DG Politie haalt 60 video banden uit huis Nieuw stopbord voor W’veense klaar-overs Meubelstraten Zeven bedrijven in W’veen erbij rijzen pan uit Medische weekenddienst AGENDA BIOSCOPEN A. de Rooij geslaagd als catecheet In Den Haag en Leiderdorp Augustuscijfers Goudse Kamer Weekblad voor Waddinxveen Klaar-over moet zeker 10 jaar zijn Nieuwe wettelijke status per 1 oktober POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Rood, licht District Aangehouden Zwartvissers Verplicht Waddinxveen Brandje Onverzekerd Technische gebreken Aanrijdingen Geen rijbewijs Langverwacht Diefstal L AGE A NEDERLANDS KERKEN NODIGEN van de Goudse Kamer, en dat één bedrijf failliet ging, zodat het saldo ze ven is. ZONDAG 23 SEPTEMBER 1984 Twee leden - Aad Hofman en Pieter Blonk - van de jeugdverkeersbrigade vain de hervormde Eben Haëzerschool, uur s Landelijk is bericht dat ondanks sombe- Het district Midden-Holland van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken om- HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. L. Roetman De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H.G. Abma, Gouda 15.00 uur ds. J.W. Goossen (aangepaste dienst) 18.30 uur ds. J.W. Goossen Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur J. Maasland Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. Th.H.G. Hulst 19.00 uur ds. J.M. Quartel, Gouda A GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. S. Schoon, Mijdrecht 17.00 uur de heer A. van Veen CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Ontmoetingskerk: 10.00 uur R.H. Nieuwenhuis, Alphen aan den Rijn 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samen werking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” Het Trefpunt: 10.00 uur Samenkomst Woensdag 19.30 uur Bijbelstudie Stationsstraat 18 Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) Tijdens enkele kleine controles nabij de verkeerslichteninstallatie bij de hefbrug werden 4 fietsers en 3 automobilisten bekeurd, daar zij het rode verkeerslicht negeerden. WADDINXVEEN - De aan de Akker- winde 43 wonende heer A. de Rooij, ouderling en scriba van wijk Noord van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveenheeft zij n studie voor ca techeet met het behalen van het testim onium afgerond. De Waddinxvener is nu bevoegd tot het geven van gods dienstonderwijs en catachese. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 Het totaal aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven in Midden-Holland is, volgens de mutaties in het handelsregis- ter (in- en uitschrijvingen), in augustus met ca. 30 toegenomen. Er werden 69 nieuwe bedrijven ingeschreven, terwijl Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,50 per half jaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,41 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. er 44 bedrijven verdwenen. Per saldo nam het aantal ingeschreven bedrijven in het Handelsregister aldus toe met 25. Bij de- nieuwe inschrijvingen gaat het voornamelijk om kleinere bedrijven (minder dan 10 werkzame personen), hetgeen ook geldt voor de opheffingen, faillissementen en vertrokken bedrij ven. Toch konden drie nieuwe bedrij ven ingeschreven worden met meer dan 10 werknemers. De grootste toename in augustus kwam voor in de branches groothandel, de tailhandel, exploitatie van en handel in onroerend goed en za kelijke dienstverlening (reclameburo’s, adviesburo’s, ingenieursburo’s etc.). Waddinxveen registreerde in de streek per saldo de meeste nieuwe bedrijven (7), Schoonhoven, Boskoop en Gouda met ieder 4 nieuwe bedrijven. Op één na waren alle bedrijven van elders uit de Randstad afkomstig. WADDINXVEEN - In samenwerking met de auteursrechtenorganisatie Buma-Stemra is door de Waddinxveense rijkspolitie een onderzoek ge daan in een woning aan dé Prinses Beatrixlaan. De woning is in gebruik bij een Waddinxvener en er werden 60 illegale kopieën van videobanden aan getroffen. De kopieën zijn inbeslaggenomen. Een 23-jarige plaatsgenoot werd op maandag 10 september in zijn woning aangehouden. De aanhouding ge schiedde op verzoek van de rijkspolitie te Schoonhoven, waar hij dezelfde dag een videorecorder had ontvreemd. De videorecorder werd gevonden en inbe slaggenomen. In zijn woning werden meerdere van diefstal afkomstige goe deren (o.a. legerartikelen) aangetrof fen. Ook werden twee illegale zenders door de politie inbeslaggenomen. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. B. v.d. Heiden Woensdag 26 september 19.30 uur ds. J.J. v. Eckeveld Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september werden gedurende de avonduren twee 36-jarige Hagenaars en twee inwoners van Gouda (24 en 25 jaar) bekeurd, daar zij zonder vergunning van de hen- gelsportvereniging Waddinxveen aan het vissen waren langs de Winterdijk. De Hagenaars waren aan het snoeken en reeds in het bezit van 3 exemplaren. De hengels van de illegale vissers wer den inbeslaggenomen. En daarin komt nu dus met de nieu we verkeerswetgeving verandering. Op 1 oktober 1984 worden diverse regels van kracht die een krachtige steun in de rug betekenen voor wel geteld 28.600 volwassenen en 17.800 jeugdigen, die dagelijks de helpende hand bieden bij het oversteken. Bestuurders zijn nu zonder meer ver plicht de aanwijzingen van verkeers brigadiers om te stoppen op te vol gen. Om over dat stoppen geen en kel misverstand te krijgen is er een nieuw stopbord gemaakt, dat nu in het hele land hetzelfde zal zijn en dat ook veel beter valt waar te ne men dan de 'veelal tot nu toe ge bruikte “spiegeleieren”. Het belang dat het Waddinxveense gemeentebestuur hecht aan de dage lijkse inzet van verkeersbrigadiers bleek uit een in december 1982 ge publiceerde nota. In dat schooljaar traden 228 leerlingen en 122 volwas senen als verkeersbrigadier op. In het gemeentehuis zijn sinds 1980 en kele bijeenkomsten gehouden om de klaar-overs voor hun werk te bedan ken en met elkaar van gedachten te wisselen. In november 1981 besloot de ge meenteraad donateur te worden van de landelijke Stichting Verkeersbri gadiers, waarin Veilig Verkeer Ne derland, ANWB, de Voetgangersvere- niging VBV en de Centrale Politie SCHOUWBURG Do. en vr.. 8.15 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 4, 7 en 9.15 uur, ma. t/m wo. 8.15 uur: DE SCHORPIOEN, met Peter Tuinman, Monique v.d. Ven, 12 jr. Za., zo. en wo. 2 uur: Walt Disney’; VOL GAS MET HERBIE, a.1. Op maandag 10 september omstreeks 15.30 uur werd ontdekt, dat er brand was ontstaan in enkele onder de flat aan de Wilgenhorst aanwezige garage boxen. Bij het openen van één van de boxen bleek, dat een houten scheidings wand in de brand stond. Op dinsdag 11 september bleek bij con trole op Rijksweg A 12 een onverzeker de auto te rijden. De eigenaar, een in woner van ’s-Gravenhage, is proces verbaal aangezegd. De auto is naar het politiebureau overgebracht. van de Hoge Raad in 1974 over de positie van de verkeersbrigadier maakte aan die onzekerheid geen ein de. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma., wo. envr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. MOEDERGROEP VOOR BORSTVOEDING Inl.Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. Bij enkele incidentele controles werden 4 automobilisten bekeurd, daar hun voertuigen technische gebreken ver toonden (banden, remmen). Op de Sta- ringlaan werd een bestelauto aangetrof fen, waarvan een band aan de buitenzij de een canvasbreuk vertoonde. De auto vertoonde ook stuurspeling. Zowel de bestuurder als de eigenaar is proces-ver baal aangezegd. Op de Jul. van Stolberglaan werd achter een bestelauto een aanhangwagen (bouwkeet) aangetroffen. De aanhang wagen was geheel niet voorzien van een kentekenplaat, stoplichten en richting aanwijzers. Voor technisch onderzoek werden 2 bromfietsen uit het verkeer genomen. WADDINXVEEN/GOUDA - In Waddinxveen zijn er in augustus zeven bedrijven bijgekomen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland geeft in een overzicht aan dat zich acht ondernemingen in dit Gouwedorp vestigden, waarvan vijf nieuw en 3 van buiten het district Op maandag 10 september vond op de kruising nabij het K.W.-plein een aan rijding plaats tussen 2 personenauto’s. Wederom was het niet verlenen van voorrang hier de oorzaak van het onge val. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Twee personenauto’s werden licht be schadigd, toen de beide bestuurders, die op de parkeerplaats nabij het K.W.- plein tegelijk achteruit reden en tegen elkaar botsten. Een 17-jarige bromfietser uit Zevenhui zen raakte gewond, toen hij op de krui sing nabij de hefbrug werd geschept door een automobilist. De bromfietser kwam uit de richting Gouda en sloeg vanaf het fietspad naar links dé richting Hefbrug op. Kort daarna volgde de aanrijding. De bromfietser werd per ambulance naar het Bleulandziekenhuis te Gouda overgebracht. WADDINXVEEN - Over de sta tus en bevoegdheden van de ver keersbrigadier is per 1 oktober 1984 het volgende geregeld in de verkeerswetgeving; De verkeersbrigadier wordt (the oretisch en praktisch) opgeleid on der verantwoordelijkheid van de plaatselijke politie. De aanstelling van de klaar-over gebeurt door de burgemeester en - als het gaat om een minderjarige - na overleg met het schoolhoofd en met toestemming van zijn ouders. De aanstelling wordt op papier gezet en wel niet eerder dan nadat het theoretisch gedeelte van de op leiding is voltooid. Een verkeersbrigadier moet 10 jaar of ouder zijn. De verzekering van een klaar- over gebeurt op kosten van de ge meente. In de wet is precies gere geld om welke verzekeringen het gaat. De burgemeester kan een aan stelling (schriftelijk) weer intrek ken als de verkeersbrigadier het praktisch gedeelte van de opleiding niet met succes heeft afgerond, de betrokkene niet zo geschikt is voor zijn taak of als hij met dat werk wil stoppen. Jeugdige verkeersbrigadiers mo gen alleen helpen bij het overste ken op wegen waar in het algemeen niet harder dan 50 kilometer per uur wordt gereden. Ze moeten ter plaatse bekend zijn en er met vol doende openbare straatverlichting aanwezig zijn. Alleen volwassen verkeersbrigadiers mogen staan op plaatsen waar harder dan 50 kilo meter per uur wordt gereden. Verkeersbrigadiers zijn actief als de kinderen naar en van school gaan en op andere tijdstippen als de plaatselijke politie dat nodig acht. Klaar-overs dragen oranje jassen of oranje hessen en hebben een uniform en goed waarneembaar stopbord. De plaatselijke politie oefent ge regeld toezicht uit op het functione ren van de verkeersbrigadiers. ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1984 Arts: W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 ZONDAG 23 SEPTEMBER 1984 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Op zondag 16 september werd een 20- jarige Waddinxvener bekeurd, daar hij, zonder in het bezit van een rijbewijs te zijn, een Toyota-personenauto bestuur de. De auto bleek niet te zijn verzekerd. Het voertuig werd door de politie inbe slaggenomen. vat de gemeenten: Ammerstol, Ber gambacht, Berkenwoude, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Driebruggen, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Lek- kerkerk, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouder kerk aan den IJssel, Reeuwijk, Schoon hoven, Stolwijk, Vlist, Waddinxveen, Woerden en Zevenhuizen. Volgens de Wet Handelsregister zijn in geschreven: alle ondernemingen, die in Nederland zijn gevestigd, een filiaal of bijkantoor hebben, dan wel vertegen woordigd worden door een handelsa gent, die gemachtigd is tot het sluiten van overeenkomsten dan wel behoren aan een in Nederland gevestigde recht spersoon of vennootschap. De inschrij vingen moeten plaats vinden bij iedere Kamer in welker gebied de onderne ming gevestigd is. Niet ingeschreven zijn die ondernemin gen welke aan een publieksrechtelijk li chaam behoren, die waarin uitsluitend landbouw of visserij door een natuurlijk als enige eigenaar wordt bedreven en tenslotte die waaraan uitsluitend straat handel in de vorm van venten wordt uit geoefend door de ondernemer of leden van zijn gezin. Ook uitgezonderd zijn de vrije beroefsbeoefenaren, voorzover niet in de vorm van een rechtspersoon georganiseerd. WADDINXVEEN De “meubelstad” Waddinxveen (30.000 vier kante meter meubeltoonzalen met een breed assortiment, 300 werknemers en met 19 bedrijven uit de plaatselijke meubelbranche samenwerkend in een stichting) krijgt te maken met een toene mende concurrentie in het westen van Nederland. Gedéputeerde drs. J. Borgman (PvdA) heeft namens het provinciaal bestuur la ten weten dat wordt meegewerkt aan de vestiging van een ’’meubelboulevard’’ aan het Spui in Den Haag. Projecton twikkelaar Wilma denkt hier aan een fu turistisch uitziend gebouw van zeven ver diepingen, waar zowel grote als kleine winkels zich kunnen vestigen. Enige tijd geleden gaf drs. Borgman tot grote verontwaardiging van de gemeen te Den Haag ook al een positieve ver klaring af voor een ’’meubelstraat” in Leiderdorp. Den Haag is bang dat twee meubelconcentraties in dit deel van de Randstad elkaar niet verdragen. Ook leiden is niet blij met de plannen van Leiderdorp. Volgens een woordvoerder van de pro vincie stelt drs. Borgman zich echter op het standpunt dat het complex in de stad Den Haag en de winkelstraat ”in de wei” in Leiderdorp elkaar niet bijten. De belangstelling van zowel bedrijfsle ven als winkelend publiek zou groot ge noeg zijn. Bovendien trekt Leiderdorp een ander publiek aan dan Den Haag, aldus de provincie. De plannen voor Leiderdorp zijrt inge diend door gelegenheidsprojectontwik- kelatrr Stoutenbeek. Deze meubelhan- delaar wil meubels gaan verkopen op 20.000 vierkante meter weilandwinkel. re berichten over het kwartaal de resul taten van de Nederlandse meubelindu strie in de eerste helft van dit jaar over wegend positief zijn geweest. Uit een enquete onder de leden van de Centrale .boncj van meubelfabrikanten is na twijfels gebleken dat in vergelij king met dezelfde periode van vorig jaar bij 43 procent de omzet is gestegen en dat bij 33 procent de omzet gelijk was. Algemeen voorzitter J. Nuyens van de Centrale bond zei bij de de presentatie van de enquete dat ook de winstsituatie in die periode bemoedigend was. Van de ondervraagden behaalde 57 procent een positief resultaat, terwijl 25 procent quitte draaide. Die resultaten lagen op hetzelfde peil als’de bevredigende uit komsten over geheel 1983, aldus Nuyens. Ook bij het vervoer waren de ontwikke lingen hoopgevend. De export van meubels naar België, die de laatste twee jaren sterk was teruggevallen, hand haafde zich in de eerste drie maanden van dit jaar op het peil van dezelfde pe riode van 1983. Verheugend noemde Nuyens de met tien procent toegeno men export naar West-Duitsland. Ne derlands grootste afnemer. Het binnen dringen op de Westduitse- en Belgische markten was volgens Nuyens een voor treffelijke prestatie, aangezien de meu- belverkoop in die landen met flinke af- zetproblemen te kampen heeft. die samen met de ouderverkeersbrigade van die school de brigadeoversteekplaats beveiligen, hebben van burge meester C.M. van der Linden, die vegezeld was van verkeerswethouder P.F.J. van Schie (CDA) nieuwe staphor den gekregen. Eveneens aanwezig agente K. Knörr, die samen met collega P. F. Ranselaar bij de rijkspolitie in het bijzonder belast zijn met de brigade-aangelegenheden, en de heer H.J. B. C. Maas, die op de afdeling Algemene Za ken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie onder andere belast is met verkeerszaken. Foto: SjaakNo- teboom). Verkeerscommissie zitting hebben. De donatie bedraagt f. 200,— per jaar. In Waddinxveen opereren op dit mo ment op 9 brigadeoversteekplaatsen 8 jeugdverkeersbrigades en evenveel ou- derverkeersbrigades. De jeugdver keersbrigades worden gevormd door 203 kinderen uit de zesde klassen en de ouderbrigades bestaan, in tegenstelling tot wat bijna iedereen verwacht, niet al leen uit 158 moeders maar ook nog eens 5 vaders. Onlangs zijn alle brigadiersaangelegen- heden door de rijkspolitie en de ge meente nog eens op een rijtje gezet. Daarbij is gebleken dat toch nog verbe tering mogelijk is. Zo zullen er wijzigin gen worden aangebracht in de aanstel lingsprocedure van de verkeersbriga diers. De instructie zal, door gebruik te maken van meer audio-visuele hulp middelen en door deze te concentreren aan herbegin van het schooljaar, verbe terd worden. Ook vinden Burgemeester en Wethou ders dat de brigadiers best een blijk van waardering voor hun verantwoordelijke taak mogen ontvangen. Daarbij wordt gedacht aan een filmmiddag voor de jeugdverkeersbrigadiers en een meer stoffelijke blijk van waardering voor de ouderbrigades. Om al deze verbeterin gen te kunnen realiseren zullen Burge meester en Wethouders de gemeente raad voorstellen het jaarkrediet voor verkeersbrigadiers met 2.500,- te ver hogen. WADDINXVEEN Waddinxveens burgemeester C.M. van der Lin den heeft maandagmiddag de verkeersbrigadiers bij de oversteek plaats in de Kanaalstraat de eerste exemplaren van een nieuw uni form stopbord uitgereikt. De klaar-overs maakten voor het be geleiden van een veilige oversteek ge lijk gebruik van de nieuwe stopbor- den, die uiterlijk 1 oktober 1985 in heel het land gehanteerd moeten worden en waarvan de vormgeving per 1 oktober van dit jaar wettelijk is vastgelegd. Het uitreiken van het nieuwe stop teken door de heer Van der Linden gebeurde vlak voordat de langver wachte wettelijke status van de ver keersbrigadiers een feit gaat wor den. De ruim 46.000 jeugdige en vol wassen verkeersbrigadiers in ons land zijn namelijk niet langer “vogelvrij”. Aan een jarenlange onzekerheid over de juridische status en bevoegdhe den van de klaar-overs komt nu eens, en voor altijd een einde. Op 1 okto ber is het zover dat er nieuwe wette lijke regels van kracht worden, die nu zonneklaar duidelijk maken wat een verkeersbrigadier kan en mag, welke verplichtingen de weggebrui kers ten opzichte van hen hebben en hoe de aanstelling, opleiding, bege leiding, verzekering, kleding en uit rusting van de verkeersbrigadiers er moeten uitzien. Ook al waren in 1967 in het Regle ment Verkeersregels en Verkeerste kens twee artikelen opgenomen waar de verkeersbrigadier juridisch mis schien ondergebracht zou kunnen worden, over zijn status bestond ja renlang onzekerheid. Centraal stond iedere keer de vraag: Is de verkeersbrigadier politie of po- litiehulpje? Wat is zijn bevoegdheid, moet een weggebruiker het stopte ken van een verkeersbrigadier op volgen? Ook een heel bekend arrest In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 september werden in de Bomenwijk twee personenauto’s opengebroken. De tochtraampjes van een in de Lijster besstraat en een en een in de Meidoorn- straat geparkeerde auto werden ver nield. Uit beide auto’s werden een ra- dio-cassetterecorder gedemonteerd. In dezelfde nacht werd in’ de leplaan een autojalouzie en een spoiler ontvreemd van een auto. Op woensdag 12 september werd bij de politie aangifte van diefstal van sport schoenen ter waarde van 130,- ge daan. De schoenen werden ontvreemd uit de kleedruimte van het zwembad. In de nieuwe wijk Zuidplas werd een bouwkeet opengebroken. Ontvreemd werden een rode betonschaar en een oranjekleurige koevoet. De afgelopen week werd bij de politie twee keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. Op zaterdag 15 september werd twee keer een diefstal in de sport hal aan de Sniepweg gemeld. Onder an dere werd een blauw j ack weggenomen Uit een jaszak werd een bruine heren portemonnee (inhoud 35,-) weggeno men. Benadeelde had zijn jas onbe heerd in de kleedkamer laten hangen. THALIA Vr. 8 uur, za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: CANNONBALL RUN II, a.1. Za. half twee, wo. half drie: LIE VERDJES UIT AMSTERDAM, a.1. Di. 8 uur: Monty Python’s THE MEANING OF LIVE, 16 jr. Woensdag 19 september Raadscommissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften, gemeentehuis, 19.30 uur PvdA-ledenvergadering, De Unie, 20.00 uur Vrijdag 21 september Koffiebar De Schaapskooi, Het Anker, Nesse, 19.45 uur Maandag 24 september Spreekuur FNV, Het Trefpunt, 19.00 uur Wijkbijeenkomst PvdA, wijkgebouw Zuid, St. Victorstraat, 20.15 uur Start Sociëteit voor alleenstaanden Uniek, De Boog, C. Huygenslaan Dinsdag 25 september Bejaardensoos, AF-centrum, 15.00 uur evue Tijd is troef, AF-centrum, 20.00 uur Gecombineerde vergadering raadscom missie algemeen bestuurlijke zaken en sociale zaken c.a., gemeentehuis, 19.00 uur Woensdag 26 september Gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Regionale appèlavond Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad, kerkcentrum De Ark, ’t Kerkestuk, Reeuwijk, 19.30 uur Demonstratie steunveren, schoenhandel T. Bremmer, Kerkweg-Oost 177,10.00-18.00 Donderdag 27 september Tweede luustrumavond koffiebar De Schaapskooi, De Hoeksteen, Esdoomlaan, 20.00 uur Stiltekring Vredesweek, de Passage, 19.15-19.45 uur Avondgebed Vredesweek, Kruiskerk, 20.00uur Vrijdag 28 september Koffiebar De Schaapskooi, Het Anker, Nesse, 19.45 uur Klaverjassen, De Boog, 20.30 uur Vrijdag 12 oktober Bingo-avond, De Boog, C. Huygenslaan, 20.30 uur Vrijdag 19 oktober Feestavond Hout- en Bouwbond FNV, Het Trefpunt, 20.00 uur Vrijdag 26 oktober Klaverjassen, De Boog, C. Huygenslaan, 20.30 uur >7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 5