Dierenarts Halve eeuw Plattelandsvrouwen Lezers schrijven J. Slager (5) Open zonder woorden Energie-expositie Bouwvoorlichting Tien maanden J.H. Kientz nieuw lid Nieuwe kinder- activiteit in De Bonkelaar Besluiten van B. en W. ONROEREND GOED EN HYPOTHEEK INFORMATIE Feest personeel en bestuur van De Rijnstreek kost 25 mille Bouwgrond voor Gouwenaar in wijk Zuidplas wijkwerk zuid WADDINXVEEN - Door het vertrek van de heer F.D. Heerlien uit de ge meentelijke commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid per 1 november 1984 zal een vacature in de commis sie ontstaan. De heer Heerlien maakt deel uit van de vertegenwoordiging van de speeltuinvereniging “Zonnig- Zuid”. cel geëist tegen Hagenaar WADD1NXVEEN/DEN HAAG - Tien maanden gevangenisstraf, waar van drie voorwaardelijk, is voor de Haagse rechtbank geëist tegen een een 31-jarige Hagenaa, die een paar inbra ken heeft gepleegd in Waddinxveen en Den Haag. Zijn handlanger bij die in braken, een 41-jarige Hagenaar, hoor de zeven maanden eisen, waarvan drie voorwaardelijk. Gemeente helpt met vergoeden gestolen schrijfmachine r Een boekenbon? Hypotheek informatie Onroerend goed informatie Wereldwinkel Scouting Fancy-fair Piasweg Ontslag Fietspad Benoemd Spandoeken Zwembad Informatie Passage Vervuiling Lichtreclame Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. V 153.500 1982 138 100 1983 142 100 ste was daarbij nog schuldig aan een verkeersdelict in Den Haag. Alleen het verkeersdelict werd door de oudste vlot toegegeven; de inbraken ontkende hijondanks verklaringen van getuigen, die hem bij een confrontatie op het politiebureau hadden herkend. ”Ik stond daar als een krielkip tussen zulke beulen van kerels. Daarom ben ik eruit gehaald”, zei hij over die confron tatie. De jongste verdachte beweerde dat hij al twee maanden onschuldig vast zat. Lineair opgegeven rente kwam. Er is hier sprake van slechte col legialiteit. Tegelijkertijd is er ook voor kleuters van 4 t/m 6 jaar een programma. Dit' wordt echter wel in een andere ruim te gehouden. Ook zij gaan knutse len en spelen. Aan de Wereldwinkel Waddinxveen is toestemming verleend tot het verwijde ren van een binnenmuur in het voorma lige benzinestation aan de Frederik Hendriklaan. ARIE EN MARRY LAM Wingerd 101 Aan Scouting St. Victor te Waddinx veen werdvergunning verleend voor het realiseren van een aantal activitei ten ten behoeve van de "open dag" na bij het clubhuis op 6 oktober 1984. NIET SEIZOENGEBONDEN! Aan de muziekvereniging "Concor dia" te Waddinxveen is vergunning ver leend voor het houden van een fancy- fair op 29 en 30 maart 1985 in en rondom het clubgebouw aan dc Jan Willem Fri- soweg. 8,83 8.84 8,84 8,84 8,84 8,6 8.6 8,5 8.9 8,8 9.1 8,2 8.3 8,3 8,4 8,4 8.4 8.4 8,4 8.4 8,4 8.4 8,6 8,3 8,5 Geldvers trekker Delta Lloyd Equity&Law Nationale Ned. NOG/de Jong Prudential 8,9 8,9 8,9 8,96 9,09 9,12 9,12 9,12 9,12 9,45 9,54 9,66 8,4 8.4 8.4 8,4 8,4 8.4 8,4 8,4 8,6 8,3 8,5 8,5 8,6 8.6 8,5 8,9 8,8 9.8 opge geven rente 7,9 8,2 8,3 Aan de directeur van de Dienst van en Bedrijven is machtiging verleend tot het doen uit voeren van asfalteringswerkzaamheden aan de Piasweg door onderhandse aan besteding aan Versluys en Zn. B.V. te opge geven rente 7,8 Aan mevrouw J. Alblas-van Leeuwen te Waddinxveen is per 1 oktober 1984 eervol ontslag verleend als lerares mu ziek aan de Prof. Kohnstammschool voor openbaar m.a.v.o. 5 jaar vaste rente met gemeente garantie Annuïteit werke lijke rente 8,51 Jammer, dat de Goudse collega zich zo negatief over deze warm aanvoelende arts moest uitspreken. Het is kennelijk zo, dat dit zelfs een zo algemeen ver schijnsel wordt, dat in het blad van deze artsen gemaand moest worden zich te gedragen. Is dat de angst voor falen bij de nieuwbakken dierenartsen? Hopenlijk trekken deze jongeren wel lering uit dergelijke gevallen, zodat zij Het fietspad ter plaatse van de fietsen stalling, gelegen tussen Station-Noord en de Perkstraat, zal worden opgeheven en worden toegevoegd aan de aangren zende groenvoorziening. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 17 OKTOBER 1984 WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het waterleidingbedrijf De Rijnstreek, dat dit jaar het 75-jarig bestaan viert en waarbij ook Waddinxveen is aangeslo- Openbare Werken voor toepassing van zonne-energiesys- temen Holland Solar) en drs. F. Kerk hof (directeur GEB Gouda en omstre ken). Hun onderwerpen betroffen het thema ’’energie en wonen”, zodat ’’energiebe sparing, nu en in de toekomst”, de cir- Mevrouw J.C. van Wijk-Pennings te Aarlanderveen is ingaande 1 oktober 1984 in tijdelijke dienst benoemd tot le rares muziek aan de Prof. Kohnstamm school voor openbaar m.a.v.o. gedu rende drie leseenheden per Week. men gedurende het schooljaar 1984/ 1985.' leving te bevorderen, in het bijzónder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrou wen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek. De na druk valt nu dus meer op het vrouw zijn. Om de (nieuwe) doelstelling ge stalte te geven, zullen vooral die acti viteiten moeten worden gestimu leerd, die de leden in staat stellen zich te ontwikkelen tot vrouwen, die bewust leven en zich zelf durven te zijn. Aan de muziekvereniging "Concor dia" te Waddinxveen werd vergunning verleend voot het ophangen van een drietal spandoeken, voor muzikale rondgangen van een aantal verenigin gen en voor organisatie van de "Taptoe Waddinxveen 1984” in dc sporthal op zaterdag 6 oktober 1984. Door de vaste regel, dat men niet lan ger dan 2x3 jaar in een bestuur mag functioneren houd je een jonge en veerkrachtige vereniging. Het feit, dat de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen openstaat voor iedereen die niet politiek gebonden is, behoeft echter geen kleurloosheid of zwakte te bete kenen, omdat de Bond tot doel heeft het materiaal aan te dragen tot vor ming en ontwikkeling van de leden en hen daardoor in staat stelt zelf te beslissen en een standpunt in te ne men. kelwoning, de toepassing van zonne- energie en de rol van een Gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken ruim ter sprake zijn geko men. Onder leiding van de Waddinx- veense eerste burger werd in een forum nog met elkaar gediscussieerd. vuld met sprankelende show en zang, omlijst door levende muziek. Het winterprogramma ziet er ook geva rieerd uit. Met recht kan dan ook in Waddinxveen gesproken worden van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen die vijftig jaar ‘jong’ is. De afdeling Waddinxveen heeft in de loop van haar bestaan zeker niet stil gezeten. Bij de oprichting in 1934 gaven 37 dames zich op als lid. In die beginperiode werden er een slacht- cursus (kosten 77 cent) en een kook cursus gegeven (wel zelf petroleum stellen meebrengen, dames). Tijdens de oorlogsjaren werd de bond officieel opgeheven. Men voelde er niets voor zich bij de Kultuurkamer te moeten aansluiten. Maar onder gronds ging het werk door. Zo kon op 7 september 1945 een nieuwe start gemaakt worden met 34 dames. Thans bij het 50-jarig bestaan kan zij bogen op een ledenbestand van niet minder dan 265 leden. Opvallend is dat nog steeds veel jonge vrouwen lid worden van deze bond. Naast gezelligheid met de daaruit voortvloeiende kontakten met andere vrouwen biedt de bond nog veel meer. Immers de doelstelling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen is: De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrou wen hun besef van verantwoordelijk heid voor en deelname aan de samen van het algemeen bestuur van De Rijn- Grond Aan de heer J. Loef te Waddinxveen is een perceeltje grond aan de Sparreng- aarde verkocht. Aan de heer G. Zeeman te Waddinx veen is een perceeltje grond aan het Ka- milleveld verkocht. Nu er met zoveel ophef in ons Week blad voor Waddinxveen over onze zo lang reeds in onze gemeente vertrouw de dierenarts wordt geschreven willen wij ook onze mening geven. Reeds vele jaren hebben wij huisdieren, waar uiter aard ook wel eens ziekte mee was. Wij hebben vertrouwen in hem en ac cepteerden zijn diagnoses. Zijn meele ven met zijn patiënten is zo, dat hij zelfs Aan "Dc Snelle Vliet” Touringcars B.V. is vergunning verleend tot verzor ging van het groepsvervoer van school kinderen van en naar het zwembadcom- plex in het kader van het schoolzwem- De geldverstrekkers hebben in hun pakket ook hypotheekvormen met rente-penoden variërend van 13 tot 10 jaar vast Om de renten met elkaar te kunnen vergelijken zijn alleen de hypotheken met 5 jaar vaste rente opgenomen. De werkelijke rente is gebaseerd op de opgegeven rente, de invloed van bijkomende kosten (afsluitprovisie), moment van afboeken van de aflossing, betalingstermijnen en de spaarvergoeding over de in depot gestorte bedragen ter betaling van rente en aflossing. Voor hypotheken zonder gemeentegarantie geldt dat de rente +0.2% hoger is dan de genoemde renten met uitzondering van de leven-hypotheken. Peildatum: 8 oktober 1984 Bron: Stappenplan NVM WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft overleg gevoerd met de Gouwenaar M.M. Sanders over de verkoop aan hem van een perceel bouwgrond van circa 555 vierkante meter voor de prijs van f. 124.875,— (exclusief btw) in de wijk Zuidplas. Met hem is - zo laten B. en W. aan de op maandagavond 29 oktober verga derende gemeenteraad weten over eenstemming bereikt over de ver koop van dit perceel bouwgrond gelegen langs het voetpad Zuidplas- Sniepweg. Conform de adviezen van de raads commissies ruimtelijke ordening en woningbouw en financiën stellen B. en W. de raad voor te besluiten tot verkoop aan de heer Sanders. Leven opge geven rente 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 RVS 8,2 Lev.verz. Utrecht 8,2 Winthertur 8,2 Behalve het rentepercentage is het bij de beoordeling van welke verzekeraar het beste bi; u past, van belang, om te weten hoe de elementen premie, afkoopwaarde, winstdaling, enz. eruitzien. De NVM-makelaar beschikt over uitgebreid documentatie materiaal van elke genoemde verzekeraar. Het bestuur van deze vereniging heeft de gemeente schriftelijk een benoe mingsvoorste! gedaan. B. en W. stel len de maandagavond 29 oktober vergaderende gemeenteraad dan ook voor tot benoeming van de heer J. H. Kientz, Heemraadweg 39 (secre taris van de speeltuinvereniging ‘Zon- nig-Zuid’) over te gaan. WADDINXVEEN - Overzicht van een aantal besluiten enmededelingen. voor zover niet reeds eerder in openbare ver gaderingen aan de orde gesteld of gepu bliceerd in de gemeentelijke rubriek, uit de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van 4,11, 18 en 25 september en 3 oktober 1984. Op de Bouwvoorlichtings-expositie wordt informatie verschaft over doel matig en veilig energieverbruik, zon- neënergie toepassingen, recente ont wikkelingen op het gebied van ruimte verwarming, verlichting, warmwaterbe- reiding en energiebesparing. Rehorst Bouw toont haar energiezuini ge en goedkope "cirkelwoning”, welke op ware grootte en geheel ingericht is opgebouwd. De Vereniging voor toe passing van zonneënergie systemen ’’Holland Solar” laat zien wat er alle maal met zonneënergie gedaan kan worden. Deze jonge vereniging blijkt, nog zo kort na haar oprichting, reeds over een veertigtal leden te beschikken, zowel uit de hoek van de fabrikanten, gespecialiseerde installateurs, als. ont werp- en adviesbureaus. Wel een bewijs dat toepassing van zonneënergie bezig is zich te ontwikkelen tot een volwaar dig alternatief. Het G.E.B. toont onder andere een aantal mogelijkheden van lokale ver warming. Een verwarmingsmethode die de laatste tijd weer meer in de be langstelling is gekomen nu er reeds meer kleine en goed geïsoleerde wonin gen gebouwd worden. Zoals gebruike lijk bij tentoonstellingen in de Bouw- voorlchting is deze voor iedereen vrij toegankelijk tijdens de openingstijden: woensdag, en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur; donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur. ’s Maandags is het centrum gesloten. De beide mannen worden er van ver dacht op 11 en 13 juni geld te hebben ge stolen bij modezaak Brouwer aan de Nesse en bij automobielbedrijf Van Leeuwen aan de Piasweg in Waddinx veen. Bovendien wisten ze op 20 juni in Den Haag een geldcassette van de Ra bobank met bijna 45 mille buit te ma ken, door een bankemployee een giftige vloeistof in het gelaat te spuiten De oud- 's nachts wel zijn bed daarvoor uit water terug te geven. Dit zal met de ja- nuari-nota worden verrekend. Per 1 ja nuari wordt het tarief bovendien ver laagd van 1,19 naar 1,10 gulden per kuub. De Leiderdorpse heeft ook bezwaren tegen de 25.000 gulden, die is uitgetrok ken voor de viering van het jubileum voor het bestuur en het personeel. Di recteur Boon legt desgevraagd uit, waaraan dit geld is besteed: "We heb ben in mei van dit jaar een aantal activi teiten gehad. Het personeel en de ge pensioneerden zijn een dag uit geweest. Met een groep van ongeveer 120 man is boven Amsterdam een rondvlucht ge maakt en de dag is met een dineetje be sloten. Het algemeen bestuur, 27 man met dames, heeft ook een diner gehad". D. Brouwer de Koning, voorzitter van het bestuur, is van mening dat je eens in de zoveel jaar weleens iets mag doen voor het personeel, als er een jubileum te vieren is. Aan de directeur van de Dienst Open bare Werken en Bedrijven is machti ging verleend tot het opdragen van werkzaamheden met betrekking tot de lekkage van de Passage-flat, waarvan de uitvoering in februari 1985 gestart zal worden. Op verzoek van de bewoners is bij de flat Busken Huetlaan 2 tot en met 98 (even nummers) destijds geplaatste vuilverzamelplaats, die door onjuist ge bruik een bron van vervuiling was ge worden voor de omgeving, verwijderd. ontdekken, dat gevestige collega's even kwetsbaar zijn als zijzelf. Vreemd doet het aan, dat de hond Beer al gecremeerd was, voordat sectie kon worden toegepast. Omdat er bij de col lega’s onderling verschil van mening was, had de opdracht tot crematie uitge steld moeten worden. Nu blijft er een onprettig gevoel achter, ook al mocht dokter Slager in zijn eer hersteld wor den. WADDINXVEEN Op woensdag middag 24 oktober start een nieuwe kinderactiviteit in De Bonkelaar. Er komt namelijk een instuif voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze in stuif (toegangsprijs f. 1,—) begint om 14.00 uur en eindigt om 15.30 uur. De Bonkelaar: “Heb je zin om te knutselen? Dat kan. Wil je liever een stripboek lezen? Dat kan. Heb je meer zin om tafeltennis te spelen? Ook dat kan. Niets is verplicht. Je kunt gewoon doen waar je zin in hebt.” streek kreeg een mevrouw uit Leider dorp gelegenheid haar bezwaar toe te lichten. Zij is van mening dat eventuele overschotten volledig aan de gebruikers moeten worden teruggegeven. Aan de wens van de Leiderdorpse wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen. Al eerder had het dagelijks bestuur be sloten de waterverbruikers over 1984 vijf cent per verbruikte kubieke meter Sportveld Aan de directeur van de Dienst van Openbare Werken en Bedrijven is machtiging verleend tot het opdragen van renovatie-werkzaamheden aan het noordwestelijke veld van het sportvel dencomplex aan de Kanaaldijk aan v.d.. Meer’s Cultuurtechnische Werken B.V. te Benthuizen. Jaar Absoluut Index 1980= 100 10910090818^ Juni 1983t/maug. 1983 145.400,—Juni 1984 t/maug. 1984 142/700?—. De prijs over de periode juni t/m augustus ligt 2°/o onder het niveau van dezelfde periode in 1983 Extreme veranderingen in prijsontwikkeling worden niet verwacht De prijs ontwikke ling heeft betrekking op de gemiddelde verkoopprijzen van bestaande woningen Per woningtype en per regio kan de ontwikkeling anders zijn. Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM Andere vormen Geldvers trekker Roparco krediet Rabo Rente Stabiel 8,5 Bouwf Rente Rust 8,6 Zowel aan Foto Noteboom als aan de heer A. Vork is vergunning verleend voor het aanbrengen van een lichtrecla me, respectievelijk aan de panden Pas sage 47 en Kerkweg-Oost 187. WADDINXVEEN - Het college van B. en W. heeft de maandagavond 29 oktober vergaderende gemeenteraad voorgesteld f. 652,— uit, te trekken als gemeentelijke vergoeding voor de aanschaf van een nieuwe schrijfma chine, ter vervanging van het gesto len apparaat, van de protestants- christelijke Groen van Prinsterer- school aan de Tollenslaan. Bij brief heeft het bestuur van de Ve reniging voor Prot. Chr. Onderwijs de gemeente deze zomer al verzocht om medewerking voor de vervanging van een uit de Groen van Prinstererschool gestolen schrijfmachine. Met betrekking tot dit verzoek zeg gen B. en W. tot de raad in de eerste plaats een aantal jaren geleden beslo ten te hebben geen verzekering te sluiten tegen diefstal uit scholen (dit gezien de verhouding tussen de premie en het te lopen risico). Het “eigen-risicolopen” voor het openbaar onderwijs houdt uiteraard ook een gemeentelijk risico in - met de benodigde beperkingen - voor het bijzonder onderwijs. Ook het aan vragend schoolbestuur heeft terzake geen verzekering gesloten; zulks kan uiteraard ook niet verlangd worden nu in het “bedrag per leerling” geen premie is opgenomen. Overwegende dat de gestolen schrijf machine zes jaar oud was en het schoolbestuur in deze tijd gelden heeft moeten reserveren voor de ver vanging, stellen B. en W. de raad voor in principe te besluiten de medewer king te verlenen voor de helft van het benodigde bedrag tot maximaal de helft van het bedrag dat de inspec teur van het lager onderwijs als norm hanteert voor een dergelijk appa raat; hierbij wordt er van uitgegaan dat de ontvreemde schrijfmachine nog zes jaar bruikbaar zou zijn ge weest. Het bedrag van de gemeente lijke vergoeding wordt geraamd op f. 652,-. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft vorige week woensdagmiddag de in de Bouwvoorlichting aan de Staringlaan inge richte expositie ’’Wonen: met/zonder zon” officieel geopend. Hij deed dat zonder woorden en met een druk voor het op een beeldscherm oproepen van een viditel-beeld. De openingshandeling volgde aan het slot van een middag praten over goed energiegebruik. De expositie duurt nog tot ko mende zaterdag. Op deze middag voerden het woord drs. B.W. Buenk (voorzitter van de Stich ting Bouwvoorlichting), G.J. Guyt (me dewerker Rijksgebouwendenst), A.G. Oskam en ir. D.A. Sperling (Rehorst Bouw), ing. T.P. Bokhoven (vice-voor- zitter. van de Nederlandse vereniging Prijsontwikkeling bestaande woningen. 1979 1980 Ï98Ï 187.300 171.100 Geldverstrekker Zwolsche Alg. Bonds.Mld./N /O Ned 8,68 Enma Hypoth.8,79 Bonds. Centr. Ned. - Utrecht Nutssp. 's-Grav. RPS Ver. Spaarbank Nat. Ned. 'Optie' Nutssp West Ned. 8,87 Rabo Hypoth. Direktbank NMB AMEV Mees Hope Bouwfonds N.G. ABN (ABHK) AMRO Woonfonds Holl. Landbouwb. (CL) W.U.H. FGH tenheeft van de provincie toestemming gekregen om eenmalig 50.000 gulden te bestemmen voor een schenking van wa terpompen aan een ontwikkelingsland. Minsten één klant van het waterleiding- Bodegraven, bedrijf is het niet eens met deze jubi- leumgift. Na afloop van de vergadering Om dit te bereiken worden binnen de Bond eigen leden in staat gesteld zich te bekwamen om door middel van kadercursussen hun kennis te vergro ten en uit te dragen. Er is een grote variatie van aanbod: opleiding tot gespreksleidsters, discussieleidsters, literatuurkringleidstershandwerk- voorwerksters. Verder vinden er cursussen plaats voor Spreken in het openbaar, bestuursfuncties en zijn er plannen voor een computercursus. Het emancipatorische en vormende karakter van die cursussen is onmis kenbaar. Veel vrouwen verklaren dan ook binnen de Bond veel geleerd te hebben. Niet alleen de leden, die deelnamen aan de diverse cursussen, maar ook vooral de vrouwen, die deel uitmaakten van besturen, commissies en werkgroepen. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen be staat op 9 november van dit jaar een halve eeuw. Er is dan een groot jubi leumfeest in Het Trefpunt. Secretaresse mevrouw K.M. Menken- Bloemen: ‘Dit 50-jarig bestaan is vol op reden tot het organiseren van een groot feest. Bij een jubileum hoort een terugblik en een voorzichtige blik in de toekomst. Opmerkelijk is dat in deze tijd een bond van vrouwen niet alleen overeind blijft, maar zelfs tot bloei komt. Een onafzienbare stoet van vrouwen is ons in die 50 jaar voorgegaan.’ Er wordt op de jubileumavond een bomvolle zaal in Het Trefpunt ver wacht. De feestavond zal worden ge- De bovengenoemde rentetarieven zijn onderdeel van het NVM-Stappenplan. Met behulp van het Stappenplan kan de hypotheekkeuze op objectieve wijze plaatsvinden Samen met uw NVM-makelaar kunt u bepalen of annuïteit, lineair of leven het beste bij u past en hoeveel er over blijft om van te leven. Voor meer informatie: de Stappenplanfolder, verkrijgbaar bij uw NVM-makelaar. V. OftIJF au&THf*:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 17