foi 828-1799?) jaar: Feest! VAN DE LINDE BV GEZIEN BIJ HOOFTMAN Oranjegalerij bestaat 25 SHOW - ORIGINEEL HANDGEKNOOPT OOSTERS TAPIJT Speldjes voor tien jaar trouw collecteren voor de jaren Nog wel somber beeld ’86-’89 M vatten per taxi r begroting voor 1985 samen Goudsch Kamer koor zoekt ook (W’veense) leden Nieuwe regeling ziekenvervoer Brigedrive Lionsclub in AF-centrum CDA-wethouder P.F.J. v. Schie en CDA-fractie voorzitter drs. G. Blom Beloningen van Prinses Beatrixfonds Onafhankelijk Nieuwsblad 1111 RIOOL ^verstopttJ ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS WINKELCENTRA GROENSVOORDE EN ORANJEGALERIJ VIEREN FEEST MET GARANTIECERTIFICAAT IN SAMENWERKING MET ONZE IMPORTEUR SHOWEN WIJ T/M 10 NOVEMBER EEN GROTE COLLECTIE TAFEL- EN VLOERTAPIJTEN LET OP: ZEER SCHERPE PRIJZEN GERTHUIZER lm HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. Niet mals Belastingen Nieuwe uitgaven ■■MM 40e JAARGANG Nr. 1898 WOENSDAG 31 OKTOBER 1984 f ALS WIJ HET dinsdagavond 6 november in Het Trefpunt uitge- Uw televisiedokter S. ATTEMA -AVè Zijde 3-7 - Telefoon 01727 - 2544 VOLVO 340/360 SEDAN VANAF F 22.250 (F 18.697 EXCL.BTW). Bijvoorbeeld: BIDJAR, normaal 5.250- nu 3.780,— KESHAN, normaal 3.325,- nu 2.390,- HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 I Ui HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEI LEYEN144. I EL. (01828) 15594 i en daarachter hun en rechts de dames M. Al- P. Wiersma. Op de foto ont- Op de foto de trouwe collectantes van P. F. J. van SchieCDA}. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN Zijn bezuinigingen in 1985 nauwelijks aan de orde, zoals het Weekblad voor Waddinxveen vorige week woensdag promir 1 1 1 boekje bet Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. s WADDINXVEEN/GOUDA Het Regionaal Ziekenfonds Gouda-Woerden en de aangeslo ten vervoerders hebben overeen stemming bereikt over een nieu we structuur van het ziekenver voer per taxi in het werkgebied van het ziekenfonds. DRS. G. BLOM (CDA) Op de foto de trouwe collectantes van het Prinses Beatrixfonds, rond plaatselijk collecte-organisator P. Zijlstra uit de Lijsterbesstraat. Links naast hem zijn echtgenote S.A. Zijlstra dochter S.A. Zijlstra. Verder op de foto geheel links mevrouw A. Jonker laard, P. Pille, regionaal medewerkster J. Ooms (met glas in de hand) en breekt mevrouw A. Ringenier. (Foto: Sjaak Noteboom). Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. rominent op de voorpagina meldde, het gemeentelijk huishoud- >ekje geeft echter voor de komende jaren nog een ander somber dd. CDA-wethouder P.F.J. van Schie en CDA-fractievoorzitter drs. G. Blom schetsen deze financiële toekomst voor de jaren 1986-1989 voor de gemeente Waddinxveen in hun samenvatting van de gemeentebegroting voor 1985, waarover op de CDA-leden- vergadering van breid gesproken zal worden. V *1 Weekblad voo addinxveen 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 (zie kabouteradvert.) MATEN CA: 200/300, 170/240, 140/200, 120/180 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. DE*v- ECHTE BAKKER Zij stelde het bijzonder op prijs dat er in Waddinxveen een trouwe vaste kern is, die elk jaar in weer en wind voor het Prinses Beatrixfonds op pad wil gaan. De collecten voor dit fonds brengen steeds gemiddeld f. 10.000, op. leder jaar zijn er voor dit doel ruim 80 mensen op pad. EXTRA AANBIEDING: bij aankoop van een oosters kleed vanaf 200,een kleedje winkelwaarde 40,- GRATIS. Wij tonen u deze tapijten ook graag bij u thuis. Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Naast de heer R. Zijlstra waren er dank betuigingen voor zijn echtgenote me vrouw S.A. Zijlstra, hun dochter S.A. Zijlstra, mevrouw A. Jonker. Mevrouw M. Altaard, mevrouw P. Pille en me vrouw P. Wiersma. Een speldje was er ook voor mevrouw A. Ringenier, maar zij was afwezig. WADDINXVEEN Tien jaar collecte ren voor het prinses Beatrixfonds is een aantal Waddinxveners niet onopge merkt voorbijgegaan. In de woning van dé plaatsclijke organisator R. Zijlstr/ uit de Lijsterbesstraat, reikte de regi onale medewerkster voor ZuidHolland/ Zeeland van het Prinses Beatrixfonds mej. J. Ooms, speldjes uit voor al die trouw. WADDINXVEEN Woensdag 21 no vember 1984 wordt er door de Lions club Waddinxveen met hulp van de Bridgeclub Waddinxveen een bridge drive georganiseerd, in het Anne FrankCentrum, aanvang 20.(X) uur pre cies. De directie van het Regionaal Zieken fonds Gouda-Woerden is zeer ver heugd over dit resultaat en hoopt dat dit zal leiden tot het behoud van de kwaliteit van het ziekenvervoer. De verschuiving van klinische behande ling naar poliklinische behandeling kan leiden tot meer ziekenvervoer per taxi. Met deze overeenstemming hoopt het ziekenfonds de kosten te beperken. Zij rekenen op loyale me dewerking van de verzekerde, die ge baat is bij beperking van de kosten omdat ze deze zelf via hun premie betaling moeten opbrengen. Er is nu een verregaande vorm van sa menwerking tot stand gekomen tussen de zie ken vervoerders. Geko zen is voor drie meldingsposten die gesitueerd zijn bij drie vervoerders. men met een andere verzekerde ver voerd te worden. In veel gevallen zal het mogelijk zijn de afspraken iets beter op elkaar af te stemmen. Zijn er medische redenen waarom een combinatie niet mogelijk is, dan zal hiermede rekening worden gehouden. Een verklaring van de behandelend arts is dan noodzakelijk. R) 2 procent (kost een gemiddelde huur der plm. f 2,50/jr. en een eigenaar -bewoner- plm. f 6,50/jr), tarief Cen trale Antenne Inrichting voorshands niet verhogen, rioolrechten gelijk houden en hondenbelasting (met 2 procent) verhogen (is plm. f 1,60/ hond). De tarieven voor de door de gemeen te aan individuen verstrekte diensten (leges, huren en tarieven sportaccom modaties) worden wat sterker ver hoogd. De meeste met 3 procent, de huur voor sportvelden met plm. 7 procent, voor marktgeld 5 procent, voor de zwembaden een forsere ver hoging nl. 5 procent per 1 januari en 5 procent per 1 september 1985, we gens het grote tekort en de in Wad dinxveen relatief lage tarieven. Voor de regio Gouda is dat bij Geu- kes B.V. (01820-15353). Afgespro ken is dat alle ritten worden aange meld bij de meldingspost. Daar zal dan worden nagegaan of er een mo gelijkheid tot combinatie is. De uit voering van de ritten blijft, met in achtneming van de combinatiemoge lijkheden, zoveel mogelijk in handen van de vervoerder uit de woonplaats van de verzekerde. Het ziekenfonds en de vervoerders hopen hiermee te bereiken dat het ziekenvervoer zo ef ficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Door een betere bezetting van de wa gens verhoogt de rentabiliteit van de vervoerders waardoor de tariefstij- ging beperkt kan blijven. Voor de verzekerde verandert er niet zo erg veel, men zal alleen moeten accep teren dat men soms genoodzaakt wordt met een andere vervoerder te rijden dan men zelf gekozen heeft. Ook is het mogelijk dat de verzeker de iets langer moet wachten om sa- WADDINXVEEN De winkelgalerij aan het Koningin Wilhelminaplein gaat het 25jarig bestaan vieren. Twee en een halve week lang zullen de winkeliers hier het publiek verrassen met zeer aantrekkelijke aanbiedingen. De oranje galerij maakt hiervan melding in het Weekblad voor Waddinxveen van deze en volgende week. Het was 25 november 1959 toen de Oranjegallerij werd geopend. Toen ston den er nog alleen maar winkels aan de Oostzijde. Later zou de winkelgalerij aan de westkant erbij komen. De winkeliers staan om de vijf jaar stil bij het bestaan van dit winkelcentrum. Dat wordt altijd in de maand oktober ged aan. omdat de maand november in het teken staat van SintNicolaas activitei ten. Ondanks de gunstige verhouding tus sen de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de bezuinigingen van het rijk voor volgend jaar niet mals. Per saldo wordt plm. f 460.000,-- aan jaarlijkse uitkering ingeleverd. Eén gelukkige omstandigheid is dat de flinke groei van de gemeente in woningtal en inwonertal deze bezui niging echter voor een groot deel compenseert. Daarnaast ontstaat aan zienlijke ruimte doordat in april 1984 is besloten om plm. f 3 miljoen financiële reserves aan te wenden voor het verlagen van boekwaarden. Daardoor ontstaat nu vanaf 1985 een ruimte van f 600.000,-- per jaar. ‘Ook de ontwikkeling van de rente valt erg mee. De rente die aan de fi nancieringsmiddelen wordt toegere kend kan daardoor lager worden ge raamd. Het ‘krappe beleid’ van 1983 en 1984 tenslotte werpt nu zijn vruchten af. De toen doorgevoerde structurele bezuinigingen worden in 1985 bereikt; met name is in deze ja ren en in 1985 geen prijscompensatie doorberekend,’ aldus de heren Van Schie en Blom in hun samenvatting van de gemeentebegroting 1985. renovatie van de groene velden, voor herstel van beschoeiingen, voor op knappen van de Brugweg/Zwarteweg, voor vernieuwing openbare verlich ting in de Oranjewijk en voor kosten van milieubeheer, daarnaast gelden voor uitbreiding riolering voor 150 woningen. Gelden beschikbaar’te stellen onder andere voor hogere kosten van bij stand, deelname aan preventieve jeugdtandzorg, grondkosten voor nieuwe Rehobothschool in Zuidplas, voorzieningen voor schoolverlaters en werklozen, vervanging apparatuur drukkerij. Te besluiten dat voor de laagst be taalden de mogelijkheid wordt ge opend om ‘vrijgesteld’ te worden van (een deel) van de gemeentelijke af valstoffenheffing en/of hondenbelas ting. De aanwezige ruimte laat volgens het college toe dat de omvang van de las ten voor de burgers ook omlaag kan. Het volgende wordt ondermeer voor gesteld: reinigingsrechten 10 procent verlagen (is plm. f 1 7,-/jr./won.), on roerend gctédbelasting verhogen met 3)0? De CDA-wethouder en -fractievoor zitter maken in hun stuk duidelijk dat de gemeentebegroting voor 1985 bij handhaving van het beleid van dit jaar een zodanig voordelig verschil tussen baten en lasten vertoont, dat het college van B. en W. voorstellen aan de raad kan doen om in 1985 enig nieuw beleid in gang te zetten. Met name wordt (tot een totaalbe drag aan lasten van 6 tot 7 ton per jaar) voorgesteld: Het gemeentelijk personeelsbestand met enkele personen uit te breiden. Hogere uitgaven te ramen voor de dienst Openbare Werken wegens uit breiding gemeente (Zuidkade I en Zuidplas). Enkele nieuwe subsidies in te voe ren en alle overige te handhaven. Gelden beschikbaar te stellen voor GOUDA Het Goudsch Kamer koor, waarvan ook Waddinxveners lid zijn, telt op dit moment 15 leden van uiteenlopende leeftijden, zingt klas sieke kamermuziek en geeft enige malen per jaar een concert. Door verhuizing en drukke werk zaamheden is een aantal leden ge noodzaakt het koor vaarwel te zeg gen. Het koor nodigt daarom ook Waddinxveners uit eens vrijblijvend een repetitie bij te wonen om te luis teren of het koor hen wat lijkt. Gerepeteerd wordt er op woensdag avond van 8-10 uur in het gebouw van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening aan de Westhaven 42 te Gouda. Voor meer informatie kan men bellen: Helen Weerdenburg (01828-17637). Het college van B. en W. heeft name lijk, zo schrijven de twee christen-de- mocraten aan hun Waddinxveense partijgenoten, een vooruitberekening gemaakt door inkomstenbronnen en uitgaven-categoriën, welke aan be langrijke veranderingen onderhevig zijn, zo nauwkeurig mogelijk te ra men. ‘Daaruit blijkt dat het beeld op termijn nog somber is. In 4 jaar moet nog voor f 1,75 miljoen aan dekking worden gevonden. Ruim tweederde daarvan (1,3 miljoen) is het gevolg van kortingen op de uitkeringen die het rijk al heeft aangekondigd voor de komende jaren, vooral in 1986 en 1987. Overigens mag niet voorbijge gaan worden aan het feit dat de ko mende jaren een behoorlijk bedrag besteed zou moeten worden aan dek king van verwachte tekorten op be paalde voorzieningen, zoals het zwembad, de tennishal, de muziek school en de bibliotheek,’ aldus de heren Van Schie en Blom. Om deze redenen heeft het college voorgesteld om de ruimte die in 1986 aanwezig is (boven de ruimte van f 600.000,-- in 1985) voor nieuwe uit gaven) te reserveren voor moeilijker jaren. Geraamd wordt een bedrag van 0,6 miljoen gulden. Daaruit kan on der andere geput worden voor kost baar onderhoud aan de riolering en/ of een bijdrage aan de verbindings- leiding tussen de huidige rioolwater zuivering aan de Willem de Zwijger- laan en die in Randenburg (in 1988 gereed). LidNBM,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1