Gemeente verzekert klaar-overs Politiek avondgebed in Kruiskerk OPEN HUIS in de apotheken te Waddinxveen op zaterdag 6 oktober van 11.OO-15.00 uur fel Medische weekenddienst Donderdag 27 september PvdA hoorde klachten aan Weekblad voor Waddinxveen VBOK-kraam op de weekmarkt AGENDA BIOSCOPEN Bingo-dansant ’'Waddinxveen” van bewoners St. Victorwijk Tijdens open huis zaterdag 6 oktober bij D. C. van Doorn en F. F. van Dijk Verwondering bij PvdA 'ers over beperkte speelruimte BURGERLIJKE STAND n Schade aan uw auto vereist r~t deskundige reparatie. Preekschetsen Radertje Video Ingenomen k arrrni KERKEN NODIGEN GLASBEEK Gehuwd: B. Ehrenberg en K.I. Kempers; J.M.M. Moons en Y.M.C. Slootjes; J.M.K. Zwetsloot en T. AZijlstra; J. Geuensen I.R.C. van der Zwaan. WADDINXVEEN - Een politiek avondgebed op donderdagavond 27 september om acht uur in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage, dat wordt voorafgegaan door een half uur durende stiltekring in het hoofdwin kelcentrum, zorgen ervoor dat ook in Waddinxveen de Vredesweek 1984 niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ondertrouwd: R. Windhorst en S. van Beest; W. Wildeboer en I.T. Broer; S. van Putten en E. van de Krol; R. de Jongen E.G. van Tienhoven; A. Klee en H.D. Schaefer; G.F. van der Poel en A.J.L. Hogendoorn; L.J. Derden en J. Alphenaar; J.W. Vuik en A.A. van Tol. Overleden: Blanksma, Trijntje, oud 87 jaar; de Wolf wv Schone- veld. Alida, oud 80 jaar; Smit, Aart, oud 72 jaar; Peters w.v. Na ves, Ester Clazina, oud 71 jaar; Tahapary e.v. Manusama, Amelia, oud 68 jaar; van Rijn w.v. Koot. Maria, oud 83 jaar; Bostelaar, Pieter Carel, oud 61 jaar. Deze week worden de geneesmiddelen geprijsd afgeleverd. U krijgt hierdoor meer zicht op de kosten ervan. Soms moet u wachten op uw medicijnen. Op onze TV laten wij u zien waarom dat is. Hebt u vragen? Wij zijn er voor u Het pand van apotheek F. F. van Dijk aan de Kerkweg-West. (Foto: Sjaak Noteboom). Het pand van apotheek D. C. van Doorn aan de Prins Bernhardlaan. Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De Waddinxveense apotheken D.C. van Doorn aan de Prins Bernhardlaan en F.F. van Dijk aan de Kerkweg-West houden zaterdag 6 oktober van 11.00-15.00 zonder recept verkrijgbaar zijn als die uur open huis. In het kader van de Apotheekweek Midden- Holland, op touw gezet door het 70 jaar bestaande departe ment Gouda van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), zullen in de eerste week van de volgende maand ook alle medicijnen die over de toonbank gaan worden voorzien van een prijs-etiketje om de gebruikers ervan op die manier enig inzicht te geven in de kos ten van hun geneesmiddelen. Geboren: Eric. z.v. G.H. van der Bijl en M.H. Bouck; Martijn Alexander, z.v. D.H.F. van Velzen en S. Dieke; Matheus André, z.v. A.L.J.M. van den Bergh en M.J. Lam; Fatima, d.v. H. Kalai en R. Inssi; Elizabeth, d.v. T. Admiraal en C.J. Janse; Maria Wil helmina, d.v. A. Veenman en J.P. Hoogendoorn; Danny, z.v. A. de Bruin en C. Gorissen; Myk, z.v. J.W.C. Middendorp en P.G. Straver; Sebastiaan, z.v. T.M. van Hattum en M. van Harrewijn; Yury Nathaniel, z.v. J.T. van Noort en L. Cosman; Martijn Sebas tiaan. z.v. S.D. Koppes en C.G.M. Bakker; Johanna Wilhelmina, z.v. S.D. Koppes en C.G.M. Bakker; Johanna Wilhelmina, d.v. H. A. Galjé en G. van Dorp; Linda Evelien, d.v. J. A. Kok en E.M. Zijleman; Dennis Samuel Franciscus, z.v. R.H.F. Fortman en P.C. Verhoeve; Myriam Jochebeth, d.v. H.J. Nitalessy en E.M.A. Jonkheid; Ariëtte Susanne, d.v. J.C.A. Nederlof en K. Zoon; Mir jam Elise, d.v. J.F. Dubbelaar en J. van Iterson. WADDINXVEEN - De jeugd- en volwassen verkeersbriga- diers in Waddinxveen - waarover in het Weekblad voor Wad dinxveen van vorige week uitgebreid is geschreven - blijven door de gemeente verzekerd. In een brief die alle leerlingen voor hun ouders hebben meegekregen staat wat die verzeke ring omvat. r. t'- ra w Ft WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 Welkom THALIA FOCWA SCHOUWBURG l ”De vredesbeweging”, zo laat Arlette Toornstra van de Waddinxveense kern van het Interkerkelijk Vredesberaad De Waddinxveense IKV-kern: "Wer ken aan een veiliger wereld waarin geen plaats meer is voor massavernietigings wapens tussen alle landen is een karwei waarbij een lange adem nodig is. De IKV-kern van Waddinxveen doet daar om een beroep op alle mensen die mee willen helpen die adem lang genoeg te houden. Meewerken in de kern, finan ciële ondersteuning van het werk van het IKV of meedoen in activiteiten die georganiseerd worden - het zijn allen bouwstenen voor een stevige vredesbe weging.” Het voorzien van prijs-etiketjes op al le geneesmiddelen in de apotheek, dus zowel de geneesmiddelen die Ruimtelijke Ordening van de gemeen tesecretarie (telefoon 14433) of de rijkspolitie (telefoon 13688). Uw apotheker en assistenten GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. S. v.d. Linde Den Haag Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. S. v.d. Linde Den Haag 17.00 uur geen dienst ZOND AG 30 SEPTEMBER 1984 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. L. Roetman 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uurds. P. Vermaat. Veenendaal 17.00 uur J.W. Goossen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. Th.H.G. Hulst 19.00 uur ds. Th.H.G. Hulst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. L. van Os, Maassluis Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Woensdag 3 oktober 19.30 uur ds. J. van Prooien, Rhenen CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Uitgeverij: VETA B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon (01828) 15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,50 per half jaar Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,41 (exclusief btw); contract-tarieven e!T tekst advertenties op aanvraag. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.15 uurds. J.S. v.d. Net Dinsdag 2 oktober 19.30 uur dhr. P. v. Ruitenburg GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. A. Veldman, Zeist VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt: 10.00 uur Samenkomst Woensdag 19.30 uur Bijbelstudie Stationsstraat 18 Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. W. Verbaan 18.30uurds. H.G. Koekkoek V Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk De Waddinxveense werkgroep sociale verdediging en levensbeschouwing maakte duidelijk dat het niet alleen gaat om nieuwe stappen in de bewapenings wedloop, maar ook om de opbouw van een andere weerbaarheid. Namelijk een werkelijk alternatief voor (overbe wapening en militaristisch denken en doen. Om aandacht te kunnen schen ken aan geestelijke en sociale weerbaar heid stelde de gereformeerde predikant dr. J.C. de Moor preekschetsen met li turgische aanwijzingen beschikbaar. WADDINXVEEN - De voetbalvereni ging "Waddinxveen" houdt zaterdag avond 29 september in de kantine van het clubhuis in het sportpark "de Sniep” een om acht uur beginnend bingo-dan- sant. De entree is gratis, er zijn prachti ge prijzen te winnen en de muziek is in handen van disjockey Slberto. daarvoor wèl een doktersbriefje noodzakelijk is, mag uniek worden genoemd. Het is, voor zover bekend, de eerste maal dat apothekers, col lectief, tot deze actie over gaan. Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4 en 7.30 uur, Ma. en Wo. 8.15 uur. DE SCHORPIOEN. 12 jr. Za., Zo. en Wo. 2 uur. De Nederlands gesproken tekenfilm: DE VROLIJKE PIRATEN VAN SCHATEILAND. aj. Vr. 8 uur, Za. 3.30, 7 en 9.30 uur, Zo. 3.30 en 8 uur, Ma. en Wo. 8 uur. Barbra Streisand’s YENTL. a.l. Za. half twee, Wo. half drie. DE AVONTUREN VAN PIETJE BELL, a.l. Di. cyclus 8 uur. Peter Sellers in BEING THERE, a.l. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373, aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink,Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. WADDINXVEEN - De op de maan dagavond in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat gehouden PvdA-le- denvergadering aanwezige wijkbewo ners hebben hun kritiek op de soms tra ge verwerkelijking van een aantal ge meentelijke voorzieningen niet onder stoelen en tafels gestoken. Als voorbeelden kregen de Waddinx veense socialisten te horen het uitblij ven van de beplanting langs de Kanaal dijk bij het in aanleg zijnde bedrijven park Coenecoop en de in Waddinxveen- Zuid levende wensen ter verfraaiing van het woon- en leefklimaat. Op de ledenvergadering kwam ook ter sprake het misbruik door bromfietsers van een voetpad tussen het oude en nieuwe deel van de St. Victorwijk, waardoor voor voetgangers gevaarlijke situaties ontstaan. Verder zijn er veel verzakkingen in de poorten achter de huizen. Naar de mening van de bewo ners laat het onderhoud van het open bare groen te wensen over. De PvdA zegde toe haar best te zullen doen om de klachten en wensen naar behoren onder de aandacht van B. en W., en zo nodig, de raad te brengen. Over de vordering van de geuite klach ten en de wensen zal op het publicatie- bord in het wijkgebouw melding wor den gemaakt. (IKV) ons weten, "heeft in deze laatste week van september de mogelijkheid om te laten zien dat het "gevecht om de vrede” ook in het nieuwe seizoen weer met veel inzet gevoerd zal gaan worden. Het is een tijd van bezinning op oude en nieuwe akties, nu de beslissing over plaatsing van kruisraketten in Neder land enigszins is uitgesteld”. Het politiek avondgebed in de Kruis kerk wordt onder het motto "Sta eens even stil bij de vrede.geleid door ka pelaan Benedict Banning van de rooms katholieke St. Victorparochie. In de Waddinxveense kerken zijn Vredes- kranten te koop. thekers, die daarom graag inhaken op de activiteiten in het kader van de Apotheekweek Midden-Holland. Zo zal tijdens het open huis getoond worden dat zeker niet alle genees middelen in de apotheek kant en klaar yan de fabriek komen. Integen deel, want in de apotheek wordt da gelijks nog zo’n twintig procent van de geneesmiddelen die over de balie (toonbank) gaat zelf bereid. Naast de bereiding en aflevering van genees middelen is er nog een tweede taak die in toenemende mate verbonden wordt aan de apotheker en dat is die van voorlichter op het gebied van medicijnen. Gedurende de Apotheekweek zullen de apothekers dus alle geneesmidde len die zij voor hun patiënt “in huis” hebben van prij^ftiketjes voorzien. Hiermee willen de apothekers berei ken dat het publiek een inzicht krijgt in de enorme bedragen die er om gaan in de geneesmiddelenvoorzie ning. ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1984 Arts: P.C. W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 30 SEPTEMBER 1984 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst" is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Twee Waddinxveense apotheken bieden blik achter schermen WADDINXVEEN Het wekte vori ge week woensdagavond bij de Wad dinxveense PvdA’ers, die aanwezig waren op de in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gehouden ledenvergadering over de gemeente lijke concept-nota werkgelegenheids beleid ‘Werken in Waddinxveen’ ver wondering dat de plaatselijke over heid eigenlijk maar een heel beperkte speelruimte heeft om aan werkgele- genheidspolitiek te doen. De plaatselijke socialisten vonden te vens dat in Waddinxveen de indus triële grondpolitiek meer accent had moeten krijgen op de erfpachtuitgifte van grond. Wilde een gemeentelijk beleid wat om het lijf hebben, dan moest er een behoorlijk werkgelegen- heidsfonds komen en een werkgele- genheidscommissie, zoals er in de ge meente commissies zijn voor welzijn en voor sociale zaken. Deze initiatieven zijn genomen om ook de Waddinxveners eens grondig voor te lichten over gezondheid en geneesmiddelen in het algemeen en de apotheek in het bijzonder. De ge middelde medicijngebruiker heeft na melijk opmerkelijk weinig interesse voor het vervaardigen van geneesmid delen en de prijs daarvan. Van de apotheken in het gebied van het KNMP-departement Gouda (Gou da, Waddinxveen, Boskoop, Oudewa- ter, - Woerden, Schoonhoven, Reeu- wijk, Nieuwerkerk en Bodegraven) la ten D.C. van Doom en F.F. van Dijk in deze gemeente iedereen zien wat er zoal in de panden aan de Prins Bernhardlaan en de Kerkweg-West ge beurt. “Over de apotheek, een radertje in de gezondheidszorg, bestaan in het algemeen nogal wat misverstanden”, weten de beide Waddinxveense apo- WADDINXVEEN - Voortaan staat de Waddinxveense werkgroep ‘Laat Leven’ van de Vereniging ter Bescher ming van het Ongeboren Kind (VBOK) ook op de vrijdagse week markt. In de VBOK-kraam wordt in formatie verstrekt en zijn kaarten, le peltjes en kettinkjes te koop, zo laat Christine J.S. v.d. Haven van de Groensvoorde 76 (tel. 17132) ons weten. Door middel van video-produkties zal het publiek kennis kunnen nemen van de dagelijkse werkzaamheden in de apotheek. Zo zal worden getoond waarom men meestal even moet wachten alvorens de voorgeschreven medicijnen mee genomen kunnen worden. Die wachttijd is namelijk niet voor niets. Immers, het recept moet op een aantal punten worden gecontroleerd. Zijn de gegevens juist en volledig? Is het geneesmiddel bestemd voor een volwassene of voor een kind? Is de dosering juist? Zijn de aantallen cor rect? En leidt - in geval er meerdere geneesmiddelen gelijktijdig worden voorgeschreven - de combinatie van deze medicijnen niet tot ongewenste (bij)werkingen? Als de assistente twijfelt over de ge gevens van het recept, zal zij de apotheker om advies vragen. Zo nodig wordt contact opgenomen met de voorschrijvende arts om te over leggen wat precies de bedoeling is. Pas als er geen enkele kans op misver stand meer bestaat wordt de op dracht volgens het recept uitgevoerd en krijgt de patiënt zijn medicijnen ter hand gesteld. Soms kont het voor, dat men ge vraagd wordt de medicijnen later te komen afhalen. Bijna altijd is dat het geval wanneer het geneesmiddelen betreft, die óf in de apotheek zelf be reid moeten worden, óf die (op dat moment) niet in de apotheek voor radig zijn. Men kan dan zien wat er allemaal gebeurt voordat én nadat ge neesmiddelen aan een patiënt ter hand worden gesteld. Getoond zal worden hoe bijv, capsules en zet pillen worden gemaakt, hoe een tube wordt gevuld en hoe oogdruppels worden gemaakt. Op die manier kan het publiek duidelijk worden ge maakt, dat lang niet alle geneesmid delen kant en klaar van de fabriek komen. Tevens kan men een indruk krijgen aan hoeveel wettelijke ver plichtingen een apotheek moet vol doen alvorens tot aflevering van een geneesmiddel kan worden overge gaan. Voor de jeugdverkeersbrigadiers een ongevallenverzekering (o.a. een vergoeding van geneeskundige behan deling tot een bedrag van f 2.000,- per gebeurtenis; een uitkering van f 40.000,- bij blijvende algehele invali diteit, (bij gedeeltelijke invaliditeit een procent van dit bedrag) terwijl bij overlijden een bedrag van f 2.000,- wordt uitgekeerd) en een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van f 2.500.000,- geli miteerd tot f 5.000.000,-. Voor de moederverkeersbrigadiers een ongevallenverzekering (o.a. een vergoeding van geneeskundige behan deling tot een bedrag van f 2.000,- per gebeurtenis, alsmede een vergoe ding van f 50,- per dag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 50 procent als huisvrouw; een uitke ring van f 100.000,- bij blijvende al gehele invaliditeit, (bij gedeeltelijke invaliditeit een procent van dit be drag) terwijl bij overlijden een bedrag van f 50.000,- zal worden uitge keerd) en een wettelijke aansprake lijkheidsverzekering met een dekking van f 2.500.000,- gelimiteerd tot f 5.000.000,-. Op 1 oktober treedt een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) in werking die verkeersbrigadiers uitdrukkelijk de bevoegdheid verleent om het verkeer dwingende aanwijzingen tot stoppen te geven. Het negeren van deze aan wijzing is ook uitdrukkelijk strafbaar gesteld. Daarnaast treedt op genoemde datum het Besluit Verkeersbrigadiers in wer king dat nadere regels stelt ten aan zien van de opleiding, de aanstelling, de plaats en de tijdstippen van optre den, de uitrusting en het toezicht van de verkeersbrigadiers. De belangrijkste zaken zijn verder. De Rijkspolitie verzorgt instructie van de verkeersbrigadiers. Deze in structie bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De Rijkspolitie verzorgt ook het toezicht op de brigade-activiteiten. Na de theoretische instructie ont vangen de verkeersbrigadiers een schriftelijke aanstelling door de bur gemeester. Deze aanstelling is met na me van belang bij de vervolging door het Openbare Ministerie van iemand die een stopteken van een brigadier negeert. Alle aangestelde verkeersbrigadiers zijn door de gemeente verzekerd. De gemeente zorgt voor de beno digde materialen, zoals oranje hes sen en stoptekens. Voor verdere informatie over ver keersbrigadiers kan men zich wenden tot de afdeling Algemene Zaken en Samenspraak met buurgemeenten over bedrijfsterrein, werkgelegenheid en aanverwante zaken zou eveneens van de grond moeten komen. In het algemeen waren de aanwezigen inge nomen met de nota; zeker als men de geringe werkgelegenheidsinstrumen- ten van een gemeente in aanmerking neemt. Voordat de discussie begon had de socialistische wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA), de werkgelegen- heidsproblematiek kort belicht. In de door hem namens het college van B. en W. uitgebrachte nota staat een in ventarisatie van de lokale werkgele genheid. De belangrijkste sectoren zijn de dienstverlening, agrarische be drijvigheid, transport, meubelver- koop en bedrijven die met de bouw te maken hebben. In de nota wordt verder een overzicht gegeven van de sterke en zwakke sectoren en wordt in samenwerking met het bedrijfsle ven een stimulerend beleid voorge staan. I G (II 'T -■ 'A>

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 5