Binnen B. en W. trad w SINT-MCOLAAS- AANKOPEN GEZIEN BU HOOFTMAN MASSA’S WOL MASSA’S WOL G 69,50 ïl Discussie op trottoir ernstig verschil van mening aan het licht Erfpachtmotie van H.P. Barth deed veel stof op waaien 100372 214525 104509 EXTRA KOOPAVONDEN baumci Gemeente gaf 1.500 - aan Afrika Weer paar duizendjes getrokken TURKSE MIDDAG WAS ZEER GESLAAGD Onafhankelijk Nieuwsblad MASSASPORT L.M. Oosterbroek ARBO B.V. voor uw Zwarte Pieten-zwart ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS EXTRA KOOPAVONDEN: VRIJDAG 30 NOVEMBER MAANDAG 3 DECEMBER DINSDAG 4 DECEMBER GERTHUIZER FEESTPRIJZEN BIJ 500,— BELONING DUMP-PRIJS 79,50 HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. ENORME PARTIJ ZARESKA-CONNE MARA Type Angorette, pen 4, 41A> 15 modekleuren, adviesprijs 3,50 per knot NU 10 KNOTTEN VOOR 15,- Deze aanbiedingen zijn geldig 29-30 november en 1 december. P.F.J. van Schie ONDERNEMERS VERENIGING BOSKOOP 5D M. Kraaijestein DUMP-PRIJS -o»- ALS WIJ HET VOLVO 340 WINNER 1.4 3-DEURS F 17.980 (F 15.109 EXCL. BTW). Donderdagavond 29 november Maandagavond 3 december Vrijdagavond 30 november Uw televisiedokter S. ATTEMA B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 AGENT VOOR WADDINXVEEN e.0. □E^ ECHTE BAKKER ENORME PARTIJ WINTER-KATOEN TOPKWALITEIT Model Somerset - 42% katoen -42% acryl - 16% viscose - pen 3-31/2 Adviesprijs 4,95 NU 10 KNOTTEN VOOR 25,- - Alle kleuren Enorme partij VOETBALSCHOENEN ADIDAS HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 m- waddinxveen 01828-13822 Koopavonden: 28, 29, 30 november 3, 4 december Enorme partij VOETBALSCHOENEN NOËL SNEL NAAR Dorpstraat 37 - Waddinxveen Donderdagavond koopavond. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. S 40e JAARGANG Nr. 1902 Dinsdagavond 4 december Enorme partij JOGGINGPAKKEN Cruyff-Sportswear Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. WADDINXVEEN De behandeling van de gemeentebegroting voor 1985 en de algemene beschouwingen daarover zijn m drie dagen tijd vorige week afgerond. De debatten, waarover we in het Weekblad voor Waddinxveen nog een aantal maal zullen schrijven, werden gekenmerkt door de door H.P. Barth (D‘66) ingediende en met 10 tegen 8 stemmen aangenomen motie om de in Waddinx veen beperkt geldende erfpacht weer af te schaffen. Bovendien kwam daardoor een ernstig verschil van mening binnen het college van B. en W. aan het licht. Voor de hervormde Rehobothschool aan I en PvdA-voorzitter A. Slinger (rechts). In het midden vooraan luistert PvdA- Enkele beelden van de in Waddinxveen gehouden turkse middag en foto tentoonstelling in het kader van het 100-jarig bestaan van het sociaal-cultu- rele werk. (Foto‘s: De Bonkelaar). Voor de hervormde Rehobothschool aan de Onderweg raakten fel in discussie PCW-gemeenteraadslid Ir. T. Drost (geheel links) en PvdA-voorzitter ASling wethouder ars. M. Kraaijestein aandachtig toe. Vlak naast hem PvdA-raadslid mevrouw AVermel]. (Foto: Herman van Os). 1 Weekblad voor Waddinxveen 9 IJlllllóHH! 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 N Ook maandag 3 december de gehele dag geopend (zie kabouteradvert.) De SGP-jongeren, die de avond met de ambassademedewerker C.J. Landman Trekking woensdag 28 novem ber 1984: HOOFDREDACTEUR: op de motie nog te merken. Het Trekking vrijdag. 23 november 1984: Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Snel naar leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Wie heeft een gouden trouwring gevonden in Waddinxveen? TEL.:070-899513 In de maten 36 t/m 41 Adviesprijs 79,- DUMP-PRIJS 49,90 Type M.T. senior In de maten 39 t/m 46 Adviesprijs 135,- 3 LidNBM EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Wie in het bezit is van deze lot nummers wordt verzocht con tact op te nemen met midden- standsvoorzitter G.P. Kraije- stein, tel 12068. De Sint Ni- colaasactie 1984 duurt tot en met de verjaardag van de Goed- heiligman op woensdag 5 de cember. Zo waren er harde verklaringen van de wethouder P.F.J. van Schie (CDA), drs. M. Kraaijenstein (PvdA) en mevrouw L.M. Oosterbroek-Waag- meester (VVD). Gezien het interes sante karakter van deze verklaringen, die sfeerbepalend waren, geven we precies weer wat er door de drie col legeleden werd opgemerkt: WADDINXVEEN - Op het trottoir voor de bekladde hervormde Reho- bothschool aan de Onderweg werd vori ge week donderdagavond druk gedis cussieerd over de afgelaste avond over de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika. WADDINXVEEN - De zondag voor een week in het sociaal-cultureel cen trum De Bonkelaar gehouden Turkse middag is een zeer groot succes ge worden. Meer dan 200 bezoekers en bezoeksters vulden het culturele cen trum tol in alle hoeken en er werd volop gedanst op de klanken van de Turkse groep Hasrat. Deze Turkse middag vond plaats in het kader van de viering van het 100- WOENSDAG 28 NOVEMBER 1984 wordt al verdeeld. Nu maar afwach- tën of er geen bok geschoten wordt’. M. Kraaijestein: ‘Als meerderheid van het college willen wij u informeren dat de door wethouder Oosterbroek gemaakte tekst in een voltallige collegevergadering aan de orde is ge weest en dat er van de gelegenheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen geen gebruik is gemaakt. Wel heeft zij verzocht haar afwijkend standpunt in deze kenbaar te maken. Jammer dat op deze wijze kortsluiting is ont staan. Wat mijzelf betreft wil ik meedelen dat het gehele college ervan op de hoogte is dat de PvdA-wethouder heeft aangedrongen op een notitie in een uiterste poging een compromis te bereiken. Mede gezien de veran derende politieke samenstelling van deze raad. Vergeleken met de vorige periode was ik er mij van bewust eventueel nader concessies te moeten doen. Die bereidheid heb ik getoond. De VVD-wethouder heeft helaas daarop niet kunnen wachten’. Trekking maandag 26 novem ber 1984: Cruyff Sportswear PROF E SSIONAL STYLE In marineblauw, adviesprijs 149,- rige wijze in 1982 een collegepro gramma door compromissen van alle kanten tot een soepel en uitvoerbaar werkstuk is gegroeid en ook de bij stelling in goede harmonie tot stand is gekomen, zou een politiek ele gantere werkwijze voor de hand heb ben gelegen. De raad moge hieruit be grijpen dat het college de aanneming van de motie derhalve ontraadt’. jarig bestaan van het sociaal-cultureel werk en was een onderdeel van vele activiteiten welke door de kerngroep buitenlanders werden georganiseerd. Zaterdag 1 decerpber zal er een Ara bische avond plaatsvinden. Deze avond, met het optreden van de Ma rokkaanse muziekgroep El Khoraba, begint om 20.00 uur en is gratis toe gankelijk. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense gemeenteraad besloot vorige week tijdens de begrotingsdebatten 1.500, -. beschikbaar te stellen voor de aktie Ëen voor Afrika". Dit geld is het bedrag waarmee de jaarlijkse bijdrage voor financiële steun aan ontwikke- lings-samenwerking via de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen voorlopig omhoog gaat. Het geld van de geslaagde landelijke ac tie werd unaniem beschikbaar gesteld nadat de heer A. van Doorn (PCW), over deze mogelijkheid had gerept. OP deze wijze wilde ook het Waddinxveen- se gemeentebestuur laten zien dat de hongersituatie in een groot aantal Afri kaanse landen ook de bevolking van dit Gouwedorp raakt. In het kader van Ëen voor Afrika" werd in de loop van maandag 5.600,- op het gemeentehuis gebracht door de Wad- dinxveners, daartoe opgeroepen via marathon radio- en televisieuitzendin gen. Ook op het postkantoor, op de banken en in de kerken kon men, tot half tien ‘s avonds, geld brengen. Uit al leen regionaal bekendgemaakte cijfers blijkt dat hiervan eveneens druk ge bruik gemaakt is. Regionaal zamelde de AMRO-bank (in Waddinxveen gevestigd aan de Juliana van Stolberglaan ƒ39.000,- in. de ABN (KerkwegOost) 8.000,-, de NMB (Kerkweg-Oost) 28.500, - en de Verenigde Spaarbank (Kon. Wilhelminaplein)ƒ37.000.- P.F.J. van Schie: ‘Een heikel discus siepunt als erfpacht zou naar de me ning van het college op fundamente ler basis tot besluitvorming moeten leiden. Deze raad is fundamentele discussie nooit uit de weg gegaan. Bo vendien siert het een raad, waarvan het college op drie partijen steunt, wanneer het tot een politiek compro mis geraakt dat zover als mogelijk aan alle deelnemende partners een stukje genoegdoening geeft, c.q. eni ge mogelijkheid tot beleidsvrijheid open laat. Door deze motie wordt een poging in die richting afgesneden. Ook om die reden wijst het college de motie af. Inhoudelijk valt er het volgende aan voorgestelde besluit gaat verder dan de tekst van het bole: Isprogramma. In het beleidsprogramma immers be houdt elke fractie de vrijheid de uit gifte in Brugcentrum en Dorpstraat aan eigen programma te toetsen. Dat betekent met name dat het collete met meerderheids- en minderheids- voorstellen naar de raad kan komen en de raad terzake kan beslissen. Als de motie wordt aanvaard, is het col lege ‘uitgenodigd’ (lees: ‘verplicht’) zijn beleid vervolgens unaniem af te stemmen op het ontbreken van een dwingend stelsel. Wederom erg prak tisch, maar deze motie gaat minstens voluit op de tenen staan van het frac tielid van de PvdA, dat in het colle ge deelneemt. Het wordt door het college betreurd, dat met name de VVD-fractiepartner in het college, deze wat grove manier om de in 1982 onstane impasse te doorbreken, hanteert. Nu op plezie- WADDINXVEEN - In het no tariskantoor van J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen zijn de volgende trekkingen verricht van de Sint Nicolaasactie 1984 “1000 piek om de dag” van de middenstandsvereniging Wad dinxveen. Bepaald is welke lotnummers recht geven op het felbegeerde briefje van duizend gulden. Dit zijn ze: hadden georganiseerd, zagen op het laatste moment van het houden van de ze openbare avond af, omdat ze geweld vreesden. Over het onderwerp, waar over elders meer in dit Weekblad voor Waddinxveen, werd zo‘n anderhalf uur gediscussieerd inde koude buitenlucht. Hieraan namen ook Waddinxveense ge meenteraadsleden deel. Mevrouw L.M. Oosterbroek-Waag- meester: ‘Ik heb kennis genomen van het feit dat een meerderheid van het college net alleen koppen kan tellen maar ook bezig is koppen te snellen, zo lijkt het tenminste hier en daar. Je kunt met koppen ook nog iets anders doen, namelijk op een rijtje zetten. Dan blijkt heel snel dat een nieuwe discussie over erfpacht zinloos is. De argumenten zijn onveranderd, het kli maat zelfs verslechterd, de stand puntverandering van de heer Barth was alom bekend. Voor mij was er echter geen enkele reden de erfpacht- kwestie aan de orde te stellen. Evenwel bleek een minderheidsdeel van het college niet meer te kunnen besturen zonder uitgesproken stand punt van de raad hierover. Ik heb direct naar voren gebracht dat dat van mij niet nodig, zelfs zinloos was. Ik heb voor alle duidelijkheid voor de motie niet getekend, noch te voren gezien. De wijze waarop de meerderheid van het college dan ook meent mij te moeten afschaffen, evenals de wijze waarop mijn collega- wethouders meenden de fractie van de VVD te moeten beantwoorden over hun algemene beschouwingen, vond ik nogal grof, om een zelfde term maar eens te gebruiken. Alsof maar een lid van het college principes heeft over erfpacht, en ontzien moet worden. Als of alleen de PCW zich in het verleden principieel tegen erf pacht verklaard heeft. Duidelijk is dat niet alleen de verkie zingscampagne kennelijk aangevan gen is, zelfs de overwinningsroes wordt al gevierd, immers de buit r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1