Reorganisatie drinkwater- voorziening 69rP.m. rijdt weer Ballet-bus menu Nieuwe leden schoolbestuur voor 5,75 HAVO/Atheneum Adverteren doet verkopen Familieberichten Voor begrafenissen C. H. DEVRIES van den Berg TAPIJT LAMPEN EXPLOSIE Speciaal ’’Gouden spoorlijn” In W’veen en Boskoop ROOMBOTER AMANDEL STAVEN Wij ruilen al uw oude meubelen in! Ze zijn er weer onze woninginrichters zonweringsspecialisten boekhandel veldwijk ii-d-L In onze tearoom: Warme Chocolade met gevulde speculaas 3,50 BANKETBAKKERIJ TEAROOM rrr lillik” F- 'I I FIT nu zuinig met energie verstandig voor morgen! Gevarieerd Uw 14.000 Gouwestraat 18 Tel. 01727-3150 4 i PASSAGE 57- WADDINXVEEN - TEL.12127 TTTTTF'l Begrafenissen Transporten Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen Crematies Bouwcentrum gemaakt van echte boter en zuivere amandelspijs Nu van f 6,25 Julianastraat 24 - Boskoop. Telefoon: 01727-3890/3248. Goudenregenplantsoen 64 - Alphen a/d Rijn. Telefoon: 01720-94046. Kom eens kijken wij hebben ze in alle prijsklassen! O VEEL LICHT EN NIEUWS met onze NIEUWE in vele kleuren, kwaliteiten en prijzen! 400 cm. breed v.a.: MANNENMODE KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING GRATIS GELEGD! E. J. Oskam *5*(01828) 12200 Waddinxveense 1934 1984 hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Geen bloemen. in de ouderdom van 85 jaar De crematie heeft in familiekring plaats gevonden. Waddinxveen 15 oktober 1984 in de ouderdom van 80 jaar. Geen bloemen. PASSAGEJ53-TEL 12620 Begrafenis Onderneming WOENSDAG 17 OKTOBER 1984 D.V. donderdag 18 oktober zal erom 11.30 uur een rouwdienst worden gehouden in het Herv. Wijkge- bouw ,.De Hoeksteen". Esdoornlaan 2, waarna de begrafenis om 12.30 uur zal plaatsvinden op de al gemene begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 2. Heden behaagde het de Heer, tot onze diepe droef heid. na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm uit het midden van onze familie weg te ne men. onze geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante 15 oktober 1984 Wingerd 9 2742 SB Waddinxveen Geheel onverwachts is van onze zijde weggeno men, vertrouwende op haar Heere en Heiland, on ze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante Gelegenheid om te feliciteren is er van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kleine zaal in de Mendelhof. Men- delweg 35 te Boskoop. "Dank God in alles: want dit is de wil van God in Christus Jezus over u" 1 Tess. 5 18 A. J. Hoogendoorn Elly Jaco Arjan Fam. Lugthart Fam. Hoogendoorn Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u. Johannes 1.4 27. Joop - Jan Leen - Ank Ben - Betty Adriaan - Renate Kleinkinderen. De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden te Westerveld. Voor ons toch nog onverwacht overleed op 9 okto ber in ..De Riethoek" te Gouda onze lieve zuster en tante Haarlem, 14 oktober 1984 Griend 43. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad te Wad dinxveen. Correspondentie-adres: Mauritslaan 99. 2741 CG Waddinxveen WILHELMINA MARGARETHA HIJKOOP-VAN DER DUSSEN Gouda. J. W.Bol-Hijkoop P. A. Bol Moerkapelle, A. M. de Graaf-Hijkoop D. de Graaf Kleinkinderen en achterkleinkind Uit aller naam: J. F. van Jaarsveld J. M. van Jaarsveld-Louwers Filet de Pore Village, (varkenshaas van een Waddinxveense fokkerij) Consommé Garni, (heldere soep met Boskoopse tuinkruiden) DIRKJE ELISABETH HOOGENDOORN-LUGTHART op zondag 14 oktober was zij 38 jaar geworden. Op wmensdag 24 oktober hopen onze ouders LEONARDUS DORTLAND en JOHANNA ALBERTHA DORTLAND-v. d. WATER Corr. adres: D. de Graaf. Oranjestraat 10. 2751 BH Moerkapelle ENIGE KENNISGEVING Op 8 oktober is. na een zorgzaam leven, zacht en kalm van ons heengegaan onze innig geliefde moe der, groot- en overgrootmoeder JACOBA HEILTJE VERBREE w eduw e sinds 22 j uli 1957 van Cornelis van der Ben JAN BAARS echtgenoot van Sjaan van Jaarsveld op de leeftijd van 43 jaar. Passage 31-Tel. 01828-12818 Luifelbaan 6 - Tel. 01828-14682 Waddinxveen door de f’f-fde ffèanMrrrfdkpr Waddinxveners en Boskoopers de gelegenheid gesteld met een gratis rijdende bus jen van het Nederlands Dans Theater in het Sche lp vrij- ljuni. gevarieerd balletpro- D.V. donderdag 18 oktober zal er.om 14.00 uureen rouw'dienst worden gehouden in de Herv. Bethel- kèrk, Bilderdijklaan 1. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats. Alber dingk Thijmlaan 2. Op grond van de verordening regelen de de bevoegdheden en de samenstel ling van de Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum te Waddinxveen Per 1 november 1984 zijn aftredend de leden mevrouw G. Verschoor- Roos en de heren Th.G. Blom en H.H.A. Hage en de plaatsvervangende leden mevrouw C. Bloem-Bommeljé en de heren JJ. Kok en A.M. Mes kers. Tussentijds treden af de heer W. C. de Bruijn (plv. lid), mevrouw M.M. Sirre-Nijkrake (lid) en de heer A.P.N. Wallaart (plv. lid). l.Cd kostuums en kolberts Z rnet speelse details en veel draagkomfort. Ook het twee rij-kostuum is weer helemaal terug. Nonchalant en toch gekleed. DIRKJE-ELISABETH HOOGENDOORN Geb. Lugthart echtgenote van A. J. Hoogendoorn op.de leeftijd van 38 jaar Namens de familie; Waddinxveen, A. Lugthart >-«■»< >«■»- Haren (Gr.), T. R. Veendorp-Veendorp Waddinxveen, G. H. van Dort Kroon-Veendorp. Groningen, T. C. L. Veendorp Nichten en Neven. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Door reorganisatie van de huidige dertig waterleidingbedrijven zou in Zuid-Holland West één duinwaterlei- dingbedrijf moeten komen, in Zuid-Holland Oost één grondwaterbedrijf en in Zuid-Holland Zuid één oppervlaktewaterbedrijf. Haastrecht, B. M. Verbree-van der Ben N. Verbree Waddinxveen, J. van Dijk-van der Ben J. P. G. van Dijk J. Burger-van der Ben W. Burger Delft, H. J. Kluinhaar-van der Ben M. Kluinhaar Haastrecht, A. C. Verburg-van der Ben M. Verburg Waddinxveen, W. la Grand-van der Ben P. La Grand Klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Moordrecht. 11 oktober 1984 Spoorweglaan 3 Waddinxveen. D.A. Verbree J. Verbree-Nobel Zaandam, U. Verbree-Baas Waddinxveen, P. Verbree A. Verbree-Olie Th. N. Verbree F. Verbree-Verhoef Moordrecht, N. Verbree Klein- en achterkleinkinderen 14 oktober 1984 Mevr. Kuipers-Rietbergplantsoen 97 2742 VC Waddinxveen JANSJE CELINA VAN SPRANG sinds 1972 weduwe van Thomas Nicolaas Verbree Heden behaagde het de Heere, na een kortstondige ziekte op de gezegende leeftijd van 90 jaar. uit ons midden weg te nemen onze lieve zorgzame moeder en oma treden op 1 november van elk jaar drie leden van de commissie en hun plaatsvervangers af volgens een daar voor door de commissie opgemaakt rooster. FREKE TITIA VAN DER TORREN VEENDORP 1898 - 1984 Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit ballet werd oorspronkelijk ge maakt voor Ballet Rambert in Enge land en is gebaseerd op 4 songs van de legendarische jazz-zangeres Billy Holiday. Bruce maakte een muzikaal ballet voor 3 danseressen en 2 dan- sers, dat helemaal aansluit bij het jazzy idioom van de songs, maar toch geen 50-er jaren nostalgie ademt. In maart zullen 3 balletten worden uitgevoerd, waaronder naar alle waar schijnlijkheid Svadebka (de verbeel ding van een Russische boeren bruiloft op muziek van Stravinski) Sinfonietta (op muziek van Janacek), beide balletten choreografieën van Jiri Kylian, en een wereldpremière. In het Holland Festival 1985 zal zo wel Kylian als Hans van Manen spe- cciaal voor het NDT een première maken. Dit belooft iets heel bij zonders te worden. Alle voorstel lingen worden muzikaal begeleidt door een groot symfonieorkest, vaak aangevuld met zang- of instrumentale solisten, en uitgevoerd in prachtige decors en costuums. Jezus, Gij mijn leven, leid mij aan Uw hand, dwars door de dood heen naar het verre Land. Leer mij U te volgen zonder vragen, Heer. 'k Leg mijn zonden, lasten voor Uw voeten neer. Na een geduldig gedragen lijden is naar haar Heer 'en Heiland gegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante .Sindó 1932 met „eerbied en zorg Fromage ou Fromagedessert. (kaas of kwarkdessert van Goude kaas) Met droefheid geven wij U kennis van het overlij den van onze dierbare schoonzoon, zwager en oom Mijn vrouw en onze moeder is opgebaard in het rouwcentrum. Jan van Bijnenpad 1. waar gelegen heid is tot condoleren op woensdag 17 oktober tus sen 19.00 en 20.00 uur. Gouda. 12 oktober 1984. Correspondentie-adres: Noordeinde 39, 2742 AD Waddinxveen Ter vervulling van vacatures wor den door de Vereniging voor voort gezet onderwijs in samenwerkingsver band de volgende personen voorge dragen: WADDINXVEEN - Restaurant bistro Bibelot aan de Passage ser veert in deze maand oktober het "Gouden spoorlijn-menu" ter ge legenheid van het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. De kosten zijn 45- per persoon. Het "Gouden spoor- Iijh"-menu omvat: Mousse d’Anquille. (bereid van paling uit de Rijn bij Alphen) Voor de protestants-christelijke sectie van de vereniging: lid: mevr. G. Verschoor-Roos (vaca ture G. Verschoor-Roos); plv. lid: W.L. van ’t Hof (vacature G. Bloem-Bommeljé). Voor de openbare sectie van de ve reniging: lid: J.J. Kok (vacature Th.G. Blom); plv. lid: J.A. Welleman (vacature J.J. Kok); plv. lid: G.J. Menken (vacature W.C. de Bruijn). Voor de katholieke sectie van de vereniging: lid: H.H.A. Hage (vacature H.H.A. Hage); plv. lid: A.M. Meskers (vacature A.M. Meskers); lid: A.P.N. Wallaart (vacature M. Sir re-Nijkrake); plv. lid: W.H.M. Frederiks (vacature A.P.N. Wallaart). De resultaten van het onderzoek wezen uit dat er bij de bedrijfstak niet voldoen de bestuurlijke bereidheid bestond om een procedure tot reorganisatie binnen redelijke tijd tot een goed einde te bren gen. GS hebben daarom besloten zelf voorbereidingen te treffen voor het op stellen van een plan tot reorganisatie van de drinkwatervoorziening. Hun eerste gedachten over deze ingrijpende reorganisatie staan in een nota die op 18 oktober zal worden behandeld door de vaste commissie uit provinciale staten voor waterhuishouding en waterschap pen. Het voorgestelde waterleidingbedrijf Zuid-Holland West omvat de voorzie- ningsgebieden van de waterleidingbe drijven van de gemeente Den Haag, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Voor schoten, Rijnsburg en Warmond, van de Drinkwaterleiding De Vlietstreek, de Stichting de Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten, de NV Leidsche Duinwater Maatschappij en het Gas- en Watervoorzieningbedrijf voor de Bloembollenstreek. Van het waterlei dingbedrijf Zuid-Holland Oost gaan deel uitmaken de waterleidingbedrijven van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Woerden en Vianen, het Waterleiding bedrijf De Rijnstreek, de Stichting Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten (minus de Utrechtse gemeenten Kame- rik en Zegveld), de Goudse Waterlei ding Maatschappij NV, de Drinkwater leiding De Alblasserwaard en de Vijf- heerenlanden en het Waterleidingbe drijf Oost-IJsselmonde. Kamerik en Zegveld dienen (bestuur lijk) ondergebracht te worden bij een Utrechts waterleidingbedrijf. Tot het waterleidingbedrijf Zuid-Holland gaan behoren de waterleidingbedrijven van de gemeenten Dordrecht. Rotterdam. Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Schipluiden en Delft en de Stichting Bronwaterleiding Hoeksche Waard en de NV Westiandse Drinkwa terleiding Maatschappij. ly Forsythe brengt zijn wat abstrak- te Time Cycle (een liederencyclus op muziek van Lukas Foss), NDT- danser Nacho Duato (van Jardi Tan- cat) laat het alom geprezen Danza y Rito nog eens zien (muziek Carlos Chavez) en als vierde ballet op deze avond een première van Christopher Bruce, getiteld Holiday Sketches. WADDINXVEEN - De maandag avond 29 oktober vergaderende ge meenteraad gaat weer voorzien in de vacatures in de commissie van be stuur voor de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniep- weg. Dat schrijven gedeputeerde staten van Zuid-Holland in een nota over de reor ganisatie van de drinkwatervoorziening in deze provincie. De huidige structuur voldoet volgens GS niet aan de criteria van een doelmatige drinkwatervoorzie ning. Volgens hem moet daaronder worden verstaan: een bestuurlijk, tech nisch en organisatorisch zodanige drin kwatervoorziening, dat deze in kwanti tatief en kwalitatief opzicht voor de kor te en lange termijn is veilig gesteld en maatschappelijk verantwoord is. Het voornemenom tot reorganisatie van de drinkw atervoorziening te komen is niet nieuw. De plannen die gedepu teerde staten vanaf 1978 hebben ont wikkeld ondervonden grote bezwaren, vooral op het punt van de beoogde con centratie van de drinkwater-distributie- bedrijven. Naar aanleiding van de rap portage van de Commissie Concentratie Nutsbedrijven, het in voorbereiding zijnde Tweede Tienjarenplan voor de drinkwatervoorziening van de VEWIN (Vereniging van Exploitanten van Wa terleidingbedrijven in Nederland) en het Integraal Onderzoek Drinkwater voorziening Zuid-Holland (10DZH) hebben gedeputeerde staten begin 1983 de draad weer opgepakt. Zij hebben toen besloten zich te oriënteren op de reorganisatie van de produktiesector van de drinkwatervoorziening. Een werkgroep uit die sector kreeg tot taak randvoorwaarden en criteria te ontwikkelen voor een doelmatige drin kwatervoorziening. Op basis daarvan zou de huidige structuur van de drin kwatervoorziening beoordeeld kunnen worden. Begin 1984 is deze werkgroep uitgebreid met vier bestuurders vqn produktiebedrijven om te onderzoeken of er bestuurlijk mogelijkheden waren om te komen tot bindende besluitvor ming over de inzet van Winnings- en an dere produktiemiddelen en het toetsen van de bestaande drinkwaterleidings- tructuur aan de opgestelde randvoor waarden en criteria. WADD1NXVEEN/BOSKOOP - Waddinxveners en worden weer in balletvoorstellinge.. veningse Circustheater te bezoeken. De voorstellingen zijn O“ dag 26 oktober en vrijdag 1 jnaart en ook nog op vrijdag 2 f juni. In dit nieuwe seizoen is er sprake van een i Te koop: Homecomputer, merk Newbrain - AD 32 KRAM, 40/80 koloms, Highres. 640 x 240 punten, uitgebréide basic, CP/M uitbreidbaar. Incl. ma nuals 850,-. Tel. 01828- 13379 (tussen 17.30 en 19.30 uur). Meidoornstraat 15 2742 XL Waddinxveen Onze moeder en oma is thuis opgebaard, waar gele genheid is tot condoleren op woensdag 17 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur. M. Lugthart-Middelhoek Waddinxveen, A. Lugthart P. Lugthart-Andeweg Gouda, W. J. Lugthart-Boot Waddinxveen. C. Lugthart G. Lugthart-Oudijk Dordrecht. E.D. Huijzers-Lugthart P. J. Huijzers Waddinxveen, L. Lugthart G. D. Lugthart-Gorissen Kinderen en verdere familie vrijdag 1 jnaart In dit nieuwe seizoen is er sprake gramma. Het Nederlands Dans Theater regelt deze “uitjes” in samenwerking met de gemeente Waddinxveen en de VVV in Boskoop. Daar kan men ook tot zaterdag 13 oktober terecht voor inschrijvingen. In het gemeentehuis van Waddinxveen is dat het bureau Burgerzaken (toestel 249) en in Bos koop de aan de Rozenlaan gevestig de VVV. Bij aankoop van een abonnementje voor twee voorstellingen in het Sche- veningse Circustheater wordt men gratis naar dit theater gebracht en direkt na afloop van de voorstelling weer keurig bij de opstapplaats af gezet. De voorstellingen worden dus gegeven op vrijdag 26 oktober en vrij dag 1 maart. Ook is het nog moge lijk op vrijdag 21 juni een voorstel ling in het kader van het Holland Fes tival iri het abonnement op te nemen, voor minder dan de helft van de nor male toegangsprijs. Een extra voor deel voor abonnementhouders is de hoge korting op de normale toegangs prijs. En voor balletliefhebbers onder de 26 en boven de 65 jaar geldt bo vendien nog een extra reductie. De eerste voorstelling van het abon nement bestaat uit een zeer gevari eerd programma: Kylian geeft een re prise van zijn prachtige Foigotton Land (op muziek van Britten), Bil- Een beeld uit Sinfonietta van het Nederlands Dans Theater. (Foto: Jorge Faturos).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 11