Kohnstamm MAY O wilde X All avo DEMONSTRATIE I STEUNVEREN Lezers schrijven Stichting Meubelstad Waddinxveen liet zien waarom ze heel uniek is I computers Brawa BV Zaalvoetbal- tournooi van Tokion Dammen met Excelsior Kon. Juliana- school wint korfbaltournooi Scholenhockey- toernooi trekt veel scholen AVO-DOET wat écht nodig is Rabobanken houden weer ’n schoolkwis Steun DAAROM ons werk Zes ereprijzen voor pupillen SC Antilope VRIJDAG 5 OKTOBER KOETSIER SCHOENEN M Samenwerking Steun k boekhandel I Hier is men op initiatief van de Stichting Meubelstad Waddinxveen op bezoek bij meubelfabriek J. A. Hogenelst 7 7— Journalisten namen kennis van Meubelstad Waddinxveen en keken hun i Voor alle mensen met voetklachten: AGE A ogen uit. (Foto: Sjaak Noteboom). W. GRONLOH, Mozartlaan 113 D' t>o®- BV aan de Kromme Esse. (Foto: Sjaak Noteboom). WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 Dit voorjaar hesen burgemeester C.M. van der Linden en voorzitter G. Th.B. Mulleman van de Stichting Meubelstad Waddinxveen de vlag van de stichting voor het gemeentehuis. Foto: Ekko ten Cate). Johnston/Epstein COMPUTERKUNDE VOOR KINDEREN over data, chips en programma’s PAPERBACK 14,50? T I giro 625.000 de 7 C. BARELDS De uiteindelijke winnaar zou de Konin gin Julianaschool worden. Zij wonnen van de Bethelschool Met 4-0. Om de derde en vierde plaats streden de De Sa- vornin Lohmanschool en de Klaas de Vriesschool. Uitslag: 1-0. Donderdag 27 september Lustrumavond koffiebar De Schaaps kooi, De Hoeksteen, Esdoornlaan, 19.45 uur Vrijdag 28 september Koffiebar De Schaapskooi met groep Totally Different, Het Anker, Nesse, 20.30 uur Zaterdag 29 september Ruilbeurs, wijkgebouw De Padde stoel, Lijsterbesstraat, 14.00 uur Sociëteitsavond Humanistisch Verbond, De Ruimte, Regentesse- plantsoen 8a, Gouda, 21.00 uur Zaterdag 6 oktober Taptoe Waddinxveen, sporthal ”de Sniep”, 20.00 uur minder kansen op sociaal kontakt, werk, vervoer, vorming, wonen, studie enz. WADDINXVEEN/GOUDA - Explo- itatiemaatschappij Brawa BV, Wad dinxveen, is de directie gaan voeren over IJsselstein Gouda BV, Gouda, zo blijkt uit een wijziging in het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Bra wa BV is thans gevestigd aan de Middel- burgseweg 1b. Uitgetreden zijn direc teur A. IJsselstein en de commissarissen A.L. van der Meer-IJsselstein. N.A. Grendel-IJsselstein en A.D. Niemeijer- iJsselstein. Vraag informatie, word lid: L AVO-Nederland, antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort. Tel. 033-63 5214. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven wórden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. hebben wij weer een hele dag gereserveerd voor mensen met voetklachten Een voetkundige maakt dan gratis uw voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion-Veer. een Zweedse uit vinding In tegenstelling tot de bekende harde, statische steun zolen. is de Vibrion-Veer verend. Deze aktiveert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks elastisch verend zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten op natuurlijke wijze kunt lopen Een deskundig ad/ies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag Maak daarom even een afspraak tel. 01727-2262 voor 5 okt. Burg. Colijnstraat 13 - Boskoop 1 iï WADDINXVEEN - De klassen 3 en 4 van de protestants-christelijke Konin gin Julianaschool aan de Tollenslaan hebben vorige week woensdag het niet onder al te beste weersomstandigheden gespeelde schoolkorfbaltournooi van Korbis gewonnen. In het tournooi, waaraan 12 scholen met 18 teams deelnamen, werd de hervorm de Bethelschool (Heggewinde) tweede, de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool (Lindengaarde) derde en de openbare Klaas de Vriesschool (Herman Heijermanslaan) vierde. De derde en vierde klassers speelden met veel enthousiasme het korfbalspel onder leiding van goed leidende scheidsrech ters/sters. Langs de kant werden ze aangemoedigd door ouders, leerkrachten en mede-scholieren. Er werd in 3 poules gespeeld. Drie poule- winnaars kwamen tenslotte uit de strijd. De vierde die mee mocht dingen naar de finaleplaatsen was de best geplaatste tweede uit de 3 poules. In poule I werd de Klaas de Vriesschool eerste. (De bekerwinnaar van vorig jaar). In poule II werd ongeslagen de Koningin Julianaschool eerste. In poule III kwam de Bethelschool als beste uit de bus. WADDINXVEEN Meubelstad Waddinxveen onderscheidt zich van alle meubelboulevards in Nederland door de variëteit, de omvang én de produktie van meubels, die het tri huis hebben en houden van veel vakkennis en ervaring betekenen. Op het gebied van de meubelbranche heeft Waddinxveen alles te bie den. Dat was in een paar woorden ge zegd de conclusie van het bezoek dat journalisten maandagmiddag op uit nodiging van de Stichting Meubelstad Waddinxveen aan dit Gouwedorp bracht. Het gezelschap werd rondge reden in een Engelse dubbeldekker. Een hele middag lang werkte het stichtingsbestuur een zodanig pro gramma af dat iedereen een prima totaal-indruk kreeg van wat Meubel stad Waddinxveen betekent. De Stichting Meubelstad Waddinx veen, opgericht op 10 januari 1984, is een samenwerkingsverband van 19 Waddinxveense bedrijven werkzaam in de meubelbranche. Het gaat hierbij om meubelfabrieken, meubeltoonza- len leverend aan de consument en le verend aan de detaillist en woningin- richtingsbedrijven. In Waddinxveen bevindt zich van oudsher veel meubel- en houtindus trie. De ligging langs de Gouwe waar in vroeger tijden veel houtzagerijen waren, heeft hiermee te maken. De ontwikkeling van de laatste 10 jaar heeft een verschuiving van meubel- produktie naar meubelhandel te zien gegeven. De Stichting meubelstad Waddinx veen stelt zich blijkens haar statuten ten doel: - het bevorderen van de bekendheid en aantrekkelijkheid van Waddinx veen als centrum van meubelindustrie en handel; - het bevorderen van de samenwer king tussen de in of nabij Waddinx veen gevestigde bedrijven, welke werkzaam zijn in de meubelbranche. De stichting tracht haar doel te berei ken door reclame te maken, geza menlijke actie te voeren, gezamenlijk te adverteren, etc. Daartoe is voor 1984 een budget van ca. f 90.000,- bijeengebracht. Zo werd in 1984 o.m. een gezamenlijke Paasshow ge houden en werd recent nog deelge nomen aan de manifestatie te Nieu- werkerk aan den IJ ssel. WADDINXVEEN - De grote belang stelling voor de in het voorjaar van 1983 gehouden schoolkwis heeft de Rabo banken in de Kring Rijn en Gouwe doen besluiten dit najaar wederom een dergelijk evenement te organiseren. De Schoolkwis ’84 bestaat uit een vóór- wedstrijd en een finale. Aan de vóór- wedstrijd kunnen de 5e klassen van alle besisscholen die in het gebied zijn ge vestigd deelnemen. De deelnemende klassen lossen een Verkeerspuzzel - die speciaal door Veilig Verkeer is samen gesteld - op en maken een 4-regelig rijmpje over verkeersveiligheid. Deze inzendingen worden gejureerd en door de jury worden 18 scholen plus een re serve-school aangewezen, die aan de fi nale kunnen deelnemen. De finale wordt gespeeld op woensdag 21 november in de Goudse Schouw burg. Zoals gebruikelijk wordt deze fi nale weer geleid door Judith Bosch en Dick Passchier. Deze finale wordt voor de deelnemers en supporters een echte "happening”, want ook bekende arties ten als Les Diaboliques en Vulcano zul len hieraan meewerken. De door de scholen te winnen prijzen variëren in waarde van f 500,- tot 100,- en kunnen worden gebruikt voor het schooldokumentatiecentrum. i*9»9»»S«9>9 -99»».99 999» Voor volgend jaar denkt het stich tingsbestuur o.m. aan de realisering van meubelplattegronden bij de in valswegen, plaatsing van meubelstad- borden langs drukke wegen en het uitgeven van meubelplattegronden (folders). Bij de oprichting en haar activiteiten heeft de stichting veel steun ondervonden van de gemeente Waddinxveen en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. WADDINXVEEN Een record-aan- tal scholen heeft zich ingeschreven voor het op woensdagmiddag 10 ok tober van één tot vijf uur op de vel den van de hockeyclub Waddinxveen in het sportpark ‘de Sniep’ te houden derde aflevering van het’ regionale scholenhockeytoumooi. Bij de Waddinxveense hockeyers, die desgevraagd hockeyinstructielessen verzorgen tijdens de gymnastiekles sen op school, is men bijzonder in genomen met de door de leerlingen getoonde belangstelling voor deze tak van sport waarmee men doorgaans pas na de basisschool in aanraking komt. 2 l veer het dubbele daatbij aan huis werk, studie, het schrijven van bruik bare programma’s, lessenindeling etc. Nou ja: kranteberichten komen altijd erg ongenuanceerd over zal ‘t wel weer heten, maar ik vind toch dat een raadslid zich eens wat beter op de hoogte moet stellen van iemands plannen, alvorens zich in het open baar kwetsend uit te laten. Maar ik blijf lezen en kom dan bij D. Lont (meer mijn richting denk ik dan). Hij zegt dat het ‘geld nog ontbreekt’. Is dat één of andere altijd weer hout snijdende gemeenplaats, of is hij na serieus speurwerk in de gemeente- knip tot deze conclusie gekomen? Lijkt me onwaarschijnlijk, want de school kan zelf over een fors krediet beschikken, doordat het rijk sedert 1980 de mogelijkheid openlaat, be paalde toegekende eenheden die niet door de school opgemaakt worden, te verzilveren. (Ook een tegoed overi gens dat mede ontstond door collega- hobbyisten, die in hun vrije tijd ach ter de typemachine kropen om daar mee de gemeente nog meer extra uren secretaressewerk te besparen!) Minstens één computer zou kunnen worden bekostigd van door de ge meente terug te vorderen btw over sommige (niet alle) schoolbenodigd- heden bij de belastingdienst te Utrecht. Dat levert gemiddeld zo’n 300 gulden per jaar op en ‘t is in de afgelopen 12 jaar nog nooit optimaal gebeurd, ook niet na recente vragen in de Onderwijscommissie. Aangezien de mogelijkheid tot terugvorderen 5 jaar blijft bestaan, begroot ik daar in gedachten stiekum een compu tertje uit! Enfin: Veel zakelijke feiten heb ik uit het ook al reeds achterhaalde ar tikeltje niet kunnen vernemen en ik vraag me af wat je als burger dan aan dergelijke berichten hebt. Niet dat ik dat het Weekblad voor Wad dinxveen verwijt uiteraard, maar wel de bron. Gelukkig hebben wij onze armzalige 5 computers; waar mee we per lesuur 10 van de pakweg 300 leerlingen kunnen bezighouden... Zullen de ouders erg blij mee zijn want die weten meestal beter dan Van Doorn, wat er in de maatschap pij gaande is. ‘t Zal niet zo moeilijk zijn hobbyis ten te blijven vinden die hun vrije uren willen opofferen om het vak verder te helpen ontwikkelen, want het leeft binnen ‘t onderwijs nog steeds van ‘t hobbyisme. Moeten ze alleen niet teveel van mensen als Van Doom horen, want daar zijn er ge noeg van. WADDINXVEEN - In de Waddinx veense sporthal “de Sniep” wordt komende zaterdagavond vanaf half acht het Tokion-zaalvoetbaltoumooi gehouden. Aan dit sportieve gebeu - ren van de lak- en vernisfabriek Boonstoppel BV nemen acht teams deel. Er zijn twee poules. De deelnemende ploegen, waarvoor als scheidsrechters optreden de heren R. de Bas en Th. Vink zijn: Baas, Massa Sport, De Sniep, Tokion, Van Dien, Goudsche Courant, De Knip pers, De Wit. WADDINXVEEN - In het wedstrijd spel komen randschijven vaak voor en in de meeste gevallen is zo’n schijf gewoon zwak. Naar gelang de stelling in de opening, het middenspel of het eindspel kan de randschijf toch wel eens een meer of minder sterke positie innemen. In beide gevallen is het de kunst om er van te profiteren of, in geval de speler er zelf mee zit opgescheept, de listen en de lagen van de tegenstander te omzeilen. Onderstaand diagram is een stand uit het boekwerk ‘Kombineren op een randschijf’. Voor het regionale scholenhockey toumooi zijn vandaag (woensdag 26 september) de trainingen gestart. Hiervoor had zich een groot aantal vrijwilligers van de hockeyclub Wad dinxveen, met een opleiding tot trainer, die zij bij de KNHB hebben genoten, beschikbaar gesteld. Alle kinderen krijgen twee trainin gen, waarna zij in een onderling tour nooi hun krachten met elkaar kun nen meten. Omdat men in twee trai ningen geen hockey onder de knie kan hebben zijn de regels en de afme tingen van het veld, op het tournooi daaraan aangepast. WADDINXVEEN - Negen pupillen van de Waddinxveense sportclub An tilope hebben meegedaan aan de Goudse zomercompetitie voor pupil- lenatletiek van de KNAU-afdeling Gouda. Het ging hier in totaal om vier wedstrijden, waarvan de laatste zaterdag in Reeuwijk werd gehouden. Aan de competitie namen acht at letiekverenigingen deel. De jonge Antilopertjes keerden na af loop met 6 ereprijzen terug naar Waddinxveen. Bij de jongens B-pu- pillen (9 jaar) eindigden Jeroen Schildt en Jurian de Vries op resp. de derde en de zesde plaats op de meerkamp. Op de 1.000 meter (aparte klasse ring) werd Jeroen Schildt met ruime voorsprong eerste. Zijn prestaties op deze afstand in de, competitie lever de hem vorige week een uitnodiging op naar het Westduitse Solingen om daar in de ontmoeting Solingen-Gou- da een eerste plaats op de 1.000 me ter weg te halen. Bij de meisjes pupillen B behaalde Mariska Smaal in de eindklassering een derde plaats op de 1.000 meter. Bij de jongens pupillen A2 (11 jaar) behaalde Jeroen Groot een zevende plaats op de meerkamp en Mark Hil berts een vijfde plaats op de 1.000 meter. Goed presteerden ook André Hil berts, Robert Smaal en Gouke Bon- sel, die zaterdag een sterke 1.000 me ter liep. Voor hen waren er net geen ereprijzen. Het deelnemersveld was in elke categorie met wel 40 tot 60 pu pillen sterk bezet. 1. 31-27 (een moeilijke forcing; wit dreigt met de Coup Philippe en zwart mag deze niet uit de weg gaan met 1-7. Na 42-37 is de dam via 34-30 etc. dan onafwendbaar. Dus 1 11-16 2. 42-27 (Deze positie staat op naam van Marius Fabre. Wit dreigt dam te halen op veld 5) 2 17-21 (gedwongen en nu Coup Fabre). 3. 27-22 18x27 4. 33-29 24x31 5. 43 -39 27x38 6. 35-30 23x32 7. 39-33 38x29 8. 34x5 25x34 9. 5x43. Wil men met de diverse slagwendin- gen vertrouwd raken, dan is het aan- bevelenswaardig het onlangs herziene boekwerk ‘Kombineren op een rand schijf’ van H. Hylkema aan te schaf fen. Verkrijgbaar o.a. bij de KNDB- Bondswinkel te Dordrecht. Kosten f 15,- (all in). Erg fraai is de venijnige val, welke in onderstaande partijfragment werd geconstrueerd: Zwart: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 28. Wit: 21, 25, 26, 30, ,37, 38,39, 43, 45, 47 en 48. Zwart had een belangrijke voorpost op vejd 28 geïnstalleerd en dacht de ze voorpost te moeten aanvallen. Be ter was geweest een omsingelingspo- ging te ondernemen met waarschijn lijk interessant spel. Partijverloop: 30. 45-40 12-18 31. 21-16 2-7 32. 38-33 en alle illusies gingen in rook op, toen zwart tocsloeg met: 3228-32 33. 37x28 7-12 34. 16x 7 14-20 35. 25x5 13-19 36. 5x23 18x49 37. 7x18 49x50. Dc problcemopgave van de vorige ru briek zal voor menig dammer simpel op te lossen zijn geweest. De stand was: Zwart: 7, 8, 17, 18, 19 en 26. Wit: 30, 31, 32, 34 en 49. Wit won via 29-24 19x39, 49-44 26x28, 44x 22. Als lezer van een nogal op de hoofd stad georiënteerd dagblad, ben ik blij ‘s woensdags wat regionaal nieuws te kunnen bijtanken via het Weekblad voor Waddinxveen. Een erg selectieve lezer ben ik niet: wat dorpse priet praat vermeng ik met ‘t verdriet bij het overlijdensbericht van een mij on bekende, of met ‘t blije gevoel dat weer een, oud-leerling van me een dochter heeft gekregen. In het Weekblad voor Waddinxveen van 12 september trof me de kop ‘Kohnstammschool wil computer’. Als ik niet net op diezelfde ochtend vijf van die krengen had uitgepakt, was ik vast ontstoken in een welhaast onchristelijke woede: Moet er nou zo lang gezeverd worden over een postje waarvan de noodzaak voor ‘t onder wijs anno 1984 toch een ieder duide lijk moet zijn, die een beetje de rege- ringsplannen inzake ‘t vak burgerin- formatica volgt? Oh nee, maar A. van Doom (PCW) wil alleen even wachten tot het vak ‘automatisering’ verplicht is gewor den! Die lapt alle experimenten zoals door de minister bedoeld dus aan z’n laars; ook het feit dat die zelfs op de basisscholen al van start gaan, dat in voering van ‘t vak op HAVO voor de deur staat, dat 100 MAVO’s al de complete apparatuur (veel meer dan wij vroegen!) van het rijk kregen etc. Gingen de meeste scholen voor voort gezet onderwijs in de regio ons al niet voor? Enfin ik lees-maar snel verder: ook de calculator moest pa tenslotte jarenlang in de onderste bureaulade verstopt houden, omdat zoonlief uit Atheneum 4 nog dagelijks zoveel persoonlijkheidsontplooing ervoer in het werken met de logarithmetafels... Maar Van Doom geeft de indruk te kunnen putten uit slechte ervaringen als ik verder lees van ‘ontaarden in hobbyisme’! Nu is hobbyisme natuurlijk geen vies woord: Eise Eisinga’s schitterende planetarium in Franeker, om maar iets te noemen, danken we aan een louter hobbyist. Zelfs het oude ULO, toch heel lang een prima opleiding voor een brede bevolkingslaag (al vonden natuurlijk ook al 75 jaar gele den sommige mensen zichzelf er veel te intelligent voor) groeide uit puur hobbyisme van een paar schoolmees ters. Maar ontaarden in hobbyisme kan natuurlijk kwalijk lief bedoeld zijn! ‘t Treft mij dan ook onder de gordel. Uit liefhebberij, toegegeven, maar ook goeddeels in de overtuiging dat geen school zich er op de duur aan kan onttrekken, heb ik er nu met een andere collega al zo grofweg 300 vrije uren in gestopt: 30 lesavonden a 3 uur in Rotterdam en Delft en onge- I Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 11