van akker bouwprodukten met de achtervoe ging ‘akker’. De voortgaande bouwactiviteiten ma ken het noodzakelijk'dat weer straat- naamaanduidingen worden vastge steld. Daar nog slechts een klein ge deelte van het totale plan in uitvoe ring was genomen en ook per sector nog niet kon worden overgegaan tot benoeming van alle daarin gelegen wegen, hebben B. en W. zich in hun voorstellen beperkt. ‘Wij achten het echter wenselijk om de straatnaam- en huisnummeraan- duiding in een zo vroeg mogelijk sta dium vast te kunnen stellen. Reden waarom wij voorstellen thans ook alle sectoren een basisplan voor de straatnaamgeving vast te stellen en, daar het stratenpatroon voor de in deze sectoren aan te leggen wegen en paden nog wijziging kan ondergaan, de uitwerking daarvan aan ons colle ge te delegeren. Bij de uitwerking van het benoemen van de straten zullen wij ons laten adviseren door de com missie Straatnamen,’ aldus B. en W. tot de raad. Na afweging van factoren als snelheid en zorgvuldigheid menen B. en W. dat de volgende procedure de voorkeur ver dient. Door de raad wordt een voorbe reidingsbesluit genomen op basis waar- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het tarief voor het drinkwater gaat omlaag. Per 1 januari gaan de afnemers 1,10 gul den per kubieke meter water betalen, een tariefsverlaging van negen cent. Bo vendien wordt over 1984 een terugbeta ling van vijf cent per verbruikte kubieke meter gedaan. Dit heeft het bestuur van het waterlei dingbedrijf Rijnstreek, waarbij ook Waddinxveen is aangesloten, besloten. Voor een gezin, dat 150 kuub drinkwa ter per jaar verbruikt, betekent het een eenmalig voordeeltje van 7,50 gulden, terwijl door de tariefsverlaging men vol gend jaar ongeveer 13,50 gulden in de zak houdt. ”Het is niet veel, maar het is toch plezie rig dat je de mensen nu eens een tariefs verlaging kunt aanbieden”, aldus D. Brouwer de Koning, voorzitter van het bestuur van het waterleidingbedrijf ”De Rijnstreek” levert water aan Lei derdorp, Zoeterwoude. Alkemade, Hazerswoude, Koudekerk, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge en Bos koop, alwaar het bedrijf is gevestigd. Zowel de raad van commissarissen van de Goudse Waterleiding Maatschappij als het bestuur van ”De Rijnstreek” zijn akkoord gegaan met de fusiebesprekin- gen. De voorbereidingen worden nu voortgezet. Per 1 januari 1987 mogt het nieuwe bedrijf zijn beslag krijgen. WADDINXVEEN - om de vestiging van Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein te kunnen laten uitbreiden hebben B. en W. aan de vol gende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen. Vaststaat dat er door de raadsleden steun zal worden gegeven aan dit voorstel dat een voorgeschiedenis kent van ruim vijf jaar. Het verzet dat de middenstand tegen het voorstel aantekent komt niet meer ter sprake. Als gevolg van het feit dat reeds vanaf maart 1979 discussies plaatsvinden over de uitbreiding van de Albert Heijn-ves- tiging aan het Koningin Wilhelmina plein, heeft de raad in zijn vergadering van 21 december 1983 in meerderheid besloten in te stemmen met het voorstel van B. en W. om het bureau voor Ruim telijke Ordening van Heesewijk B.V. te Vught daarover een advies/rapport te laten uitbrengen teneinde de impasse te doorbreken. Het advies/rapport ’’Beperkt distribu- tie-planologisch onderzoek inzake de uitbreiding Albert Heijn te Waddinx veen” is deze zomer uitgebracht en con- cluudeert dat er geen doorslaggevende redenen zijn om de voorgenomen uit breiding van Albert Heijn te weigeren. Als consequentie daarvan doen B. en W. nu aan de raad een voorstel om zo danige juridisch-planologische maatre gelen te treffen dat aan het uitreidings- plan van Albert Heijn medewerking kan worden verleend door afgifte van de benodigde bouwvergunning. De ge meente heeft middels dit rapport de be schikking over actuele - op onderzoek en een enquête gebaseerde - gegevens over de detailhandel in Waddinxveen, mede dankzij de grote bekendheid van ”de middenstand” om aan de onderne- mersenquête mee te doen. van een artikel 19-procedure kan wor den gevoerd. Tevens wordt door het college op korte termijn een herziening van het bestem mingsplan ’’Oranjewijk ’75” in een be perkt vooroverleg gebracht. Het uitge brachte rapport maakt onderdeel uit Aan de heer M. Louhenapessy. werk zaam bij de afdeling Sociale Zaken, wordt met ingang van 1 oktober 1984 eervol ontslag verleend. Uit het overzicht van de bezoekers aantallen van de kamermuziekconcer ten is gebleken dat de in het afgelopen seizoen 1983/1984 gehouden serie de meeste toehoorders heeft getroken. De 6 concerten werden door in totaal 764 personen bezocht, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 127 bezoekers, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 127 bezoekers per concert. van Bijnenpad wonende heer S. Piile (84), destijds als gemeerfteraadslid pre sent bij de openingsrit. Met beide Waddinxveners spraken we uitvoerig over de aanleg en opening van de gouden spoorlij nU leest daarover in het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week. WADDINXVEEN - Beheer- en Ex- ploitatiemaatschappij Boonstoppel B.V. heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het ver groten van het in het noordelijk gedeel te van het pand Noordkade 18 gevestig de garagebedijf over de oppervlakte van het gehele pand. Voor het de uitbreiding omvattend ge deelte geldt hetzelfde als voor de reeds bestaande garage: De ter plaatse geleg de bestemming ’’Bedrijven” in plan ’’Oranjewijk ’75, na le herziening”, be stemd voor ambachtelijke en dienstver lenende bedrijven, geen detailhandels- bedrijven zijnde, is niet toereikend voor de verbouwing en het daarmee samen hangende toekomstig gebruik. Wél toe reikend zal zijn de subbestemming ’’ga ragebedrijven”, geheel toegesneden op het bedrijf in kwestie en tevens de (uit stalling tenverkoop van automobielen dekkend. De vergroting - in omvang vergelij kbaar met dat deel van het gebouw, dat reeds twee lagen telt - is niet in overeenstem ming met het ter plaatse geldende plan ’’Stationsstraat”; De bebouwing ligt binnen de bestemming "Bijzondere Be bouwing”. Die laat slechts een maxima le groothoogte van 4,00 meter toe; de geplande verdieping zal evenwel na re alisering een groothoogte van 6,00 me ter hebben. De reeds bestaande verdieping is met deze bepaling eveneens in strijd, doch dat gedeelte bestond reeds bij de tervi- sielegging van plan ’’Stationsstraat”. Gelet op de bestaande situatie, alsmede op het feit dat de gevraagde vergroting zich qua volume niet of nauwelijks on derscheidt. van de naast- en tegenover gelegen woningen, zijn B. en W. bereid de gevraagde medewerking te verlenen, vooruitlopend op de totale herziening WADDINXVEEN - Met meeleven en ontroering is binnen de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen gereageerd op het overlijden van de oud-Waddinxveense predikant ds. D. van Vliet. De dominee van Giessendam-Neder- Hardinxveld. die in dit Gouwedorp werkzaam was van 1970-1975 en in de voormalige pastorie aan de Stations straat woonde, is 62 jaar geworden. Hij is in zijn woonplaats Hardinxveld-Gies- sendam begraven. De dienaar van Gods Woord (’’Verbi Divine Minister”, stond er in de overlij densadvertentie) was sinds 1965 predi kant, nadat hij vanaf zijn 24e jaar vele jaren als evangelist had gewerkt in Cu- lemborg (1946-1949) en Wieringer- waard (1949-1961) en vier jaar hulppre diker in Kolham was geweest (1961- 1965). Dirk van Vliet’s eerste gemeente als predikant was in 1965 Zetten en An- delst. Via Waddinxveen kwam hij in 1975 in Papendrecht. Sinds 1979 diende de oud-predikant van de Waddinxveen- se wijkgemeente Oost de hervormde gemeente van Giesendam-Neder-Har- dinxveld. Resumerend stellen B. en W. de raad voor te besluiten: wegen aan te duiden met Havik- hoek, Buizerdhoek, Sperwerhoek; wegen aan te duiden met de namen van mannen en vrouwen met de ach tervoeging ‘stee’; wegen aan te duiden met oude Waddinxveense familienamen met de achtervoeging ‘hoeve’; wegen aan te duiden met de histo rische namen: Floris, Herbaren, Machteld en Woubrecht met de ach tervoeging ‘erf’; wegen, met uitzondering van het te realiseren winkelcentrum, aan te dui den met de namen van akkerbouw produkten met de achtervoeging ‘akker’; het voetpad ten noorden van de hoofdontsluitingsweg ‘Dreef even eens aan te duiden met ‘Dreef. WADDINXVEEN Volgende week zijn ook weer in Waddinx veen collectanten op pad om geld op te halen voor de Nier Stichting Nederland (NSN). Zoals ik vorige jaren al schreef is dit geld nodig voor uitbreiding van de medische hulp voor nierpatiënten door: Uitbreiding van de mogelijkhe den van kunstnier behandelingen (thuis of in een ziekenhuis). Uitbreiding van niertransplanta tie mogelijkheden. Bevorderen van wetenschappe lijk onderzoek naar oorzaken van nierziekten en hoe deze te voorko men of te behandelen. Begeleiding van de chronische rtierpatiënt en het gezin. Voor deze uitbreiding van de mo gelijkheden is geld nodig. De over heid financiert dit niet geheel, om dat er daar steeds meer bezuinigd gaat worden. Dus zullen wij het moeten opbrengen. In 1983 heeft Nederland bij de col lecte bijna 6 miljoen gulden opge bracht. Veel geld gelukkig. Daar door is de Nierstichting in staat ge weest onder andere financieel bij te dragen in de aanschaf van een ’’niersteenvergruizer”, die begin volgend jaar geplaatst zal worden in Rotterdam. Zoals de naam al zegt, kan men hiermee nierstenen verwijderen door deze uiteen te laten vallen tot gruis, wat via de urine verdwijnt; de patiënt wordt een operatie, lange opname en arbeidsonge schiktheid bespaard. Allemaal dank zij uw gift. Aangezien er steeds weer duidelij ke resultaten zijn van uw geldelijke inspanningen durf ik ook dit jaar u weer te vragen om uw bijdrage. Tenslotte blijven we verantwoor delijk voor elkaar. Geef! Om ’n an der. Doen! In de week van 24 t/m '30 september. Links de heer S. Pille en rechts de heer C. A. Blonk. (Foto: Sjaak Noteboom). Ten behoeve van de op 8 augustus ge houden GoVeKa in Gouda werd 100,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een ereprijs. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) - i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1