Los de rebus op en win dezelfde prijs als het paar aan de 1.2.3. tafel! Het 1.2.3. spel: Nieuw en nog spannender! 7. 3. 4. 8. 5. 6. Twaalf instellingen worden geholpen met de 1.2.3.-aktie 2. Speciale aktie voor onze lezers: 1.2.3.-envelop te bestellen via uw postgiro- of bankrekeningnummer r~rn zo o - O 3 I r iI De werkzaamheden Uw eerste kans op een prijs J Tweede ronde, tweede kans De Extra Prijs ronde Vanzelfsprekendheid Bankrekeningnummer 70.70.70.368 of Postgiro 3, ten name van Nationale TV Aktie 1.2.3., Postbus 222, 1000 AE Amsterdam. Ted, hartelijke jongen Duidelijk invullen voorkomt vertraging 1.- extra aan postzegels Nederlands Rode Kruis Nationaal Reuma Fonds %- I. De derde ronde, met nóg een kans Het Grote 1.2.3.-spel: de vijfde en laatste ronde Win een ton met Ted! Meer enveloppen Nierstichting Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid Hulp aan ouders met probleemkinde ren. Huisvestingsprojecten voor licht verstandelijk gehandicapten. Ont moetingsruimten voor vereenzaamde mensen etcetera. AALSMEER - ,,Ik kan niet vertellen hoe iemand een goede quiz- of show master wordt. Ik weet wel dat hij - of zij natuurlijk - de medewerkers en de kandidaten moet kunnen inspireren. Hij moet zijn energie over kunnen bren gen op anderen. En dat op zó’n natuurlijke manier, dat met name de kandida ten vergeten dat zij op een toneel of op een studiovloer voor de camera’s staan. Dat is ontzettend belangrijk. En vergeet als presentator vooral niet de mensen in hun waarde te laten. Maak ze niet belachelijk, en laat ze zichzelf niet be lachelijk maken”. Astma Fonds Hartstichting Jezelf blijven Prinses Beatrix Fonds Dit moet u doen: ZE 5 Kon. Vereniging voor Tuberculose Bestrijding Koningin Wilhelmina Fonds Thuishulp voor kankerpatiënten. Steun in het revalidatie-proces door I professionele hulpverleners. Stel, u wordt uitgenodigd voor de eerste L2.3.-show. U neemt plaats op de eerste rij, u leeft mee met de kandidaten en ziet dat het winnende paar een glanzende auto in de wacht sleept. Dan komt de loting. U veert op uit uw stoel als Ted de Braak bekend maakt dat u dezelfde prijs als het paar aan de 1.2.3.-tafel heeft gewonnen! Een droom die wer kelijkheid kan worden als u meedoet met de speciale aktie voor de lezers van deze krant. Nationaal Revalidatie Fonds Nationale Kruisvereniging TT~I achter de 1.2.3.-show hun doelstellingen op Door mee te doen aan de 1.2.3.-Aktie voor hij altijd groot respect toont”. a.s. naar cijfer: cijfer vliegen in één klap. maal is scheepsrecht. woordrl I I I De zin Vergunning u verleend door de Staatssecretaris van Justitie, onder nr LO 750/030'109. d d 6 tuli 1984 Ted de Braak staat In vergelijking met vorig jaar heeft de 1.2.3.-show een paar ingrijpende veranderingen ondergaan. Veranderingen die ook verbeteringen zijn, want de show en het spel zijn nu nog spannender geworden. Elke show heeft vijf spelrondes en met elk lot heeft u nu dus geen drie maar vijf kansen op één van die vele geldprijzen. Tot het laatste toe blijft de kans op hét winnen van een prijs bestaan: spanning tot het einde voor u in de huiskamer! Er blijven twee paren over die de twee de ronde gaan spelen. De verliezers van deze ronde bepalen de tweede combinatie op uw lot: een combinatie van vier letteis. Heeft u die letters in de juiste volgorde op uw lot staan, dan wint u 2.500.- heeft u de laatste drie hokjes goed dan wint u 250.-. hokjes goed dan wint u 250.- en de laatste 4 hokjes is goed voor een prijs van 25,-. De vierde ronde geeft u kans op de ex tra prijs! Aan het eind van de show wordt door het paar achter de 1.2.3.- tafel het eindcijfer bepaald door op een knop te drukken als de cijfers 1, 2 en 3 snel achter elkaar oplichten. Het cijfer dat na de druk op de knop blijft branden, is het eindcijfer. Dit cijfer vormt samen met de letter uit de eerste ronde weer een winnende combinatie. Heeft u die combinatie op uw lot staan, stuur dan een briefkaart met daarop de winnende combinatie én uw kaartnummer (linksboven op uw lot) naar: Extra Prijsaktie 1.2.3. Postbus 1800 2003 BW Haarlem Dus niet uw lot opsturen! Dat moet u zelf goed bewaren. De notaris trekt 10 briefkaarten uit de goede inzenders en die worden uitge nodigd om de volgende 1.2.3.-show bij te wonen. Door loting wordt tij dens de show bepaald wie van deze tien mensen dezelfde prijs krijgt als het paar aan de 1.2.3.-tafel. Maar u gaat nooit met lege handen naar huis’. Zit u eenmaal op de win- naarsbank dan krijgt u altijd een leuke prijs mee! Dus niet vergeten uw briefkaart op te sturen, want alleen dan speelt u mee met de Extra Prijs ronde! Terug naar de 1.2.3.-shows. „Wat de formule betreft, wordt er niets aan de shows veranderd”, aldus Ted. „Ze worden wel anders ingevuld; het span- ningselement wordt vergroot. Hoe? Dat zal bij de eerste show duidelijk worden. Wat ik al wel kan verklappen is, dat er weinig of geen buitenlandse artiesten van naam te zien zullen zijn. Het team heeft bewust voor produk- tienummers met Nederlandse artiesten gekozen. En ik ben daar erg blij mee. Te meer omdat ik al jarenlang de me ning ben toegedaan dat de Nederland se artiest doorgaans wordt onderge waardeerd. Met alle respect voor die grote dames en heren die naar ons land komen - als ze hier optreden hebben ze maanden lange repetities achter de rug gevolgd door maandenlange optredens waarin zóveel aan hun show s“is geschaafd dat er inderdaad niets of nauwelijks meer op aan te merken is en zelfs de critici niet meer in de gaten hebben dat bij voorbeeld een Bette Midler oude teksten van Sofie Tucker gebruikt, die ik dan toevallig wél ken. Fantastisch hoor, wat zo’n dame doet, maar nie mand die registreert dat ze oude teksten en ideeën brengt. Dat is geen ramp, maar laat diezelfde critici dan Vanaf 8 oktober tot 5 november 1984 kunt u de 1.2.3.-envelop bestellen via de postgiro of uw bankrekeningnummer. Zo’n envelop bevat 11 lo ten, voor elke spelweek één. Dat is handig, want dan heeft u voor elke week alvast één lot! De envelop kost 27,50 (11 loten a 2,50). De enve lop kan besteld worden door 27,50 over te maken op: sendoor doe ik nog wel losse optre dens, zij het in zeer beperkte mate. Het valt niet te ontkennen dat de 1.2.3.-shows een zware claim op mijn doen en laten leggen”. Piel Bambergen: „Vorig jaar Dëbbén'~w'ë'TïëT'göéd ge daan en dit jaar doen we het weer goed. Met de kennis die we met z’n al len als 1.2.3.-team hebben vdrgaard, kan het niet anders dan dat de shows weer fantastisch worden en de aktie succesvol wordt afgesloten”. Het is duidelijk dat Piet Bambergen straalt van zelfvertrouwen. En niet ten on rechte. Hij heeft er vorig jaar hard aan getrokken om de shows te doen slagen Natuurlijk kunt u straks ook weer los se loten kopen voor ƒ2,50, maar de envelop is veel handiger. Vul uw giroformulier of overschrij vingsformulier duidelijk in. Daarmee voorkomt u vertraging en weet u zeker dat u de L2.3. envelop(pen) op tijd in, huis heeft. en zal dat de komende maanden weer doen. „Er staan voor mij weer leuke dingen op stapel: sketches, liedjes. Voor sommige scènetjes zijn zelfs En gelse tekstschrijvers ingeschakeld”. De samenwerking met Ted de Braak ziet Piet ook helemaal zitten. „Ik ken Ted al jaren als collega en ik meen het De 12 instellingen, die ieder een deel krijgen van de opbrengst van de 1.2.3.-Aktie, richten zich op de lichamelijke en geestelijke volksgezond heid. Zonder onderscheid te maken voor wat betreft ras, nationaliteit, godsdienstige overtuiging of politieke richting. De namen van de 12 instellingen kent u vast wel. Het zijn in alfabetische volgorde: Astma Fonds, Hartstichting, Koningin Wilhelmina Fonds, Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, Nationaal Fonds voor de Geestelijke volksgezondheid, Nationaal Reuma Fonds, Nationaal Reva lidatie Fonds, Nationale Kruisvereniging, Nederlandse Rode Kruis, Nierstichting, Prinses Beatrix Fonds, Kon. Vereniging voor Tuberculose Bestrijding. met hun werkzaamheden diverse sec toren van de doorgaans niet gesubsi dieerde geestelijke en lichamelijke ge zondheidszorg. Uit de briefkaarten met de juiste oplossingen én 1,- extra aan postze gels, worden door de notaris 10 kaar ten getrokken. De afzenders van deze vóór 9 november venstaand adres. Beter één vogel in de hand dan in de lucht (de eerste letter van dit woord). De le letter van de voornaam van de zanger Presley. Bij hoeveel maatschappijen kun je loten kopen voor de 1.2.3. shows? De eerste letter van dit woord. Uitbreiding van het Rode Kruis thuis zorg projekt, ’n vorm van thuiszorg organisatie waarbij ’n goede afstem ming plaatsvindt tussen vrijwilligers organisatie enerzijds en professionele dienstverlening anderzijds. Het beschikbaar stellen van hulpmid delen, woonaanpassingen. Morgens d Be molen eel Bij elk van deze drie woorden ontbreekt hetzelfde woord van 3 letters. 7 WOO rd: L woord: L De man die deze wijze woorden spreekt is niemand minder dan Ted de Braak. Als iemand weet aan welke ei sen een quizmaster moet voldoen, is deze grijzende vriendelijke beer het wel. Ted staat al meer dan dertig jaar op de planken en het is alweer 27 jaar geleden dat zijn gezicht voor het eerst in een programma van Tom Manders op het scherm te zien was. Sindsdien heeft hij meegewerkt aan de ontwikke ling van het Nederlands televisie-amu- sement en is daarbij zelf uitgegroeid tot een top-artiest. Vanaf 13 november staat hij wekelijks op de dinsdagavond in de Aalsmeerse televisiestudio voor de camera’s om voor de KRO elf grote 1.2.3.-shows te presenteren. „Dat zal een aardige klus worden’ grinnikt Ted terwijl hij aan een uitein de van zijn snor draait. „Maar”, zo voegt hij eraan toe, „een klus die een succes moét worden. En niet omdat ik nou toevallig die elf shows presenteer, maar omdat er een ijzersterk team achter staat. Je kunt als presentator al les uit de kast halen om een show te la ten slagen, maar als je geen goede wer kers achter de schermen hebt, bén je nergens. Ik heb daarom wel eens ge zegd dat je als presentator net zo goed bent als het team waarmee je een pro gramma maakt. De mensen die aan deze serie 1.2.3.-shows meèwerken zijn merendeels diegenen die de der tien shows van afgelopen winter tot zo’n gigantisch succes hebben ge maakt. Blijft natuurlijk het feit dat zodra hel rode lampje op de camera aanspringt niet de een na de andere Nederlandse artiest afkraken, alsof die nooit iets, goed of origineels doet. Dat vind ik dan oneerlijk”. Over de inhoud van de shows wil Ted niet veel meer kwijt dan: „We proberen de programma’s voor de kijkers zó aantrekkelijk te ma ken, dat ze met veel plezier voor de volgende uitzending wéér 1.2.3.-loten kopen. Want daar gaat het tenslotte allemaal om. Via deze tweede 1.2.3. Aktie moet er geld op tafel komen om meer en betere voorzieningen aan te kunnen schaffen voor medemensen die lichamelijk of geestelijk niet zo goed functioneren. Daar kun je heel zielig over doen, maar dat is volgens mij niet de juiste benadering. Mijn mening is, dat ge handicapten, hartpatiënten, nierpa- tiënten, noem maar op, allereerst mensen zijn die leven in deze maat schappij. Ze moeten daarvan zo nor maal mogelijk deel uit kunnen maken. Dat we ons daar voor inzetten is geen liefdadigheid, maar vanzelfsprekend heid. Ik denk dat als ik dat de komen de weken de kijkers duidelijk kan ma ken, zij even vanzelfsprekend aan de 1.2.3. Aktie mee zullen doen. Goed zijn voor elkaar, daar gaat het om”. Het winnende paar uit de tweede ron de, mag achter de 1.2.3. tafel plaats nemen om de derde ronde tg spelen. Deze ronde wordt gespeeld met zes voorwerpen. Aan elk voorwerp zit een door de notaris getrokken cijfer onder de tien bevestigd. Doordat'de kandi daten de voorwerpen in een bepaalde volgorde kiezen, ontstaat er een getal van 6 cijfers. Deze cijfers bepalen de winnende combinatie van de derde ronde. Heeft u deze 6 cijfers goed dan wint u 2.500.-, heeft u de laatste 5 De laatste kans met uw lot is de kans op een ton met Ted! In deze vijfde en laatse ronde kunt u de totale lotcombinatie op uw lot ver- Op dinsdag 13 november wordt de eerste 1.2.3. show uitgezonden en dinsdag 22 januari 1985 de laatste show. Elke dinsdagavond op Neder land I, om 20.30 uur bij de KRO. Maar ook bij u thuis. Elk lot geeft u maar liefst 5 x kans op een prijs en tot het laatst toe heeft u kans op een prijs! Spanning is dus verzekerd met dit nieuwe 1.2.3.-spel. Het totale prijzen pakket in elf weken bedraagt bijna 6,5 miljoen gulden. Bijna f 600.000.- per avond. U kunt meer enveloppen bestellen door een veelvoud van 27,50 over te maken. Bijvoorbeeld 2x 27,50 55,-. U ontvangt dan automatisch twee enveloppen. Als u na 5 november nog enveloppen wilt kopen dan kunt u dat doen bij Alben Heijn, de Rabo bank of de grote Shell stations. Van 22 oktober t/m 12 november 1984 liggen ook daar de enveloppen voor u klaar. 6 Individuele financiële steunverlening aan chronische nierpatiënten. Het betreft een bijdrage voor vervoer en noodzakelijke aanpassingen in huis. je als presentator toch voor een be langrijk deel in zo’n show op jezelf wordt teruggeworpen. Maar dan maak je gebruik van de talenten die je hebt meegekregen. Natuurlijk loop ik met deze 1.2.3.- shows risico’s. Rudi Carrell heeft het het vorig seizoen fantastisch gedaan. Een groot vakman. Maar nogmaals, met dit team moet het lukken”. De presentatie van de 1.2.3.-shows vormt een nieuw hoofdstuk in het le ven van theater- én radio- én televisie- man Ted de Braak. Hij is al maanden druk met de voorbereidingen van de shows, want zijn inbreng zal verder gaan dan alleen de presentatie. „Ik schrijf naast de verbindende teksten ook nog liedjes en sketches voor de shows. Meer dan Rudi vorig jaar zal ik ze veelal zelf zingen en spe len. Ik vind dat prachtig”. Aldus Ted die voorts van plan is veel aandacht aan de kandidaten te besteden. „Het moet mogelijk zijn meer met hen te improviseren. Dan gebeuren voor het publiek juist de leukste dingen”. Maar Ted voegt er aan toe, dat het daarbij van belang is dat een quizmaster naar de kandidaten luistert. „Dat gebeurt niet altijd, waardoor antwoorden of verhalen, die leuk zijn voor de kijkers, onvoldoende of helemaal niet uit de verf komen. En dat is jammer. Dat hoeft namelijk niet”. Ted is de komende maanden zo druk met de 1.2.3.-programma’s bezig, dat de schouwburgbezoekers dit jaar geen nieuwe theatershow van hem mogen verwachten. „Ik heb mijn handen goed vol. Tus- vorm van Astma naar het hooggeberg- te en zomerkampen. Deze 12 organisaties houden zich be zig met preventie, bewaking en coördi natie van de bestrijding van astma, tu berculose, hart- en vaatziekten, nier ziekten, spierziekten, reuma en kan ker. Het Nationaal Fonds voor de Geestelijke Volksgezondheid steunt projecten die gericht zijn op de in psy chische nood verkerende mens. Te vens vallen onder de werkzaamheden het stimuleren van onderzoek, het ge ven van voorlichting en het verschaf fen van hulp aan patiënten. Deze hulp kan zowel op het medische, sociale, technische als recreatieve vlak liggen. Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het onderzoek en de experimenten om de gehandicapte mens zich minder ‘gehandicapt’ te la ten voelen. Bijvoorbeeld de verbete ring van hulpmiddelen en apparatuur. Bovendien is er aandacht voor de aan passingen bij het bouwen en inrichten van met name openbare gebouwen en het bevorderen van recreatieve sport. Thuishulp en gezinsbegeleiding voor Astma patiënten. Kortstondige uitzen ding van kinderen met een ernstige De le letter van het dier dat zich in het algemeen niet 2-maal aan dezelfde steen stoot. De le letter van het land waarover, lang geleden, de farao’s regeerden. De laatste letter van de achternaam van de president van de Verenigde Staten. Patiënten die een hartinfarct of een hartoperatie hebben doorgemaakt, worden in ‘De Hartenark’ te Bilthó- ven begeleid bij de wegens hun ziekte noodzakelijke aanpassingen in hun le- ven. bo- naam en adres te vermelden! Tijdens de uitzending wordt bepaald wie van de 10 goede inzenders dezelfde prijs krijgt als het paar aan de 1.2.3.-tafel. Dan is er alle reden voor een feestje! Daarom: snel aan de slag. Los de rebus op en stuur uw brief kaart met de door u gevonden oplos sing en ƒ1,- extra aan postzegels zo snel mogelijk, dat wil zeggen vóór 9 november a.s. op. uw Wij wensen u alvast heel veel succes! Gebaseerd op hun doelstellingen Nationaal Fonds bestrijken de genoemde instellingen Sport Gehandicapten Ontwikkelen en uitbreiden van de re creatiesport voor gehandicapten. Bij dragen in sport- en spelmateriaal, be heer van accommodaties, aanpassin gen ten behoeve van gehandicap tensport in bestaande sportaccommo daties. Ted ziet er goed uit. Zeker niet moe. Al zou men dat mogen verwachten. „Kijk, als presentator ben je willens en wetens de centrale figuur in de show en het hele circus er omheen. De man ook, die anderen moet kunnen in spireren; die creatief moet zijn én blij ven. Nou, dat kun je alleen maar als je regelmatig leeft. Nachtbraken en doorzakken zijn uit den boze. Het is noodzakelijk dat je jezelf blijft om controle op de gang van zaken te kun nen houden. Voor pleziertjes is er tijd genoeg in de vakantie. En over vakan tie gesproken. Voor mij had Godfried Bomans gelijk, toen hij eens zei: als je goed leeft, heb je elke dag vakantie. Ik vertaal die woorden graag in: dat wat je doet zó leuk vinden, dat je het elke dag prettig vindt pm er mee bezig te zijn”. 'gelijken met de winnende combinaties uifde show. In totaal staan er 18 cij fers en letters op uw lot. Heeft u er ze ven op de goede plaats staan? Dan wint u f 25,-. Bij 8 goede cijfers of let ters wint u 50,-, 9 goed 1.000.-, 10 goed 10.000.- en bij 11 of meer op de goede plaats heeft u de ton gewonnen: honderdduizend gulden! Communicatie-apparatuur voor zeer ernstig gehandicapten. Bladomslagap- paratuur, alarmsystemen, intercom, electrische rolstoelen e.d. voor 65-plussers. Speciale woonvoorzienin gen. Net als bij de vorige aktie zijn het de deelnemende paren aan de’ 1.2.3.- show, die de winnende cijfer- en letter combinaties bepalen. In de eerste ronde spelen er drie paren mee, die elk een bepaald geldbedrag winnen. De gewonnen bedragen van paar A, B en C vormen een combinatie van 6 cijfers, die met de letter van het winnende paar, de uitkomst vormt van de le ronde. Heeft u de zes cijfers in de juiste vol gorde op uw lot staan, dan wint u 2.500.-, heeft u de laatste 5 cijfers goed dan krijgt u een prijs van 250.-, de laatste vier hokjes goed betekent een prijs van 25,-. De letter speelt pas mee in de 4e ronde van het 1.2.3.-spel. U lost de rebus op en schrijft de ge vonden oplossingen op een brief kaart, plakt 1,- aan extra postzegels bij en stuurt uw briefkaart naar: Extra Prijs 1.2.3. Postbus 1800. 2003 BW Haarlem. Meer hoeft u niet te doen om kans te kaarten krijgen een uitnodiging om maken op dezelfde prijs als het paar de eerste 1.2.3.-show bij te wonen op aan del.2.3.-tafel. Los de rebus daar- dinsdag 13 november 1984. Vergeet om snel op en stuur uw briefkaart daarom vooral niet duidelijk 1 2 3 4 oprecht als ik zeg dat ik hem een heel Grote plannen hartelijke jongen vind; buitengewoon I vriendelijk voor zijn collega’s waar- lr J Jve helpt u dus deze twaalforganisaties bij de verwezenlijking van huq plannen. De bestemmingen voor het geld dat binnen gaat komen, zijn er al. Om u i alvast een indruk te geven van de ma- nier w'aarop uw geld besteed wordt, geven wij u een korte indruk van de voorgenomen bestedingen: Het verlenen van financiële steun aan behoeftige TBC patiënten voor de aankoop van voorgeschreven maar niet of slechts ten dele verzekerde me dicijnen. Van links naar rechts: BflB 2 1Bloeimaand. 2. Laag tij. 3. Uiteinde van de voet. De 3 eerste letters vormen van boven naar beneden gelezen dit De prijzen variëren van 25,- lot 100.000.-. Vandaar het motto van deze 1.2.3.-aktie: ‘Win een ton met Ted’. Ted de Braak, de nieuwe presen tator van deze wervelende 1.2.3.- shows! woord: IIII cijfer: woord: I i I Als er schaap over de dam is, volgen er meer. Project ‘Op het goede spoor’. Het in overleg met de NS ontwikkelen en uit voeren van enkele aangepaste treinstellen. Het op verantwoord niveau brengen van de voorraad verplegingsartikelen van de plaatselijke en regionale kruis verenigingen, omdat thuisverpleging steeds vaker voorkomt. 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 23