Koster B. P van Tienhoven GEZIEN BIJ HOOFTMAN met pensioen "dekouwehoek” Prettige feestdagen zonder ongelukken Week cel CDA haalt P. van Zeil naar W’veen Vox Jubilans met Kerstmis Jarig Muziek- collectief verzorgt cassette- Grandioos Sinterklaas feest in Zuid Het Weekblad feliciteert PRETTIGE SINTERKLAASA VOND De Boog-disco opnamen Weer paar duizendjes getrokken 084944 9 Speciale bijeenkomsten belegd door de ,S’.S'W deze winter Woningbouwvereniging denkt aan 7 bewonersvergaderingen Burgemeester bij PvdA- vergadering Afscheid op 14 december Verloting Nieuwsblad Onafhankelijk ■I ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. GERT HUIZER Compliment Kantoor Jlï A WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 N f l R (zie kabouteradvert.) ij LET OP DE ADVERTENTIES IN DEZE KRANT! VOLVO 240 DIESEL OVERDRIVE F 42.995 (F 36.130 EXCL. BTW). Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. NU ZEER SPECIALE AANBIEDINGEN EXTRA SCHERP GEPRIJSD!! DE'V' ECHTE BAKKER 0779, 1106, 2223, 2994, 0206, 0275, 1449, 1578, Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. VOORALLE VERZEKERINGEN EN FINANCIERINGEN ASSURANTIE KANTOOR JOOP VAN UUNEN Neptunuspad 13 2741 TG Waddinxveen Tel. 01828-16167 DOOR VELE JAREN N VERTROUWD KANTOOR. is: 4195, 2453, 2810, 0915, Trekking maandag 3 december 1984: 200400 40e JAARGANG Nr. 1903 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN- De aan de Onderweg - in het voormalige pand van Rehorst bouw geves tigde Stichting Muzikanten Col lectief Waddinxveen bestaat binnenkort een jaar en wil dat vieren met een aantal evene menten. Autobedrijf Zuidelijke dwarsweg 1 B Telefoon 01828-17713 Waddinxveen Het ligt in de bedoeling een cas sette uit te brengen met in de stu dio vn de stichting opgenomen nummers van groepen binnen èn buiten het Collectief. Een andere activiteit is gericht op het dichterbij brengen van popmuziek bij het publiek. In een competitie kan iedereen een vooraf opgenomen nummer in de studio op de band inzingen. Er is keuze uit twaalf songs, waarvan de teksten te krijgen zijn. De beste, origineelste op name zal met een prijsje be loond worden. woningbouwvereniging St. Joseph vereniging Ons Begin, gaat dit nersvergaderingen beleggen. WADDINXVEEN De Stichting Samenwerkende Woningbouw corporaties, het samenwerkingsverband van de rooms-katholieke en de christelijke woningbouw- seizoen een aantal speciale bewo- De afscheid nemende koster van de hervormde Immanuëlkerk, B. P. van Tienhoven. (Foto: Sjaak Noteboom). 1229, 1178, 3876, 0374, 1519, 3427, 4400, Staatssecretaris P. van Zeil maan dagavond 10 december in Waddinx veen. F 7 lal F X r* 1 HÈw AGENT VOOR WADDINXVEEN e.o. I Weekblad voor Waddinxveen 9 Sinds 1981 is Piet van Zeil staatssecreta ris, met name belast met het midden- en kleinbedrijf, de sector waarin, zij het op kleine schaal, de grootste werkgelegen heid van de arbeidende beroepsbevol king in Nederland wordt gevonden. Worden we sinds jaar en dag bijna dage lijks geconfronteerd met problemen van en in de groot-industriële bedrij ven vaak gaat het geheel aan de belang stelling en aandacht van de burgers voorbij dat juist in vele takken van het midden- en kleinbedrijf alles op alles moet worden gezet om het hoofd boven watèr te houden. Met veelal ingrijpende en trieste gevol gen voor de werknemers van de kleine bedrijven. Sinds het aantreden van het kabinet Lubbers heeft het beleid t.a.v. de kleinbedrijfsector een aanzienlijke wending ondergaan. Zonder dat dit op En op de tweede plaats dat het be stuur, meer te weten komt over wat er onder de bewoners leeft. Het resul taat hiervan kan een wisselwerking tussen bewoners en bestuur zijn. De Waddinxvener heeft na zijn arresta tie een week in voorlopige hechtenis doorgebracht. De gevangenisstraf die hem werd opgelegd, heeft hij daardoor al achter de rug. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Op initiatief van het CDA-Waddinxveen zal staatssecretaris van economische za ken,Piet van Zeil, binnenkort naar de regio Midden-Holland komen. Samen met de CDA-afdeling Boskoop wordt op maandag 10 december een avond- manifestatie belegd in Waddinxveen. Voornemen is deze bijeenkomst te hou den in groot regionaal verband. 5 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 R WADDINXVEEN - De Waddinxve ner Steven de Voogd is geslaagd voor het examen fysiotherapie te Utrecht. WADDINXVEEN - De hervormde ge mengde zangvereniging Vox Jubilans bereidt zich voor op twee kerstconcer ten. Op kerstavond 24 december is er in de Brugkerk een kerstzangavond, waar aan naast Vox Jubilans meewerken het jeugdkoor van Vox Jubilans, het kin derkoor de Zangvogels, een fluitgroep en de organist Herman van Vliet, aan vang half acht. Ds.. J. Maasland houdt de meditatie. Op de ochtend van Tweede Kerstdag verzorgen Vox Jubilans en het jeugd koor weer het kerstconcert in de Doelen in Rotterdam. Medewerking verlenen de sopraan Riet den Hertog, de organist Klaas Jan Mulder en het Arpeggio-trio. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 7 en vrijdagavond 21 december wor den er in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan weer disco- avonden gehouden voor 12-15-jari- gen. Beide avonden dureh van 19.30- 22.00 uur. Op 21 december is er een Kerstdisco vol verrassingen. Toe gangsprijs is beide avonden één gul den. WADDINXVEEN - De Waddinxve ner B.P. van Tienhoven (65) neemt af scheid als koster van de hervormde Im- manuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. De op 1 oktober 1964 in die functie be noemde ”oom Bas" zal nog wel even tjes kosterwerkzaamheden vervullen, maar dat is totdat zijn opvolger is be noemd en dan komt er na twintig jaar een einde aan het kosterschap dat de heer Van Tienhoven - zo zegt werkelijk WADDINXVEEN De kinderen in de St. Victorwijk hebben op initiatief van de speeltuinvereniging Zonnig Zuid zaterdag voor een week weer een grandioos Sinterklaasfeest kun nen vieren. Niet alleen trok de rond rit veel bekijks, ook bleek dat Sint Nicolaas de kinderen nog steeds een zeer warm hart toedraagt. De kadootjes die de Zwarte Pieten aan de kinderen overhandigden wa ren niet mis. Dat dit allemaal kon was ondermeer te danken aan de mensen in Waddinxveen-Zuid die lootjes gekocht hadden ten bate van dit festijn. Aangezien nog niet alle prijzen afge haald zijn volgen hier de nummers van de lootjes van deze prijzen: Geel: 163, 284, 573, 639, 981. Blauw: 87, 197, 263, 348, 369, 385, 393, 454, 467, 613, 663. Rose: 91, 335, 538, 632, 713, 779, 801, 895, 915. Alle kleuren lootjes eindigend op 24. De prijzen kunnen afgehaald worden bij de heer Boer, Neptunuspad 14. G.S. was op 31 oktober in Leiden om steun te betuigen aan de krakers van een pand aan de Breestraat, dat die dag ontruimd zou worden. De ontruimings- actie verliep verre van vlekkeloos. De politie voerde verscheidene charges uit tegen de sympathisanten van de kra kers. De Waddinxvener was hierbij be trokken. ‘Ook hebben wij inmiddels het Archi tectenbureau Treffers en Polgar ver zocht een schetsontwerp te maken voor een nieuw eigen kantoor op dit stuk grond. Op dit moment bevinden de grondaankoop en de bouw van het kantoor zich nog in het stadium van voorbereiden en onderhandelen’. iedereen - tot volle tevredenheid heeft verricht. Op het vertrek van deze bekende koster komen we nog terug in het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week. Het afscheid is gepland voor vrijdag avond 14 december met een receptie tussen 20.00 en 22.00 uur in de Imman- uëlkerk. Koster B.P. van Tienhoven zal zich dan in een grote belangstelling kun nen verheugen. Wie in het bezit is van deze lotnum mers wordt verzocht contact op te nemen met de middenstandsvoor- zitter G.P. Kraayesteijn, tel. 12068. De donderdag 15 november begon nen Sint Nicolaasactie 1984 ”1000 piek om de dag” van de Midden- standsvereniging Waddinxveen - of ficieel KNOV-afdeling Waddinx veen - wordt donderdagavond 6 de cember afgesloten met de trekking van twee briefjes van duizend gul den. De winnende lotnummers worden, zoals steeds het geval is geweest, be kend gemaakt in het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week en op aanplakbiljetten in ieder win kelcentrum. grote schaal echt bekend is, blijken toch geweldige kapitalen ter beschikking te. zijn gekomen voor een gerichte onder steuning van deze belangrijke markt sector. De vergadering als geheel sloot zich aan bij èèn spreker die het betrekkelijk klei ne bestuur een compliment gaf voor de vele aktiviteiten die het afgelopen jaar waren ontplooid. In dit verband werd gewezen op de oprichting van de jeugd- gemeenteraad en de in april gehouden bijeenkomst over racisme en facisme. Kort verslag werd gedaan over de on derwijscommissie, de begeleidingscom missie en de commissie facisme en racis me. De aanwezigen betoonden niet al leen hun instemming met het gevoerde bestuursbeleid, maar vonden ook dat de betrekkelijk kleine fractie (4 leden) veel werk hadden verzet en goede voorstel len hadden gedaan. WADDINXVEEN - In het notaris kantoor van J. in’t Hol en mr. P.L. van der Meulen zijn in de derde week de volgende trekkingen ver richt van de St. Nicolaasactie 1984 ”1000 piek om de dag” van de Mid- denstandsvereniging Waddinxveen. Bepaald is welke lotnummers recht geven op het felbegeerde briefje van 1000 gulden. Dit zijn ze: Trekking vrijdag 30 november 1984: om vergaderingen Tenslotte vroeg één der aanwezigen naar het programma voor het komende jaar. De voorzitter antwoordde dat dit een zaak was, althans formeel gespro ken, van het nieuwe bestuur en dat er spoedig een voorstel in die richting zou komen. Ingesteld werd voorts het obligate 1 mei comité en de programmacommissie voor het vastleggen van het verkiezings programma voor de gemeenteraadsver kiezingen van 1986. Om 10 uur sloot voorzitter A. Slinger de vergadering, maar niet alvorens gewe zen te hebben op de nieuwjaarsbijeen komst op 8 januari 1985, eveneens in de Unie. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Een 22-jarige Waddinxvener is door de Haagse politierechter mr. G. J. Schlin- german, veroordeeld tot een week ge vangenisstraf wegens mishandeling van een politieagent bij de ontruiming van een Leids kraakpand. Piet van Zeil, oud-vakbondsbestuurder en voormalig vice-voorzitter van het CDA is voor het grootste deel de archi tect van dit beleid. Men verwacht een grote opkomst op de manifestatie. Ve len uit deze streek, ook van buiten het CDA, zullen Van Zeil ongetwijfeld wil len ontmoeten. te bouwen. Uit de pers heeft u kun nen vernemen dat onze keus is geval len op een stuk grond in de punt van de Mercuriusweg nabij de Apollolaan, schuin tegenover ons huidige kan toor’. De aanwezigen werkten vlot een lange, voornamelijke huishoudelijke, agenda af. Het zittende bestuur werd herkozen: voorzitter Arie Slinger, secretaris Jettie Bonsel-Snelleman, penningmeester Susan v.d. Berg en bestuurslid Teus Lammertse. Jettie Bonsel was door de Rooie Vrouwen in Waddinxveen voor gedragen als contact-vrouw. Zij volgde als zodanig Leny van Kestereh op. Zij werd met een bloemetje en een boeken- bon beloond voor haar werkzaamhe den. Hierbij gaat het voor: de bewoners van het Brugcentrum; de bewoners van de woningen van de A. van Solmsstraat, de Frederik Hendriklaan en de Mauritslaan in verband met een eventuele renovatie; de toekomstige bewoners van de Cirkelflat in Zuidplas; de bewoners van St. Victorwijk (oud) in verband met eventuele isola tie; de bewoners van de Busken Huet- laan en de N. Beetslaan in verband met eventuele isolatie; de bewoners van de Alpherwetering in verband met de opknapbeurt; de bewoners in Zevenhuizen. Op dit moment is nog niet bekend óf al deze vergaderingen doorgang zul len vinden en ook is nog niet bekend wannéér zij zullen plaatsvinden. In ieder geval krijgen de bewoners een persoonlijke uitnodiging. De SSW houdt al weer een paar jaar in het winterseizoen bewonersverga deringen voor complexen woningen of wijken. Het doel van die bewo- nersvergaderingen is tweeledig. Van SSW-kant kan informatie ver strekt worden over alles wat van be lang is in de volkshuisvesting. Die in formatie kan van algemene aard zijn bijv, over de organisatie van het be stuur en het werkapparaat, huurprij zen, huurharmonisatie, huurverhogin gen, individuele huursubsidie, auto matisering, (automatische) huurin casso, klachtenbehandeling, woon ruimteverdeling en woonruimtetoe- wijzing. De informatie kan ook van speciale aard zijn bijv, isolatie van een complex, renovatie (vernieu wing), een groot-onderhoudsbeurt, de in gebruikneming van een nieuw complex, de woonomgeving. Iedereen zijn zegje te laten doen. Op de bewonersvergaderingen kan men van alles en nog wat kwijt. Re gelmatig worden er door bewoners zaken naar voren gebracht waarvan de SSW niet kan weten. Ook kunnen er allerlei vragen gesteld worden. Met de bewonersvergaderingen hoopt de SSW te bereiken dat de bewoners meer van het reilen en zeilen, van het wel en wee van een woningbouwvere niging te weten komen en daardoor meer inzicht in allerlei zaken krijgen. Zoals bekend heeft de SSW (is het sa menwerkingsverband van de R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph en de Chr. Woningbouwvereniging Ons Begin) het kantoor op de bovenver dieping van het Slaapkamercentrum aan de Mercuriusweg 18a. Deze kantoorruimte huren zij van het Slaapkamercentrum. Dit Slaapkamer centrum is inmiddels bijna geheel ver huisd naar de overkant van de Mercu riusweg. Als gevolg hiervan is offici eel de huur opgezegd. De eigenaar van het pand heeft toegezegd dat de SSW van hem nog even kan blijven huren tot een oplossing is gevonden voor de huisvesting. ‘Uiteraard hebben wij niet stilgeze ten. Naarstig zijn wij op zoek geweest naar vervangende kantoorruimte zo wel in de huursfeer als in de koop- sfeer. Dit heeft niet tot resultaten ge leid: óf de huisvesting was te duur óf ongeschikt,’ aldus de SSW. ‘Dit heeft ons ertoe gebracht met het gemeentebestuur in onderhandeling te gaan over de aankoop van een stuk grond om daarop een eigen kantoor WADDINXVEEN Over een paar weken zitten we weer midden in de feestdagen. Als alles naaf wens ver loopt, kunnen dat échte feestdagen zijn, maar ongelukken met bijv, brandende kaarsen en vuurwerk kun nen die dagen grondig bederven. Om dit te voorkomen geven wij hier en kele punten waaraan u zou moeten denken. Voor mensen, die van écht en roman tisch houden en dus échte kaarsen in de kerstboom zetten: zet ze niet te dicht bij elkaar; houd bij het uitblazen de hand ach ter de vlam, er kan gesmolten kaars vet worden weggeblazen; bedenk dat houten kandelaars brandbaar zijn en dat houders van kunststof kunnen smelten; zorg dat een emmer met water of een blusapparaat klaar staat. Voor diegene, die het zekere voor het onzekere nemen en kiezen voor elec- trische verlichting kunnen Se volgen de punten van belang zijn: haal bij het verwisselen van een lampje eerst de stekker uit het stop contact, (Dit geldt alleen bij parallel le schakeling); laat een fitting niet zonder lampje (Dit geldt ook alleen bij parallelle schakeling) WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden was vorige week dinsdagavond in Cafè-Restaurant de Unie aan de Kerkweg-Oost aanwezig x>p de jaarvergadering van de PvdA-af- deling Waddinxveen. De gast werd door voorzitter A.Slinger van harte welkom geheten,evenals de aawezige 23 partijleden. warmtebron i.v.m. brandgevaar; steek vuurwerk alleen maar aan met iets dat gloeit en niet vlamt, zo als bijv, met een brandende sigaar of sigaret; houd vuurwerk nooit in de hand als het aangestoken wordt, want het is van te voren nooit te zeggen hoe lang het duurt voordat het ontploft; pllaats vuurpijlen in een fles, die zo is ingegraven dat de hals boven de grond uitsteekt,. Is de grond bevro ren dan kan de fles met zand worden gevuld; stop geen vuurwerk in jas- of broekzak omdat het door lichaams warmte tot explosie kan komen; houd ramen en deuren gesloten, zo dat er niets naar binnen kan vliegen; zorg dat huisdieren in huis blijven. WADDINXVEEN - Op de onlangs in Het Trefpunt gehouden tentoon stelling van de vogelvereniging De Vogelvrienden heeft ook de trekking van de grote verloting plaats gevon den. De uitslag van de winnende lot nummers 0902, 0046, 3528, 1380, 4404,3965, 0365. De prijzen zijn af te halen bij: H. Groen, Beethovenlaan 30. kijk uit met metalen slingers (alu miniumfolie); gebruik de set niet buiten; daar zijn speciale buitenverlichtingen voor; maak de lampjes niet met nietjes, paperclips of andere metalen bevesti- gers vast, maar gebruik plakband of touw als de set geen speciale voorzie ningen heeft om de lampjes te beves tigen zorg dat de kinderen niet bij het snoer kunnen komen en daarmee de boom om kunnen gooien; zorg dat de boom in vochtige aarde staat, het is dan minder gevaarlijk. Mocht er ondanks al uw voorzorgs maatregelen toch nog brand ont staan, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact of draai de hoofd schakelaar om en gebruik daarna pas bluswater. Een brandblusapparaat kunt u meteen gebruiken. Een ieder die op Oudejaarsavond vuurwerk gaat afsteken zou de vol gende richtlijnen in acht moeten ne men: koop vuurwerk bij officieel aange wezen winkels; experimenteer niet met vuurwerk; fabriceer het ook niet zelf; vuurwerk moet kruitdroog en dus niet vochtig zijn; bewaar het nooit dicht bij een Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1