KOFFIEBAR TIEN JAAR Waddinxveen komt met een nieuw standplaatsenbeleid Waddinxveense dommee op weg naar een sociale verdediging het streven van een geweldda dig, niets en niemand ontziend totalitair regime? Avond in De Hoeksteen Gemeenteraad neemt op voorstel van B. en W. besluiten Waddinxveen Tweede nummer van IKV-blad Goudse bende ook actief in Provincie is ook bezig voor schone Gouwe Ruilbeurs in De Paddestoel HSW-zomertitel voor J. Verhoef reageert op HV-actie Waddinxveen Schrijven voor Amnesty op vier oktoberdagen Van Willigen BV Rabobank: Wintersport in Oostenrijk Expositie van HAVOAtheneum naar gemeentehuis ging en geweldloosheid ac tief. Over dit onderwerp was tot en met vandaag een ten toonstelling in de samenwer kingsschool voor HAVO/ Atheneum, die deze week ook nog in het gemeentehuis is te zien. ONTSTAAN VAN DE TAPTOE WADDINXVEEN door Jos C. de Moor Vermindering Bazar Geen vervanging Maar hoe ziet ds. Jos de Moor de weg naar een sociale verdediging? Volgens hem kan het beleid inhaken op het verzet tegen de kernbewape ning. Voorwaarde is een overtuigde politieke en mili taire medewerking. Nettie Belt Lokatie WADDINXVEEN - Er komt een nieuw standplaatsenbeleid in Waddinxveen. De gemeenteraad neemt daartoe in zijn ver gadering van vanavond (woensdag) besluiten. Plaatselijk zal er gewerkt gaan worden met vaste standplaatsen en wissel- vaste standplaatsen. De nieuwe regeling komt omdat de ge meente wordt overspoeld met aanvragen, voor een stand plaats, waardoor enige orde hierin best geschapen kan wor den. WADDINXVEEN - Het een halt toeroepen aan de be wapeningswedloop kan ook door ombuiging van de mili taire defensie naar een soci ale verdediging. De Wad dinxveense gerefeformeerde predikant dr. J.C. de Moor ziet daarin een uitweg in de impasse. Hij heeft er deze week tijdens de Vredesweek weer van getuigd. En hij deed dat eerder op de opiniepagi na in het Dagblad Trouw. In Waddinxveen is ook een werkgroep sociale verdedi- Moeilijk WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 Onvoldoende DEN HAAG Wat er in Zuid- Holland moet gebeuren om goed oppervlaktewater te krij gen en te houden heeft het col lege van Gedeputeerde Staten van deze provincie vastgelegd in het ontwerp-waterkwaïiteits-, plan. Venten Eindstand Doelstellingen principe niet te 4 om tot een reductie van het mili tair defensiebudget over te gaan. Het ontwikkelingsbudget zou dan in ieder geval niet verlaagd hoeven te worden; Voorwaarde voor de organisatie van zo’n sociaal verdedigings systeem is wel de bereidheid van een overgrote meerderheid van politieke, maatschappelijke, en militaire instanties om daaraan met overtuiging mee te werken. De regering, als eerst verant woordelijke, kan nu reeds, infor merend, stimulerend, en regule rend. het hare doen aan de tot standkoming daarvan. De poli tiek zal haar daarin krachtig moeten steunen, of haar daar zonodig toe moeten aanzetten. Zodra de Nederlandse regering tot zo’n ombuiging van een mili tair naar een sociaal defensiebe leid heeft kunnen besluiten, het geen een versterking van onze defensie zal betekenen tegen de opkomst of aanval van welk in tern of extern totalitair regime dan ook, dient zij een poging te doen om onze Navo-bondgeno- ten tot eenzelfde ombuiging te bewegen. Lukt dat niet, dan zal zij van hen mogen en moeten verlangen haar besluit te res pecteren en accepteren, inclu sief de daaruit onmiddellijk of na enkele jaren voortvloeiende consequenties: geen verdere me dewerking aan de modernise ring van het nucleaire afschrik- kingssysteem, en een binnen kort wellicht aanzienlijke ver mindering van het Nederlands militair potentieel. De Vre- voor WADDINXVEEN - Waddinxveen zal na de automatisering van het bevol kingsregister de historische gegevens over het kerkgenootschap van de inwo ners niet overnemen en slechts van hen, die dit uitdrukkelijk verklaren dit te wensen, dergelijke gegevens te zullen melden. Deze wijziging zal in de plaat selijke pers bekend worden gemaakt. De gemeenschap Midden-Holland van het Humanistisch Verbond (HV) heeft onlangs gemeld dat dit onder meer de reactie van het Waddinxveense ge meentebestuur is geweest op de door de regionale humanisten gehouden ’’Aktie Persoonskaart”. Leden en donateurs van deze speel tuinvereniging uit de Bomenwijk zijn zaterdag voor een week naar het bowlingcentrum in Gouda gegaan om uit te maken wie zich de bowling- kampioene van de Waddinxveense speeltuin mocht noemen. Een strategisch goed doordacht, zorgvuldig georganiseerd, en van overheidswege gelegaliseerd sociaal verdedigingsprogram zal het militair defensiesysteem niet zondermeer kunnen ver vangen, aldus Klumper, maar de afschrikwekkende werking die ervan kan uitgaan en de ef fectiviteit ervan na een eventue le militaire capitulatie mag wel zo groot geacht worden dat het in ieder geval de plaatsing van nieuwe atoomraketten overbo dig maakt. Het stelt een klein land als het onze zelfs in staat De vraag blijft dan natuurlijk nog wel of het langzamerhand niet minstens even idealistisch is om te blijven vertrouwen op de koele redelijkheid en het veilig- heids-technisch vernuft van de atoommachthebbers, die ons dan toch maar voor een expres of per ongeluk veroorzaakte massavemietigingsramp moe ten behoeden, en om te blijven menen dat we in de eerste en tweede wereld al die miljarden in militair oorlogstuig kunnen blij ven investeren, zonder zelf in al te grote economische moeilijk heden te geraken en het met een steeds wanhopiger wordende, derde wereld aan de stok te krij gen! Nu allerlei pogingen om de be wapeningswedloop een halt toe te roepen vruchteloos blijven, hoor je steeds vaker een pleidooi voor de organisatie van een soci aal verdedigingsprogram als al ternatief voor geweld-politiek en nucleaire afschrikking. Wie pleit voor zo’n alternatief, de organisatie van een strate gisch goed doordacht sociaal verzetsprogram, krijgt echter telkens weer te horen, zowel van links als van rechts, dat het in derdaad dé oplossing zou zijn van het (kem)bewapenings- vraagstuk, maar dat het veel te idealistisch is. Berust het niet op een enorme overschatting van de geestelijke weerbaarheid die een burgerbevolking in het ge weer zou kunnen brengen tegen Naar zijn mening, gebaseerd op een grondige studie van het Ne derlands verzet ’40-’45, zal zo’n sociaal verzetsprogram dan ook niet het huidige militaire defen siesysteem kunnen vervangen, maar zal het wel een bevriezing of zelfs een reductie van onze bewapening verantwoord en dus mogelijk kunnen maken. En dus zeker geen nieuwe atoomraket ten, als we ons maar, beter dan dat in ’40-’45 mogelijk bleek te zijn, weten te verzetten door middel van een weldoordacht, goed georganiseerd, en behoor lijk gelegaliseerd sociaal verde digingsprogram. Geïnspireerd door Klumpers realistische toepassing van het sociaal verdedigingsidee op de historische werkelijkheid waar in we ons hier in Nederland toen bevonden en thans bevinden, zie ik mogelijkheden voor een rea listisch politiek actieplan. Bij het bepalen van het defensie beleid moet het het sterke verzet in onze samenleving tegen een nog verdergaande medewerking aan de nucleaire afschrikkings- politiek van de Navo in over weging worden genomen. Dit verzet dient niet langer gene geerd doch vruchtbaar gemaakt te worden Dit kan geschieden door een om buiging van het huidige uitslui tend militaire naar een aanvul lend sociaal verdedigingsbeleid; De studie van luitenant-kolonel Klumper toont aan dat dat ver- WADDINXVEEN/GOUDA - Een door de Goudse gemeentepolitie opge rolde bende van 20 inbrekende Gouwe naren is ook in Waddinxveen op roof tocht geweest. Het gezelschap pleegde in de hele Goudse streek zo’n 100 inbra ken, die een totale buit van ongeveer 200.000 gulden opleverden. Dit geld ging op aan drugs. een forse uitbreiding van het aantal standplaatsen nauwelijks meer tegen te houden zijn. Na een spannende wedstrijd kwam Nettie Belt als overwinnares uit de strijd. Uit handen van de heer W. Hiddink mocht zij de wisselbeker en een blijvende prijs ontvangen. Een ieder die heeft meegedaan had het prima naar de zin gehad en hoopte dat men gauw weer eens een avond gaat bowlingen. op het parkeerterrein aan de Groens- voorde waar thans op zaterdagen en donderdagen door de heer G. van Gils standplaats wordt ingenomen (deze plaats levert geen problemen op qua verkeer) alsmede een lokatie in het Brugcentrum én in de wijk Zuidplas. Door deze constructie is het ook mogelijk snel en op eenvou dige wijze lokaties van wissel-vaste standplaatsen te wijzigen indien dit nodig mocht zijn. Een sociale verdediging tegen vreemde overheersing zoekt haar kracht niet in het grof ge schut van peperduur militair wapentuig, maar in de geestelij ke weerbaarheid, onbuigzaam heid en vastberadenheid van burgers die vrijheid, democratie, en eerbiediging van de mensen rechten een te groot goed vinden om zich dat door een totalitair regime met z’n brute ’machts’- middelen te laten ontnemen. Het college heeft daarom besloten de raad voor te stellen de huidige bepa lingen in de Algemene Politieveror dening Waddinxveen 1983 met be trekking tot de straathandel zodanig te wijzigen dat de plaats, de tijd en het aantal te verlenen vaste stand plaats- en ventvergunningen begrensd kunnen worden. De tijdelijke ver gunningen (voor één of meerdere dagen per week gedurende ten hoog ste drie weken, bijv, standplaats voor kerstbomenverkoop, gebak-, oliebol- lenkraam) hoeven in principe niet te worden beperkt. zet zeer moeizaam op gang kwam en weinig effectief bleef, mede doordatregering en sa menleving met een mogelijke be zetting door een vreemde mo gendheid geen rekening baddert gehouden en dus niet als voor zorgsmaatregel een sociale ver- dedigingsstrategie hadden ont wikkeld, georganiseerd, en gele galiseerd. Het verzet dat tijdens de bezetting opkwam werd, nota bene, de ’illegaliteit’ genoemd. Bovengenoemde studie toont verder aan dat het zowel wense lijk als mogelijk is thans wél zo’n voorzorgsmaatregel te treffen, met gebruikmaking van de op gedane ervaringen in het Neder lands verzet in de jaren 1940 tot en met 1945 van alle in vredestijd nog volop beschikbare middelen, en van de inmiddels enorm toe genomen technische mogelijk heden; WADDINXVEEN - In het wijkge- bouw De Paddestoel aan de Lijster besstraat wordt komende zaterdag middag vanaf twee uur weer op ini tiatief van de speeltuinvereniging met dezelfde naam een ruilbeurs ge houden. De toegangsprijs voor vol wassenen bedraagt één gulden (kin deren twee kwartjes). “Wanneer de afdeling Rechtspraak van de Raad van State het in de zaak Koelewijn (in hoofdzaak) en in an dere procedures het met onze argu menten over de lokatie Kon. Wilhel- minaplein eens is zou voor de heer P. van Gils een alternatieve lokatie ge zocht kunnen worden op een minder druk punt, dat dan als wissel-vaste standplaats dient te worden aange wezen. Indien dit niet zo mocht zijn zou de lokatie Kon. Wilhelminaplein alsnog als wissel-vaste standplaats aangewezen dienen te worden. Wij achten dat realiter namelijk onont koombaar”, aldus B. en W. Zij zou den tevens de mogelijkheid opgeno men willen, zien een wissel-vaste standplaats te kunnen aanwijzen in het Brugcentrum en in de nieuwe wijk Zuidplas. Gezien het feit dat voor wat betreft de wissel-vaste standplaats op het K.W.-plein thans nog geen definitieve lokatie aange wezen kan worden, is de raad voorge steld in de algemene politic veror dening op te nemen dat het college bevoegd is maximaal vier lokaties aan te wijzen als wissel-vaste standplaats, waaronder in ieder geval de lokatie WADDINXVEEN - In oktober zijn er in Waddinxveen weer vier momenten waarop de plaatselijke werkgroep van Amnesty International de mogelijkheid biedt te schrijven voor de vrijlating van politieke en/of gewetensgevangenen. Er zijn steeds voorbeeldbrieven en postpapier aanwezig. Voor wie het on mogelijk mocht zijn om naar de schrijf- middag of -avond te komen, dan is er al tijd de mogelijkheid een voorbeeldbrief thuisbezorgd te krijgen. De schrijfmiddagen en -avonden zijn in oktober; Maandagmiddag 1 oktober vanaf 13.30 uur bij Ineke Verheul, Peuleyen 174, tel. 1537.6. Dinsdagavond 9 oktober van 18.30- 20.30 uur in de bibliotheek van het An ne Frankcentrum. Woensdagmiddag 10 oktober van 15.00-16.00 uur in de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Woensdagavond 3 oktober van 18.30- 20.30 uur in de bibliotheek aan de Jul. van Stolberglaan. Uit een bedankbrief van Sunil Kanti Deyeen journalist uit Bangla Desh, die op 4 juni 1981 werd ontvoerd en vrijge laten op 26 maart van dit jaar: "....ik was werkelijk verbaasd en vrolijk als ik eraan dacht hoe vrienden en welwillen de onbekenden actief waren en hun best deden voor het welzijn van de mens heid. Het was een lichtpunt in mijn duis tere gevangenisbestaan. Zelfs mijn vrouw was tot tranen toe bewogen en zei: "menselijkheid leeft nog steeds en is blijvend in deze wereld". Volgens ds. Maasland is het uiterst moeilijk werk dat door de hervormde jeugd in de koffiebar wordt verricht. ”Op de grens van kerk en wereld wordt op velerlei manier getuigd van de enige Zaligmaker Jezus Christus. Het vraagt veel gebed en inzet om dit stukje kerke- werk verantwoord te laten plaats vin den. We wensen allen die er bij betrok ken waren en nog zijn Gods onmisbare zegen toe bij en op dit werk. Onze bede is dat nog veel jongeren óók door dit ge tuigend werk tot Christus mogen wor den gebracht”, schreef de predikant in het Hervormd Kerkblad van deze week. In De Hoeksteen zullen stands staan met informatie over boeken, platen, Tearfund, films en over het koffiebar- werk, een vorm van jeugdevangelisatie die onder verantwoordelijkheid van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen wekelijks op vrijdag avond plaats vindt in Het Anker aan de Nesse. Waddinxveen is tot nu toe ëén van de 8 van de 21 gemeenten die het HV, dat al jarenlang het standpunt huldigt dat het aanhangen van een bepaalde levens overtuiging een privé-aangelegenheid is, een reactie hebben gegeven. In mei van dit jaar richtte de gemeen schap Midden-Holland van het Huma nistisch Verbond zich in een schrijven tot de colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van 21 gemeenten met het verzoek in ruime kring bekendheid te geven aan de thans bestaande mogelijkheid de aantekening "Kerkgenootschap" op de persoons kaart van ingezetenen in de bevolkings registers van de Burgerlijke Stand te la ten schrappen. Deze mogelijkheid kan worden gereali seerd door een wijziging per 1 januari 1983 van het Besluit Bevolkingsboek houding. die het ook mogelijk maakt een geheel nieuwe persoonskaart te la ten aanleggen, waarbij de ruimte onder "Kefkelijke gezindte geheel blanko blijft. Als een voorbeeld hoe dit kan ge beuren kregen de betreffende gemeen ten tekst van een advertentie, die de ge meente Den Haag in de pers plaatse en waarin de wijzigingen in genoemd Be sluit werden bekendgemaakt. LuitenanLkolonel A. A. Klum per promoveerde onlangs op zijn in Tilburg verschenen proef schrift: Sociale Verdediging en Nederlands Verzet '40-'45. waar in hij de opzet van een op speci fiek Nederlandse omstandighe den afgestemd sociaal verdedi gingssysteem beslist niet als al te idealistisch ontraadt, ook al staat hij er als militair sceptisch tegenover en gaf hij zijn boek als ondertitel mee: „ideëel concept getoetst aan historische werke lijkheid”. De jubileumviering van de koffiebar De Schaapskooi is voorafgegaan door een aantal bijzondere avonden in de eigen omgeving aan de Nesse. Afgelopen vrij dagavond was dat de Nederlandse groep Hinéh Matov met Israëlische volksdansen en een week daarvoor de gospelgroep Courage. Komende vrij dagavond komt de groep Totally Diffe rent vanaf half negen op bezoek. Er zul len Nederlandstalige en Engelse liedjes gezongen worden. WADDINXVEEN - Donderdagavond 27 september viert de hervormde koffiebar De Schaapskooi het 10-jarig bestaan met een bijzondere avond in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. Deze tweede lustrumavond begint om kwart voor acht. Op het programma staat het openings woord door Ton Verwey, een bijbelstu die met Bert Geluk, een toespraak van Gert v.d. Bos, het zingen van liederen, het koffiebarprogramma Jaïrus en een diaklankbeeld. De avond wordt beslo ten doords. J. Maasland. B. en W. hebben de lokaties van de permanente vaste standplaatsen ’t Smulhoekje” (achter A.H.) aan het Kon. Wilhelminaplein en “Picobello” aan de Groensvoorde (hoek Elzen horst) nu als zodanig in de algemene politieverordening (APV) opgeno men. Dit betekent dat, zodra de standplaatshouder van de stand plaatsvergunning geen gebruik meer maakt, aan iemand anders voor 7 da gen per week standplaatsvergunning verleend kan worden. De lokaties van de wissel-vaste stand plaatsen hebben B. en W. niet vastge legd in de te wijzigen bepalingen om dat zij de lokatie op het Kon. Wil helminaplein, waar thans standplaats wordt ingenomen door de heer P. van Gils (op zaterdagen) en de heer W. Koelewijn (op donderdagen) minder geschikt achten. Ter plaatse wordt namelijk op het trottoir standplaats ingenomen zodat voetgangers, rolstoelgebruikers en moeders met kinderwagens gehinderd worden. In de directe omgeving is wel een parkeerstrook, doch de par keerplaatsen aldaar zijn vrijwel altijd bezet, wat tot gevolg heeft dat men op de weg stopt of parkeert of “dub bel” parkeert. Bovendien is de verkeersintensiteit op het Koningin Wilhelminaplein ten opzichte van de periode waarin aan de heer P. van Gils vergunning is ver leend (1967) inmiddels verdubbeld: (in 1984: ca. 11.000 auto’s per et maal) en wordt de verkeersproble- mathiek in en om het kruispunt Kon. Wilhelminaplein nog nader onder zocht door een extern bureau. Ook staat er weer de traditionele ba zar van de speeltuinvereniging op sta pel. Deze zal worden gehouden op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober in De Paddestoel aan de Lijsterbes straat. Er is weer van alles te doen: Rad van Avontuur, dc enveloppen- kraam, schieten, sjoelen en ballen gooien. De loten van De Paddestoel waren gauw uitverkocht. De trekking is zaterdagavond 20 oktober. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland is de situatie bij Vloe renbedrijf van Willigen BV, Waddinx veen, aangepast aan de actuele situa tie. Directeur van dit bedrijf was de twee jaar geleden overleden D. van Willigen. Zijn plaats is vorig jaar in genomen door J.G. van Willigen, maar al een jaar lang zijn de bedrijfs activiteiten van de onderneming voorlopig gestaakt. WADDINXVEEN desweek 1984 was voor de IKV-kern Waddinxveen aanlei ding het tweede nummer van het eigen informatieblad uit te geven. De redactie schrijft daar in dat er voor de vredesbewe ging een tijd van bezinning op oude en nieuwe acties is aan gebroken nu de regering de komst van de kruisraketten “enigzins” heeft uitgegesteld. Het blad, dat meldt dat de IKV-kem Waddinxveen nog niet is uitgediscussieerd over de verhouding vredesbeweging-po- litiek, bevat bijdragen van ka pelaan Benedict Banning over het komende donderdagavond politiek avondgebed, dat wordt voorafgegaan door een stilte- kring (“In onze gedeelde mach teloosheid wordt een nieuw le ven geboren, uit de diepte van ons hart stroomt een ander innerlijk”), en van IKV-kemlid Dikkie Kuyt over de Beweging Weigering Defensiebelasting (BWD). Verder bevat het plaatselijk IKV-informatieblad overdruk ken van artikelen van drs. A.H. M. van lersel over de kerkelijke vredesbeweging tussen ethiek en politiek en van drs. J. Pronk over zijn toespraak tot het Pax Christi-congres, terwijl in een aangehechte folder wordt uit gelegd wat het landelijke IKV nu precies wil. De eindstand van deze competitie over 8 wedstrijden is: 1. J. Verhoef (20.330 gram), 2. W. Houtman (20.240 gram), 3. A. van Leeuwen (20.130 gram). 4. D. Heeren (19.150 gram), 5. P. Hofman (18.620 gram), 6. L. Engels (15.500 gram). 7. W. v.d. Wal (13.710 gram). 8. J. van Egdom (12.600 gram), 9. P. Dorresteijn (12.180 gram). 10. J. de Wit (I 1.630 gram). WADDINXVEEN - De Rabobank houdt in samenwerking met Het Oos tenrijkse Verkeersbureau en de reisor ganisaties Hotelplan en De Jong Intra op dinsdagavond 2 oktober in de Schouwburg in Gouda en op dinsdag avond 9 oktober in Avifauna in Alphen aan den Rijn een wintersportshow over het Nederlanders meest bezochte win- tersportland Oostenrijk. De toegangs kaarten a 3,50 (inclusief een kop kof fie) zijn verkrijgbaar bij de Raboban- ken in Waddinxveen en Boskoop. Een dia-show op een zes meter breed scherm toont op de Rabobank-avonden alle facetten van de wintersport. De door Anne van Egmond ingesproken tekst zit boordevol objectieve informa tie. De wintersportshow wordt gepre senteerd door mensen uit de praktijk. Niet alleen tips voor de beginnende win tersporter, maar ook tips voor diegenen die al meerdere malen op wintersport zijn geweest. Tips ook over kleding en ski-materiaal. Speciale informatie stands zijn ingericht voor persoonlijke informatie. Tevens zal Nederlands eerste prof-skiër Lieuwe van der Chijs uitgebreide infor matie geven over ski-materiaal. Zowel voor de fervente wintersporter als voor degene die eens wil weten wat een win tersportvakantie inhoudt, is een bezoek aan de wintersportshow de moeite waard. ambulante handel in deze gemeente in voldoende mate is vertegenwoor digd op de weekmarkt. Dit algemene terughoudende beleid werd echter onlangs, hoewel in eer dere zaken door de Afdeling Recht spraak van de Raad van State als “niet kennelijk onredelijk be schouwd”, door de voorzitter van de afdeling als onvoldoende maatstaf be oordeeld om een gevraagde stand plaatsvergunning te weigeren. Het Waddinxveense besluit terzake werd geschorst en werd voor visboer W. Koelewijn een voorlopige voorziening getroffen, waardoor hij nu op don derdagen standplaats inneemt op het Kon. Wilhelminaplein. Door de Afdeling werd geconclu deerd dat “het bestaan van algemene beleidslijnen geen ontheffing geeft van de verplichting om iedere aan vraag afzonderlijk en met afweging van alle betrokken belangen, waar onder openbare orde, te beoorde len”. Het toetsen van elke aanvraag aan alle betrokken belangen zal veel werk, tijd en dus geld kosten. Boven dien is het niet mogelijk om elke aanvraag op grond van de openbare orde in ruime zin te weigeren en zal Dit plan, dat voor deze streek ook betrekking heeft op de Gouwe, geeft in hoofdlijnen het beleid aan voor het waterkwaliteitsbeheer en voor de bestrijding van de verontreiniging van die oppervlaktewateren waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Dat zijn in grote lijnen alle wateren in Zuid-Holland, behalve de Noordzee en de grote rivieren. Het ontwerp-waterkwaliteitsplan ligt tot en met 16 nomenber ook ter in zage in de gemeentehuizen van Wad dinxveen en Boskoop. Iedereen kan ook tot en met deze datum op het ontwerp-plan reageren. Indieners van een bezwaarschrift krijgen begin 1985 de gelegenheid hun bezwaren op een hoorzitting mondeling toe te lichten. Donderdag 4 oktober om 19.00 uur en vrijdag 5 oktober om 10.00 uur zullen in het provinciehuis in Den Haag informatiebijeenkomsten wor den gehouden over het ontwerp- kwaliteitsplan. Gedeputeerde J. Noorland zal daar aanwezig zijn om een toelichting te geven en om vra gen te beantwoorden. Provinciale staten van Zuid-Holland zullen het waterkwaliteitsplan in het voorjaar 1985 definitief vaststellen. WADDINXVEEN - Het ontstaan van de Waddinxveense taptoe ligt in de jaren zestig. Op initiatief van enkele leden van de harmonie Con cordia werd zo’n twintig jaar geleden het plan opgevat om naast de re gelmatig terugkerende evenementen, zoals de intocht van St. Nico- laas en de aubade op Koninginnedag, eens een geheel ander en voor Waddinxveense begrippen nieuw festijn te organiseren. Daar toendertijd voor een lid van Concordia een bezoek aan de “Tap toe Delft” een regelmatig terugkerend gebeuren was, verwonderde het niemand dat het nieuw te organiseren evenement de taptoe werd. Met de nodige ideeën en inspiratie in Delft opgedaan, ging men van start en werd de eerste Waddinxveense taptoe gehouden op het schoolplein van de Willem van Oranjeschool aan de Oranjelaan. Of deze eerste taptoe even aantrekkelijk was als de momenteel te rea liseren taptoes is moeilijk te bepalen; wel heeft een en ander ertoe ge leid, dat meerdere taptoes volgden, met succes overigens! Na enkele jaren gebruik te hebben gemaakt van het schoolplein aan de Oranje laan werd besloten te “verhuizen” naar de parkeerplaats bij het Kon. Wilhelminaplein. Om de sfeer te verhogen werd een decor gebouwd van ca. 4 meter hoog in de vorm van een kasteel-muur met een poort, die voorzien was van reusachtige schuifdeuren. Tevens werd voor het eerst gebruik ge maakt van tribunes. De taptoe Waddinxveen was groeiende en het aantal bezoekers groeide mee. De laatste, op het Kon. Wilhelminaplein gehouden' taptoe werd bezocht door ruim 3000 belangstellenden en een aantal korpsen van hoog niveau. Omdat ervan uitgegaan werd dat de toen inmiddels aan wezige parkeerplaats aan de Groensvoorde mogelijk een nog betere plaats was om een taptoe te houden, werd het besluit genomen naar eerdergenoemde plaats te “verhuizen”. Of de plaats bepalend is geweest voor het succes van de taptoe is nooit bekend geworden, maar de taptoe aan de Groensvoorde werd, qua bezoekersaantal, een fiasco. Zo groot zelfs, dat door “Concordia” van voortzetting werd afgezien. Dit heeft geduurd, totdat in 1978, het jaar waarin Concordia het 80-jarig bestaan vierde, toch weer de draad werd opgepakt. Dat jaar werd, na een aantal jaren van bezinning, de eerste taptoe in de huidige vorm georganiseerd. Gebruik makend van de daar aanwezige tribunes, kleedruimten en kantine gaf dit een bevredigend resultaat. Dit succes heeft ertoe geleid dat de Taptoe Waddinxveen in ere werd hersteld en dat iedereen dit jaar reeds voor de zevende achtereenvol gende keer getuige kan zijn van een prachtige avond met zeer veel show en muziek. De Waddinxveense bepalingen met betrekking tot het venten zijn thans onder een afzonderlijk artikel ge bracht en analoog aan de bepalin gen over het innemen van stand plaats. Verder is in de nieuwe arti kelen over de staathandel de bepaling opgenomen dat men in het bezit moet zijn van een registratiebewijs van het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht te Den Haag, welke eis nu reeds door het college wordt gesteld als voorwaarde voor het afgeven van een vent- of stand- plaatsverpmning.- Waarschijnlijk als gevolg van de eco nomische teruggang wordt het Wad dinxveense college de laatste tijd ge confronteerd met een forse toename van verzoeken om een vent- of stand plaatsvergunning. Tot nu toe is met betrekking tot de behandeling van deze verzoeken door B. en W. een te rughoudend beleid gevoerd. De laats te jaren zijn namelijk alle ingekomen verzoeken om een vaste standplaats afgewezen; verzoeken om permanen te ventvergunningen worden per branche slechts voor een beperkt aan tal ingewilllgd. Dit terughoudend beleid voert de ge meente om de volgende redenen. Uit het oogpunt van verkeersvei ligheid en openbare (straat-)orde. Standplaatsen hebben een sterke pu blieke- en verkeersaantrekkende wer king en worden bij voorkeur ingeno men langs drukke wegen en bij drukke verkeersknooppunten. Inwil liging van verzoeken kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties en ver storing van de openbare (straat-)orde in de omgeving van dergelijke ver kooppunten. Het groot aantal ingekomen ver zoeken zou bij inwilliging op zich al leiden tot verstoring van de openbare (straat-)orde en verkapte marktvor- ming. In de directe omgeving van stand plaatsen wordt vaak de openbare weg verontreinigd en kunnen omwonen den hinder ondervinden van baklucht (bijv, vis- en patatkramen). Verder speelt secondair mee dat de plaatselijke winkeliers door in de di recte omgeving aanwezige standplaat sen in een moeilijke concurrentie positie kunnen geraken, alsmede dat naar de mening van B. en W. de WADDINXVEEN - In het Amster- dam-Rijnkanaal viste de hengelsport- vereniging Waddinxveen HSW zater dag haar achtste en laatste wedstrijd voor de zomercompetitie. De vangst was voor dit water slecht: 22 vissers vingen 19.090 gram. De eerste vijf in de A-groep waren: 1. D. Heeren (2.700 gram), 2. L. Engels (2.420 gram), 3. P. Dorresteijn (2.130 gram), 4. H. de Haan (1.380 gram), 5. W. Houtman (1.290 gram). De eerste vijf in de B-groep waren: 1. J. van Egdom (1.830 gram), 2. R. Jenner (1.730 gram), 3. M. v.d. Toorn (1.610 gram), 4. T. Verbree (930 gram). 5. P. van Exel (750 gram). Het doel van het waterkwaliteits beheer is: al het oppervlaktewater in Zuid-Holland schoon, zodat het geschikt is voor verschillende doel einden. Dat betekent dat het water ook aan verschillende eisen moet voldoen. Het waterkwaliteitsplan noemt die functies met de daarbij be horende doelstellingen. y Het provinciale waterkwaliteitsplan geldt tot 1995. De provincie voor ziet dat die periode te kort is om alle doelstellingen té verwezenlijken. Een van de belangrijkste oorzaken hier van is de financiële kant, want alle nodige maatregelen kosten zeer veel geld. Daarom heeft de provincie een aantal wensen opgesteld voor de pe riode tot 1995 Aan de kwaliteitsdoelstelling van de ecologische functie moet wor den voldaan in alle grote wateren in deze provincie, zoals meren, plas sen en vaarten. Voor de kleinere wa teren geldt over het algemeen het behouden van de huidige kwaliteit en waar mogelijk het verbeteren daarvan. Alle grote wateren in enkele land bouwgebieden mqeten voldoen aan de kwaliteitsdoelstelling van de agra rische functie. Bij kleine wateren in deze gebieden moeten in eerste in stantie alleen de richtwaarden voor het chloridegehalte worden nage streefd. Aan de kwaliteitsdoelstelling voor de natuurfunctie moet in de grote en de kleine wateren in sommige ge bieden worden voldaan. Recreatiewater en zwemwater moe ten op een aantal plaatsen voldoen aan de kwaliteitsdoelstelling. Aan de kwaliteitsdoelstelling voor viswater moet in sommige wateren worden voldaan. Aan de kwaliteitsdoelstelling van de drinkwaterfunctie moet worden voldaan bij de bestaande onttrek- kingspunten. In bepaalde waterwin gebieden moeten strenge lozingsvoor- schriften worden opgevolgd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 9