Open dag Bijzonder concert van GEZIEN BIJ H00FTMAN MASSA’S WOL sJbLb. scouting apotheken De Gouwestem Kijkje achter schermen van Spoorwerkers onthullen TAPTOE CONCORDIA Vrijdagavond 5 oktober 01828-17994 Scouting: 120 leden Modelbouw- show in Gouda Onafhankelijk Nieuwsblad Activiteiten ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS RIOOL VERSTOPT? GERT HUIZER HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. FEESTPRIJZEN BIJ MASSA’S WOL Video Informatie Solo's St. Victor Radertje Afwisselend ALS WIJ HET VOLVO 340 WINNER 1.4 3-DEURS F 17.980 (F 15.109 EXCL. BTW). HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. SNEL NAAR Dorpstraat 37 - Waddinxveen Donderdagavond koopavond. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Restant-partij ZARESKA - GOLANA 10% wol - 90% acryl, 50 gram, 12 kleuren 10 KNOTTEN VOOR 15,00 Partij ZARESKA - NAKO 100% acryl, 50 gram -18 kleuren 10 KNOTTEN VOOR 21,50 Partij ZARESKA - PERLANA 100% acryl, 50 gram - 24 kleuren Ragfijn breigaren, looplengte 220 meter 10 KNOTTEN VOOR 23,50 Restant-partij ZARESKA - OLANA 100% acryl -100 gram -12 kleuren 10 KNOTTEN VOOR 29,50 ATTENTIE!!! ATTENTIE!!! Bij aankoop van 1 pak wol a 10 knotten GOLANA - NAKO - PERLANA - OLANA het nieuwe ZARESKA-BREIBOEK GRATIS Deze aanbiedingen zijn geldig 4 - 5 en 6 oktober. rj I j WADDINXVEEN - De Waddinxveense apotheken D.C. van Doorn aan de Prins Bernhardlaan en F.F. van Dijk aan de Kerkweg-West houden zaterdag 6 oktober van 11.00-15.00 uur open huis. In het kader van de Apotheekweek Midden- Holland, op touw gezet door het 70 jaar bestaande departe ment Gouda van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), zullen in de eerste week van de volgende maand ook alle medicijnen die over de toonbank gaan worden voorzien van een prijs-etiketje om de gebruikers ervan op die manier enig inzicht te geven in de kos ten van hun geneesmiddelen. Nijhof’s Glashandel b.v. Zaterdag 6 oktober, sporthal ”de Sniep’, 20.00 uur. 40e JAARGANG - Nr. 1894 (zie kabouteradvert.) t 10/11 tot 14/15 jaar: Verkenners (jongens - opkomsten1 op zaterdagmiddag); gidsen (meis jes - opkomsten ook op zaterdag middag); 7/8 tot 10/11 jaar: Welpen (jongens - opkomsten op zaterdagmorgen); kabouters (meisjes - opkomsten ook op zater dagmorgen); Welpen: Speurtochten, pantomi me, spel, Baden Powelldag, dis- triktsspel in het Gouwebos, St. Jo- ris-wandelmars, een zomerkamp in Wageningen met welpen als zeero vers. DEWH ECHTE BAKKER Denkt U aan Dubbelglas? Vraag dan deskundig advies aan I. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 ir> CM m die in toenemende mate verbonden wordt aan de apotheker en dat is die van voorlichter op het gebied van medicijnen. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PÈULEYEN 144. TEL. (01828) 15594 Weekblad voor «addinxveen EXPLOITATIE: F VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Het voorzien van prijs-etiketjes op al le geneesmiddelen in de apotheek, dus zowel de geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn als die daarvoor wèl een doktersbriefje noodzakelijk is, mag uniek worden genoemd. Het is, voor zover bekend, de eerste maal dat apothekers, col lectief, tot deze actie over gaan. Door middel van video-produkties zal het publiek kennis kunnen nemen van de dagelijkse werkzaamheden in de apotheek. Zo zal worden getoond waarom men meestal even moet wachten alvorens de voorgeschreven medicijnen mee genomen kunnen worden. Die wachttijd is namelijk niet voor niets. Immers, het recept moet op een aantal punten worden gecontroleerd. Mensen die belangstelling hebben voor deze scouting-vereniging kun nen al vóór de open dag contact op nemen voor meer informatie of bij voorbeeld voor aanmelding als lid. Contactpersoon: Martin de Vos, Westhoef 19, Gouda, tel. 01820- 30375, of: Tjeerd de Vries, v. Mec klenburg Schwerinlaan 8, Wad dinxveen, tel. 12549. Tijdens de open (mid)dag staan er in de speci ale infostand altijd mensen ter be schikking voor beantwoording van vragen. GOUDA - De Goudse modelbouwclub De Sluis houdt komende zondag 7 okto ber van 10.00 tot 17.00 uur in het recre atiecentrum De Sluis bij de Julianaslui- zen in Gouda een modellenbouwten- toonstelling. Op deze tentoonstelling zijn meer dan 200 radiografisch bestuurde modellen van de modelbouwclub De Sluis te zien. Als het goed weer is zal op gezette tij den met enkele modellen worden ge demonstreerd. De modelbouwtentoonstelling van ko mende zondag is toegankelijk tegen be taling van een rijksdaalder. Kinderen tot 12 jaar één gulden. den uit de regio zal dit jaar om 14.00 uur beginnen en gehouden worden in het sportcomplex “de Sniep”. Het programma wordt verzorgd door het SOVVE-operettekoor “Tussen de Rails” van de Nederlandse Spoorwe gen uit Eindhoven. Gidsen: Aandacht voor technieken (zowel kaart/kompas als een tech niek als samenwerking), deelname aan het distriktskamp "Ontmoe ting 1983”, een zomerkamp in het kamp in het kader van "minderhe den niet minderwaardig”(o.a. werd een gezamenlijke dag met een ook in Aerdenhout aanwezige groep lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte verkenners georgani seerd); “NS-petten”: Een tentoonstelling van de privé- collectie van de heer B.J. Spronkers uit Gouda bestaande uit ruim 25 in het verleden in gebruik geweest zijn de petten. Tevens zullen 9 model len van de huidige petten te zien zijn. Ook de regio Gouda van de Zonne bloem haakt in op het jubileum van de spoorlijn. De jaarlijkse ontspan- ningsmiddag voor zieken en bejaar- Aan het concert van De Gouwestem werken mee: Interkerkelijk jongerenkoor Mee ting. Strijkersensemble en trompettist van de Streekmuziekschool Waddinxveen. Ben Kramer (orgel). Riet den Hertog (sopraan). Dirk Lavrijsen uit België (bas-barit- on). Het Waddinxveens Christelijk Man nenkoor De Gouwestem heeft zich dit maal verzekerd van de medewerking van ’’Meeting”, een koor dat vooral het Gedurende de Apotheekweek zullen de apothekers dus alle geneesmidde len die zij voor hun patiënt “in huis” hebben van prijs-etiketjes voorzien. Hiermee willen de apothekers berei ken dat het publiek een inzicht krijgt in de enorme bedragen die er om gaan in de geneesmiddelenvoorzie ning. Rowans/sherpa’s: een nachthike, programma organiseren voor ver kenners en gidsen, weekend-kam- pen in Soestduinen en Austerliz, ko ken, creatief, sport, JOTA, een feest; Stam: Deelname aan regionale zwem- en volleybalwedstrijden, or ganisatie landelijke volleybalwed strijden, JOTA, een weekend- kamp in Austerlitz en een zomer kamp in Bladel (NB). Scouting St. Victor telt op het ogenblik ca. 120 leden. De vereni ging staat open voor alle jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. Omdat een jongere van 8 jaar nu eenmaal andere interesses heeft als iemand van bijvoorbeeld 16 jaar, is er een inleiding gemaakt naar leeftijdsgroepen. Zo’n leef tijdsgroep noemt men een speltak. Scouting St. Victor kent de volgen de speltakken. Om een beetje een indruk te geven wat er bij de 6 speltakken van Scou ting St. Victor aan leden-activitei- ten tijdens opkomsten (ca. 42 per jaar) en kampen (weekend- en zo merkampen) gedaan wordt, doen we een greep uit het laatste jaarver slag: Kabouters: Spel, toneel, handvaar digheid, een Sinterklaas-opkomst - bezocht door 7 Pieten en 1 Sint, een zomerkamp in Alphen (NB) met als thema ’’hippies”; 14/15 tot 17 jaar: rowans/sherpa’s (jongens en meis jes - opkomsten op vrijdagavond); WADDINXVEEN - Komende zater dag organiseert Scouting St. Victor een Open (mid)Dag. Tijdens deze middag zullen de 3 scoutinggroepen Charles de Foucauld, Catharina van Siëna en Wa piti, verenigd in de stichting Scouting St. Victor, zich presenteren aan de Waddinxveense bevolking. Alle be langstellenden zijn vanaf de feestelijke opening om 14.00 uur welkom in het clubhuis aan de Jan Willem Frisoweg, tegenover nummer 71. De meisjes en jongens van de 3 groepen zullen tijdens de open (mid)dag een groot aantal activiteiten organiseren die betrekking hebben op de normale bij eenkomsten. Tijdens de middag zijn er Deze initiatieven zijn genomen om ook de Waddinxveners eens grondig voor te lichten over gezondheid en geneesmiddelen in het algemeen en de apotheek in het bijzonder. De ge middelde medicijngebruiker heeft na melijk opmerkelijk weinig interesse voor het vervaardigen van geneesmid delen en de prijs daarvan. Van de apotheken in het gebied van het KNMP-departement Gouda (Gou da, Waddinxveen, Boskoop, Oudewa- ter, 'Woerden, Schoonhoven, Reeu- wijk, Nieuwerkerk en Bodegraven) la ten D.C. van Doom en F.F. van Dijk in deze gemeente iedereen zien wat er zoal in de panden aan de Prins Bernhardlaan en de Kerkweg-West ge beurt. “Over de apotheek, een radertje in de gezondheidszorg, bestaan in het algemeen nogal wat misverstanden”, weten de beide Waddinxveense apo thekers, die daarom graag inhaken op de activiteiten in het kader van de Apotheekweek Midden-Holland. Zo zal tijdens het open huis getoond worden dat zeker niet alle genees middelen in de apotheek kant en klaar van de fabriek komen. Integen deel, want in de apotheek wordt da gelijks nog zo’n twintig procent van de geneesmiddelen die over de balie (toonbank) gaat zelf bereid. Naast de bereiding en aflevering van genees middelen is er nog een tweede taak Verkenners: Sport en spel, kreatief, verkennerstechnieken (Hout/touw enz.), een quiz, een bezoek aan Den Briel en de Deltawerken, een winterhike, een tocht door de Hoge Venen (België), een kano-tocht in Delft en omgeving, een "Romeins” zomerkamp in Bergen (L); WADDINXVEEN - Vrijdagavond 5 oktober om acht uur houdt het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde een concert, dat borg staat voor een geva rieerde muzikale presentatie. De medewerkenden hebben dan ook voor die avond zo zorgvuldig mogelijk het programma samengesteld. jeugdige publiek enorm aanspreekt met zijn pittige zang rond het thema evenge- lisatieverkondiging. Dóór deze samen werking ontstaat er een geslaagde afwis seling tussen de sonore, vaak gedragen, mannenkoorklanken en het lichte, vro lijke ’’jongensstemmengeluid” van dit al snel populaire jongerenkoor. Beide koren worden begeleid door de beken de Boskoopse organist en pianist Ben Kramer. Velen hebben bij eerdere gele genheden al kennis kunnen maken met het virtuoze spel, waarmee hij de uitge voerde werken nog extra glans weet te geven. De sopraan Riet den Hertog, zal deze avond enkele solo’s ten gehore brengen en ze zal samen met de koren optreden. Dirk Lavrijsen, de bekende Vlaamse bas-bariton uit Antwerpen, draagt ook zijn steentje bij door het zingen van en kele solo’s. Tenslotte is te noemen het optreden van het Strijkersensemble van de Waddinx veense Streekmuziekschool en van de talentvolle jonge trompettist Robbert Verwey. Dat het mannenkoorconcert de moeite van het bezoeken waard is, moge blij ken uit een greep uit het programma. "De Gouwestem” heeft een afwisse lend repertoire ingestudeerd. Het varie ert van "Die Himmel rühmen” van Lud wig van Beethoven en ’’Dank sei Dir, Herr” van G.F. Handel, beide klassieke stukken via muziek van Bortnianski en Dedekind tot lichte volksmuziek als "Die zwölf Rauber” van Sj. Djesachar. "Meeting” opent met "Samen op weg” van Kurt Kaiser, verder staan op het programma "Hallelujah, what a savi our”, "Thank You, Lord” dat zal wor den gezongen met de sopraan Riet den Hertog en "The Happy Jubilee". De so praan Riet den Hertog zingt verder o.a. een stuk van Handel ”How beautiful are the Feet” en een duet Dirk Lavrij sen. De bas-bariton brengt een aria uit Don Giovanni van W.A. Mozart en de aria 'Si tra i ceppi” uit Berenice van G.F. Handel. Het strijkersensemble zal "Preludium in b-klein” van J.S. Bach vertolken. Het orgelsolo zal worden verzorgd door Ben Kramer. Al met al goede redenen genoeg om een fijne avond uit te kunnen gaan naar het mannenkoorconcert op 5 oktober in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Waddinxveen. Aanvang 20.00 uur. Kaarten a 7,50, kinderen 5,00, zijn bij de medewerkenden en aan de ingang van de kerk verkrijgbaar. 17 tot 21(23) jaar: Stam (jongens en meisjes - opkom sten op zaterdagavond). Het clubhuis van Scouting St. Vic tor staat aan de Jan Willem Friso weg, tegenover nummer 71. Zelf werkzaamheid van ouders, leden en leid(st)ers zorgde ervoor dat de vereniging inmiddels beschikt over: 2 grote speellokalen; 1 lokaal voor de rowans/sherpa’s en 1 voor de stam: leid(st)ersruimten; eigen ruimtes (totaal 17) voor verken ners, welpen, kabouters en gidsen; toiletten; een keuken; materiaal- bergruimten. D. van Schagenplantsoen 8 Telefoon 01828-12864 is 8l0S WADDINXVEEN - In Waddinx veen zijn 5 scoutinggroepen actief: 2 meisjesgroepen - Catharina van Siena en Klimop (waterwerk); 2 jongensgroepen - Charles de Fou- cauïd en Pieter Maritz 1 jongeren groep - Wapiti. De Charles de Fou- cauld-groep, de Catharina van Sië- nagroep en de Wapiti-groep zijn, zoals gezegd, verenigd in de Stich ting St. Victor. activiteiten als: New Games, kermis- spelen, kabel- en glijbaan, boogschie ten, pannekoeken bakken, touwbrug lopen enz., daarnaast is er volop gele genheid om te kijken naar foto’s, dia’s en films die tijdens de bijeenkomsten van de afgelopen jaren(zijn gemaakt. Om 16.30 uur wordt de open dag afge sloten en gaat het programma verder voor leden, ouders en genodigden. Vóór de open (mid)dag is er nog een op treden van de Goqdse Padvinders Mars band in Waddinxveen, bovendien heb ben alle Waddinxveners dan inmiddels "hun” Scouting-folder kunnen lezen, een folder die in de week ervoor huis- aan-huis is verspreid. I beeldengroep WADDINXVEEN Komende zaterdag zal het exact 50 jaar gele den zijn dat de spoorlijn, die via Waddinxveen en Boskoop van Gouda naar Alphen aan den Rijn loopt, officieel in gebruik werd genomen. Ter gelegenheid daarvan zullen op die historische dag diverse activiteiten plaatsvinden. Dankzij giften uit het bedrijfsleven en middenstand kan op het Stations plein te Waddinxveen een beelden groep worden geplaatst ter herinne ring aan de officiële ingebruikname van de spoorlijn in 1934. Deze beel dengroep - een werk van W.G. van der Hulst uit Nieuwersluis - zal op 6 oktober omstreeks 16.00 uur ont huld worden door twee oud-spoor- wegwerkers die indertijd bij de aan leg van de spoorlijn betrokken waren. Voorafgaande aan de otnhulling zal om 16.00 uur de Harmonie KVA (“Kunstliefde Vermag Alles”) uit Oss, die in 1985 haar 150-jarig be staan viert, een muzikaal voorproef je geven van wat ’s avonds tijdens de “Taptoe Waddinxveen 1984” in sporthal “de Sniep” te zien en te ho ren zal zijn. Aansluitend aan de ont hulling zullen de vendelzwaaiers van het “Sint Willibrordus Gilde” uit Waalre (die ’s avonds eveneens te zien zullen zijn) een vendelhulde brengen. Na afloop van de onthulling en de muzikale en visuele omlijsting zul len de genodigden zich naar het ge meentehuis begeven. Door burge meester C.M. van der Linden zal dan een tentoonstelling bestaande uit drie kleinere tentoonstellingen worden ge opend. Deze zijn: “50 jaar sp o orlijn Een historisch documentaire ten toonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de spoorlijn met behulp van informatie en foto’s van de betrokken gemeenten, samen gesteld door de Goudse archiefdienst. “Van Arend tot Dubbeldekker” Een expositie van de Nederlandse Spoorwegen, bestaande uit een foto- overzicht met begeleidende tekst van de Arend uit 1839, de oorlogspe riode, de overgang van stoom naar electrisch, het goederenvervoer, nieu we ontwikkelingen en de laatste trein de “Dubbeldekker”. Van de Arend en de Dubbeldekker zal een schaalmodel aanwezig zijn. WOENSDAG 3 OKTOBER 1984 -V ,r. '3 1 9 <5 na lüdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1