GEMEENTE WADDINXVEEN A WIE WORDT ER Serie avonden Waddinxveense (23) overtrad MISS ’’HENNA” 1984? I Buurtcentrum De Boog actief op dierendag moedergroep over borstvoeding de Opiumwet Tien mille o voor Prinses Beatrixfonds Henara Henna natuurlijke haarkosmetika Agricultural 5. POLITIENIEUWS WADDINXVEEN "de peperboom" TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN DIVERSEN SPREEKUREN Programma Dierendag KRUIDERIJ Fietsen PFJHU/ DOLDE BOUWVERGUNNINGEN VERGADERINGEN WONINGBOUW Verkeersgedrag VERKEERSZAKEN Informatie Aanrijdingen Aanhoudingen f Uit verkeer Diefstal WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 i KL Formulieren verkrijgbaar bij: 1 -y Alarmering Tel. 01828-16695 Passage 210 Waddinxveen Aanvraag bouwvergunning 3 3 Op zaterdag 29 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur is er een haaradviseuse van bij ons in de zaak om u een vrijblijvend haaradvies te geven. Dan is er maar één beste keus: Garage Kok en Mercedes-Benz. Met een keuze uit vele modellen voor erg veel betrouwbare kilometers. Met een minimum aan onderhoud. Een logische keus dus. sportvelden L.S. Voor diegenen die gaan trouwen, 121/? jaar, 25 jaar of nog langer getrouwd zijn, of zomaar een receptie, diner of feest willen geven, is er zaterdag 29 september a.s. van 16.00 uur tot 19.00 uur gelegenheid om naar onze sfeervol le zaal, het ’’Partyhome” te komen. Wij verstrekken U dan, natuurlijk geheel vrijblijvend, alle ge wenste inlichtingen. Ook kunnen wij U verschillende suggesties en ideeën ge ven voor de gehele verzorging en indeling van Uw receptie, diner of bruiloft. P.S. Na verzorging van Uw feest, trakteren wij U op een di- nertje voor twee personen, op een door U gewenst tijdstip. WADDINXVEEN - Buurtcentrum "De Boog” aan de C. Huygenslaan en dierenwinkel Hoodie van de Luifelbaan maken van dierendag op don derdag 4 oktober een feest. Vanaf woensdag 26 september kunnen kleur platen afgchaald worden bij Hoodie of De Boog. De kleurw edstrijd is voor kinderen van 4 tot 9 jaar en 9 tot en met 12 jaar. Inleveren van de kleurpla ten tot en met woensdag 3 oktober. Prijsuitreiking op dierendag in het Commissie voor de onderwijszaken Woensdag 3 oktober 1984, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. w WADDINXVEEN Op donderdag 20 september werd door de Waddinxveense rijkspolitie een 23-jarige Waddinxveense vrouw aangehouden in verband met een overtreding van de Opiumwet. Zij was in het bezit van een kleine hoeveelheid speed. In haar wo ning werden nog enkele kleine hoeveelheden aangetroffen. Het spul is in beslag genomen. 01820-16066 010-362244 2 4 3 1 5 i RESTAURANT 1 1® KOK CV -BOSKOOP ^EF - wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen schriftelijk bezwaren worden ingediend. PASSAGE 228 WADDINXVEEN u telefoon 01828-17689 PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-2110/3410 Waddinxveen, 26 september 1984. De burgemeester voornoemd. Van der Linden. Op donderdag 4 oktober in buurtcen trum "De Boog” is er het volgende pro gramma: 16.00 uur Grote Hondenshow op het Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder Centrale Antenne Inrichting (CAI) 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 13000 Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 14433 14433 De afgelopen week werden door de politie wederom diverse controles op al dan niet afgesloten fietsen gehou- Uittreksel uit bebouwingsvoorschriften: - bouwafstand tot de weg 5,00 m’ - bouwafstand t.o.v. onderling erfscheiding 3,0Q m’ - goothoogte max. 6 m’. Aanvragen tot aankoop van een der kavels in te dienen bij de direk- teur van Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Wad dinxveen. Nadere inlichtingen kunnen daar eveneens worden verkregen (te- lef. 01828-14433. 3 NIEUWE BESTEL WAGEN? Burgemeester C.M. van der Linden: gaat niet door. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: gaat niet door. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. L OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u oen afspraak hebt gemaakt. Commissie voor de ruimtelijke ordening en woningbouw Dinsdag 2 oktober 1984, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Verkoop grond aan De Langen en Van den Berg B. V. Verkoop grond aan M.M. Sanders te Gouda. Win een geheel verzorgd Kerst- weekend Londen, Parijs of Brussel. Kavel 1 ca. 750 m2, prijs 168.750,- excl. B.T.W. Kavel 2 ca. 600 m2, prijs 135.000,- excl. B.T.W. Kavel 3 ca. 600 m2, prijs f 135.000,- excL B.T.W. Kavel 4 ca. 560 m2, prijs 126.000,- excl. B.T.W. Kavel 6 ca. 436 m2, prijs 98.100,-excl. B.T.W. u. UI LU ar o I In Zuidplas zijn voor individuele bouwers KAVELS VOOR VRIJSTAANDE WONINGEN BESCHIK BAAR. WADDINXVEEN - De in Waddinx veen gehouden collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft 10.313,05 opge bracht. Het begin van de serie avonden is een mooi moment om eens contact op te nemen met de leidster van de groep, Lilian Kok, en wat meer gegevens over de La Leche League groep te vragen. Lilian is één van de bijna 10.000 vrijwilligsters die van La Leche League een training hebben ontvangen voor het helpen van moe ders bij borstvoeding. Iedereen is in ieder geval van harte welkom op 2 oktober, om 20.00 uur wanneer er gesproken wordt over de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind. De avond is om ongeveer 22.00 uur afgelopen en wordt ten huize van Lilian Kok gehouden. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet en gebruikmaking van de zgn. algemene verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vrijs telling te verlenen van de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en vervolgens bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het perceel Kleikade 37; het vergroten van een woon huis (Het dichtbouwen van het achterbalkon). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Dorpstraat. Het bouwplan ligt met ingang van 27 september 1984 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Al gemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen dooreen ieder bij burgemeester en Per avond wordt een bijdrage van f 2,50 gevraagd. Naast de folders "én de boeken worden daarvan de koffie en andere kosten van de groep betaald. Voor mensen die moeilijk met Ne derlandse informatie overweg kun nen, is er materiaal verkrijgbaar in verschillende talen. De baby mag na tuurlijk meekomen, en na telefonisch overleg eventueel pappa ook. den. De afgelopen week werden twee fietsen, welke niet afgesloten waren, ontvreemd. Over het algemeen gaat het vrij goed voor wat betreft het af sluiten van fietsen, aldus de rijkspoli tie. Nabij de Sparrengaarde (NS-sta- tion) werden 3 onafgesloten fietsen door de rijkspolitie meegenomen naar het groepsbureau. Het blijft nog steeds slecht gesteld voor wat betreft het gedrag van diver se weggebruikers nabij de kruising bij de hefbrug. Bij een korte op maandag 24 september gehouden controle werden 26 fietsers en bromfietsers en 14 automobilisten bekeurd, daar zij aldaar het rode verkeerslicht negeer den. Op deze kruising kunnen meer dere controles verwacht worden. Belangrijke agendapunten: Gebouwelijke integratie kleuterschool Pinkeltje met Theo Thijs- senschool (l.o.). Medewerking aanschaffing schrijfmachine Groen van Prinsterer- school. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissies. plein van het buurtcentrum. Aanslui tend een katteshow en kleine huisdie renshow. (Deelnameformulieren af te halen bij ”De Boog” en Hoodie). 16.30 uur Prijsuitreiking door de jury. 16.40 uur Trimdemonstratie door hon dentrimsalon Wiepking. 17.00 uur Bekendmaking van de prijs winnaars van de kleurwedstrijd en de fotowedstrijd. De prijzen staan vanaf donderdag 27 september in de etalage van Hoodie aan de Luifelbaan. De prijzen zijn ter be schikking gesteld door Hoodie en buurtcentrum "De Boog". buurtcentrum. Verder is er een fotowedstrijd waaraan iedereen kan meedoen. "Lever voor 3 oktober een zelfgemaakte foto in van je huisdier en ding mee naar de mooie prij zen”, aldus de organisatoren. Op de achterkant van de foto naam, adres en telefoonnummer zetten. Prijsuitreiking op dierendag. Op de Peuleyen wordt één halte geplaatst ter hoogte van het Hoef- Dc halte op de Wadde aan de zijde van de sporthal Groenswaard komt te vervallen evenals de halte op de Groensvoorde aan de zijde van de Elzenhorst. Deze routewijziging geldt ook voor lijn 175 die de verbinding Wad- dinxveen-Rotterdam station Alexander/winkelcentrum Oosterhof via Zevenhuizen verzorgt. JUBILEUM SPOORLIJN GOUDA-ALPHEN a.d. RIJN Oproep oud-spoorwegwerkers Voor de festiviteiten op 6 oktober a.s. rond het 50-jarig jubileum van de spoorlijn Gouda-Alphen a.d. Rijn wil het gemeentebestuur ook graag die Waddinxveners uitnodigen die 50 jaar geleden bij de aanleg van de spoorlijn betrokken waren. Helaas is ter gemeentesecretarie maar een beperkt aantal namen en adressen van oud-spoorwegwerkers bekend. Waddinxveense oud-spoorwegwerkers worden daarom verzocht contact op te nemen met de heer H.J.B.C. Maas van de afdeling Al gemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecreta rie, telefonisch bereikbaar onder nummer 01828-14433, tst. 115. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is vermeld dat de geboor tedatum van de aan Agricultural Produ ce Holland BV, Waddinxveen, verbon den R.W. Zwartkruis 14 juni 1931 is. Het zaakadres is Bredeweg 23, Wad dinxveen. Verkeer en vervoer Openbaar vervoer - routewijziging lijn 176 en 175. Met ingang van maandag 1 oktober a.s. wordt de route van buslijn 176 verlegd van de Beyerincklaan naar de IJsermanweg. Busmaatschappij Westnederland en de gemeente hebben hiertoe besloten om bewoners van de wijk Zuidplas nu reeds de mogelijk heid te bieden van het openbaar vervoer gebruik te maken. Om mogelijk te maken dat de bus van de IJsermanweg gebruik maakt, is door de gemeente met de aannemers de afspraak gemaakt dat geen bouwmaterialen op of nabij de IJsermanweg worden opge slagen en zijn slechte delen van de bermen en de weg verbeterd. Op de IJsermanweg wordt aan beide zijden van de weg een halte aange legd tussen de Bonenakker en de Akker. Lijn 176 onderhoudt een uurdienst met Zoetermeer. ’s Avonds en op zondag wordt in een twee-uur dienst gereden. In Moerkapelle is een snelle overstap mogelijk op lijn 171 die via Bleiswijk naar Rot terdam CS rijdt. De rit van de wijk Zuidplas naar Zoetermeer Centrum duurt onge veer 15 minuten. Op station Centrum West kan worden overgestapt op de sprinter naar Den Haag (10 minuten-dienst) en op de buslij nen naar Delft, Leidschendam, Rotterdam (via Berkel) en Leiden (via Zoeterwoude-dorp). Reizigers van Waddinxveen naar Leiden kunnen echter beter ge bruik maken van lijn 177 die in een half-uurdienst de verbinding Gouda-Waddinxveen-Leiden rijdt. Lijn 176 rijdt in Waddinxveen via de Sniepweg. de Kanaalstraat, het station en de Chopinlaan naar het begin/eindpunt op de Wadde. Ook op dit laatste trajectgedeelte ondergaat lijn 176 een kleine rou tewijziging. Met ingang van 1 oktober wordt namelijk niet meer in twee richtin gen via de Groensvoorde gereden. De bus rijdt dan, komend uit Zoetermeer, via de Peuleyen en verlaat het begin/eindpunt op de Wadde via de Groensvoorde. WADDINXVEEN -Dé moedergroep van La Leche League in Waddinxveen staat weer voor het begin van een nieuwe serie avonden over borstvoe ding. De eerste van vier wordt gehou den op dinsdag 2 oktober, en behan deld de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind. Zoals veel moeders in Waddinxveen al weten, wordt er tijdens de maande lijkse bijeenkomsten gezellig gepraat over het geven van borstvoeding door alle aanwezigen. De moeders die al een poosje de borst geven vertellen waar voor hen de knelpunten zaten, en hoe ze deze problemen opgelost hebben. De zwangeren kunnen zich door de actieve deelname aan het groepsgesprek goed voorbereiden op de realiteit van het borstvoeding ge ven. In het kringgesprek wordt buiten het verstrekken van tips om tot een mak kelijk geven van borstvoeding te ko men, ook aandacht besteed aan zaken die zijdelings met borstvoeding geven te mkaen hebben, zoals de hui lerige baby, of het (niet) doorslapen van je kindje. Veel moeders denken dat bij dergelijke probleempjes de oorzaak ligt in de moedermelk. Soms kan het een hele opluchting zijn te merken dat anderen ook met zulke problemen tobben, en er de borst voeding de schuld van geven. Wie alle informatie thuis nog eens na wil lezen, kan een foldertje of een bi bliotheekboek mee naar huis nemen. Een motor en een personenauto lie pen lichte schade op bij het ongeval, dat op maandag 17 september om streeks 17.40 uur plaats vond op de Kanaalstraat. De motorrijder stopte achter een voor hem rijdende perso nenauto. De achteropkomende auto mobilist had dit te laat opgemerkt. De 78-jarige A. de M. uit Moordrecht raakte licht gewond bij een aanrij ding, welke plaats vond op donder dag 20 september op de kruising Ka- naaldijk-Zuidelijke Dwarsweg. Rij dend op zijn fiets verleende hij geen voorrang aan een naderende automo bilist. De fietser werd ter observatie in het Bleulandziekenhuis te Gouda opgenomen. Een 20-jarige Waddinxveense motor rijder liep beenletsel op bij een aanrij ding, welke op de Henegouwerweg was gebeurd op woensdag 19 septem ber. Een automobilist, rijdend in de richting Gouda, sloeg op een gege ven moment naar links een inrit in en op hetzelfde moment ontstond de aanrijding met de hem achteropko mende motorrijder. De motorrijder werd naa~ het Bleulandziekenhuis overgebracht. Op vrijdag 21 september werd ge meld, dat een langs de Noordkade ge parkeerd staande personenauto was aangereden, waarna de veroorzaken de bestuurder meteen was doorgere den. Korte tijd later werd de doorge reden auto nabij de Wingerd aange troffen. Op maandag 24 september omstreeks 19.45 uur vond er een eenzijdig onge val plaats op de Zuidelijke Dwarsweg. Een 32-jarige Gouwenaar verklaarde opeens een blackout te hebben gekre gen, waarna hij tegen een betonnen pilaar was gereden. De auto werd zwaar beschadigd. Wonder boven wonder liep de bestuurder geen letsel op. deweg werd het geld uit een porte monnee gehaald. Tussen zaterdag 22 en maandag 24 september werd ingebroken in een garagebedrijf aan de Staringlaan. In het bedrijf werd voor ca. f 150,- aan wisselgeld uit 2 geldkistjes meegeno men. Op dinsdag 18 en woensdag 19 sep tember werden door de Waddinx veense rijkspolitie 3 Waddinxveense knapen aangehouden 2 van 18 jaar en 1 van 21 jaar). De aanhouding ge schiedde op verzoek van de rijkspoli tie te Zoeterwoude wegens een daar gepleegde inbraak in een vrachtauto. Op dinsdag 25 september omstreeks 10.10 uur werd door de Waddinx veense rijkspolitie een 26-jarige in woner van Sittard op rijksweg 12 aangehouden. Kort tevoren had de man, die wordt verpleegd in een psy chiatrische inrichting in ‘s Gravenha- ge, vanaf het terrein van deze inrich ting, een auto ontvreemd. Hij trof de sleutels in de vrachtauto aan en is daarmede gaan rijden. De man gaf als verklaring op, dat hij het niet meer zo erg zag zitten en wilde naar huis (ouderlijke woning) in Sittard rijden. Hij was niet in het bezit van enig rij bewijs. De aangehoudene is overge geven aan de gemeentepolitie te ‘s- Gravenhage. De vrachtauto is door de echte chauffeur bij het bureau aan de Mozartlaan afgehaald. Op dinsdag 25 september werd de rijkspolitie gemeld, dat op de Von- dellaan een geparkeerde auto was aangereden, waardoor het voorspat- scherm van deze auto werd vernield. De veroorzakende bestuurder was zonder te stoppen doorgereden. Kor te tijd later werd de bestuurder die was doorgereden, een 57-jarige Wad- dinxvener, door de politie gehoord. Terzake doorrijden na een aanrijding zal proces-verbaal worden opge maakt. Twee bromfietsen werden voor tech nisch onderzoek uit het verkeer ge- I nomen. Een bromfietsbestuurder werd bekeurd, daar hij onverzekerd aan het verkeer deelnam. De brom fiets is inbeslaggenomen. Ook werd een personenauto, merk Fiat, naar het bureau aan de Mozartlaan over gebracht. De auto was onverzekerd en werd eveneens inbeslaggenomen. De afgelopen week werd 4 keer aan gifte van fietsdiefstal gedaan. Drie fietsen werden gevonden en twee daarvan konden bij de eigenaren wor den afgeleverd. Op zaterdag 15 of zondag 16 september werden van een op de Zuidkade staande personenau to de koplampen gedemonteerd en meegenomen. Tussen zaterdag 15 en maandag 17 september werd ingebroken bij het garagebedrijf aan de Brederolaan. Uit een kluis werd ca. f 3.000,- aan geld meegenomen. Door een markthande- laar werd op vrijdag 21 september aangifte van diefstal van geld gedaan. Tijdens de weekmarkt werd ten na dele van hem ca. f 480,-, ontvreemd. Op vrijdag 21 september werd bij de politie aangifte van diefstal van een horloge gedaan. Tijdens het douchen in de sportzaal aan de Wingerd had de benadeelde zijn horloge onbe heerd laten liggen. Tijdens het dou chen moet het horloge zijn weggeno men. Dezelfde dag werd aangifte van diefstal van ca. f 2.000,- gedaan. Tijdens een koffiepauze bij een be drijf op het veilingterrein aan de Bre-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 3