WADDINXVEENS OUDSTE 101 Weer taptoe Concordia in sporthal ■II Hl g ■■■i. I ’’Afschuwelijke wapens schrikken een vijand af” Tuinders- Op zaterdag 6 oktober ir. G.J. Braks Mevrouw A. de Kooter-Touw Dr. H.A. Hofman tegen SGP-jeugd: Anke Mensink Ds. W. v. Gorsel vrouwen naar minister exposeert in Amsterdam GIFT over Afscheiding WADDINXVEEN - Op de woensdag avond 19 september om half acht in Het Anker te houden avond van wijk Oost van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen komt de nieuwe Goudse predikant ds. W. van Gorsel spreken over de anderhalve eeuw gele den in de Nederlandse kerk ontstane Afscheiding. Ruim 19 mille voor het KWF Gestompt De Boog, bibliotheek en dagverblijf gehandicapten in schoollokalen Bibliotheek Eten anders... Elf kinderen Eigendom Nat op nat De Boog Turbulent Landbouwschap Moeite waard Vredesbeweging Wantrouwen ■i C. Verweij-Scharleman van de WADDINXVEEN - Voorlopig staan er in Waddinxveen nog Zesde luchtweg,^oud-gemeente- geen kleuterscholen leeg. Het gemeentebestuur slaagt er nog j- xnrrv steeds in de vrijkomende gebouwtjes een nieuwe bestemming te geven. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - W OENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 .‘"Jfc. on Nieuwe bestemmingen voor kleuterscholen Mevrouw De Kooter-Touw is nog één van de zes bewoonsters, die sinds de opening van Huize Souburgh in 1966 daar wonen. Ze heeft het best naar haar zin. al vond ze vorig jaar wel dat na haar verhuizing van het oude, gerenoveerde gedeelte naar de nieuwe woning het eten anders was geworden. van 58 tot 77 jaar. Er zijn 34 kleinkinde ren en 67 achterkleinkinderen. De 101-jarige werd in 1883 in Moerka- pelle geboren. Ze trouwde in 1906 met de in 1933 gestorven L. de Kooter en woonde aan het Boskoopse Noordein- de, hoewel ze met haar gezin op Wad- dinxveen georiënteerd was. Hier werd ook naar de gereformeerde kerk geg aan. ”De Duiventil’, de onderbrenging van de kleuters in het gebouw van de Groen van Prinstererschool en het treffen van de hiervoor noodzakelijke bouwkundi ge voorzieningen. De wijze van uitvoe ring komt later aan de orde. namens het KWF afd. Waddinxveen. WADDINXVEEN - Ds. L. Roetman heeft voor de kerkvoogdij van de Cen trale Hervormde Gemeente van Wad- dinxveen gemeld een gift van duizend gulden te hebben gekregen. ”Zij die bleven én zij die gingen" is het thema van ds. Van Gorsel. Wat bewoog hen die in deze kerk bleven. Wat waren hun motieven en hoe dienen de her vormden hun standpunt daarin te bepa len. WADDINXVEEN - De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding heeft in onze gemeente dit jaar 19.061,50 opgebracht. Alle ge vers: hartelijk dank! Dat geldt ook voor de collectanten en voor ieder, die zich op een of an dere manier heeft ingezet voor de ze collecte. Dank zij hun hulp is het mogelijk geweest, ondanks de moeilijke tij den, toch weer zo’n mooi bedrag in te zamelen voor de kankerbestrij ding. Volgend jaar rekenen we weer op U! 1 B. GLASER, Bloemen van burgemeester C.M. van der Linden voor de zaterdag 101 jaar geworden mevrouw A. de Kooter- Touw uit Huize Souburgh. (Foto: Sjaak Noteboom). glaan te gebruiken voor de huisvesting van een dagverblijf voor gehandicap ten. waarvan er misschien zelfs twee in Waddinxveen zullen komen. Het leegkomen van De Duiventil is een gevolg van de komende integratie met de lagere Groen van Prinstererschool aan de Tollenslaan. In de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad komt een voorstel van B. en W. aan de orde om medewerking te tengebruikstelling van het gebouw van verlenen aan de gebouwelijke integratie GOUDA - Twee Waddinxveense jon gens van 21 jaar werden vorige week in de nacht van zaterdag op zondag zonder aanleiding in Gouda gestompt door een groepje jongelui. Dat gebeurde rond kwart over twee op de Markt, voor het stadhuis. Hun verwondingen: een bloedneus, een dikke lip, en een loszi- tende tand. Hun aanvallers konden on gemerkt vluchten. In haar woning ontvangt ze graag men sen. houdt van op tijd eten, kleedt zich zelf aan en wast ook nog zelf af. Een wandelingetje op de gang slaat Wad- dinxveens oudste ook niet af. Elke dag zijn er kinderen van haar op bezoek. Dat kan ook goed want ze zijn of in Waddinxveen of in de directe omgeving van dit Gouwedorp woonachtig. Zoals vermeld komt later aan de orde welke voorzieningen nu precies dienen te worden getroffen. Het schoolbestuur zal ter zijner tijd een uitgewerkt plan aan de raadvoorleggen bij zijn verzoek om de financiële middelen beschikbaar te stellen. Bij de beslissing op dat ver zoek zal uiteraard de financiële mede werking van de Minister een rol spelen. Vaststaat in ieder geval al dat, gezien de omvang van het gebouw van de Groen van Prinstererschool, geen aanbouw van lokalen behoeft plaats te vinden nu door terugloop van het aantal leerlingen in het lager onderwijs enkele lokalen leeg zijn komen te staan. Het door het schoolbestuur gestelde n.a.v. de leerlin- gen-prognoses geeft de gemeente ver der geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De gedachte van een dagverblijf voor gehandicapten in de leegkomende De Duivetil werd geopperd door wethou der mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester in een laatste vergadering van de raadscommissie voor de onder wijszaken. In deze commissie betuigde ir. T. Drost (PCW) direct al bij voor baat zijn instemming. In de sfeer van huisvesting van gehandicapten wordt in de nieuwe woonwijk Zuidplas rekening gehouden met de bouw van twee gezins vervangende tehuizen, waarvan het eer ste in 1986 neergezet zou kunnen wordn. Uitkomsten van regionaal over leg zijn bepalend voor de omvang van deze tehuizen, die waarschijnlijk in de vorm van een huizenblok gerealiseerd zullen gaan worden. raadslid voor de WD en vrouw van een bloemenkweker, maakt maandag 1 oktober deel uit van eeh delegatie actievoerende tuindersvrouwen die dan een bezoek brengt aan minister ir. G.J. Braks van Landbouw en Visserij. De bewindsman ontvangt dan 3.500 handtekeningen van tuindersvrouwen uit heel het land, die - evenals hun man nen - protesteren tegen de gasprijs. De vrouwen voerden hierover al een ge sprek met het Landbouwschap, terwijl de drie plattelandsvrouwenorganisaties die ons land kent, een brief over deze kwestie aan de Tweede Kamer hebben gezonden. Ieder keer heeft de Waddinxveense, die secretaresse is van de werkgroep ’’Tuin dersvrouwen in actie”, en haar mede standers gewezen op de grote spannin gen die in menig tuindersgezin ontstaan over de gasprijs. Ze menen dat in on- derhandelingen over het nieuwe aard gascontract geen rekening wordt gehou den met de sociale en economische om standigheden van veel tuindersgezin- nen. Ze rekenen voor dat man en vrouw samen zeker tachtig uur per week aan het bedrijf besteden gedurende 52 we ken per jaar. ”En ze mogen blij zijn als dat één gezin sinkomen oplevert”, aldus een persbe richt. ”Wij blijven onze mannen terzij de staan, maar wij weigeren opnieuw een aanslag te verwerken op onze veer kracht”, vinden de tuindersvrouwen. De Nederlandse tuinbouw onder glas levert al jaren een vinnige strijd tegen de kostenstijgingen die door het aard gas worden veroorzaakt. De tuinders hebben zich zeer ingespannen om ener giebesparende maatregelen te treffen. Desondanks raakten velen in moeilijk heden. WADDINXVEEN - Mevrouw A. de Kooter-Touw heeft zaterdag in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan haar 101e verjaardag gevierd. Op haar kamer ontving de nog redelijk gezonde oudste inwoonster van Waddinxveen veel bezoek, waaronder burgemeester C.M. van der Linden en ds. J.C. de Moor. ”Wie bent u”, zei ze ’s morgens tegen de heer Van der Linden, die voor haar een mooie bos bloemen had meegeno men. ”Ik ben de burgemeester. Niet de dominee, want die is net geweest”, re ageerde hij, waarop mevrouw De Kooter-Touw stelde: ”Oh, u bent een graadje hoger”. "Nou. nee", vond Waddinxveens eerste burger. "Met de dominee kunt u een graadje hoger pra ten dan met mij”. Het was een alleraardigst gesprekje tus sen de twee in Huize Souburgh temid den van enkele kinderen van de hoog bejaarde jarige en directrice zuster C. Blok. Mevrouw De Kooter-Touw - die al op 11-jarige leeftijd ging werken - heeft elf kinderen gekregen, die alle maal nog leven en in leeftijd variëren De minister doet na de medewerking van de gemeente wél een uitspraak over de gewenste voorzieningen. Er wordt in de beschikking exact aangegeven waar voor wel en (eventueel) waarvoor geen toestemming wordt gegeven, dit uiter aard in verband met de financiële gevol gen voor het rijk door verhoging van de "rijksvergoeding stichtingskosten” voor het schoolgebouw. In hun voorstel wijzen B. en W. er nog eens met nadruk op dat het gebouw van de kleuterschool na ontruiming in ei gendom overgaat naar de gemeente - het schoolbestuur merkt dit ook in het verzoek op - en dat het rijk, zolang de gemeente geen bestemming voor dat gebouw heeft gevonden, de stichtings- kostenvergoeding na ontruiming maxi maal 2 jaar blijft doorbetalen. "Het aantrekkelijke van deze techniek is, dat je dingen moet laten gebeuren. Afwachten wat het resultaat zal zijn, bijvoorbeeld met het vervloeien van de kleuren. Je werkt namelijk nat op nat. Waterverf op nat papier. Voor mij iets nieuws”, verklaarde ze vorig jaar tegen over Geertje Bos van het dagblad van Rijn en Gouwe. Geschreven werd toen dat de kunstwer ken van de Waddinxveense een "open boek’ vormen van de emoties van een vrouw, die geen blad voor de mond neemt en zegt haar gevoelens het best in tekeningen en schilderijen kwijt te kun nen. van beide scholen. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs heeft de gemeente hier deze zomer om gevraagd. Maar voor dat het zover is zal de lagere Groen van Prinstererschool nog wel moeten worden verbouwd en aange past. Voordat het schoolbestuur het mi- isterie van Onderwijs en Wetenschap pen kan vragen om met toestemming voor het realiseren van een gebouwelij ke integratie moet eerst de gemeente raad verklaren medewerking hieraan te willen verlenen. Dit raadsbesluit hoeft overigens niet meer in te houden dan de principiële medewerking voor de bui- Vorige week schreven we al over de gro tere en verbouwde hoofdvestiging van de Stichting Openbare Bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan. Dit alles kan in 1986 gerealiseerd zijn. Zodra de kleuterschool Pinkeltje aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan is verhuisd naar de Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost zal met de uitbreiding en verbouw kunnen worden begonnen. De verwachting is dat dit in het najaar van 1985 het geval zal zijn. De mogelijkheid bestaat dat de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd zullen gaan worden. De gemeente, het bibliotheekbestuur en de architect zijn met elkaar in ge sprek over de plaats van de ingang, die geen verkeersproblemen tot gevolg mag hebben. Het buurtcentrum De Boog maakt met groot genoegen gebruik van de voorma lige openbare kleuterschool Pinkelotje aan de C. Huyenslaan. Het nieuwe buurtcentrum, waarvan de sociaal-cul- tureel activiteiten eerst de beide ketel huizen aan de Busken Huëtlaan en de Tollenslaan vulden, werd zaterdagmid dag 1 september door het voltallige col lege van B. en W. geopend. Het gebouwtje, waarin de gemeente vo rig jaar nog de Vacaturebank Vrijwilli gerswerk Waddinxveen dacht onder te brengen, is dank zij een financiële bij drage van 140.000,-van het Koningin Juliana Fonds (KJF) verbouwd. De ge meente stelde voor dit doel 40.000,- beschikbaar. waarvoor de vele medewerk(st)ers aan deze "Taptoe Waddinxveen 1984” zonder meer garant staan, is ze ker op zaterdagavond 6 oktober aan staande de gang naar sporthal ”de Sniep” waard!”, aldus de organisato ren. Na een ontvangst in het sociaal-cultu- reel-centrum ”De Bonkelaar” zullen de deelnemende verenigingen vanuit dit centrum, ter nadere aankondiging van deze toch zeker unieke muzikale showavond, op de zaterdag van de taptoe een kleine rondgang door de gemeente Waddinxveen voor hun re kening nemen. Anke Mensink - moeder van twee kin deren, is met deze uitingsvorm begon nen in een voor haar nogal turbulente periode tien jaar geleden. In die tijd volgde zij de lessen aan de Vrije Acade mie in Den Haag. In totaal omsluit dat een tijdperk van vijf jaren. Aan het einde daarvan kwamen haar eerste gro te werkstukken en vervolgens het naar buiten treden er mee. Na een feministische tijd - met veel aan dacht voor vrouwenzaken op het doek - ging ze ook weer mannen schilderenZe ging ook steeds groter werken, een min of meer logisch gevolg van het uitbre ken van de woonkamer, die nu zeshoog één geheel vormt met de keuken. Voor twintig procent van de ongeveer tienduizend Nederlandse glastuinbouw bedrijven is het voortbestaan niet meer verzekerd. Meer dan de helft hiervan verliest op korte termijn de (voort)be- staansbasis. Dit schrijft het Landbouwschap in een nota over de aardgasprijs voor de glas tuinbouw. die morgen door het alge meen bestuur wordt besproken. De fi- nancieel-economische situatie in de glastuinbouw blijkt de afgelopen jaren snel te zijn verslechterd. Dit heeft ge leid tot enerzijds onverantwoorde be zuinigingen, uitstel van noodzakelijke investeringen, uitstoot van arbeid of niet opvullen van ontstane vacatures en anderzijds tot grote sociale en psychi sche spanningen in de gezinnen, waar het inkomen de sluitpost van het bedrijf is. Voor het Landbouwschap is deze ont wikkeling aanleiding zich sterk te ma ken voor de lagere gasprijs voor de glas tuinbouw. De energiekosten maken on geveer 25 procent uit van de gestookte glastuinbouw. Daarnaast ligt het in de bedoeling^ dat zowel de Harmonievereniging ’’K.V.A.” uit Oss als het ”St. Willi- brordus Gilde” uit Waalre hun mede werking zullen verlenen aan het op die middag op het Stationsplein te or ganiseren onthulling van een beel dengroep ter gelegenheid van de vijf tigjarige herdenking van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn.Overi gens in totaal een voorproeje van het ’s-avonds in de sporthal plaatsvinden de festijn! De gastspreker zei tot de SGP-jonge- rengroep dat er alle reden is voor het Westen om de Sowjet-Unie met wan trouwen te bezien. ‘De Sowjet-com- munistische ideologie richt zich im mers regelrecht tegen de bestaande orde in het Westen. Die orde wilde de Sowjet-Unie omver werpen of althans ondermijnen. De leer van de wereldrevolutie vormt een belangrijk bestanddeel van het marxisme-leni- nisme en de Sowjet-staat is op die theorie gegrondvest’. De bezetting van Afghanistan in 1980, het ondermijnen van alle niet- communistische regimes en de steun aan het met de Russen sympathise rende Cuba, Angola, Zuid-Jemen en Laos waren zaken die ook door dr. Hofman ter sprake werden gebracht. ‘We kunnen gerust stellen’, zo be toogde hij, ‘dat de Westerse vredes bewegingen het agressieve en mili tante karakter van het Sowjet-com- munisme onderschat of zelfs ronduit ontkent. De vredesbeweging door ziet niet eens het marxistische jargon. Op alle goede initiatieven van de Wes terse vredesbeweging is geen enkele echo in het Oosten te horen’. ‘Als we nagaan wat de Sowjet-rege- ring zich in de loop der jaren tegen de eigen bevolking heeft gepermit teerd dan hoeven wij ons geen illusies te maken over wat ons in geval van WADDINXVEEN/DEN HAAG De Waddinxveense mevrouw Zo is in de openbare kleuterschool Pin kelotje aan de C. Huygenslaan het buurtcentrum De Boog gevestigd, wordt de volgend jaar leegkomende openbare kleuterschool Pinkeltje aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan ge bruikt voor de uitbreiding en vernieu wing van de hoofdbibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan en speelt men met de gedachte de eveneens leegko mende protestants-christelijke kleuter school De Duivventil aan de Starin- WADDINXVEEN - De Waddinx veense schilderes Anke Mensink (41) ex poseert van komende zaterdag tot en met vrijdag 5 oktober in Galerie drie nul zes aan de Singel 306 in Amsterdam. De openingstijden van de zaterdagmiddag om vier uur officieel te openen expositie zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00-17.00 uur. De aan de Peppelhorst wonende Wad dinxveense exposeert regelmatig. Vorig najaar hingen er nog aquarellen van haar in de Bodegraafse galerij De Boog van lijstenmaker Jan Dijs. De voorna melijk figuratief werkende Anke Men sink. die vorig jaar een studiereis naar Amerika maakte en van wie ook werk in de raadzaal van het gemeentehuis te zien is geweest, is met haar waterverf- werken een andere weg ingeslagen. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 6 oktober houdt de Waddinxveense muziekvereniging Concordia weer de jaarlijkse taptoe in de sporthal ”de Sniep”. De toegangsprijs voor dit evenement is vastgesteld op 5,- per persoon; voor kinderen en 65-plus- sers wordt 3,50 berekend. Dank zij de inspanningen en voorbe reidende werkzaamheden van de tap- toe-commissie - bestaande uit de heren H. Bouman, R. van Eist, J. Huschka, L. de Knegt en J. Visser - zullen Harmonie ’’Excelsior” uit Bos koop, Harmonievereniging ’’K.V.A.” uit Oss, Drumfanfare ”de Rijntamboers” uit Zoeterwoude en vanzelfsprekend de organiserende Harmonievereniging ’’Concordia” aan deze muzikale showavond hun medewerking verlenen, terwijl daar naast, ter verhoging van het element ’’show”, de vendelzwaaiers van het ”St. Willibrordus Gilde” uit het Noord-Brabantse Waalre een tweetal optredens zuilen verzorgen. bezetting te wachten staat. De Sow jet-Unie is een knekelhuis, één grote Goelag Archipel, waar de onafhanke lijkheid van geest vertrapt is, en de burger geen recht heeft er een eigen mening op na te houden. Miljoenen zijn er gevallen als slachtoffer van de Sowjet ideologie. Een ideologie die moordend is voor de vrijheid van de menselijke geest en zijn creativiteit volledig vernietigt.’ Dr. Hofman ging ook in op de door de Russen toegejuichde opkomst van de vredesbeweging in Europa. ‘De vredesbeweging zou oog moeten heb ben voor de realiteit. Overal waar het communisme aan de macht komt, worden op grote schaal de mensen rechten geschonden. Natuurlijk kent ook onze democratie zijn gebreken, maar wij verkiezen deze onvolkomen democratie, boven de dictatuur. Als daarom het standpunt van de vredes beweging neer zou komen op een zich overgeven aan de agressor onder het motto ‘Liever rood dan dood’ dan wijzen wij dat zonder meer van de hand. Zou het niet beter zijn deze leus te vervangen door ‘Noch rood noch dood’? Voor de Waddinxveense SGP-jonge ren stelde dr. Hofman de vraag of de christenen in deze wereld niet veel meer zouden moeten leven vanuit de beginselen van de Bergrede in de Bijbel. Dr. Hofman: ‘De nuchtere Luther constateerde echter al, dat met de Bergrede niet te regeren valt. De Bergrede geeft ons richtlijnen voor het maatschappelijk verkeer. En dan gaan deze richtlijnen al dwars in tegen de natuur, die juist uit is op handhaving van het eigen ‘ik’. Neen, christenen behoren weet te hebben van een leven na dit leven. Er is één die alles bestuurt en leidt naar zijn Raad’. De voormalige openbare kleuterschool Pinkelotje aan de C. Huygenslaan, waarin het buurtcentrum De Boog is ondergebracht. (Foto: Sjaak Noteboom). mwmiu .i.mimim S "Het muziek- en showgebeuren, De protestants-christelijke kleuterschool De Duiventil aan de Staringlaan, waarin een dagverblijf voor gehandicapten ondergebracht zou kunnen worden. (Foto: Sjaak Note- boom). De openbare kleuterschool Pinkeltje aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan, welk pand voor de uitbreiding van de bibliotheek zal worden gebruikt. (Foto: Sjaak Note- boom). WADDINXVEEN Dc verhoudingen tussen Oost en West en de kernbewapening vormden het onderwerp van de boeiende lezing die dr. H.A. Hofman uit Waarder vorige week dinsdagavond hield voor de plaatselijke SGP-jongerengroep. In de hervormde Bethel- school aan de Heggewinde hield de in het onderwijs werkzame en regelmatig over wereldgeschiedenis publicerende streekgenoot zijn jeugdig gehoor voor persoonlijk te kiezen voor het in het bezit hebben van de meest afschuwelijke wapens, om daarmee een vij and van een aanval af te schrikken. ‘Deze wapens dienen om een oorlog te voorkomen’, gaf dr. Hofman aan. ‘Dat hebben ze nu al meer dan dertig jaar gedaan. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze wapens is hiermee in handen van de vijanden gelegd. De noodsituatie waarin wij verkeren moet ons brengen tot ver ootmoediging en gebed. Luther zegt dat een vijand op twee fronten be streden moet worden: boete en ge bed - buks en zwaard’. A •-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 17