HETISWEERSPAARWEEK! PMTENÖDMGSE HOUDT OPEN HUIS! VAN 15 T/M 19 OKTOBER 1984 GEZIEN BIJ HOOFTMAN Waddinxveense dierenarts MASSA’S WOL MASSA’S - WOL Videokunst op W’veense tv HAGOORT LïWm - ^L^** a *a a a a«’***a** ■•"■•"•TTm'm'nTHl» .winkelen in deze DURE TIJD! verzet zich tegen berisping Presentatie scouting I P.C. den Uil voor de SGP- Adverteren doet verkopen APC W’veen Kassabon centraal Aangetekende brief met nieuwe feiten aan de Ereraad ZATERDAG STOOMTREIN OP GOUDEN SPOORLIJN Bingo-avond Herfstkamp in Passage- Najaarsactie ”In de ban van de ring” jongerengroep PASSAGE LH r op de "PASSAGE" kunt u uw boodschappengeld* terug verdienen van 11 t/m 20 oktober Nieuwsblad Onafhankelijk ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS 7 \\1 I 1 I Jk. J FlLl ID VVLLlXDr/VMXVVLLlX! Rabobank Q geld en goede raad uw kassabon. terug krijgQnpVs GERT HUIZER u kunt het bedrag van FEESTPRIJZEN BIJ HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. (maximaaï fl. 100- DEELNAMEFORMULIEREN IN DE PASSAGE WINKELS -.WINKELCENTRUM WADDINXVEEN Ongefundeerd Onderzoek Ongegrond WW1 7 WOENSDAG 10 OKTOBER 1984 ALS WIJ HET 4 Wil J) (zie kabouteradvert.) opsparen. Zie onze advertentie elders in dit blad. COMPUTER OPLEIDING dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag morgen ALPHENSE AVONDSCHOOL Inl.: 01720-22450 na 13.00 uur. Gratis kalender voor Rabobank- spaarders SNEL NAAR Dorpstraat 37 - Waddinxveen Donderdagavond koopavond. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG?PÊULEYENI44/TEL. (01828) 15594 40e JAARGANG - Nr. 1895 Partij ZARESKA - NAKO 100% acryl - 50 gram -18 kleuren 10 KNOTTEN VOOR 21,50 Restant partij ZARESKO - EBRO 100% zuiver scheerwol - 50 gram -12 kleuren 10 KNOTTEN VOOR 25,00 Restant partij ZARESKA - MULTICOLOR 100% wol, adviesprijs 25,00 per 200 gram Alléén deze week 50,00 PER KILO H Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. f.750 Premie voor nieuwe spaarders HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Komende zaterdagavond 13 oktober zal op het Wad- dinxvense kabelnet het kunstige videoprogramma ’’Golfbreker” worden uitgezonden. Dat gebeurt op de zender BRT 1 (kanaal 38") van 19.00-20.20 uur. Voor deze door Radio Rijnmond/Omroep West verzorgde tv-uitzen- ding verleenden de Waddinxveense gemeenteraad en de minister van WVC de benodigde toestemmingen. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - De Waddinxveense dierenarts.!. Slager heeft zich in een uitvoerige aangetekende brief aan de Ereraad van de Koninklijke Ne derlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde verweerd tegen de beslis sing van dit orgaan, die hem met betrekking tot de behandeling van de hond van de Waddinxveense mevrouw A. Konings-Woudstra een beris ping heeft opgeleverd. De Waddinxvener zou in strijd met de eer en de waardigheid van de diergeneeskunde stand hebben gewerkt en bovendien het leven van de 8-jarige teef Beer in gevaar hebben gebracht. De heer Slager blijft volharden in zijn Een beeld van de zaterdagmorgen gehouden open dag van Scouting Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). Onze Nieuwe Kijk op Sparen i De Rabobank heeft sparen eenvoudiger gemaakt Onze kijk I DE^ ECHTE BAKKER Weekblad voor Waddinxveen S >1 i -5 groepen, Charles de Foucauld, Cathari na van Siëna en Wapiti, hebben aan de J.W. Frisoweg allerlei activiteiten ont- Volgens Erik Akkermans, directeur van de Culturele Raad, moet het pro gramma een geheel nieuw publiek con fronteren met de nog jonge videokunst. “Verder is de Ereraad van mening dat de beschreven symptomen ook Voor iedere spaarder van de Rabobank ligt deze prachtige kalender als cadeau klaar Twaalf kieumfKe foto’s met als thema 'Nederland aan de nvier Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingei 115 - Gouda Tel. 01820-15132 s plooid, die de Waddinxveense bevol king een indruk moesten geven van het plaatselijke scoutingwerk. Scouting St. Victor telt ongeveer 120 le den, verdeeld over drie groepen, die open staan voor meisjes en jongens in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. In heel Waddinxveen zijn vijf scoutinggroepen actief. Voor de door Scouting St. Victor gehouden open (middag), waaraan ook nog mee werd gedaan door de Goudse Padvinders Marsband, terwijl er tevens een programma was voor leden, ouders en genodigden, was huis-aan-huis een informatiefolder verspreid. De video-tapes zijn uitgezocht door een redactie met onder meer Moniek Toe- bosch, Bob Visser, Madelon Hooykaas en Lous America. De eindredactie was in handen van Frans Zwartjes. De film is bekostigd door Zuid-Holland. Rot terdam, het ministerie van WVC en de Haagse filmstichting. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 12 oktober om half negen is er weer de maandelijkse bingo-avond in het buurt centrum De Boog. Er zijn leuke prijzen te winnen. De toegangsprijs bedraagt 1- (inclusief bingo-boekje). Bingo- master is Bart van Wichen. WADDINXVEEN - Waddinxveense jongeren kunnen zich nog aanmelden voor het volgende week (15-19 oktober) door het buurtcentrum De Boog te hou den herfstkamp in het Brabantse Hoe ven. Dit kamp is voor kinderen van 6-12 jaar. De prijs bedraagt 75,-. Aanmel den: tel. 16860 (Corine Meijaard). zolang de voorraad strekt Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon Wilhelminaplem 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Dit geldt met voor het Ideaal Spaarplan de Zilvervloot Nieuwe spaarders ontvangen m de spaarweek f 750 premie op hun nieuw te openen rekening Minimale mleg f25.- Spaan u al txi de Rabobank? En besluit u om automatisch te gaan sparer., ook dan knjgt uf 750 premie Met het programma “Golfbreker” komt de Culturele Raad van Zuid-Hol- land ook de Waddinxveense huiska mers binnen. De bijzondere uitzending bevat werk van twaalf videokunste naars. Vier van hen hebben een speciale bijdrage aan Zuid-Holland gewijd. GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL 01727 7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND (VAN 9 00 TOT 16 00 UUR DOORLOPEND) ’nWëekyol extra’s bij de Rabobank LET OP: tijdens de platen 10-daagse krijgt u bij aankoop van platen of muziekcassettes van min. f 27,50 de elpee of muziekcassette ’’Warm Aanbevolen 1984” GRATIS. Met artiesten als: Star Sisters - Willie Nelson e.v.a. De Ereraad schaart zich dan ook ach ter het verwijt van mevrouw Ko- nings-Woudstra dat de heer Slager een aanwezige baarmoederontsteking bij de hond niet heeft onderkend. De door de Waddinxveense dieren arts in het verweer getrokken con clusie dat aan de zijde van de familie Konings “sectie zou zijn ontweken” noemt de Ereraad ongefundeerd en deswege ook ongepast. WADDINXVEEN Van don derdag 11 tot en met zaterdag 20 oktober houdt het Wad dinxveense winkelcentrum ‘de Passage’ de Najaarsactie ‘84, waarin de kassabon een grote rol speelt. ‘Zeker in deze dure tijden is dit een initiatief dat de aandacht van het winkelend publiek verdient’, aldus de win keliersvereniging van het plaat selijke hoofdwinkelcentrum. De onder het motto ‘Verdien uw boodschappengeld terug’ te voeren actie is eenvoudig, maar heel doelmatig van opzet. Ie dereen ontvangt in de komende anderhalve week bij zijn aanko pen boven de f 5,- een deelna- meformulier waarop het bedrag van de kassabon kan worden ingevuld. De kassabon moet men bewaren om bij het win nen van een prijs te kunnen overleggen als bewijsstuk. Op zaterdag 20 oktober wor den er dan voor f 800,- aan prijzen toegekend. Het maxi- mum-bedrag per deelnamefor- mulier dat uitgekeerd wordt is f 100,- zodat meer mensen van de actie kunnen profiteren. De prijzen worden in de vorm van Passage-kadobonnen uitge keerd. De prijswinnaars worden in het W’eekblad voor Waddinx veen van 24 oktober bekend gemaakt. De deelnemende win keliers zijn herkenbaar aan een raambiljet. afwijzing van het door de Ereraad schriftelijk vastgelegde "vonnis". Hij meent in zijn brief nieuwe feiten te heb ben aangevoerd, zodat de Ereraad zijn oordeel in heroverweging zou kunnen nemen. De Waddinxveense dierenarts is tot de conclusie gekomen dat intercol legiale verhoudingen aan het verslech teren zijn, waarmee hij duidelijk de in breng van de Goudse dierenarts J.C. Oldenbandringh bedoeld. Deze heeft immers in feite de gegevens aangedragen op grond waarvan de Waddinxvener kon worden beript. "Het is vooral de laatste jaren een steeds grotere zorg te zien hoe de Ne derlandse dierenstand aan het verloede ren is", aldus de Waddinxveense die renarts, die de gemoederen in dit Gou- wedorp behoorlijk bezig houdt. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen op nieuw twee ingezonden brieven, terwijl wij tevens de volledige brief van de heer Slager afdrukken. De beslissing van de Ereraad van de zeer onlangs ge- stuurd aan zowel de dierenarts als de getroffen hondenbezitster aan de Heemraadweg 27. De Waddinxveense had zich vorig jaar november in twee brieven beklaagd over de werkwijze van dierenarts Slager, die bij haar in middels overleden hond ten onrech te de diagnose suikerziekte stelde en een aanwezige baarmoederontsteking niet onderkende. Voordat de Ereraad in zijn zitting van donderdag 30 augustus over de klachten een besluit nam schreef de Waddinxveense dierenarts een ver weerschrift, kwam daarop een repliek van mevrouw Konings-Woudstra, gaf desgevraagd de Goudse dierenarts J. C. Oldenbandringh - die de hond op het weekendspreekuur had gekregen - een verslag van onderzoek en behan deling van de hond en kwam daarop weer een dupliek van de heer Slager. Uit de stukken is naar het oordeel van de Ereraad komen vast te staan dat de hond, toen ondanks de door de heer Slager ingestelde behande ling geen verbetering optrad, tij dens de weekenddienst is onderzocht en op grond daarvan door middel van een hysterectomie is behandeld voor een baarmoederontsteking door de Goudse dierenarts Oldenban dringh. Voor wat betreft het verwijt dat er door de Waddinxveense dierenarts ten onrechte de diagnose suiker ziekte is gesteld is de Ereraad van me ning dat de door de heer Slager en mevrouw Konings-Woudstra genoem de symptomen kunnen passen in het ziektebeeld behorende bij suiker ziekte. Aangezien de Waddinxveense dieren arts geen verder onderzoek - met na me van het bloed - hiernaar heeft verricht kan de Ereraad zich geen oordeel vormen of de hond van de Waddinxveense al dan niet aan sui kerziekte leed en heeft de raad dit onderdeel van de klacht ongegrond moeten verklaren. kunnen duiden op een baarmoeder ontsteking zodat de heer Slager de ze mogelijkheid; zeker nadat de door hem toegepaste therapie geen resul taat afwierp, terdege had moeten overwegen en een nader - bloed - en röntgen - onderzoek had moeten ver richten, in welk geval hij tot de diag nose baarmoederontsteking had kun nen komen”, aldus de Ereraad, die stelt dat noch uit het verweer noch uit de dupliek is gebleken dat de Waddinxveense dierenarts de moge lijkheid van een aanwezige baarmoe derontsteking heeft overwogen, laat staan een onderzoek daarnaar inge steld. WADDINXVEEN - Woensdagavond 17 oktober om half negen draait in het sociaal-cultureel centrum De Bonke- laar de film ”In de ban van de ring”. De toegangsprijs bedraagt 5,-. ’’...Bilbo; zijn neef Frodo; de wijze ’stapper’ Aragon; de vreemde tovenaar Gandalf...” Bij de ware Tolkien-lief- hebber zullen deze namen zeker bekend in de oren klinken. De verfilming van deze meesterlijke trilogie van Tolkien heeft jaren op zich laten wachten door technische beperkingen. Deze zijn nu overwonnen; het resultaat is een ener verend ’sprookje’! WADDINXVEEN - De zaterdag door Scouting St. Victor open (mid)dag heeft aan de verwachtingen voldaan. De drie WADDINXVEEN - Voor de SGP- jongerengroep in Waddinxveen spreekt donderdagavond 18 oktober om half acht de heer P.C. den Uil over het onderwerp “De buitenlan der in Nederland”. Deze avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden in de hervormde Bethelschool aan de Heggewinde. De heer Den Uil is fractiemedewer ker van de SGP in de Tweede Kamer. In zijn inleiding zal aandacht gege ven worden aan facetten als “gast arbeiders”, de vreemdeling in onze samenleving, problematiek in bepaal de stadswijken en de opkomst van de Centrumpartij. Onze Nieuwe Kijk op Sparen biedt u een ovefzichteli|k pakket spaarvormen Vier spaar-mogeli|kheden die precies aansluiten bi| uw belangrijkste wensen directe beschikbaarheid en een goede rente WADDINXVEEN/GOUDA - ARW Bouwbedrijf BV, Waddinxveen, heeft de statuten en de handels- en ven- nootschapsnaam gewijzigd in APC Waddinxveen BV. Dit blijkft uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. R JjdNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1