ECHT WAAR Bijzonder concert van De Gouwestem Lokale omroep SO WO voelt rijdt weer Zaterdag 13 oktober video kunst op lokale beeldbuis zich het bos in gestuurd Ballet-bus gemeenten Vrijdagavond 5 oktober Na aankondiging van kabel-nota door de gemeente Instuif Inn ‘77 The Ditchers op eerste dansavond Spoorfeest in vier BRANDWEER- WEDSTRIJD Verhalen uit Krimpenerwaard bij de NCVB In Waddinxveense, Boskoopse en Moerkapelse huiskamers LAGE DRUK Goudse mode- en sieradenshow In W’veen en Boskoop Een boekenbom? WIJ INSTALLEREN HET MOOISTE SANITAIR S§)lfETO ECHT WAAR... BELT U MAAR Stoomtrein Lakenhal Solo's Ridderzaal Afwisselend VAN BUITENKRAAN TOT HOT-WHIRL-POOL DE WIT WADDINXVEEN B.V. ZUIDKADE 116-117-2741 JH WADDINXVEEN - TEL. 01828-12123 Sinds januari Statuten Niet geïsoleerd Meningsvorming Gevarieerd DE GOUWESTEM GRAAG GEGEVEN' MANNENKOORCONCERT Riet den Hertog, sopraan Dirk Lavrijsen. bas-bariton Ben Kramer, orgel-piano De eerste dansavond van Instuif Inn '77 is zaterdagavond 6 oktober vanaf half negen in de Rozenburcht aan de Rozen laan in Boskoop. De muziek is dan in handen van de welbekende The Dit chers. De zaal is open om half acht. Kaarten zijn vooraf te bestellen op don derdag 4 oktober van 19.00-21.00 uur op telefoonnummer 01828-17488. Alphen a/d Rijn: N.S.-materieel- show van werkmaterieel en demon stratie daarvan: postzegelexpositie (motief trein); aanvullende activi teiten rond het station; start esta- fette-trimloop. Wat u kunt zien, als die goedkeu ring wel wordt verleend, is een pro gramma dat een redelijke dwars doorsnede lijkt te bieden van wat in ons land aan videokunst wordt gemaakt. Produkties die tegen de televisie-documentaire aanzitten, maar ook abstracte kleurvlakken begeleid door atonale klanken, en alle schakeringen daartussen. De bas-bariton brengt een aria uit Don Giovanni van W.A. Mozart en de aria 'Si tra i ceppi” uit Berenice van G.F. Dat het mannenkoorconcert de moeite van het bezoeken waard is, moge blij ken uit een greep uit het programma. "De Gouwestem” heeft een afwisse lend repertoire ingestudeerd. Het varie ert van "Die Himmel rühmen” van Lud wig van Beethoven en "Dank sei Dir. Herr” van G.F. Handel, beide klassieke stukken via muziek van Bortnianski en Dedekind tot lichte volksmuziek als "Die zwölf Rauber” van Sj. Djesachar. "Meeting" opent met "Samen op weg” van Kurt Kaiser, verder staan op het programma "Hallelujah, what a savi our”, "Thank You, Lord” dat zal wor den gezongen met de sopraan Riet den Hertogen ’’The Happy Jubilee". De so praan Riet den Hertog zingt verder o.a. een stuk van Handel "How beautiful are the Feet” en een duet Dirk Lavrij sen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 5 oktober om acht uur houdt het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde een concert, dat borg staat voor een geva- voor ’Oog op de hand’ van Paul de Mol is een documentaire over hoe een blinde gebouwen en mensen ’ziet’. Hij doet dat onder meer aan de hand van de Ridderzaal, en het model daarvan in Madurodam. De Mol slaagt erin de sensatie van het kijken door de ogen van een blinde voor de toeschouwer aannemelijk te maken. VRIJDAG 5 OKTOBER 1984 aanvang 20.00 uur toegang fl. 7,50 kinderen fl. 5,00 ONTMOETINGSKERK WADDINXVEEN Groensvoorde CHR. WADDINXVEENS MANNENKOOR o.l.v. Adriaan Verhoef m.m.v. INTERKERKELIJK JONGERENKOOR 'MEETING* o.l.v. Hedzer v.d. Gieren STREEKMUZIEKSCHOOL WADDINXVEEN JUJ INSTALLATIEBEDRIJF Tenslotte is te noemen het optreden van het Strij kersensemble van de Waddinx- veense Streekmuziekschool en van de talentvolle jonge trompettist Robbert Verwey. Het strijkersenseihble bestaat ongeveer anderhalf jaar en wordt ge vormd door 6 eerste en 6 tweede violen, 1 cello aangevuid met 1 bas-klarinet. Het ensemble zal zowel alleen optreden als samen met het mannenkoor en de solisten. De jonge trompettist Robbert Verwey van de streekmuziekschool zal met het mannenkoor optreden. Deze leerling liet ook op de laatste leerlingen avond in de Ontmoetingskerk zijn on miskenbare gaven horen. erkend UL'LL instaflateur De volgende ledenvergadering is op woensdag 24 oktober om kwart voor acht in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. Me vrouw mr. A. Abbema uit Gouda zal dan spreken over het onderwerp "Mijn beroep als kinderrechter”. WADDINXVEEN - Gast tijdens de vorige week woensdagavond gehouden bijeenkomst van de afdeling Waddinx- veen van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) was mevrouw E. Man-van Duijvendijk uit Waarder. Zij las op boeiende wijze uit haar eigen werk "Gedichten en verhalen van de Krimpenerwaard". De avond was een goed begin van het nieuwe seizoen. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Waddinxveense danssociëteit Instuif Inn '77 heeft in dit nieuwe seizoen vier dansavonden op het programma staan, waaraan uitstekende allround- en show- orkesten hun muzikale medewerking zullen verlenen. Het motto van de avon den is opnieuw "Instuif Inn ’77 is er voor u”, zo laat de Waddinxvener C.H.J. Breedijk van de danssociëteit ons weten. De in opdracht van de Culturele Raad gemaakte films bleken in het algemeen beter tot hun recht te ko men dan de niet speciaal voor ’Golfbreker’ gemaakte tapes. Zo wordt in ’Artvertisements’ van Claudio Goulart inventief reclame gemaakt voor minder bekende cul turele instellingen in de provincie. Daarin ook opnamen van de Leid- se schouwburg en de tentoonstel ling over de doorbraak van de mo derne kunst in Nederland van mu seum ’De Lakenhal’. ’Werk je hier...’ van Gerard Holt huis toont het Haags gemeentemu seum, zoals je dat anders niet te zien krijgt. Een kunstenaar komt er al drie jaar kijken naar een door Mondriaan om den brode geschil derde hondekop, die in de kelders is opgeslagen. De ronde van de nachtwaker door het verlaten mu seum roept de sfeer van een thriller op. rieerde muzikale presentatie. De medewerkenden hebben dan ook die avond zo zorgvuldig mogelijk het programma samengesteld. Aan het concert van De Gouwestem werken mee: Interkerkelijk jongerenkoor Mee ting. Strijkersensemble en trompettist van de Streekmuziekschool Waddinxveen. Ben Kramer (orgel). Riet den Hertog (sopraan). Dirk Lavrijsen uit België (bas-barit on). WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 zien in de programma’s, die voor ne gentig procent uit informatie zal be staan, ook mogelijkheden om het plaatselijk democratisch beleven te verdiepen. Immers, meer informatie, naast de bestaande lokale en regio nale kranten, zal kunnen bijdragen tot het vormen van een weloverwo gen mening door de Waddinxveners”. Het stichtingsbestuur vindt, dat de plannen door het voornemen van de gemeente om een gemeentelijke noti tie te maken, ernstige vertraging op loopt. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De jaarlijkse brandweerwedstrijd (lage druk) van de w’edstrijdkring 'De Tien Gemeenten" wordt dit jaar gehouden in Nieuwerkerk a.d. IJssel op zaterdag 29 september. Het object is een coöperatieve maalde rij aan de Dreef nr. 4. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in het Kerkelijk Centrum aan de Jan Anna Beijerink- straat in Nieuwerkerk a.d. IJssel. Aan deze wedstrijd nemen ook ploegen van de Boskoopse en Waddinxveense korpsen deel. De Boskoopse ploeg start om 13.30 uur, de Waddinxveense om 14.30 uur. Handel. Het strijkersensemble zal "Preludium in b-klein” van J.S. Bach. vertolken. Het orgelsolo zal worden verzorgd dooreen Kramer. Al met al goede redenen genoeg om een fijne avond uit te kunnen gaan naar het mannenkoorconcert op 5 oktober in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Waddinxveen. Aanvang 20.00 uur. Kaarten a 7,50, kinderen 5,00, zijn bij de medewerkenden en aan de ingang van de kerk verkrijgbaar. Op initiatief van de Culturele Raad van Zuid-Holland is een televisie programma gemaakt van ander half uur. Dat bestaat uit twaalf vi- deoftlmpjes, waarvan er vier in op dracht zijn gemaakt. Die filmpjes hebben op enigerlei wijze betrek king op de provincie Zuid-Hol land. De bedoeling is ’Golfbreker’ binnen enkele weken via de Zuid- hollandse kabelnetten in de huis kamers te brengen. Het gebruik van video als kunst vorm is nog geen twintig jaar oud. Uitingen van videokunst kunnen meestal alleen in een aantal gale ries en filmhuizen in de grote ste den worden bekeken en zijn slechts bij een klein publiek be kend. ’Tape tv’ van de VPRO was de eerste poging om er in ons land bij een groter publiek belangstel ling voor te wekken. De Culturele Raad wil daartoe met ’Golfbreker’ ook een poging ondernemen. Aan de totstandkoming van ’Golfbreker’ is bij de Culturele Raad sinds januari van dit jaar ge werkt. De artistieke kant van het project kreeg snel vorm. Uit inzen dingen en ideeën van ongeveer tachtig videokunstenaars is door een redactiecommissie een keuze gedaan. Van die commissie maak ten onder anderen Frans Zwartjes (die ook de eindregie deed), Mo- niek Toebosch, Bob Visser (van Tape-tv en Radio Rijnmond en een vertegenwoordiger van Omroep West deel uit. Acht filmpjes zijn uitverkoren voor uitzending; aan vier inzenders van ideeën werd de opdracht verstrekt hun plan uit te werken tot een videofilm. Ook de financiële kant leverde niet de grootste problemen op. De produktiekosten bedragen 75.000 gulden. Dat geld is bijeen gebracht door de provincie, de Rotterdamse Kunststichting, de Haagse Film- stichting en het ministerie van WVC. Waddinxveen: N.S.-tentoonstel ling "Van Arend tot Dubbeldek ker" (gemeentehuis van 6 oktober t/m 18 oktoer): doorlopend film theater (13 oktober). Een vierde in opdracht gemaakt filmpje is ’Anonieme publikaties’ van Harrie de Kroon. Een op de performance geënt werkstuk, waarvan de bedoeling onduidelijk bleef. De overige, niet in opdracht ge maakte videofilmpjes, zijn van Ser- vaas, Yvonne Oerlemans, Chris tiaan Bastiaans, Raul Marroquin. LA. Nichols, Babeth, Gammaglo- buline en Lydia Schouten. In de meeste gevallen korte bijdragen en met een meer experimenteel ka rakter. De tapes worden aan elkaar ’ge praat’ door filmpjes van Jaap de Allereerst wordt er door de ge meenten hard aan gewerkt om op zaterdag 13 oktober een oude stoomtrein op de baan te krijgen. Het is de bedoeling om deze trein op die dag een aantal keren tussen Gouda en Alphen te laten rijden. Verder bieden de Spoorwegen op 13 oktober extra goedkoop reizen op de lijn Gouda-Alphen aan om zo alle evenementen in de vier ge meenten te kunnen bezoeken. Daarnaast staat een puzzeltocht en een fotowedstrijd op het program ma. Of op nabij de stations in Alphen, Boskoop. Waddinxveen en Gouda zullen op zaterdag 13 oktober de volgende activiteiten plaatsvinden: Boskoop: Sportieve 5-kamp voor scoutinggroepen; verder finish van estafette-trimloop voor atletiek verenigingen; het station wordt versierd. Kuper: “Wij zijn in staat op korte termijn radio-programma’s te maken. De opzet van die programma’s lig gen klaar en de technische middelen zijn via een particulier beschikbaar. Als we nu een aanvraag bij het mi nisterie van WVC voor die proef- uitzendingen doen, kan het toch nog een paar maanden duren voor die toestemming er is. Als we moeten wachten op de gemeente, komt daar zeker nog eens tenminste een half jaar bij. Voordat we dan kunnen uit zenden, zijn we zo wat een jaar verder”. De sopraan Riet den Hertog, zal deze avond enkele solo’s ten gehore brengen en ze zal samen met de koren optreden. Zij is al jaren bekend in Waddinxveen en omgeving door haar solistische op treden met het jeugdkoor van Vox Jubi- lans en later ook met het grote koor. Nadat zij in 1981 begon met zanglessen bij de Haagse zangpedagoge Margaret Roest kreeg zij al snel landelijke be kendheid door medewerking aan plaat opnamen en haar televisiedebuut bij de E.O. kortgeleden. Momenteel studeert zij bij Meindert Kraak aan het Konink lijk Conservatorium in Den Haag. Dirk Lavrijsen, de bekende Vlaamse bas-bariton uit Antwerpen, draagt ook zijn steentje bij door het zingen van en kele solo’s, het optreden met het man nenkoor en het zingen van een duet met Riet den Hertog. Dirk Lavrijsen stu deert zangpedagogiek bij Jan Heijen aan het Conservatorium te Rotterdam. Gouda: Tentoonstelling ”50 jaar spoorlijn Gouda-Alphen” in de stationshal; grote modelspoorbaan nabij het station; werkende spoor baan (schaal 1:8), waarop kinde ren een ritje kunnen meerijden; modellenparade; N.S.-materieel show van reizigersmaterieel en lo comotieven; diverse informatie stands (o.a. Stoomstichting Neder land, V.V.V. Gouda en enkele be drijven welke aan het Stationsplein zijn gevestigd). Zaterdag 13 oktober wordt het ver nieuwde Goudse spoorwegstation officieel geopend door de minister van Verkeer en Waterstaat, me vrouw drs.N. Smit-Kroes. Ter gele genheid van de opening van dit sta tion wordt die dag door de Neder landse Spoorwegen een "open huis” georganiseerd. Verder vin den gelijktijdig spoorse evenemen ten plaats rond de viering van het feit dat het 50 jaar geleden is. dat de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn in gebruik werd genomen. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Uit een door de afdeling voorlich ting van de gemeente Gouda ver spreid persbericht over de activitei ten rond het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn blijkt dat de spits wordt afge beten door Waddinxveen waar op zaterdag 6 oktober de door Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn gezamenlijk tot stand gebrachte tentoonstelling ”50 jaar spoorlijn Gouda-Alphen” officieel zal worden geopend. Deze expositie zal in de daarop vol gende weken ook in de andere ge meenten langs de lijn te bezichtigen zijn. In elke gemeente, gelegen aan de lijn Gouda-Alphen a/d Rijn, worden voorts op zaterdag 13 okto ber activiteiten gehouden. Een aantal daarvan worden gezamen lijk georganiseerd. De uitzending is voor de gehele provincie gepland op het kanaal van de BRT 1. Voor een dergelijke onderbreking van het gewone ka- belprogramma, waarvoor de kij kers abonnementsgeld betalen, moet het ministerie van wvc toe stemming verlenen. Die toestem ming is nog niet gegeven Jonge en Henk Wijnen. Knappe filmpjes - vooral die van een rij rei gers langs een vliet tegen de ach tergrond van de Zoetermeerse hoogbouw - maar pas gaandeweg wordt duidelijk dat dit verbinden de elementen, en geen zelfstandige kunstwerken zijn. Het Waddinxveens Christelijk Man nenkoor De Gouwestem heeft zich dit maal verzekerd van de medewerking van "Meeting”, een koor dat vooral het jeugdige publiek enorm aanspreekt met zijn pittige zang rond het thema evenge- lisatieverkondiging. Door deze samen werking ontstaat er een geslaagde afwis seling tussen de sonore, vaak gedragen, mannenkoorklanken en het lichte, vro lijke "jongensstemmengeluid” van dit al snel populaire jongerenkoor. Beide koren worden begeleid door de beken de Boskoopse organist en pianist Ben Kramer. Velen hebben bij eerdere gele genheden al kennis kunnen maken met het virtuoze spel, waarmee hij de uitge voerde werken nog extra glans weet te geven. GOUDA - Zaterdag 29 september zul len de Goudse modeontwerpster Hilde Zeubring en sieradenmaker Willem Hesseling in de atelierwinkel van Hilde aan de Westhaven 38 in Gouda in drie mode- en sieradenshows hun collecties voor de komende winter tonen. Zowel dames- als herenkleding, ge showd door 5 mannequins en een dres- sman, zal te zien zijn. Ondanks het ver keersongeval van Willem Hesseling aan het begin van deze zomer zullen toch weer vele sieraden op de kleding en door middel van een dia-show worden getoond. Naast de mode van komende winter, ruiten in diverse kleuren en schakerin gen, zijn er ook lacké jasjes, angora truien en jurken, colberts, broeken, rokken en mantels. Vanwege de enor me toeloop op voorgaande shows van voornamelijk de uitgenodigde klanten kring, worden er nu drie shows achter elkaar gegeven waarbij de ’’koffie- show” om elf uur speciaal is georgani seerd voor belangstellend publiek. Om niet voor een "volle tent” te staan moeten wel van te voren kaarten wor den afgehaald bij Hilde Zeubring, Westhaven 38 te Gouda, alwaar ook de shows gegeven zullen worden. De toe gangskaarten kosten slechts 2,50 waarvoor naast het genot van al het moois wat wordt getoond ook "koffie met" zal worden aangeboden. WADDINXVEEN/BOSKOOP Waddinxveners en Boskoopers worden weer in de gelegenheid gesteld met een gratis rijdende bus balletvoorstellingen van het Nederlands Dans Theater in het Sche- veningse Circustheater te bezoeken. De voorstellingen zijn op vrij dag 26 oktober en vrijdag 1 maart en ook nog op vrijdag 21 juni. In dit nieuwe seizoen is er sprake van een gevarieerd balletpro- De stichtingsvoorzitter is verder bang, dat door het uitblijven van daadwerkelijke uitzendingen het enthousiasme van de vrijwillige mede werkers kan terug lopen: “Dat is die mensen natuurlijk niet eens kwalijk te nemen. Maanden werken ze al aan plannen en de uitwerking. Logisch, dat ze nu op korte termijn de resul taten van hun inspanningen via de radio willen horen.” Het stichtingsbestuur vraagt in de brief om een onderhoud met het col lege van Burgemeester en Wethou ders. Secretaris Bos: “Wij willen nog eens duidelijk maken, dat wij niet al die moeite doen om gelegaliseerd ‘piraatje’ te gaan spelen of om Hil versum 3 na te doen. Wij willen op een heel serieuze manier informatie brengen, juist ook voor groepen als bijvoorbeeld ethnische minderhe den”. ly Forsythe brengt zijn wat abstrak- te Time Cycle (een liederencyclus op muziek van Lukas Foss), NDT- danser Nacho Duato (van Jardi Tan- cat) laat het alom geprezen Danza y Rito nog eens zien (muziek Carlos Chavez) en als vierde ballet op deze avond een première van Christopher Bruce, getiteld Holiday Sketches. Dit ballet werd oorspronkelijk ge maakt voor Ballet Rambert in Enge land en is 'gebaseerd op 4 songs van de legendarische jazz zangeres Billy’ Holiday. Bruce m aak Fe een muzikaal ballet voor 3 danseressen en 2 dan sers, dat helemaal aansluit bij het jazzy idioom van de songs, maar toch geen 50-er jaren nostalgie ademt. In maart zullen 3 balletten worden uitgevoerd, waaronder naar alle waar schijnlijkheid Svadebka (de verbeel ding van een Russische boeren bruiloft op muziek van Stravinski) Sinfonietta (op muziek van Janacek), beide balletten choreografieën van Jiri Kylian, en een wereldpremière. In het Holland Festival 1985 zal zo* wel Kylian als Hans van Manen spe- cciaal voor het NDT een première maken. Dit belooft iets heel bij zonders te worden. Alle voorstel lingen worden muzikaal begeleidt door een groot symfonieorkest, vaak aangevuld met zang- of instrumentale solisten, en uitgevoerd in prachtige decors en costuums. WADDINXVEEN Het bestuur van de Stichting Omroep voor radio en televisie in Waddinxveen en Omgeving (SOWO) heeft te leurgesteld gereageerd op de aankondiging van de gemeente, dat een ambtelijke notitie zal worden voorbereid over de toekomst van het kabelnet en dat daardoor de lokale omroep “in de ijskast” is WADDINXVEEN/BOSKOOP/DEN HAAG - Zaterdagavond 13 okto ber om zeven uur zal op de zender BRT 1 het negentig minuten durende kunstzinnige video-programma ’’Golfbreker" van de Culturele Raad van Zuid-Holland worden uitgezonden. Deze lokale televisie-uitzending, waarvoor de Waddinxveense gemeenteraad vorige maand in meerderheid toestemming gaf, is dan te zien in Waddinxveense, Boskoopse en Moerka pelse huiskamers. Deze drie gemeenten maken immers van dezelfde CAI- mast aan de Staringlaan gebruik. De techniek voor deze uitzending is in handen van Radio Rijnmond/Omroep West. Eén van de mannequins in een nieuwe creatie met sieraad zoals te zien zal zijn op de show van Hilde Zeubring en Willem Hesseling. Inmiddels heeft de Stichting Om roep voor radio en televisie in Wad dinxveen en Omgeving ook de stich- tingsacte aan het college van B. en W. gestuurd. Deze statuten, waarin een democratisch beginsel van de stichting wordt gewaarborgd, zijn ge baseerd op die welke gebruikelijk zijn in de sector van de maatschap pelijke dienstverlening. De mogelijk heid bestaat dat de gemeente deel gaat uitmaken van het stichtings bestuur. Het SOWO-bestuur in de brief aan B. en W.: “Wij zijn van mening, dat ons - particulier - initiatief ernstig geremd wordt door het vervaardigen van de aangekondigde notitie. Wij vrezen, dat het enthousiasme van de niet in ons bestuur opgenomen re dactionele en technische medewer kers, allen vrijwilligers, zal wegeb ben, als men noodgedwongen ruime tijd werkeloos moet toezien. Wij zien een lokale omroep als een uiterst serieuze zaak, die door een goede informatieverstrekking een verster king en een verdieping van de plaat selijke democratie zal betekenen.” De lokale omroep wijst er nog op, dat bij initiatiefnemers en bestuur van de stichting in de loop van bij na twee jaar veel kennis is vergaard op het gebied van media en -beleid. “Wij kunnen ons voorstellen, dat u daarvan gebruik wilt maken bij het vervaardigen van de eerdergenoemde notitie en de daaruit vloeiende besluitvorming. Graag zou, mogelijk op korte termijn, een afvaardiging van ons bestuur met het college over deze zaken nader van gedachten wil len wisselen.” Eind vorige maand schreven B. en W. aan SOW’O, die de gemeente deze zomer schriftelijk had gevraagd om medewerking voor de uitzending van tien lokale radioprogramma’s deze winter, dat het stichtingsverzoek niet geisoleerd, maar in een breder ver band op het gemeentehuis beoor deeld zou worden. In de gemeente raadsvergadering repte PvdA-wethou- der drs. M. Kraaijestein daar even eens over. Vandaar dat aan het Raadhuisplein is besloten een notitie voor te berei den over de gewenste toekomstige ontwikkeling van het Waddinxveense kabelnet. Daarin zullen aan de orde komen de kwaliteit en mogelijke uit breiding van dat net, een eventuele wijziging van kanalen, toekomstige vervangingsinvesteringen, tarieven en de daaraan verbonden culturele en maatschappelijke aspecten. In de no titie zal het ook gaan over het SO- WO-verzoek tot het verzorgen van lo kale programma’s. gezet. In een brief naar de gemeente heeft het stichtingsbestuur het verband tus sen de notitie over onder meer de kwaliteit, mogelijke uitbreiding van het kabelnet, tarieven en vervangings investeringen enerzijds en het uitzen den van proef-programma’s ander zijds van de hand gewezen. In een reactie zei stichtingssecreta- ris F.G. Bos: “Het een heeft niets met het ander te maken. Wij willen een proef doen met een stuk of tien radio-uitzendingen. Niets meer en niets minder. Wij hadden van dit ge meentebestuur, dat toch als slag vaardig bekend staat, verwacht dat we snel met een proef, zonder ver plichtingen voor de toekomst, van start zouden kunnen gaan.” “Natuurlijk gaan ons, als gewone Waddinxveners, de kwaliteit en de ta rieven van het kabelnet wel aan, maar ons eerste streven is in wezen niets anders dan de proef op de som te ne men of de Waddinxveners eigenlijk wel lokale radio willen hebben. En dat moet zich dan tijdens en na die proef uiten in 1) reacties van de luis teraars op de programma’s, en 2) meer bereidheid van de diverse so ciale, sociaal-culturele en andere in stellingen en verenigingen om in het bestuur zitting te nemen.” Stichtingsvoorzitter J. Kuper: “Wij vrijdag 1 maart i In dit nieuwe seizoen is er sprake gramma. Het Nederlands Dans Theater regelt deze “uitjes” in samenwerking met de gemeente Waddinxveen en de VVV in Boskoop. Daar kan men ook tot zaterdag 13 oktober terecht voor inschrijvingen. In het gemeentehuis van Waddinxveen is dat het bureau Burgerzaken (toestel 249) en in Bos koop de aan de Rozenlaan gevestig de VVV. Bij aankoop van een abonnementje voor twee voorstellingen in het Sche- veningse Circustheater wordt men gratis naar dit theater gebracht en direkt na afloop van de voorstelling weer keurig bij de opstapplaats af gezet. De voorstellingen worden dus gegeven op vrijdag 26 oktober en vrij dag 1 maart. Ook is het nog moge lijk op vrijdag 21 juni een voorstel ling in het kader van het Holland Fes tival in het abonnement op te nemen, voor minder dan de helft van de nor male toegangsprijs. Een extra voor deel voor abonnementhouders is de hoge korting op de normale toegangs prijs. En voor balletliefhebbers onder de 26 en boven de 65 jaar geldt bo vendien nog een extra reductie. De eerste voorstelling van het abon nement bestaat uit een zeer gevari eerd programma: Kylian geeft een re prise van zijn prachtige Forgotton Land (op muziek van Britten), Bil- Een beeld uit Sinfonietta van het Nederlands Dans Theater. (Foto: Jorge Faturos).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 13