Streekplan '67: Verstedelijking langs spoorlijn ia Station-Noord Busbedrijven argwanend Boskoops burgemeester over spoorlijn Y Hl f I y I KA spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn in 1934 is het rond deze Z0UdenPgebeu<ren". U.Ur °nge uk en lijn nooit helemaal stil geweest. Diverse malen was er sprake De Spoorwegen weigerden echter de van j ”r>r kwam een mogelijke opheffing ter sprake in de jaren zestig, toen de Nederlandse Spoorwegen de opheffing zelf aan de or de stelde. Deze streefde in die tijd heel sterk naar een sluiten de exploitatie en de ,,Boskoopse” lijn was duidelijk niet ren dabel. opheffing, daar delijn onrendabel zou zijn. Het sterkst WADDINXVEEN/BOSKOOP - Na de opening van de wege de onoverzichtelijke situatie al- spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn in 1934 is het rond deze ZOudenPgebeu^n\dU.Ur ongelukken r. f '--'--. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 'Ife. 'V k van Bootstraat en Verdere funktie Dit is de eerste lokomotief, die vanaf 6 oktober 1934 op de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn ging rijden. E. P. Verkerk 3. •h Ai f daardoor probleem van de beveili- f meer bij de provincie te En de provincie bleek wel be- Op zondag 7 oktober, de dag waarop de winterdienst-regeling van kracht werd, liepen de treinen de eerste offi ciële diensten. Uiteraard werd er die dag behoorlijk druk gebruik gemaakt van dit voor Boskoop „nieuwe” ver voermiddel de trein, ’s Middags was Tl^j. ^7??^ A.. r/AaZt, ZiA WADDINXVEEN - Het ontwerp streekplan Rijn en Gouwe uit 1967 voorzag •onder meer in een groei en verstedelijking van.de langs de spoorlijn Al- phen - Gouda gelegen gemeenten ^Gedurende de streekplanperiode - tot onge veer 1985 - is rekening gehouden met de volgende uitbreidingsmogelijkheden. Alphen a/d Rijn van 30.500 naar rond 70.000 inwoners Boskoop van 10.500 naar rond 15.000 inwoners Waddinxveen van 14.500 naar rond 22.500 inwoners Gouda van 46.500 naar rond 65.000 inwoners, totaal van 102.000 naar rond 172.500 inwoners. De gemeentebesturen van Alphen, Boskoop en Waddinxveen wachtten die ontwikkeling niet af en lieten door een deskundig bureau een onderzoek in stellen naar de functie van de lijn en wat deze voor de aanliggende plaatsen betekende. Daarop verscheen in juni 1967 de nota, die tot de conclusie kwam dat ..opheffen van de lijn Al- phen-Gouda geheel in strijd zou zijn met de te verwachten verstedelijking van het westen van ons land en niet in overeenstemming met het door Rijk en Provincie uitgestippelde beleid." Volgens de nota is zowel bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn, als bij de mogelijke opheffing van een-bestaan de lijn, een tweetal aspecten van be lang: de rentabiliteit van de lijn en de functie die deze heeft in het gehele verkeèrs- en vervoerssysteem van de betreffende streek... WADDINXVEEN BOSKOOP - Dat de busondernemingen de ont wikkelingen rond de nieuwe spoor lijn nauwlettend volgden en de con currentiestrijd niet uit de weg gin gen. blijkt uit een kort berichtje on der het kopje „Uit den omtrek" in de Goudsche Courant van dinsdag 9 oktober 1934. - Met ingang van heden zijn de tarie ven van den busdienst Boskoop - Leiden en omgekeerd verlaagd en gebracht op f 0,80 voor een dagre- touren f 0,50 een enkele reis. Ook de busondernemers van de bus- sen Boskoop - Gouda hebben de ta rieven verlaagd en gebracht op 50 ct T T Z IS IS Al 'zx V JL_JL_z 1 N JLJ k7Ul\V7V7 1 1 'H VI Vz -- O - Waarschuwingsdienst Op 20 juli 1934 dus enige maan- Ongelukken Het eerste ongeluk op de 'onbe waakte’ overweg vond plaats op 21 februari 1935 toen een vrachtwagen tengevolge van dichte mist en slecht zicht tegen een trein aanreed. Het ongeluk liep goed af, maar de discus sie over eén 'beveiligde' overweg laaide hoog op. Het tweede ongeluk gebeurde een jaar later. Een motorrijder werd door een passerende trein gegrepen en moest met inwendige verwondin gen naar het 'ziekenhuis vervoerd worden. Dit ongeluk kon gebeuren doordat de man met de witte vlag die dag juist met verlof was en zijn vervanger net even te laat bij de overweg was aangekpmen. In 1936 werd het treinverkeer op de lijn GoudaAlphen intensiever, maar ondanks herhaalde pogingen om de overweg beveiligd te krijgen, bleven de minister en de Spoorwe gen onverrfiurwbaar. De medewerking van de Spoorwe gen liet overigens toch veel te wen sen ovér en daardoof ontstonden tal rijke meningsverschillen en conflic ten. Zo 'vergaten’ de Spoorwegen nog wel eens te waarschuwen als er (onverwachts) extra treinen werden ingezet, waardoor de man met de Opgeheven Wat de gemeente Boskoop ook pro beerde, de minister en de Spoor wegen bleven het been stijf houden en weigerden de overweg te bevei ligen. Uiteindelijk besloot het colle ge om de waarschuwingsdienst maar op te heffen. De raad was het hier echter niet mee eens en er ontstond de nodige dei ning. Verschillende beveiligingsme- thodes werden toen onder de loep genomen en de opheffing werd nog even opgeschort. Toch besloot de raad in de vergadering van 28 maart 1938 de waarschuwingsdienst op te heffen. Net in die tijd werd erdoor de pro vincie gewerkt aan een plan om de Zijde te verbreden en kwam het ging min of meer bij de provincie te liggen. reid verlichte waarschuwingsborden te plaatsen, tenminste als de ge meente Boskoop de kosten hiervan voor haar rekening wilde nemen. De waarschuwingsdienst werd ten-, slotte op 3 juli 1938 opgeheven. In 1940 wijzigen de Spoorwegen hun eerder ingenomen standpunt en als de Zijde omstreeks mei 1940 ver breed wordt, komt er tegelijkertijd de automatische beveiliging door de zogenoemde knipperlichtinstallatie. mee men Boskoop een beetje tege moet wilde komen was de invoering van een vermindering van de snel heid waarmee de treinen de over- gang passeerden. De treinen moch ten met geen grotere snelheid dan 15 kilometer per uur rijden op de over- gang aan de Zijde. Het is verrassend om te ontdekken dat er in die tijd (1934) al redelijk druk verkeer op de Zijde was. Bij een telling werden in één week maar liefst 15546 fietsers getèld die de overgang passeerden en ruim .2600 auto’s. Deze cijfers, die ter kennis van de Spoorwegen werden gebracht, ver anderden niets aan het standpunt van de Spoorwegen. De mógelijk heid van een afsluiting van de over weg is voor ons geen punt van. over weging, aangezien de overweg door den minister niet Voor afsluiting is aangewezen”, zo deelde de Spoor wegen het college van burgemeester en wethouders mee. Bij'deze verwachtingen voor een forse groei van de vier gemeenten werd er ge wezen op het feit dat de in het streekplan aangewezen terreinen voor „stads- qf dorpsbebouwing” bijzonder goed gesitueerd waren ten opzichte van de stati ons. In Boskoop en Waddinxveen lagen deze uitbreidingen nagenoeg op loopaf stand, terwijl in Alphen en Gouda grote wijken geprojecteerd waren aan de toen nog onbebouwde zijde van de stations. (Alleen in Alphen aan den Rijn is dat nu -1984- (nog) niet gebeurd). Natuurlijk wees de nota op de belangrijke funktie die de bewuste spoorlijn ver vult in het forensenvervoer, dat op grond van de bevolkingsgroei van de brtrokken gemeenten nog verder tóe zou gaan nemen. De belangrijkheid van de lijn zou ook toenemen omdat de toegankelijkheid van de grote steden voor het autoverkeer en vooral de pajkeermogelijkheid aldaar ongunstiger zou wor den. Ook merkte men op dat dóór de eventuele opheffing van deze lijn, dit ge volgen zou hebben voorde aansluitende lijnen. WADDINXVEEN BOSKOOP - Bijgaatd artikel schree burgemees ter E. P. Verkerk aam de vooravond van de opening van de spoorlijn in de Goudsche Courant. „Den boekhandelaar treffen vele slagen! Wie echter in Boskoop boekhande- laar is, kan zelfs geen ansichtkaart meer verkoopen, in geen oude of nieuwe spelling, omdat geen enkele foto na 14 dagen nog up to date is. De Gouweverbreeding brak óver 500 meter lengte de oude Dorps- 1 straat overlangs af voor de opritten naar de nieuwe hefbrug en verander de het dorp totaal. Met uitzondering Nieuwstraat heeft Boskoop met één slag open bebouwing of open aspect verkregen. De vlucht der verjaagde Boskoopers igM deed nieuwe panden verrijzen, welke in de nederzetting aan het Torenpad- thans Burgemeester Colijnstraat - en aan de Winkelgalerij getuigenis af leggen van durf en levensmoed. Inmiddels werd het'jaagpad naar Gouda omgebouwd in een straat weg, welke onze eenigste molen het leven kostte,'doch in'ruil gaf een overscheping-voor de planten; aan passend aan het riviergezicht der Gouwe. Heel aan de andere zijde van het .dorp verrees een heestergalerij van drie parallel aangelegde lanen met unieke variëteit en wisselende kleur- nuanceering en dan over een nieuwe brug gaande ontwaart Uhet nieuwe station, of liever U ontwaart het niet, U ziet eenige platgedekte gebouwen in hypermoderne stijl, een wc en rechts daarvan een wjt tempeltje in een rosarium, afgesloten door den slanken toren van het nieuwe ten toonstellingsgebouw. zo voornaam van opvatting, dat U er naar kijken moet of wilt of niet.' 3 Welnu, daar stopt de veelbesproken, veel beschreven spoor Goudk-Wad- dihxveen-Boskoop-Alphen a/d Rijn, vlak bij de sortiment tuin van „Bos- kóop’s Culturen”. 7 October 1934 is Boskoop's om bouw aan het station gereed en kan de boekhandelaar zijn tekort op an sichtkaarten dekken door verkoop van spoorboekjes. 7 October 1934 begint Boskoop's ontsluiting per rail voor Hollander en vreemdeling. Dan moet met de ontwikkeling van den ombouw, de aansluiting op den weg naar Leiden en de betonweg naar Den Haag, en den aanleg van den weg naar Alphen in gehaald zijn, wat andere plaatsjes reeds jaren en. jaren bezaten, opheffing van het iso lement met de buitenwereld onder elke weersomstandigheid." Dan moet het zoo worden, dat wie Boskoop gezien heeft met zijn eigen schoonheid, niet gecopieerd naar be paald recept, tot het inzicht komt, dat alleen het eigene, wat natuurlijk is en wezenlijk eigendom, schoon is, en dat alleen van die schoonheid een verzachtende invloed uitgaat op den aanschouwer. Boskoop is tegelijk plantsoen en fa briek, maar een fabriek zonder vrou wen- en kinderarbeid en zwarte schoorstéenen. Boskoop's planten zijn een wereld- artikel. maar zij worden toch alleen gekocht om in passend variabel mi lieu die schoonheidsontroering te wekken, zonder welke het leven tus- schen muren onhoudbaar is. De goederenwagons uit Boskoop zijn op hun beurt de ombouwers van het kale stukje steen, dat gij huis noemt en dat gij behangt met Uw zorgen. Vervolgens wordt er in de nota gesproken over de funktie van de lijn in groter verband. Men stelt: „In de moderne maatschappij is een goed functionerend systeem van verkeer en vervoer voorwaarde geworden voor het economische en sociale leven. Een voortgaande verstedelijking vraagt noodzakelijkerwijs om een uitbouw van het net voor’ openbaar en’particulier vervoer. De. thans (1967) reeds bestaande achterstand op dit gebied is oorzaak van vele verkeers opstoppingen en parkeerproblemen, één en ander tot schade van onze natio nale economie. het zelfs zo druk dat de trein, die met slechts één wagon reed, alle passa giers niet kon vervoeren. Witte vlag Had de realisering van de .Boskoop- se’ spoorlijn veel voeten in de aarde gehad, ook na de opening bleef het lijntje onderwerp van tal van discus sies en problemen. Bijna direct na de opening werd er al gemopperd over de slechte aansluitingen in Alphen, speciaal als men naar Leiden toe wil de. Problemen rezen er met name bij het onbewaakfzijn van de spoorweg-’ overgang aan de Zijde. Al enkele maanden voor de feestelijke opening had h.et college van burgemeester en wethouders van Boskoop stappen ondernomen bij de Spoorwegen en de minister om een bewaakte over weg te krijgen. Het gemeentebestuur was namelijk bevreesd dat er „van- mand bekeuren die zijn waarschu wing in de wind sloeg en toch de overweg overging als er een trein aankwam. Iedere dag moest hij 50 keer met de vlag of met de lamp zwaaien, want tussen half zeven 's morgens en half twaalf 's avonds passeerden maar liefst 50 treinen deze overweg. Eenmaal werd de man met de witte vlag verantwoordelijk gesteld voor een ongeval, terwijl de gemeente fi nancieel aangesproken werd. den Voor de opening van de spoorlijn richt de gemeente Boskoop, daar toe genoodzaakt door de weigering van de Spoorwegen, zich met een verzoek tot de minister. Hierbij ver klaart Boskoop zich bereid om voor eigen rekening de overweg te bevei ligen met een electrisch lichtsig'naal. Zowel de aanschaffingskosten, als mede de inrichting, het onderhoud en het stroomgebruik zouden door Boskoop betaald gaan worden. Alleen debediening van de beveili ging zou vanuit het station moeten geschieden. Omdat de minister niet snel met een antwoord kwam, werd di verzoek op 18 september herhaald. Toen er ook op dit herhaalde ver zoek het is misschien Teter om’ van aanbod .te spreken geen ant woord kwam, besloot het college en kele dagefi voor de opening van de spoörjijh een .waarschuwingsdienst’ iftte stallen. Overdag zou een man met een witte Vlag de nadering van een trein aan kondigen. *s Avonds zou hij dit met een wit licht verspreidende lantaarn' doen In de raadsvergadering van 30 okto ber 1934 werd de raad van de instel ling van deze waarschuwingsdienst op de hoogte gebracht en werd er achteraf om goedkeuring gevraagd. Het college deelde de raad in de toe lichting mee wat er allemaal gedaan ■?s om een beveiliging te krijgen. Op 6 oktober, dus op de dag van de opening, was er eindelijk een ant woord van de minister gekomen, waarin’meegédeëliï~7verd dat „uit een tet plaatse iogesteld onderzoek was gebleken, dat het niet noodzakq- lijk was de overweg te doen afslui ten”. Ook achtte de minister het niet nodig dat er andere bijzondere maat regelen ten behoeve van het verkeer genomen zguden worden. Daarom besloot het college om voor eigen rekening een waarschuwings dienst in te stellen. De hieruit voor de gemeente voortvloeiende kosten bedroegen 520 gulden per jaar. In dit bedrag zat ook de vergoeding voor de bediening van de brug bij de Parklaan en de opening en de slui ting van het rosarium wanneer dit voor het publiek is opengesteld. Tijdens de behandeling van dit ajfcn- dapunt in de raad wordt duidelijk dat er zeer bewust gekozen is voor een .waarschuwingsdienst' in plaats van voor een .bewakingsdienst'. Door var een waarschuwingsdienst te in wordt voorkomen dat de ge meente aansprakelijk zou worden gesteld als er zich een ongeluk zou voordoen. Vandaar dat er volgens het geldende motor- en rijwielregle- ment gewaarschuwd moest wor den met een witte v.lag en met een wit licht vqrspreidende lamp. Met alleen de raadsleden Noest en 't Hart tegen zij vonden de vergoe ding te weinig wordt het voorstel tot instelling van deze waarschu wingsdienst aangenomen. -• v. .-y Gouden spoorlijn diverse malen met opheffing bedreigd Tegen deze achtergrond zou een beslissing over het opheffen van een spoorlijn nooit genomen mogen worden op basis van het niet rendabel zijn van de lijn zelve; het gaat hier om het functioneren van een stedelijke samenleving”. Om deze argumenten kracht bij te zetten wordt een gelijkluidend gedeelte uit de Tweede nota over de Ruimtelijke Ordening, alsmede een stuk uit de toe lichting bij het ontwerp streekplan Rijn en Gouwe geciteerd, In laatstgenoemd ontwerp worden zelfs concrete voorstellen gedaan voor nieuwe spoorver bindingen. Zo zou er een verbindingsboog, voor het grootste deel lopend over het grondgebied van Moordrecht, moeten komen melde spoorlijn naar Den Haag. Eveneens zoü er op die manier een aansluiting op de lijn naar Rotter dam gecreëerd kunnen worden. Tenslotte komen de deskundigen - en het Instituut Stad en Landschap Zuid- Holland en het Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur Kuiper, De Ranitz, Van der Ree en Van Tol - tot de slotsom dat het opheffen van de spoorlijn Alphen aan den Rijn - Gouda geheel in strijd zou zijn met de te ver wachten verdere verstedelijking van het westen van ons land en niet zou over eenstemmen met het door Rijk en Provincie hieromtrent uitgestippelde beleid. ÓS:. - a - Ax l X -i- Sl 4:, .4 niet aanwezig kon zijn om te waar schuwen dat ereen trein naderde. Het baantje van de man met-de witte vlag was trouwens niet iets om erg ja loers op te zijn, want hij had geen en kele bevoegdheid: hij moest slechts waarschuwen en mocht nooit ie-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 11