Sint Nicolaas komt Dit verbetert GEZIEN BIJ HOOFTMAN Zuid-Afrika bij SGP-jongeren over apartheid nog dit j aar in Waddinxveen Inrichting plek rond Wereldwinkel duurder zaterdag in boot naar Waddinxveen Bezwaren tegen nieuw programma buurtwerk - w H3 Raad gaat programma 1985 vaststellen Concert D. J. Zwart Luifelbaan Ambassadeur Finland in Waddinxveen Start verkoop kinderzegels Zendingsavond geeft zegels kerstpakket Nieuwsblad Onafhankelijk Een boekenbon? BEGROTINGSDEBAT GEMEENTERAAD GERTHUIZER Open koets Scouting VLOERVERWENNERS HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. 40e JAARGANG - Nr. 1900 i re aanvullend krediet nodig van f 30.000 ALS WIJ HET de Onderweg. Aanvang 19.30 uur. Iedereen DOET 'T... ALTIJD! HUISWERKDOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 WOENSDAG 14 NOVEMBER 1984 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 1447ÏEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN - Zatermorgen om half elf komt Sint Nicolaas en zijn gevolg met het motorschip Spanje naar Waddinxveen. De goedheiligman zet dan aan de Nesse voet op vaste bodem. Ter verwelkoming is burge meester C.M. van der Linden aanwezig. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. WADDINXVEEN Woensdagavond 21 november houdt de SGP- jongerengroep weer een bijeenkomst. De heer C.J. Landman, lid van de Zuidafrikaanse ambassade, hoopt dan iets te vertellen over de apartheidspolitiek. De avond wordt gehouden in de hervormde Rehobothschool aan is hartelijk welkom. WADDINXVEEN Er is weer een nieuw programma voor sociaal- culturele activiteiten voor 1985 opgesteld, dat B. en W. ter goed keuring aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. WADDINXVEEN Voor de inrichting van het terrein van het voormalig benzinestation van Chevron aan het Koningin Wilhelmi- naplein, waarin nu de Wereldwinkel Waddinxveen is gevestigd, is een aanvullend krediet nodig van f 30.000,-, zo blijkt uit een voor stel aan de gemeenteraad. - "I b AGENT VOOR WADDINXVEEN e.o. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. Weekblad voor Waddinxveen 'H’ip'prn nooit VOLVO 240 TURBO OVERDRIVE STATIONCAR F 53.200 (F 44.706 EXCL. BTW). J? 55 15.00 uur - Oranjegalerij 15.30 uur - Luifelbaan. WADDINXVEEN - Donderdag 8 no vember heeft de ambassadeur van Fin land, M. Hakkanen, de nieuwe bedrijfs vestiging van Labsystems Benelux in Waddinxveen geopend. Sinds medio sep tember heeft Labsystems haar kantoor voor de Benelux aan de Staringlaan 5. Labsystems is een zeer snel groeiend bedrjf uit Finland met 450 medewerk ers, dat zich voornamelijk bezig houdt met de ontwikkeling en produktie van diagnostica en analyse apparatuur voor de medische laboratoria. is in eigen laboratoria ontwikkeld en is uniek in de wereld. Op dit moment werkt men in de Bene- DE’VJ ECHTE BAKKER het uit 1807 stammende de Brugkerk te Waddinx- 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 2.500,-- geraamd, totaal derhalve eveneens f 10.000,--. Het uitvoeren van de werkzaamheden bleek kostbaarder te zijn dan ge raamd was en tevens bleek de grond zodanig verontreinigd te zijn dat af graving noodzakelijk was. De kosten van deze werken waren als volgt: ver wijdering van de olietanks f 13.500,-; Oost, Stationsstraat en Kanaalstraat naar het winkelcentrum ”de Passage” gereden. Daar arriveert men omstreeks 11.30 uur. Dinsdag 20 november 1984, aanvang 19.30 uur. Woensdag 21 november 1984, aanvang 16.00 uur. Donderdag 22 november 1984, aanvang 14.00 uur. WADDINXVEEN - Zaterdag 17 no vember zal de bekende Rotterdamse organist D.J. Zwart een concert ge ven op orgel van veen. De onlangs geïntroduceerde ’’Mutas- creen’” is een apparaat, dat binnen 24 uur min of meer kan vaststellen of be paalde stoffen kankerverwekkend zijn. De in dit apparaat toegepaste techniek lux met een klein team van 4 medewerk ers. Voor geïntereesserden hield sy stems ’’open huis”. ’s Middags wordt een bezoek gebracht aan de overige winkelcentra: 13.30 uur - leplaan 14.00 uur - Dorpstraat 14.30 uur - Groensvoorde WADDINXVEEN/DEN HAAG - Mi nister drs. L.C. Brinkman van Wel zijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft vandaag (woensdag 14 novem ber) met het kopen van de eerste kin derpostzegels 1984 aan Nederlands bekendste striptekenaar van het eer ste uur Frans Piet het startsein gege ven voor de landelijke verkoop van deze zegels. Het vertrek van Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten is gepland oni elf uur. Hij stapt dan in een open koets, terwijl ook een Jan Plezier met Zwarte Pieten meerijdt. Het hoge gezelschap neemt de tijd om deze voertuigen te bereiken. Bovendien staan er aan de Nesse afze- thekken, zodat iedereen de kans heeft met de Goedheiligman in contact te ko men. Gezeten in de open koets wordt via de route Nesse, Oranjelaan, Kerkweg- Oost, Zuidkade, Jan Dorrekenskade- In de raadsvergadering van 28 maart 1984 is al een krediet van f 20.000,- beschikbaargesteld voor de aankoop van het voormalige benzineverkoop- station met de omliggende grond. Voor deze aankoop was een bedrag groot f 10.000,- benodigd. Voor het verwijderen of onschadelijk maken van de ondergrondse tanks en leidin gen was een bedrag groot f 7.500,- geraamd en voor het aanpassen van de bestrating was een bedrag groot f WADDINXVEEN Voor dit jaar doet de gemeente Waddinxveen een aantal extra uitgaven ten bedrage van in totaal f 461.500,-. Blijkens de nota begrotingen 1985 acht het college het gewenst in 1984 nog een aantal investeringen te doen ten laste van door de raad eenmalig beschikbaar te stellen kredieten en ter dekking daarvan te beschikken over eenmalige ruimte in de begroting 1984. B. en W. stellen de raad voor ten behoeve van de hierna vermelde pos ten de daarachter vermelde bedragen beschikbaar te stellen: 1. Extra kosten post straatwerk f 10.000,- 2. Vervanging houten bruggen Da Costaweg en Werumeus Buninglaan f 15.000,- 3. Vervanging hekwerk trainingsveld IJsermanweg (verhuurd aan Be Fair). Deze vervanging is dringend noodzakelijk f 24.000,- 4. Grote herstelbeurt atletiekbaan f 45.000,- 5. Nieuw marmoleum gymzaal Staringlaan. Vervanging wegens slijtage f 10.000,- 6. Nieuwe matten gymzaal Joh. Postlaan. Vervanging wegens slijtage f 3.000,- vervanging kozijnen oud gedeelte f 39.000,- uitgaaf sub 7 naar het bijzon- In tal van postkantoren verkopen vrijwilligers tot het einde van het jaar kinderpostzegels en wenskaarten. Sint Nicolaas wordt door de eerste bur ger van Waddinxveen al op de boot ver welkomd. De harmonie Concordia zorgt voor de muziek. Het belooft aan de Nesse weer een ouderwets welkom van jong en oud te zijn, dank zij de orga nisatie van de middenstandsvereniging Waddinxveen. WADDINXVEEN De Hervormde Gemeente van Waddinxveen hoopt op woensdag 21 november in De Hoeksteen om acht uur haar G.Z.B.- zendingsavond te houden. Ds. Snoei uit Scherpenzeel, predikant voor het toerustingswerk, zal spreken over ‘zending in deze tijd’, toegelicht met dia’s. Het kinderkoor ‘De Zang vogels’ zingt. WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense winkelcentrum Luifelbaan voert van 22 november tot en met 15 december actie. Bij elke winkel krijgt men zegels, hetzij bij een speciale aanbieding, hetzij bij een bepaald be drag. Als een spaarkaart vol is kan men de ze bij elke Luifelbaan-winkel inleve ren en de week voor kerst ontvangt men dan een gratis kerstpakket be staande uit een heerlijk krentebrood, een fles wijn en een fles jus d'orange. verwijdering verontreinigd zand f 5.000,- en het aanpassen van de be strating met aanleg van perkeerplaat- sen f 20.000,-. Totaal f 40.000,-. Het beschikbare krediet voor deze werkzaamheden bedroeg f 10.000,-, zodat als aanvullend krediet f 30.000,- nodig is. Deze investering wordt in één jaar afgeschreven. Ter dekking van deze last wordt de post kosten van gemeentereiniging met f 30.000,- verlaagd. Dit is mogelijk gebleken in verband met de gunstige resultaten van het Gemeenschappe lijk Vuilverwerkingsbedrijf. de SGP-jongeren deze bijeenkomst hebben belegd. Hij spreekt in dit verband van jeugdi ge onbezonnenheid. Volgens hem is het niet nodig dat iemand het pro- apartheidsbeleid van de Zuidafri- kaanse regering komt toelichten. ‘Sommige partijen hoef je namelijk niet te horen, terwijl je er ook niet geweest behoeft te zijn om iets ver derfelijk te vinden’. WADDINXVEEN - De festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de Oranjegalerij duren ook deze week nog voort. Drie weken lang hebben de winkeliers van het Koningin Wil- helminaplein aan de weg getimmerd met aanbiedingen en attracties. bovenomschreven algemene beleids lijn zou in dit geval tot een ten opzichte van andere instellingen, die in 1984 evenmin een bezuiniging is opgelegd, maar ook zelf geen bezui nigingen hebben doorgevoerd, niet gelijke behandeling leiden. Vandaar dat B. en W. de raad voorstellen het voor de Klimopgroep geraamde sub sidie voor 1985 met f 425,- te Inmiddels is in Waddinxveen al gerea geerd op deze bijeenkomst. PvdA- voorzitter A. Slinger roept de Wad- dinxveners op volgende week de bij eenkomst van de SGP-jongeren bij te wonen om het ongetwijfeld pro- apartheidsverhaal van de Zuidafri- kaan te weerleggen. Hij meent dat niet onbesproken mag blijven dat apartheid discriminatie is en nooit valt goed te praten. ‘Misschien mag ik in dit verband wij zen op artikel 1 van de nieuwe Grondwet: Gij zult niet discrimine ren’, aldus PvdA-voorzitter A. Slin ger, die het niet verstandig noemt dat verhogen, waarmee het totale bedrag nog blijft beneden het in 1984 toegekend subsidie. Rest nog te vermelden dat in het ontwerp-programma de navolgende nieuwe activiteiten zijn opgenomen: speeltuinwerk van de speeltuinvereni ging “t Vondelparkje’, kinderclubs en de jongerensociëteit ‘Together’ van de Hervormde Immanuélerk Jeugdraad, terwijl voorts een bedrag is opgenomen voor het vakantiewerk voor kinderen en voor incidentele subsidies. Het ontwerp-programma heeft twee weken ter visie gelegen, waarvan openbare kennisgeving is gedaan en waarover de betrokken instellingen bij brief zijn geïnformeerd. Het ont werp is hen daarbij ook toegezonden. Van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften hebben aanvan kelijk drie instellingen gebruik ge maakt: de Stichting Scouting Sint Victor, de Klimopgroep Waddinx veen en de Centraal Hervormde Jeugdraad. Deze laatste instelling heeft haar bezwaarschrift inmiddels teruggetrokken. De indieners van bezwaarschriften zijn uitgenodigd’om op 6 november jl. ten overstaan van eën kamer uit het college van B. en W. een nadere toelichting te géven. De twee eerst genoemde instellingen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De Stichting Scouting Sint Victor heeft bij die gelegenheid naar voren gebracht dat haar tekort niet f 8.845,- bedraagt, zoals abusievelijk in het ontwerp-programma is opge nomen maar f 10.000,- en verzocht derhalve een verhoging van het ge raamd subsidiebedrag met f 1.155,-. Hoewel haar opmerking over het fei telijk tekort juist is. menen B. en W. hun algemene beleidslijn te moeten volgen, nl. dat de geraamde subsidie bedragen voor 1985 gelijk zullen zijn aan die van 1984 en stellen zij de raad mitsdien voor het bezwaar schrift ongegrond te verklaren. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een ‘operationele subsidieveror dening’. Bij de vaststelling van het definitief subsidie, aan de hand van de ingediende afrekening, worden wel degelijk de kriteria van de Alge mene Subsidieverordening gehan teerd, zij het dat de raad bij de vast stelling van het programma 1983 heeft besloten dat het definitief sub sidie nimmer hoger kan zijn dan het in het programma opgenomen be drag. De Stichting Scouting Sint Victor heeft er tijdens de hoorzitting ook nog op gewezen dat zij als gevolg van een dijkperforatie van de ringvaart schade heeft opgelopen aan de fun dering van haar gebouw aan de J.W. Frisoweg en aan riool- en andere aan sluitingen. B. en W. hebben de stich ting voorgesteld de aan het herstel van die schade verbonden kosten langs andere weg af te wikkelen. De Klimopgroep Waddinxveen heeft benadrukt dat zij in 1984, toen haar van gemeentewege geen bezuiniging is opgelegd, zelf een bedrag van f 943,- heeft bezuinigd, waardoor haar nadelig saldo f 9.000,- bedroeg, voor welk bedrag zij toen ook subsidie heeft ontvangen. Het volgen van 7. Vernieuwing dakbedekking en Klaas de Vriesschool 8. Doorberekening van de gevolgen van i der onderwijs (indien in het kader van de vijfjaarlijkse afrekening noodzakelijk) f 109.000,- 9. Aanschaf persluchtmaskers t.b.v. de brandweer. Noodzakelijke is de aanschaf van 5 stuks f 10.000,- 10. Storting in het fonds werkgelegenheid f 100.000,- 11. Experiment sport voor haanlozen f 5.000,- 12. Cursuskosten rampenplan f 5.000,- 13. Evaluatierapport zwembad-tennishal. In de aanbevelingen van het ‘Verslag onderzoek tot beperking exploitatietekort zwembaden en tennishal’ worden enkele suggesties gedaan voor nader onderzoek op onderdelen f 10.000,- 14. Onderzoek effciënt gebruik groene velden. De bespelingsintensiteit en de kwaliteit van de groene velden en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten dienen nader te worden onderzocht. Eveneens moet bekeken worden of het zinvol is in de plaats van groene velden een kunststof grasveld aan te leggen f 10.000,- 15. Kast voor kabinetstukken. Een klein kastje voor het opbergen van een aantal stukken is dringend gewenst f 1.500,- 16. Vouwmachine drukkerij. Deze machine moet wegens slijtage wor den vervangen f 5.000,- 17. Frankeermachine. De frankeermachine is versleten, vertoont als gevolg daarvan haperingen en dient vervangen te worden omdat het apparaat niet meer bedrijfszeker is f 8.000,- 18. Aanbrengen thermostaatkranen op alle verwarmingseenheden in het gemeentehuis met drukverschilregelingen en pompen. Binnen het gemeentehuis bestaat reeds geruime tijd een gevoel van onbehagen over het functioneren van de verwarminsinstallatie. Om te komen tot een betere beheersbaarheid van de ruimte-temperaturen is besloten over te gaan tot het aanbrengen van thermostaatkranen f 37.000,- 19. Onderzoek naar verbetering gebruik toneelzaal Anne Frank-cen- trum. De huidige toneelzaal van het Anne Frank-centrum heeft slechts beperkte gebruiksmogelijkheden. Er bestaat behoefte aan een onder zoek naar de vraag of en zo ja, op welke wijze de zaal kan worden aan gepast aan de eisen die momenteel aan proffesionele theaterprodukties worden gesteld en naar de daarmee gemoeide kosten f 5.000,- 20. Experiment toneeluitvoeringen ter vervanging van Spintolactivi- teiten. Nu de Spintol haar activiteiten heeft gestaakt, is de Commissie voor Kunst en Cultuur bereid bij wijze van experiment enkele pro fessionele theaterprodukties te organiseren f 5.000,— 21. Verbetering verlichting exposities raadzaal en gangen gemeente huis. Gebleken is dat de verlichting die ten behoeve van exposities in de raadzaal wordt aangebracht niet in alle opzichten voldoet. Verbete ring daarvan is derhalve gewenst. Mogelijk kan tevens verlichting wor den aangebracht in de gangen van het gemeentehuis om in het bezit van de gemeente zijnde kunstwerken te exposeren f 5.000,— ■F -i AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 LjdNBM, 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1