POLITIEKE PARTIJTOP IN GOUDA Drie weken Bazar van De Paddestoel GEZIEN BUHOOFTMAN rets-prijzen Groensvoorde Bingo-avond in teken van gouden spoorlijn Op avond Coornhertstichting Ambassadeur Modeshow I Monique Damesmode P.C. den Uil voor de SGP- BAZAR DE PADDESTOEL Finland in Waddinxveen Vrede en veiligheid aan de orde in jeugdgemeenteraad Voorstellen van B. en W. aan raad vooruitlopend op begrotingsbehandeling jongerengroep Onafhankelijk Nieuwsblad Een boekenbon? VOLVO 740 GL F 39.950 (F 33.571 EXCL. BTW). SGP- Jongerengroep Donderdag 18 oktober DE BUITENLANDER IN NEDERLAND door de heer P. C. den Uil; in de Bethelschool. Aanvang 19.30 uur. RIOOL CVERSTOPTP^J ^)b^b. foi 828-17994 ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS GERT HUIZER HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. X ALS WIJ HET (zie kabouteradvert.) Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober, wijkgebouw De Paddestoel, Lijsterbesstraat. COMPUTER OPLEIDING dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag morgen ALPHENSE AVONDSCHOOL Inl.: 01720-22450 na 13.00 uur. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. r 40e JAARGANG - Nr. 1896 DOET'T... ALTIJD! De bazar wordt vrijdagavond om 19.00 ECHTE BAKKER BEGRAFENISRECHTEN Deze rechten zijn laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 januari 1984. De opbrengst, die voor 1984 is geraamd op f 86.528,-- kan als gevolg van de voorgestelde verhoging met 3 pro cent, neerkomende op f 2.600,-- voor 1985 worden geraamd op f 89.100,--. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 uur geopend door wethouder drs. M. Kraaijestein. Van 18.45 tot 19.00 uur is er een optreden van de ’’Dolly Dots” uit de Bomenwijk. Komt allen een kijkje nemen en steunt het werk van de speel tuinvereniging "De Paddestoel”. Ope ningstijden: vrijdagavond vanaf 19.00 uur, zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur en zaterdagavond vanaf 19.00 uur. Tevens is er om ca. 22.00 uur de trekking van de loterij. LidNBM HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WOENSDAG 17 OKTOBER 1984 Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 uitspreken van een rede - de Coornher- trede - die beoogt de betekenis van Coomherts denkbeelden te actualise ren. Op 13 september trad de Coornhe*!-’’ stichting de eerste keer voor het voet licht met de aanbieding van het boekje "Coornhert en Gouda", geschreven Tot besluit is er een forumdiscussie o.l.v. drs. K. F. Broekens, burgemees ter van Gouda. De Coornhertstichting heeft ten dóel het organiseren van activiteiten, ver band houdende met het leven van Dirck Voickertszoon Coornhert. Tot deze ac tiviteiten behoort het periodiek doen WADDINXVEEN/GOUDA - De Coornhertstichting houdt dinsdag avond 23 oktober in de aöla van het Coornhertgymnasium in Gouda een bijzondere avond, die om acht uur begint. Op deze avond zal prof. dr. E. H. Kossman de eerste Coornhertrede uitspreken onder de titel ’’Neder land op de grenzen van de (on)verdraagzaamheid. De avond wordt geopend door de Wad- dinxveense voorzitter van de Coorn hertstichting. drs. A. A. de Bruin. Dan volgt de inleiding en daarna inleidingen van 10 miftuten door drs. M. v. ‘d. Berg (partijvoorzitter PvdA), drs. P. Buk man (partijvoorzitter CDA), drs. M. Engwirda (fractievoorzitter D’66) en drs. E. Nijpels(fractievoorzitter VVD). door de Coornhertkenner dr. H. Bon- ger, aan de burgemeester van Gouda. Op 23 oktober vindt dan de eerste Coornhertherdenking te Gouda plaats. Prof. Dr. E. H. Kossman, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen en o.m. lid van de Koninklijke Akade- mie van Wetenschappen, zal de Coorn hertrede uitspreken. - WADDINXVEEN - Donderdag 8 no vember zal de ambassadeur van Fin land, M. Hakkanen. de nieuwe bedrijfs vestiging van Labsystems Benelux in Waddinxveen open. Sinds medio sep tember heeft Labsystems haar kantoor voor de Benelux aan de Staringlaan 5. Labsystems is een zeer snel groeiend bedrji uit Finland met 450 medewerk ers', dat zich voornamelijk bezig houdt met de ontwikkeling en produktie van diagnostica en analyse apparatuur voor de medische laboratoria. De onlangs geïntroduceerde "Mutas- creen’” is een apparaat, dat binnen 24 uur min of meer kan vaststellen of be paalde stoffen kankerverwekkend zijn. De in dit apparaat toegepaste techniek is in eigen laboratoria ontwikkeld en is uniek in de wereld. Op dit moment werkt men in de Bene lux met een klein team van 4 medewerk ers. Voor geïnteresseerden houdt Lab- systems "open huis” op vrijdag 9 no vember van 9.30-18,00 uur. WADDINXVEEN - De maandag avond in het AF-centrum gehouden bi- go-avond voor de bejaarden stond in het teken van het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Een groot aantal van de deelnemers hadden zich zo aangekleed, dat ze best bij de Nederlandse Spoorwegen een PRECARIORECHTEN Deze rechten zijn laatstelijk verhoogd met ingang van 1 januari 1984. B. en W. stellen de raad voor om voor 1985 de tarieven ongewijzigd te laten. WADDINXVEEN - Het winkelcen trum Groensvoorde viert het 14-jarig bestaan. De winkeliers in dit centrum houden daarom van donderdag 18 okto ber tot en met zaterdag 3 november een interessante publieksactie. De kassabonnen van tien gulden of meer van de Groensvoorde-winkeiiers vormen in die weken de loten - indien voorzien van naam en adres - waarmee kans wordt gemaakt op prachtige prij zen. Komende zaterdag een bungalow- weekeinde van Sporthuis Centrum naar keuze, zaterdag 26 oktober eenzelfde weekeinde en zaterdag 3 november een weekeinde Parijs. Die te winnen reis naar Parijs is voor de Groensvoorde-winkeiiers aanleiding hun waren ook in kramen uit te stallen en op de eerste zaterdag van november een Franse sfeer te realiseren met gratis wijnproeven, paté en stokbrood. WADDINXVEEN - Vrijdag en zater dag houdt de speeltuinvereniging "De Paddestoel” weer haar bekende jaar lijkse bazar. Er is weer van alles te doen. Zoals onder andere het rad van avontuur met prachtige prijzen, de en- veloppenkraam, sjoelen, de schiettent, touwt jetrekken, ballengooien, grab belton enz. SECRETARIELEGES Deze rechten zijn laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 januari 1984. Om dat deze heffing in sommige gevallen niet rechtvaardig wordt geacht, is het wenselijk de verordering aan te pas-' sen in die zin dat een ‘extra’ legeshef- fing alleen plaatsvindt wanneer er fei telijk extra kosten worden gemaakt en deze heffing vast te stellen op het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten vanwege publicatie vermeer derd met 5 procent van die kosten, tot een maximum van f 5.000,--. De opbrengst van de secretarieleges en de leges van de burgerlijke stand zal als gevolg van de tariefsverhoging naar raming toenemen met f 2.200,- tot f 76.100,- (excl. paspoortleges, leges hinderwet en leges m.b.t. jacht akten). De leges voor bouwvergun ningen stijgen hierdoor met f 6.300,- tot f 227.500,-. Hierbij is de begro ting 1984 als uitgangspunt genomen (inch de structerele wijzigingen). In verband met de ‘aanzienlijke’ werkzaamheden welke de behande ling van aanvragen voor gemeentega rantie moeten worden verricht, acht men het heffen van een legestarief terzake wenselijk. Een tarief van f 105,- per aanvraag, welk bedrag ge lijk is aan het tarief dat de bemidde lende organen terzake hanteren, achten B. en W. redelijk. Het aantal aanvragen in 1985 schat de gemeente op 230. De te verwachten opbrengst bedraagt dus f 24.150,-. WADDINXVEEN - Aanstaande dinsdagavond 23 oktober, aanvang half acht, zal de Waddinxveense jeugdgemeenteraad - deze keer onder voorzitterschap van wet houder M. Kraaijstein - voor de derde maal in 1984 in de raadzaal van het gemeente huis ter vergadering bijeenkomen. Na eerder de onderwerpen "Werktijdverkorting, een oplossing voor de werkloos heid" en "Wat biedt de gemeente Waddinxveen aan haar jeugd en wat ontbreekt er?” behandeld te hebben, is thans het onderwerp "Vrede en veiligheid” aan de or de. LAADGELDEN Deze rechten zijn laatstelijk verhoogd met ingang van 1 januari 1983. Een verhoging is achterwege gelaten van wege het feit dat de tarieven bij.de laatste verhoging zijn afgerond van 0,16 naar 0,17 per m3 waterverplaat- sing. B. en W. stellen de raad voor om ook voor 1985 dit tarief ongewijzigd te laten. meerd. In totaliteit brengen deze maatregelen rond f 30.000,- op, waarvan f 14.300,- betrekking heeft op de tariefsverhogingen. In verband met de nieuwe comptabi- liteitsvoorschiften moet de begroting 1985 worden samengesteld in de ‘nieuwe stijl’. Gezien de vertragingen, wjelke deze omzetting met zich mee brengt, hebben B. en W. zich genood zaakt gezien de behandeling van de begroting 1985 naar latere datum dan gebruikelijk te verschuiven. Het college: ‘Hoewel het ons inziens juister zou zijn verhoging van belas tingen, tarieven en rechten tegelijker tijd in behandeling te nemen, zien wij omwille van een tijdige koninklij ke goedkeuring geen andere moge lijkheid dan beide zaken los te kop pelen en de raad reeds thans een voorstel te doen tot verhoging’. De ‘toestand-belastingen’ kunnen thans nog buiten beschouwing wor den gelaten aangezien vertraging hier omtrent geen direct verlies zal ople veren (betreft de onroerend-goedbe- lasting en de hondenbelasting). Het zelfde geldt voor de zwembadrechten en de tarieven voor sportaccommoda ties, daar deze verordeningen niet de langdurige procedure ter verkrijging van de koninklijke goedkeuring be hoeven te doorlopen. Met betrekking tot voomoemde be lastingen kan derhalve worden ge wacht tot het tijdstip van de behan deling van de begroting 1985. Aange zien de nota van aanbieding, beho rende bij de begroting voor 1985 ook nog niet volledig is afgerond, kunnen B. en W. de raad thans nog geen dek- kingsplan overleggen. ‘Hoewel wij ons realiseren dat bij de huidige eco nomische recessie ook de lagere over heden zich op het terrein van de ver hoging van tarieven en belastingen dienen te beperken, is het naar onze mening onontkoombaar een aantal mogelijkheden tot tariefsverhoging te benutten’, aldus het college. Wat in 1985 in Waddinxveen omhoog gaat zijn de volgende tarieven: WADDINXVEEN - Zaterdag hield Monique Mode in het winkel centrum "de Passage" twee grote modeshows voor de eign winkel. De eerste was om half elf 's mor gens, de tweede om drie uur ’s mid dags. Voor de beide modeshows bestond een grote belangstelling. Bijzonder was de gratis entree en het goede weer. Alle bezoeksters kregen een leuke attentie. Moni que Mode slaagde erin om in eigen huis een bijzonder goede indruk te geven van de mode, zoals die deze herfst en winter is. Wat opviel was de keus. Nieuwe tarieven 3% omhoog extra opbrengst van 30 mille WADDINXVEEN Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in no vember hebben B. en W. de maandag avond 29 oktober vergaderende Wad dinxveense gemeenteraad gevraagd nu al in te stemmen met de verhoging van een aantal belastingen, tarieven en rechten. Aangezien in het goed- keuringsbeleid van de regering ten aanzien van tariefsverhogingen een maximum percentage van 3 procent is gesteld, hebben B. en W. zich daaraan zoveel mogelijk geconfor- functie zouden kunnen vervullen. Ook de recreatiezaal was zodanig aange kleed dat die aansloot bij de gouden spoorlijn. Óp de muur was een oude stoomtrein te zien met het jaartal ’84 en een trein van nu met het jaartal ’84. Een avond lang beleefde iedereen veel plezier aan deze bijzondere bingo-avond. AFVALSTOFFEN Bij ongewijzigd tarief en op basis van het volume 1985 bedraagt het dek kingspercentage terzake 107,3. Hier bij is nog geen rekening gehouden met een te verwachten daling van de kosten van vuilverwerking via het GVB. Gelet op het voorgaande stel len B. en W. de raad voor de thans gelden tarieven thans ongewijzigd te laten. Bij de aanbieding van de begro ting 1985 zullen B. en W. de raad een voorstel tot verlaging van deze belas ting doen. TOERISTENBELASTING Deze belasting is laatstelijk verhoogd met ingang van 1 januari 1984. De meeropbrengst (t.o,v. 1984) als ge- volg van de gewenste verhoging van 3 procent kan geraamd worden op een bedrag van f 900,-. WADDINXVEEN - Voor de SGP- jongerengroep in Waddinxveen spreekt donderdagavond 18 oktober om half acht de heer P.C. den Uil over het onderwerp “De buitenlan der in Nederland”. Deze avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden in de hervormde Bethelschool aan de Hegge winde. De heer Den Uil is fractiemedewer ker van de SGP in de Tweede Kamer. In zijn inleiding zal aandacht gege ven worden aan facetten als “gast arbeiders”, de vreemdeling in onze samenleving, problematiek in bepaal de stadswijken en de opkomst van de Centrumpartij. MARKTGELDEN De tarieven zijn laatstelijk verhoogt ingaande 1 januari 1983. Aangezien het dekkingspercentage voor 1984 bij de primitieve begroting op 125 pro cent werd geraamd, werd voor dat jaar een verhoging niet noodzakelijk geacht. Vanwege de thans aanzienlijk hoger geraamde onderhoudskosten (huren veegmachine van derden) en vanwege de aanstelling van een nieu we (duurdere) marktmeester kan het dekkingspercentage voor 1985 wor den geraamd op 83 (op basis tarieven 1984). Voor een kostendekking van 100 procent zou een tariefsverhoging van ca. 22 procent noodzakelijk zijn. Aangezien een dergelijke verhoging te fors kan worden geacht lijkt het B. en W. wenselijk om in fasen tot de gewenste kostendekking te komen. Een verhoging voor 1985 van 5 pro cent achten wij derhalve wenselijk en verdedigbaar. De opbrengsten ter zake zullen dan naar raming toene men met f 2.300,- tot f 52.100,-- (eveneens t.o.v. de begroting 1984 incl. structurele wijziging). Het dek kingspercentage 1985 bedraagt dan rond 87. Secretarieleges en rechten van de burgerlijke stand Leges voor I hinderwet Marktgelden Begrafenisrechten Precariorechten Los- en laadgelden Afvalstoffenheffing/Reinigings rechten (bedrijven) Toeristenbelasting plus 3 procent. plus 3 procent; bouwvergunningen en plus 3 procent, plus 5 procent, plus 3 procent. 0 procent. 0 procent. 0 procent. i .HU R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1